,

250 adet Cumhuriyet altını alan sporcunun "500 altın" talebi hukuka uygun bulunmadı

2013 yılında Mersin ilinde düzenlenen 17. Akdeniz Oyunları'na halter spor dalında katılan ve 53 kg'da koparma stilinde birincilik elde eden davacı tarafından, kendisine koparmadaki birincilik derecesinden dolayı 250 Cumhuriyet altını karşılığı Türk lirası ödenmesi üzerine, "eksik ödeme yapıldığı" gerekçesiyle idareye yaptığı 28/03/2014 tarihli itirazın zımnen reddi üzerine eksik ödenen 250 Cumhuriyet altını karşılığı olarak 142.500 TL’nin yasal faiziyle birlikte tarafına ödenmesinin talebini reddi hukuka uygun bulundu.

250 adet Cumhuriyet altını alan sporcunun "500 altın" talebi hukuka uygun bulunmadı

17. Akdeniz Oyunlarında 53 kg’da koparma stilinde birincilik elde eden davacıya, Yönetmelik'in 9. maddesi kapsamında en fazla 500 Cumhuriyet altını ödül verilebilecek iken ödül değerlendirme komisyonunun 20/12/2013 tarihli kararıyla durumunun değerlendirildiği ve 250 adet Cumhuriyet altını karşılığı Türk Lirası tutarında ödül verildiği,

Yönetmelik'in gerek 18. maddesinde gerekse Geçici 1. maddesinde azami hadleri gösterilen ödüllerin “verilebileceği” şeklindeki ifadeyle, idareye ödül tutarının belirlenmesinde takdir yetkisi verildiği,

Bu durumda, koparma stilinde birincilik elde eden davacı tarafından, eksik ödendiği iddia edilen 250 Cumhuriyet altını karşılığı 142.500 TL ödülün tarafına ödenmesi istemiyle yapılan başvurunun reddine yönelik işlemde hukuka aykırılık bulunmadığından, eksik ödendiği öne sürülen tutarın yasal faizi ile birlikte tarafına ödenmesine yasal olanak bulunmadığı gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiştir.

İDDK bu karraı onamıştır. 

T.C. DANIŞTAY İDARİ DAVA DAİRELERİ KURULU

Esas No: 2021/18

Karar No: 2022/1378

TEMYİZ EDEN (DAVACI) : …

VEKİLİ: Av. …

KARŞI TARAF (DAVALI) : Gençlik ve Spor Bakanlığı

VEKİLİ: Av. …

İSTEMİN KONUSU : ... İdare Mahkemesinin… tarih ve E:…, K:… sayılı ısrar kararının temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.

YARGILAMA SÜRECİ:

Dava konusu istem:

2013 yılında Mersin ilinde düzenlenen 17. Akdeniz Oyunları'na halter spor dalında katılan ve 53 kg'da koparma stilinde birincilik elde eden davacı tarafından, kendisine koparmadaki birincilik derecesinden dolayı 250 Cumhuriyet altını karşılığı Türk lirası ödenmesi üzerine, "eksik ödeme yapıldığı" gerekçesiyle idareye yaptığı 28/03/2014 tarihli itirazın zımnen reddi üzerine eksik ödenen 250 Cumhuriyet altını karşılığı olarak 142.500 TL’nin yasal faiziyle birlikte tarafına ödenmesine karar verilmesi istenilmiştir.

İlk Derece Mahkemesi kararının özeti:

 … İdare Mahkemesinin … tarih ve E:…, K:… sayılı kararıyla;

3289 sayılı Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun'un Ek 3. maddesi ile anılan hükme dayanılarak çıkarılan ve 03/11/2010 tarih ve 27748 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Spor Hizmet ve Faaliyetlerinde Üstün Başarı Gösterenlerin Ödüllendirilmesi Hakkında Yönetmelik'in 18. ,21.,Geçici 1., 9. maddeleri ile 24. maddesine yer verilerek,

17. Akdeniz Oyunlarında 53 kg’da koparma stilinde birincilik elde eden davacıya, Yönetmelik'in 9. maddesi kapsamında en fazla 500 Cumhuriyet altını ödül verilebilecek iken ödül değerlendirme komisyonunun 20/12/2013 tarihli kararıyla durumunun değerlendirildiği ve 250 adet Cumhuriyet altını karşılığı Türk Lirası tutarında ödül verildiği,

Yönetmelik'in gerek 18. maddesinde gerekse Geçici 1. maddesinde azami hadleri gösterilen ödüllerin “verilebileceği” şeklindeki ifadeyle, idareye ödül tutarının belirlenmesinde takdir yetkisi verildiği,

Bu durumda, koparma stilinde birincilik elde eden davacı tarafından, eksik ödendiği iddia edilen 250 Cumhuriyet altını karşılığı 142.500 TL ödülün tarafına ödenmesi istemiyle yapılan başvurunun reddine yönelik işlemde hukuka aykırılık bulunmadığından, eksik ödendiği öne sürülen tutarın yasal faizi ile birlikte tarafına ödenmesine yasal olanak bulunmadığı gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiştir.

