,

Milletvekili, Bakan ve Cumhurbaşkanının maaşı ve emekli maaşı nasıl hesaplanır?

Milletvekilleri, Bakanlar ve Cumhurbaşkanın maaşları nasıl hesaplanıyor?

Milletvekili, Bakan ve Cumhurbaşkanının maaşı ve emekli maaşı nasıl hesaplanır?

Cumhurbaşkanı, TBMM Başkanı, Başbakan, bakanlar ve milletvekillerine emekli maaşı 5510 sayılı Kanunun 43. maddesine göre hesaplanmaktadır.

Emekli maaşı hesabı şu şekilde yapılmaktadır:

Cumhurbaşkanının emekli maaş hesabı:

2022 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu'na göre Cumhurbaşkanı’na verilecek yıllık ödenek 1.209.000 TL'dir.

Cumhurbaşkanı aylık ödeneği: 1.209.000 ÷ 12 = 100.750 TL’dir.

Cumhurbaşkanı’nın emekli aylığı yüzde 40 oran üzerinden hesaplanmaktadır.

Cumhurbaşkanı’nın emekli aylığı: 100.750 x % 40 = 40.300 TL’dir. 2021 yılına göre % 14 artış yapılmıştır.

TBMM Başkanının Emekli Maaşı ne kadar?

TBMM Başkanı ve eski Başbakanların emekli aylığı ise Cumhurbaşkanı emekli aylığının % 75’idir.

TBMM Başkanı: 40.300 x % 75 = 30.225TL’dir.

Milletvekili emekli maaşı 2022

Milletvekili emekli maaşı ise; Cumhurbaşkanı’nın emekli aylığının % 45’idir.

Milletvekili emekli maaşı: 40.300 x % 45 = 18.135 TL’dir.

Milletvekili ve TBMM Başkanlarının emekli maaşlarında memur maaş katsayılarının bir etkisi bulunmamaktadır. Yılın başında bir kez belirlenmekte ve tüm yıl uygulanmaktadır.

Milletvekili maaşları nasıl hesaplanıyor?

Milletvekilleri ve bakan maaşları Türkiye Büyük Millet Meclisi Üyelerinin Ödenek, Yolluk ve Emekliliklerine Dair Kanun hükümleri çerçevesinde belirlenmektedir. Kanunun 1. maddesi şu şekildedir:

Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerinin aylık ödeneklerinin tutarı, en yüksek devlet memurunun almakta olduğu miktardır. En yüksek devlet memuruna ödenenlerden gelir vergisine tabi olmayanlar bu kanuna göre de gelir vergisine tabi tutulmaz. Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerine bu madde uyarınca hesaplanacak aylık ödenek tutarının yarısı yolluk olarak ödenir. Bu yolluklar herhangi bir suretle haczedilemez. Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri en yüksek devlet memurunun almakta olduğu mali ve sosyal haklardan yararlanırlar”

En Yüksek Devlet Memuru ifadesi Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı için kullanılmaktadır.

Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı için ödenecek maaş tutarı ise mülga 3056 sayılı kanunda düzenlenmiştir. Mülga 3056 sayılı Kanun’un Sözleşmeli Personel başlıklı 35’inci maddesinde: “Başbakanlık merkez teşkilatında, müsteşar kadrolarına atananlar atandıkları kadrolarda sözleşmeli olarak da, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve diğer kanunların sözleşmeli personel çalıştırılması hakkındaki hükümlerine bağlı olmaksızın çalıştırılabilir. Bu şekilde istihdam edilen müsteşara 56.400 gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarda aylık ücret ödenir. Ocak, Nisan, Haziran, Temmuz, Ekim ve Aralık aylarında birer aylık ücreti tutarında ikramiye verilir. Yapılacak diğer ödemeler ile bu fıkranın uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Bakanlar Kurulu’nca tespit edilir” hükmüne yer verilmiştir.

Bakan ve milletvekillerine İdari İşler Başkanı’na yapılan aylık ödemelerin 1,5 katı tutarında ödeme yapılmaktadır. Ocak ayında İdari İşler Başkanı'nın net maaşı 32.280 TL olup milletvekillerinin maaşı ise bunun 1,5 katı olan 48.420 TL olacaktır.

Bakan maaşları nasıl hesaplanıyor?

3055 sayılı Cumhurbaşkanı Yardımcıları ve Bakanların Ödenek ve Yollukları İle Temsil Ödenekleri Hakkında Kanun’un birinci maddesinde Cumhurbaşkanı yardımcıları ve bakanlara, 5000 gösterge rakamının memur aylıklarına uygulanan katsayı ile çarpımı sonucu bulunan miktarda temsil ödeneği verileceği ifade edilmiştir. Buna göre, milletvekili maaşlarına ilave olarak 5.000 gösterge rakamının maaş katsayısı ile çarpımından oluşan tutarda bakan ödeneği ilave edildiğinde bakan maaşı ortaya çıkmaktadır. Yani bakanlara ödenen maaş milletvekillerine ödenen maaştan 1.177,22 TL daha fazladır.

5510 sayılı Kanun’a tabi milletvekilleri daha düşük emekli aylığı alır mı?

15.10.2008 tarihinden sonra göreve başlayan bakan ve milletvekilleri 5510 sayılı Kanun’a tabi olacakları için 5434 sayılı Kanun’a tabi olan bakan ve milletvekillerinden daha az ücret alırlar. Bunun sebebi ise emekli kesintilerinin daha fazla olmasıdır. Ancak emekli olunca her ikisi de aynı emekli maaşını alacaklardır. Yani milletvekilleri emekli maaşında 5510 veya 5434 ayrımı yoktur.

Kaynak : TT

İlişkili Haberler

Manşetler