Mahkeme Kararları

2012-KPSS Önlisans sınavında 313 adet joker aday tespit edilmiş

Ankara merkezli 27 ilde, toplam 37 kişinin yakalanması için operasyon başlatıldı. Sanıkların Polis Akademisi, 2013 Jandarma Astsubaylık ve KPSS sorularını önceden aldıkları belirlendi. Danıştay karrarların da yansıyan olayda 2012 KPSS sınavında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca 313 joker aday tespit edilmiş.

Eklenme : 22 Kasım 2022 Salı 12:00 - Güncelleme : 22 Kasım 2022 Salı 09:52


Kararda şu ifade önemlidir:

Davacının, davalı idare tarafından gerçekleştirilen bazı sınavlarda adayların kendileri yerine başkalarının sınava katıldığı iddiasıyla … Cumhuriyet Başsavcılığının … tarih ve E…. K…. sayılı iddianamesiyle başlatılan soruşturma sonucunda … Ağır Ceza Mahkemesinin E:… numaralı dosyasıyla kamu davasının açıldığı, iddianame içeriği ihbar kabul edilerek konunun davalı idare İhbar Değerlendirme Komisyonuna havale edildiği, İhbar Değerlendirme Komisyonunun … tarih ve … sayılı kararında, … Ağır Ceza Mahkemesinin E:… sayılı dosyası kapsamında yer alan … Cumhuriyet Başsavcılığının anılan iddianamesinde 313 adet joker aday tespitinin bulunduğu, bunlardan 106 adedinin ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde halen geçerli olarak görülmesi üzerine hem iddianamede yer verilen bilgi, bulgu ve belgeler, hem de Komisyon tarafından gerçekleştirilen inceleme ve araştırmalar neticesinde oluşturulan listede adı geçen adayların, söz konusu sınavlarının ve bu sınav sonuçlarına göre yapılan yerleştirme sonuçlarının iptal edilmesi gerektiği yönündeki kanaati doğrultusunda, 2012-KPSS Önlisans sınavı ve bu sınav sonucuna göre yapılan KPSS-2013/1 yerleştirme işleminin geçersiz sayılmasına ilişkin Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Yönetim Kurulunun … tarih ve … sayılı kararının iptali istemiyle temyizen incelenen davanın açıldığı anlaşılmaktadır.

T.C.

DANIŞTAY

ONİKİNCİ DAİRE

Esas No: 2022/1543

Karar No: 2022/2165

TEMYİZ EDEN (DAVALI) : … Başkanlığı

VEKİLİ: Av.…

KARŞI TARAF (DAVACI) : …

VEKİLİ: Av.…

İSTEMİN KONUSU:

 … İdare Mahkemesinin … tarih ve E:…, K:… sayılı kararının temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.

YARGILAMA SÜRECİ:

Dava konusu istem:

Tunceli ili DSİ 9. Bölge Müdürlüğünde … olarak görev yapan davacının, … Cumhuriyet Başsavcılığının … tarih ve E…., K:… sayılı iddianamesi ile başlatılan soruşturma kapsamında, kendisinin yerine sınava başkasının girdiği tespit edildiğinden bahisle, 2012-KPSS Önlisans sınavı ve bu sınav sonucuna göre yapılan KPSS-2013/1 yerleştirme işleminin geçersiz sayılmasına ilişkin Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi Yönetim Kurulunun … tarih ve … sayılı kararının iptali istenilmiştir.

İlk Derece Mahkemesi kararının özeti:

… İdare Mahkemesince verilen … tarih ve E:…, K:… sayılı kararla; hukukun evrensel ilkelerinden olan "Non bis in idem" kuralı doğrultusunda, bir kimsenin işlemiş olduğu eylemden dolayı ancak bir kez cezalandırılacağı, davacının da işbu dava konusu işlemin tesisine dayanak alınan ve kendisine isnat edilen eylemler nedeniyle daha önce beraatine karar verildiği ve bu karardan sonra davacının halen o tarihten günümüze kamu kurumunda çalışmaya devam ettiği, dolayısıyla davalı idarece, davacı hakkında sadece soruşturma bulunduğu ileri sürülerek ve aynı eylem nedeniyle yeniden yapılan ceza yargılamasının sonucu beklenmeden tesis edilen işlemde hukuka uygunluk bulunmadığı gerekçesiyle, dava konusu işlemin iptaline karar verilmiştir.

