,

Belediye kendi personelinden nikah ücretini düşük alabilir mi?

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi 2021 Yılı Sayıştay Düzenlilik Denetim Raporunda, İdare personeline dış nikah kıyılmasında indirimli tarife uygulandığı tespit edilmiştir.

Belediye kendi personelinden nikah ücretini düşük alabilir mi?

İstisnalar dışında, kamu kurum ve kuruluşlarının ürettikleri mal ve hizmetlerin tarifelerinde herhangi bir kişi, grup veya kuruma ücretsiz veya indirimli tarife uygulanması mümkün değildir. Gaziantep Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından 2021 yılı ücret tarifelerinin belirlendiği 638/2020 sayılı kararında; 1000 TL olarak fiyatlanan dış nikah kıyılması hizmeti, İdare personeli için 750 TL indirimli belirlenmiştir. Ancak bu indirimin anılan mevzuat hükümlerine aykırı olduğu açıktır.

BULGU 11: Nikah Hizmetlerinin Belediye Personeline İndirimli Olarak Verilmesi

4736 sayılı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Ürettikleri Mal ve Hizmet Tarifeleri ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun’un 1’inci maddesi ilk fıkrasında; “Genel bütçeye dahil daireler ile katma bütçeli idareler, bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar, kanunla kurulan fonlar, kefalet sandıkları, sosyal güvelik kuruluşları, genel ve katma bütçelerin transfer tertiplerinden yardım alan kuruluşlar, kamu iktisadi teşebbüsleri ve bağlı ortaklıkları ile müesseseleri, il özel idareleri ve belediyeler ile bunların kurdukları birlik, müessese ve işletmeler, özel bütçeli kuruluşlar, özelleştirilme işlemleri tamamlanıncaya kadar, 24.11.1994 tarihli ve 4046 sayılı Kanuna tabi kuruluşlar ve özel hukuk hükümlerine tabi, kamunun çoğunluk hissesine sahip olduğu kuruluşlar, kamu banka ve kuruluşlar ile bunlara bağlı iş yerleri ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarınca üretilen mal ve hizmet bedellerinde işletmecilik gereği yapılması gereken ticari indirimler hariç herhangi bir kişi veya kuruma ücretsiz veya indirimli tarife uygulanamaz.” hükmü yer almaktadır.

Aynı maddenin diğer fıkralarında istisnalara yer verilmiş, hangi kişi veya gruplara ücretsiz veya indirimli tarifelerin uygulanacağı sayılmış, birinci fıkra hükmünden muaf  tutulacak kişi veya kurumları tespit etmeye Cumhurbaşkanının yetkili olduğu hüküm altına  alınmıştır. 

Yukarıdaki mevzuat hükümlerinden anlaşılacağı üzere; anılan istisnalar dışında, kamu kurum ve kuruluşlarının ürettikleri mal ve hizmetlerin tarifelerinde herhangi bir kişi, grup veya kuruma ücretsiz veya indirimli tarife uygulanması mümkün değildir.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından 2021 yılı ücret tarifelerinin belirlendiği 638/2020 sayılı kararında; 1000 TL olarak fiyatlanan dış nikah kıyılması hizmeti, İdare personeli için 750 TL indirimli belirlenmiştir. Ancak bu indirimin anılan mevzuat hükümlerine aykırı olduğu açıktır.

Söz konusu denetim tespiti sonrasında, İdare tarafından özetle; söz konusu uygulamanın Meclis kararı ile düzeltildiği ifade edilmiştir.

Sonuç itibarıyla, indirimli tarife uygulamalarının 4736 sayılı Kanun’un ilgili hükümlerine aykırılık teşkil etmemesi gerekmektedir.

Kaynak : Gazete Memur

İlişkili Haberler

Manşetler