,
#KPSS

Yüksekova Belediyesi 4 memur alacak

Hakkari ili Yüksekova Belediye Başkanlığı bünyesinde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na tabi olarak istihdam edilmek üzere; Mahalli İdarelere İlk Defa Atanacaklara Dair Sınav ve Atama Yönetmeliği’nin hükümlerine göre aşağıda unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS puan türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla, belirtilen boş kadrolara açıktan atama yoluyla memur alınacaktır.

Yüksekova Belediyesi 4 memur alacak

Hakkari İli Yüksekova Belediye Başkanlığından:
İLK DEFA ATANMAK ÜZERE MEMUR ALIM İLANI

 

Sıra

No

Kadro

Unvanı

Sınıfı

Kadro

Derecesi

Adedi

Niteliği

Cinsiyeti

KPSS

Puan

Türü

KPSS

Taban

Puanı

1

Mühendis

T.H

8

1

-Lisans düzeyinde eğitim veren fakültelerin İnşaat Mühendisliği Bölümünden mezun olmak.

-En az (B) sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.

Erkek/Kadın

P3

En az

70 puan

2

Mühendis

T.H

8

1

-Lisans düzeyinde eğitim veren fakültelerin Çevre Mühendisliği Bölümünden mezun olmak.

-En az (B) sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.

Erkek/Kadın

P3

En az

70 puan

3

Mühendis

T.H

8

1

-Lisans düzeyinde eğitim veren fakültelerin Makine Mühendisliği Bölümünden mezun olmak.

-En az (B) sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.

Erkek/Kadın

P3

En az

70 puan

4

Mühendis

T.H

8

1

-Lisans düzeyinde eğitim veren fakültelerin Elektrik veya Elektronik Mühendisliği Bölümünden mezun olmak.

-En az (B) sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.

Erkek/Kadın

P3

En az

70 puan

 

BAŞVURU GENEL VE ÖZEL ŞARTLARI:
Yüksekova Belediye Başkanlığının yukarıda belirtilen boş memur kadroları için yapılacak başvurularda uyulması gereken genel ve özel şartlar aşağıdadır.

1-    BAŞVURU GENEL ŞARTLARI:
İlan edilen kadrolara atanmak için başvuracak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinin (A) fıkrasında belirtilen aşağıdaki genel şartlara sahip olmaları gerekmektedir;
a)    Türk vatandaşı olmak,
b)    Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
c)    Türk Ceza Kanununun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
d)    Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
e)    Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmamak,
f)    İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak.

2-    BAŞVURU ÖZEL ŞARTLARI:
a)    İlan edilen unvanlar için, mezun olunan okul itibarıyla öğrenim şartını taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak 2020 yılı Kamu Personel Seçme Sınavından (KPSS) alım yapılacak kadroların karşısındaki puan türlerinden, belirtilen asgari KPSS puanını almış olmak,
b)    Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak.
c)    13.10.1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümlerince verilen ve tablonun nitelik kısmında belirtilen en az (B) sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.

3-    BAŞVURU ESNASINDA ADAYLARDAN İSTENİLEN BELGELER:
Başvuru sırasında;
Başvuru Formu Kurumumuzdan veya Belediyemiz www.yuksekova.bel.tr resmi internet adresinden temin edilecektir, Başvuru formuna aşağıdaki belgeler eklenecektir.
a)    Nüfus cüzdanı aslı veya kurumumuzca onaylanmak üzere fotokopisi,
b)    Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı örneği veya e-Devlet üzerinden alınacak barkotlu mezuniyet belgesi, (aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir.)
c)    Yabancı okul mezunları için denklik belgesinin aslı veya noter onaylı örneği, (aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir.)
d)    KPSS Sonuç Belgesinin ÖSYM sitesinden alınan barkotlu bilgisayar çıktısı,
e)    Erkek Adayların askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı,
f)    Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyanı,
g)    2 adet fotoğraf, (1 adedi forma yapıştırılacak)
h)    Sürücü belgesinin aslı veya noter onaylı örneği, (aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir.)
i)    Hangi kadroya müracaat edeceğine dair başvuru dilekçesi. (Adaylar şartlarını sağladığı yalnızca bir kadroya başvuru yapabileceklerdir.)
Belirtilen başvuru tarihlerinde elektronik ortamda veya posta yoluyla yapılan başvurularda fotokopisi gönderilen belgelerin aslının sınav tarihine kadar belediyemize ibraz edilmesi gerekmektedir. (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilecektir.)

4-    BAŞVURU YERİ, TARİHİ, ŞEKLİ VE SÜRESİ:
Adaylar, sözlü sınava katılabilmek için;
Adaylar, başvuru esnasında istenilen belgeleri ile birlikte 24.08.2022 - 26.08.2022 tarihleri arasında mesai bitimine kadar (mesai günlerinde saat 08.00-17.00 arasında) Esenyurt Mahallesi İpekyolu Caddesi No: 266/A Yüksekova/HAKKARİ adresine müracaatlarını yapabileceklerdir.
a)    Elektronik ortamda belediyemiz [email protected] e-posta adresine gönderilecektir.
b)    Şahsen veya iadeli taahhütlü posta yolu Yüksekova Belediyesi (Esenyurt Mahallesi İpekyolu Caddesi No: 266/A Yüksekova/HAKKARİ) adresine gönderilebilecektir. (Geciken postalardan Belediyemiz sorumlu olmayacaktır.)
c)    Postadaki gecikmeler ve duyuruda belirtilen süre içinde yapılmayan başvurular dikkate alınmayacaktır.
d)    Duyuruda belirtilen süre içinde yapılmayan başvurular dikkate alınmayacaktır.