Daire kararının özeti:

 Danıştay Onuncu Dairesinin 29/11/2017 tarih ve E:2015/3992, K:2017/5155 sayılı kararıyla;

3289 sayılı Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun'un Ek 3. maddesi ile anılan hükme dayanılarak çıkarılan ve 03/11/2010 tarih ve 27748 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Spor Hizmet ve Faaliyetlerinde Üstün Başarı Gösterenlerin Ödüllendirilmesi Hakkında Yönetmelik'in 18. ,21.,Geçici 1., 9. maddeleri ile idarenin savunmasında dayanak olarak gösterilen Başbakanlık Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün 10/03/2011 tarih ve 837 sayılı yazısıyla yayımlanan 2011/2 sayılı Genelgesi'nin 6. maddesine yer verilerek,

Yönetmelik'in 18. maddesindeki açık hüküm gereği yalnızca toplamda elde edilen derecelerin ödüle esas alındığı turnuvalarda uygulama alanı bulacağı; maddenin toplamda derecelendirmenin esas alındığı turnuvalarda toplamda dereceye giremeyip branşın disiplininde veya stilinde dereceye girenlerin ödülsüz kalmasını engellemek amacını taşıdığı, maddenin toplamda derecelendirmenin esas alınmadığı turnuvalarda da uygulanmasının maddenin amacıyla bağdaşmayacağı, bu şekilde bir uygulamanın toplamda derecelendirme yapılmayan turnuvalarda stilde derece elde eden sporcuların hiçbir halde ödülün tamamını alamaması, her halde yarı oranında ödüllendirilmesi ve sadece elde edilen en iyi derece için ödüllendirilmesi anlamına geleceği, bu durumun ise birden fazla stilde yapılan ve tek stilde yapılan spor dalları arasında eşitsizlik yaratacağı ve hakkaniyetle bağdaşmayacağı,

Spor Genel Müdürlüğünce, davacının başvurusunun reddine yönelik olarak, dava açıldıktan sonra verilen 03/06/2014 tarihli yazıda Akdeniz Oyunlarında koparma ve silkme stillerinde derecelendirme yapılıp toplamda derecelendirme yapılmadığının belirtildiği; olayda, Yönetmelik'in 18. maddesinin uygulama alanı bulamayacağı, dolayısıyla davacının 2013 yılında Mersin ilinde düzenlenen 17. Akdeniz Oyunları'nda halter spor dalının koparma stilinde birincilik elde ettiği ve Yönetmelik'in Geçici 1. maddesi ile 9. maddesinin birlikte uygulanması sonucu davacıya koparmada elde ettiği birincilik derecesi için 100 Cumhuriyet altınının beş katı olan 500 Cumhuriyet altını karşılığı Türk lirasının ödenmesi gerektiği, dolayısıyla davacıya birincilik derecesi için 250 Cumhuriyet altını karşılığı Türk lirası ödendiğinden ödenmeyen 250 Cumhuriyet altını karşılığı Türk lirasının da ödenmesi gerektiği sonucuna varılarak ... İdare Mahkemesinin … tarih ve E:…, K:… sayılı kararının bozulmasına karar verilmiştir.

İlk Derece Mahkemesi ısrar kararının özeti:

 ... İdare Mahkemesinin … tarih ve E:…, K:… sayılı kararıyla; davanın reddi yolundaki ilk kararda ısrar edilmiştir.

TEMYİZ EDENİN İDDİALARI:

Davacı tarafından, ısrar kararının gerekçesiz olduğu; 17.Akdeniz Oyunları'nda halterde toplamda elde edilen derecelerin değil, koparma veya silkme olarak tabir edilen ferdi ve tekil branşların esas alındığı dolayısıyla Yönetmelik'in 18. maddesinin uygulama alanı bulamayacağı; davalı idarenin, aynı hukuki statüde olan sporculara farklı işlemler uyguladığı; yargılamanın uzun sürmesinin adil yargılama hakkının ihlal edilmesine sebebiyet verdiği ileri sürülmektedir.

KARŞI TARAFIN SAVUNMASI:

Davalı idare tarafından, ... İdare Mahkemesinin ısrar kararının hukuka ve usule uygun bulunduğu, davacı tarafından temyiz dilekçesinde ileri sürülen sebeplerin kararın bozulmasını gerektirecek nitelikte olmadığı belirtilerek istemin reddi gerektiği savunulmaktadır.

DANIŞTAY TETKİK HÂKİMİ …'IN DÜŞÜNCESİ:

Temyiz isteminin reddi ile ... İdare Mahkemesi ısrar kararının onanması gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunca, Tetkik Hâkiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra gereği görüşüldü:

HUKUKİ DEĞERLENDİRME:

İdare ve vergi mahkemelerinin nihai kararlarının temyizen incelenerek bozulması, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 49. maddesinde yer alan;

"a) Görev ve yetki dışında bir işe bakılmış olması,

b) Hukuka aykırı karar verilmesi,

c) Usul hükümlerinin uygulanmasında kararı etkileyebilecek nitelikte hata veya eksikliklerin bulunması" sebeplerinden birinin varlığı hâlinde mümkündür.

Temyizen incelenen karar usul ve hukuka uygun olup, temyiz dilekçesinde ileri sürülen iddialar kararın bozulmasını gerektirecek nitelikte görülmemiştir.

KARAR SONUCU:

Açıklanan nedenlerle;

1. Davacının temyiz isteminin reddine,

2.Davanın yukarıda özetlenen gerekçeyle reddine ilişkin .... İdare Mahkemesinin temyize konu … tarih ve E:…, K:… sayılı ısrar kararının ONANMASINA,

3. Bu kararın tebliğ tarihini izleyen günden itibaren 15 (onbeş) gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 13/04/2022 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

Kaynak : Gazete Memur

İlişkili Haberler

Manşetler