TEMYİZ EDENİN İDDİALARI:

Davanın süresinde açılmadığı, … Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında tanzim edilen iddianame neticesinde ceza davası açıldığı, iddianamenin ihbar olarak değerlendirilmesi neticesinde İhbar Değerlendirme Komisyonu tarafından tanzim edilen rapor doğrultusunda dava konusu işlemin tesis edildiği belirtilerek, İdare Mahkemesi kararının bozulması gerektiği ileri sürülmektedir.

KARŞI TARAFIN SAVUNMASI:

2012-KPSS Önlisans Sınavına kendisinin girdiği, bu durumun da hakkında kesinleşmiş beraat hükmü ile sabit olduğu, ... Ağır Ceza Mahkemesinde açılan davanın mükerrer yargılama mahiyetinde olduğu belirtilerek istemin reddi gerektiği savunulmuştur.

DANIŞTAY TETKİK HÂKİMİ : …

DÜŞÜNCESİ:

Temyize konu İdare Mahkemesi kararının gerekçesi değiştirilerek sonucu itibariyle onanması gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren Danıştay Onikinci Dairesince, Tetkik Hâkiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra gereği görüşüldü:

İNCELEME VE GEREKÇE:

MADDİ OLAY:

Davacının, davalı idare tarafından gerçekleştirilen bazı sınavlarda adayların kendileri yerine başkalarının sınava katıldığı iddiasıyla … Cumhuriyet Başsavcılığının … tarih ve E…. K…. sayılı iddianamesiyle başlatılan soruşturma sonucunda … Ağır Ceza Mahkemesinin E:… numaralı dosyasıyla kamu davasının açıldığı, iddianame içeriği ihbar kabul edilerek konunun davalı idare İhbar Değerlendirme Komisyonuna havale edildiği, İhbar Değerlendirme Komisyonunun … tarih ve … sayılı kararında, … Ağır Ceza Mahkemesinin E:… sayılı dosyası kapsamında yer alan … Cumhuriyet Başsavcılığının anılan iddianamesinde 313 adet joker aday tespitinin bulunduğu, bunlardan 106 adedinin ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde halen geçerli olarak görülmesi üzerine hem iddianamede yer verilen bilgi, bulgu ve belgeler, hem de Komisyon tarafından gerçekleştirilen inceleme ve araştırmalar neticesinde oluşturulan listede adı geçen adayların, söz konusu sınavlarının ve bu sınav sonuçlarına göre yapılan yerleştirme sonuçlarının iptal edilmesi gerektiği yönündeki kanaati doğrultusunda, 2012-KPSS Önlisans sınavı ve bu sınav sonucuna göre yapılan KPSS-2013/1 yerleştirme işleminin geçersiz sayılmasına ilişkin Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Yönetim Kurulunun … tarih ve … sayılı kararının iptali istemiyle temyizen incelenen davanın açıldığı anlaşılmaktadır.

İLGİLİ MEVZUAT:

6114 sayılı Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Hizmetleri Hakkında Kanun'un 10. maddesinin üçüncü fıkrasında, " Başkanlık tarafından yapılan sınavlarda; ... b) Başka bir adayın yerine sınava giren veya kendi yerine bir başkasının sınava girmesine katkı sağlayan, ... kişi; fiili daha ağır cezayı gerektiren başka bir suç oluşturmadığı takdirde, bir yıldan dört yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır." hükmüne; beşinci fıkrasında, "Sınavda kopya çektiği veya bu yönde fiiller işlediği tespit edilen adayın sınavı ile çok oturumlu sınavlarda oturumların herhangi birinde kopya çektiği veya bu yönde fiiller işlediği tespit edilen adayın bu oturumlardan oluşan sınavı iptal edilir. Bu aday ve başkasının yerine sınava giren kişi, sınavın yapıldığı tarihten itibaren iki yıl süreyle Başkanlık tarafından yapılan hiçbir sınava ve yerleştirmeye aday olarak başvuramaz ve giremez. Sınavı iptal edilenlerin, iptal kararı verilmeden önce, bu sınavdaki veya yasaklılık süresi içinde girmiş olduğu Başkanlıkça yapılan bir sınavdaki başarısına dayalı olarak bir kamu görevine atanmış veya sair bir hak iktisap etmiş olması hâlinde, ilgili kurum yetkilileri tarafından görevine derhal son verilir ve kendisine sağlanan hak geri alınır. Bu fıkrada yer alan hükümler ikinci, üçüncü ve dördüncü fıkralarda yer alan fiilleri işleyen adaylar hakkında da uygulanır." hükmüne yer verilmiştir.

