BIST 100 8.411,66 %0.92 Dolar 27,44 %0.06 Euro 29,03 %0.12 Altın Gram 1.624,96 %0.17 Brent Petrol 92,43 %0.24 Bitcoin 28.370,00 %4.67
,
#Maaş Zammı

Yüzde 17,55 zamlı 2023 Yılı Temmuz Ayına maaş katsayıları yayımlandı

2023 Yılı Temmuz Ayına Ait Mali ve Sosyal Haklara İlişkin Genelge yayımlandı

Yüzde 17,55 zamlı 2023 Yılı Temmuz Ayına maaş katsayıları yayımlandı

Hazine ve Maliye Bakanlığı yılın ikinci yarısında geçerli olan maaş katsayılarını yayımladı

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından 7 Temmuz 2023 tarihi itibariyle yayımlanan Mali ve Sosyal Haklara ilişkin Genelge ile aylık katsayı, memuriyet taban aylığı katsayısı, iş güçlüğü, iş riski, temininde güçlük ve mali sorumluluk zamlarının aylık tutarlara çevrilmesinde kullanılacak yan ödeme katsayıları açıkladı. Bu katsayılar % 17,55 oranında arttırılarak yayımlanmıştır.

Hazine ve Maliye Bakanlığının genelgesşne göre; 1 Temmuz 2023 tarihi itibariyle belirlenecek aylık katsayı 0,509796, memuriyet taban aylığı katsayısı 7,979285, iş güçlüğü, iş riski, temininde güçlük ve mali sorumluluk zamlarının aylık tutarlara çevrilmesinde kullanılacak yan ödeme katsayısı 0,161673 olacak.

Mecliste görüşülmekte olan kanun teklifi sadece seyyanen zam getirmektedir. Katsayılarda değişiklik olmayacaktır. Bu nedenle  1 Temmuz ila 31 Aralık 2023 tarihleri arasındaki katsayılar aşağıdaki Genelgede yer aldığı gibi olacaktır.

T.C.
HAZÎNE VE MALİYE BAKANLIĞI
Kamu Mali Yönetim ve Dönüşüm Genel Müdürlüğü

Sayı : 27998389-010.06.02-2.2.38391    ©3707/2023
Konu : Mali ve Sosyal Haklar

GENELGE
(Sıra No: 10)

1- Bilindiği üzere, 25/8/2021 tarihli ve 31579 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmış olan Kamu Görevlilerinin Geneline ve Hizmet Kollarına Yönelik Mali ve Sosyal Haklara İlişkin 2022 ve 2023 Yıllarını Kapsayan 6. Dönem Toplu Sözleşmenin İkinci Kısım Birinci Bölümünün 5 inci maddesinin beşinci fıkrasında;
“Hazine ve Maliye Bakanlığı, 8 inci maddede öngörülen hallerin gerçekleşmesi durumunda birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü fıkralarda belirlenmiş olan katsayıları, sözleşme ücreti artış oranlarını ve ücret tavanları ile 7 nci maddede yer alan ortalama ücret toplamı üst sınırlarını; anılan fıkralarda belirlenmiş olan artış oram ile 8 inci madde uyarınca verilecek enflasyon farkını yansıtacak şekilde yeniden belirler ve duyurur. ”
hükmü yer almaktadır.

Buna göre, 1/7/2023-31/12/2023 döneminde geçerli olmak üzere;

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 154 üncü maddesi uyarınca aylık gösterge tablosunda yer alan rakamlar ile ek gösterge ve kıdem aylığı gösterge rakamlarının aylık tutarlara çevrilmesinde uygulanacak aylık katsayısı (0,509796), memuriyet taban aylığı göstergesine uygulanacak taban aylık katsayısı (7,979285), iş güçlüğü, iş riski, temininde güçlük ve mali sorumluluk zamlarının aylık tutarlara çevrilmesinde uygulanacak yan ödeme katsayısı ise (0,161673) olarak belirlenmiştir.

b) 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 3 üncü maddesinin (c) bendi uyarınca sözleşmeli olarak çalıştırılan personelin ücret tavanı 27.902,44 TL’ye yükseltilmiştir.

c) 6/6/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların 3 üncü maddesinin ikinci fıkrasında yer alan ücret tavanı 24.874,40 TL’ye yükseltilmiştir.