5-    BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ-BAŞVURUSU KABUL EDİLENLERİN İLANI:
1)    Belediyemiz, T.C. Kimlik numarası ile ÖSYM kayıtlarının uyumunu kontrol etmek suretiyle adayları KPSS puanlarına göre sıralayarak, en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere atama yapılacak boş kadro sayısının beş katı oranında adayı sözlü sınava çağıracaktır.
2)    Sınava çağrılacak son sıradaki adayla aynı puana sahip olan diğer adaylarda sınava çağrılacaktır. Sınava katılmaya hak kazanan adayların listesi ile sınav yeri ve zamanı başvurularının değerlendirilmesine müteakip 31/08/2022 tarihinde belediyemizin https://www.yuksekova.bel.tr/ resmi internet sayfasından ve Belediyemiz ilan panosunda ilan edilecektir.
3)    Başvuruları kabul edilip sınava çağrılan adaylara Belediyemizce düzenlenen ve adayların kimlik bilgileri ile sınav yeri ve tarihinin bulunduğu "Sınav Giriş Belgesi" posta yolu ile gönderilecektir, bu belge sınava girişte ibraz edilecektir.
4)    Sınava katılma hakkı elde edemeyen adaylara herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır.
5)    Sınav giriş belgeleri sınava girmeye hak kazanan adaylara başvuru formunun iletişim bilgileri bölümünde belirtmiş olduğu adrese gönderilecektir. Başvuru formunda belirtilmiş olan adres tebligat adresi olarak kabul edilecek olup, hatalı adres bildirimleri başvuranın sorumluluğundadır.
6)    Hatalı adres bildirimi sebebiyle postada oluşabilecek gecikmeler veya postanın ulaşmamasından Belediyemiz sorumlu tutulamayacaktır.

6-    SINAVIN YERİ, ZAMANI VE KONULARI:
Sözlü sınav 07/09/2022 tarihinde Esenyurt Mahallesi İpekyolu Caddesi No: 266/A Yüksekova/Hakkari adresinde yapılacaktır. Sınavlar saat 09.00'da başlayacaktır. Sözlü sınav, aynı gün içerisinde bitirilemez ise ertesi gün devam edilecektir.
Sınava girmeye hak kazandığı halde ilan edilen sınav tarihinde sınava katılmayan ve/veya mazeretine binaen katılmayan adaylar, sınav hakkını kaybetmiş sayılacaktır.
Sınav Konuları:
Sözlü Sınav;
1.    Türkiye Cumhuriyeti Anayasası
2.    Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi
3.    657 sayılı Devlet Memurları Kanunu
4.    Mahalli İdareler ile ilgili Temel Mevzuat, konuları ile kadro unvanına ilişkin mesleki ve uygulamalı bilgi ve yeteneğin ölçülmesini kapsar.

7-    SINAV DEĞERLENDİRME - SONUÇLARA İTİRAZ:
Sınavda değerlendirme;
a)    Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, Mahalli İdareler ile ilgili Temel Mevzuat konularında 15’er puan, kadro unvanına ilişkin mesleki ve uygulamalı bilgi ve yeteneğin ölçülmesinde ise 40 puan olmak üzere toplamada 100 tam puan üzerinden yapılır. Sınavda başarılı sayılmak için sınav kurulu üyelerince verilen puanların aritmetik ortalamasının en az 60 olması şarttır.
b)    Adayların atamaya esas başarı puanı: belediye tarafından yapılan sözlü sınav puanı ile KPSS puanının aritmetik ortalaması alınmak suretiyle belirlenecek ve belediyenin internet adresinde ilan edilecektir.
Adayların atanmaya esas başarı puanlarının aynı olması halinde KPSS puanı yüksek olana öncelik tanınır. En yüksek başarı puanından başlamak üzere atama yapılacak kadro sayısı kadar asıl aday ve asıl aday sayısı kadar da yedek aday belirlenecektir. Asıl ve yedek aday listeleri Belediyenin https://www.yuksekova.bel.tr/ internet adresinde ilan edilecek ve listede yer alanlara ayrıca yazılı tebligat yapılacaktır.
Sınav Kurulu; sınav sonunda personel alımı için ilana çıktığı kadrolardan, başarı puanlarını düşük bulduğu veya yeterli bulmadığı takdirde sınav duyurusunda ilan edilenlerin bir kısmını ya da hiçbirini alıp almama hakkına sahiptir.
Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya herhangi bir şekilde gerçeği sakladığı tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve bunların atamaları yapılmaz. Bu gibi durumları tespit edilenlerin atamaları yapılmış olsa dahi atamaları iptal edilir. Bu kişiler hiçbir hak talep edemezler ve haklarında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.
Sınav sonuçlarına, başarı listesinin belediyenin internet adresinde ilanından itibaren yedi gün içinde yazılı olarak itiraz edebilir. İtirazlar, sınav kurulu tarafından yedi gün içerisinde sonuçlandırılır ve ilgiliye yazılı olarak bilgi verilir.
İlan Olunur.

Kaynak : Gazete Memur

İlişkili Haberler

Manşetler