HUKUKİ DEĞERLENDİRME:

Dava dosyasından mevcut olan… Asliye Ceza Mahkemesinin… tarih ve E…. K…. sayılı kararının incelenmesinden; davacı hakkında … Asliye Ceza Mahkemesinde "Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki Kanuna Muhalefet, Resmi Belgede Sahtecilik" suçunu işlediği iddiasıyla görülen ceza yargılaması sonucunda; atılı suçu düzenleyen yasa maddesine göre; "başka bir adayın yerine sınava giren veya kendi yerine bir başkasının sınava girmesine katkı sağlayan" kişinin cezalandırılacağı, dava konusu olayda ise sanığın kendisinin yerine bir başkasını sınava soktuğuna ilişkin somut bir delil elde edilemediği, her ne kadar sanığın sınav giriş belgesindeki fotoğrafta resmi bulunan kişi olmadığı sabit ise de, sınav giriş belgesinde sanığın yerine bir başka kişinin fotoğrafının bulunmasının tek başına sanığın kendisinin yerine başkasını sınava soktuğunu ispata yeterli olmadığı, sınav sırasında kimlik kontrolü yapan veya yapması gereken sınav görevlilerinin, sınav giriş belgesi üzerinde fotoğrafı bulunan kişi ile sınava giren kişinin aynı kişi olup olmadıklarına ilişkin yaptıkları herhangi bir tespitin bulunmadığı, sınav cevap kâğıdı üzerinde yaptırılan bilirkişi incelemesi sonucu düzenlenen 05/09/2016 tarihli bilirkişi raporuna göre, sınav cevap kâğıdındaki yazı ve imzaların sanığın yazı ve imza örnekleriyle birebir uyumlu olduğu şeklinde görüş belirtildiği, sanığın suçlamayı kabul etmeyerek sınav giriş belgesindeki fotoğrafın kendisine ait olmadığını sınavdan üç gün önce fark ettiğini;

Ancak, bu durumu bildirmeyerek sınava kendisinin girdiğini savunduğu, sanığın savunmasının aksine sınava kendi yerine başkasını soktuğuna ilişkin olarak soyut iddia dışında, her türlü şüpheden uzak, cezalandırılmasına yeter kesin ve inandırıcı bir delil elde edilemediğinden, şüpheden sanık yararlanır ilkesi gereğince, yüklenen suçun sanık tarafından işlendiğinin sabit olmaması nedeniyle davacının "Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki Kanuna Muhalefet suçundan beraatine; Resmi Belgede Sahtecilik suçundan ise; sınav giriş belgesinin resmi belge olduğu, sınav giriş belgesi üzerindeki fotoğrafın sanığa ait olmadığının sabit olduğu, sanığın da bu durumu kabul ve ikrar ettiği gerekçesiyle davacının 1 yıl 8 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına ve hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına" karar verildiği anlaşılmaktadır.

Bu durumda; yukarıda yer verilen 6114 sayılı Kanun'un 10. maddesinde "başka bir adayın yerine sınava giren veya kendi yerine bir başkasının sınava girmesine katkı sağlayan" kişinin cezalandırılacağının hükme bağlandığı, … Asliye Ceza Mahkemesinde davacı hakkında yapılan ceza yargılaması sonucunda Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki Kanuna Muhalefet suçundan beraatine karar verildiği, davacının sınava kendisinin girdiğinin sabit olduğu, 10. maddede ifade edilen koşulların gerçekleşmediği gerekçesiyle dava konusu işlemin iptaline karar verilmesi gerekirken; davacının aynı eylemden dolayı ancak, bir kez cezalandırılacağı gerekçesi yerinde bulunmamakta ise de, sözü edilen husus, sonucu itibarıyla hukuka uygun bulunan kararın bozulmasını gerektirir nitelikte bulunmamıştır.

KARAR SONUCU:

Açıklanan nedenlerle;

1. Davalı idarenin temyiz isteminin reddine,

2. Dava konusu işlemin iptali yolundaki ... İdare Mahkemesinin … tarih ve E:…, K:… sayılı temyize konu kararının yukarıda belirtilen gerekçe ile ONANMASINA,

3. Temyiz giderlerinin istemde bulunan üzerinde bırakılmasına,

4.2577 sayılı Kanun'un 20/B maddesinin birinci fıkrasının (h) bendi uyarınca kesin olarak (karar düzeltme yolu kapalı olmak üzere), 19/04/2022 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Kaynak : Gazete Memur