ç) Mevzuatı uyarınca istihdam edilen sözleşmeli personelin hizmet sözleşmesi esaslarında yer alan ve 13/1/2023 tarihli ve 1843378 sayılı Bakanlığımız Genelgesinin 1 inci maddesinin (ç) bendiyle yükseltilmiş bulunan taban ve tavan ücretleri %17,55 oranında artırılmıştır.

d) Mevzuatı uyarınca vize edilmiş sözleşmeli personel pozisyonlarının, anılan Genelgenin 1 inci maddesinin (d) bendiyle yükseltilmiş bulunan taban ve tavan ücretleri % 17,5 5 oranında artırılmıştır.

e) Çeşitli statülerde sözleşmeli olarak çalıştırılanların, söz konusu Genelgenin 1 inci maddesinin (e) bendiyle yükseltilmiş bulunan mevcut brüt sözleşme ücretleri %17,55 oranında artırılmıştır.

f) 29/12/2020 tarihli ve 3342 sayılı Cumhurbaşkanı Kararıyla yürürlüğe konulan Kamu İktisadi Teşebbüslerinde Uygulanacak Ücretlerin Tespitine İlişkin Karara ekli listede gösterilen grupların 30/6/2023 tarihi itibarıyla en düşük ve en yüksek temel ücretleri ile bu gruplara göre temel ücreti belirlenen personelin anılan tarih itibarıyla geçerli olan temel ücretleri %17,55 oranında artırılmıştır.

g) Özelleştirme programında bulunan kuruluşlarda 527 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 31 inci maddesine istinaden istihdam edilen sözleşmeli personelin 30/6/2023 tarihi itibarıyla geçerli olan sözleşme ücretleri % 17,55 oranında artırılmıştır. Ancak, bunların sözleşme ücreti tutarları, ilgili dönemde 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ekli (II) sayılı cetvele dahil emsali personelin toplam sözleşme ücreti tutarını geçmeyecektir.

ğ) 8/2/2002 tarihli ve 2002/3729 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının, 2 nci maddesinde yer alan ortalama ücret toplamı üst sınırı 50.775,67 TL’ye yükseltilmiş ve 3 üncü maddesi kapsamındaki personelin mali ve sosyal hakları söz konusu maddede yer alan usul ve esaslar dahilinde % 17,5 5 oranında artırılmıştır.

2023 yılı ikinci yarısı Kıdem tazminatı tavanı

2- 1/7/2023 tarihinden itibaren işçilere ödenecek kıdem tazminatının yıllık tavan tutarı 23.489,83 TL’dir.

3- 19/4/1990 tarihli ve 3628 sayılı Kanun uyarınca yürürlüğe konulan Mal Bildiriminde Bulunulması Hakkında Yönetmeliğin 8 inci maddesi uyarınca Bakanlığımızca ilan edilmesi gereken genel idare hizmetleri sınıfında birinci derecenin birinci kademesindeki şube müdürüne ödenen her türlü zam ve tazminatlar dahil net aylık tutarı 1/7/2023 tarihi itibarıyla 22.747,53 TL’dir.

Ayhk ve ücretlerin hesaplanması, yukarıdaki maddelerde yer alan açıklamalar dikkate alınmak suretiyle gerçekleştirilecek olup, 1/7/2023-14/7/2023 tarihleri arasındaki fark tutarları ise hesaplanmalarını müteakiben ödenecektir.

Gereğini arz / rica ederim.

Kaynak : Gazete Memur

İlişkili Haberler

Manşetler