,
#KPSS #İş İlanları

YTB 17 Sözleşmeli Personel Alacak

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı’nda istihdam edilmek üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesi ve 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar” kapsamında Tablo-1’de belirtilen toplam 17 pozisyon için sınavla sözleşmeli personel alımı yapılacaktır

YTB 17 Sözleşmeli Personel Alacak

Tablo-1: İstihdam Edilecek Sözleşmeli Personelin Unvan Dağılımı

KOD

POZİSYON UNVANI

ÖĞRENİM DÜZEYİ

2022 KPSS PUAN TÜRÜ

POZİSYON SAYISI

GÖREV YERİ

B01

Büro Personeli

Ön Lisans

P(93)

1

Ankara

B02

Büro Personeli

Lisans

P(3)

2

Ankara

B03

Büro Personeli

Lisans

P(3)

1

Edirne

B04

Büro Personeli

Lisans

P(3)

1

İstanbul

B05

Büro Personeli

Lisans

P(3)

9

Ankara

D01

Destek Personeli

Ortaöğretim

P(94)

1

Ankara

D02

Destek Personeli (Boyacı)

Ortaöğretim

P(94)

1

Ankara

T01

Tekniker (Bilgisayar Teknikeri)

Ön Lisans

P(93)

1

Ankara

I. BAŞVURU ŞARTLARI
A. GENEL ŞARTLAR
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinin (A) bendinde belirtilen nitelikleri taşımak:
- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
- Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
- Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
- Askerlik durumu bakımından; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
-  53 üncü madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.
-    01 Ocak 1987 ve sonrası doğumlu olmak.
-    Arşiv araştırması sonucu olumlu olmak.
-    ÖSYM tarafından 2022 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı (B) Grubundan lisans mezunları için KPSS P(3), ön lisans mezunları için KPSS P(93) ve ortaöğretim mezunları için KPSS P(94) puan türünden en az 50 puan almış olmak kaydıyla başvuruda bulunanlardan, KPSS puan türü ve tercih edilen pozisyon unvanı esas alınmak suretiyle yapılacak olan puan sıralamasına göre ilan edilen pozisyon sayısının 10 katı adayın içerisinde bulunmak.
-    Adaylar ancak bir pozisyon unvana başvuru yapabilecektir. Birden fazla pozisyon unvanına yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
-    Kamu kurum ve kuruluşlarında 4/B sözleşmeli personel pozisyonlarında görev yapmakta iken, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle sözleşmesi kurumlarınca feshedilenler ile sözleşme dönemi içerisinde hizmet sözleşmesini tek taraflı feshedenlerin, başvuru tarihi itibarıyla bir yıllık bekleme süresini tamamlamış olmaları gerekmektedir. Ancak, Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar’ın ek 1 inci maddesinin dördüncü fıkrasının (a), (b) ve (c) bentlerine göre sözleşmesini tek taraflı feshedenler söz konusu bir yıllık bekleme süresi şartına tabi değildir.

B. ÖZEL ŞARTLAR
B01 - Büro Personeli
-    Yükseköğretim kurumlarının grafik tasarımı ön lisans bölümünden mezun olmak.
B02 - Büro Personeli
-    Yükseköğretim kurumlarının gazetecilik, iletişim bilimleri, iletişim ve tasarımı, iletişim tasarımı ve medya, iletişim tasarımı ve yönetimi, radyo-televizyon ve sinema, yeni medya ve iletişim lisans bölümlerinin herhangi birinden mezun olmak.
B03 - Büro Personeli (Edirne)
-    Yükseköğretim kurumlarının lisans bölümlerinin herhangi birinden mezun olmak.
B04 - Büro Personeli (İstanbul)
-    Yükseköğretim kurumlarının lisans bölümlerinin herhangi birinden mezun olmak.
B05 - Büro Personeli
-    Yükseköğretim kurumlarının lisans bölümlerinin herhangi birinden mezun olmak.
-    Lisans mezuniyetinden sonra, Başkanlığın çalışma alanlarında uluslararası kuruluşlarca veya kamu kurumlarınca fon sağlanan projeler kapsamında en az bir yıl çalışma tecrübesine sahip olmak.
D01 - Destek Personeli
-    Mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarının herhangi bir alanından mezun olmak.
D02 - Destek Personeli (Boyacı)
-    Ortaöğretim kurumlarının herhangi bir alanından mezun olmak.
-    İŞKUR, Milli Eğitim Bakanlığı, Mesleki Yeterlilik Kurumu veya Üniversiteler tarafından verilen İnşaat Boyacısı/Boyacı belgesine sahip olmak.
T01 - Tekniker (Bilgisayar Teknikeri)
-    Yükseköğretim kurumlarının bilgisayar operatörlüğü, bilgisayar programcılığı, bilgisayar teknolojisi, bilgisayar teknolojisi ve bilişim sistemleri, bilgisayar teknolojisi ve programlama ön lisans bölümlerinin herhangi birinden mezun olmak.

II.    BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BİLGİ VE BELGELER
1-    Fotoğraflı “İş Talep Formu” (Başkanlığın internet sitesinden temin edilebilir).
2-    Başvuru şartlarına uygun KPSS puan belgesinin kopyası.
3-    Diploma/Mezuniyet belgesinin kopyası (e-Devletten alınabilir).
4-    Nüfus kayıt örneği belgesi (e-Devletten alınabilir).
5-    Yerleşim yeri (ikametgâh) belgesi (e-Devletten alınabilir).
6-    Adli sicil belgesi (e-Devletten alınabilir).
7-    Erkek adaylar için askerlik durum belgesi (e-Devletten alınabilir).
8-    Bu ilanın “B. ÖZEL ŞARTLAR” bölümünde belirtilen belgeler.

III.    BAŞVURU ŞEKLİ VE BAŞVURU BELGELERİNİN TESLİM YERİ
1-    Başvurular, Başkanlığın Oğuzlar Mah. Mevlana Bulvarı No:145 Balgat/Çankaya/Ankara adresindeki ana hizmet binasına elden veya posta yoluyla yapılacaktır. Postada yaşanacak gecikmelerden Başkanlık sorumlu değildir.
2-    Sınav başvuruları 05 Aralık 2022 Pazartesi saat 09.00’da başlayıp 15 Aralık 2022 Perşembe saat 18.00’de sona erecektir. Başvuru süresinden sonra Başkanlığa ulaşacak başvurular dikkate alınmayacaktır.
3-    Başvuru evrakı eksik adayların başvurusu kabul edilmeyecek olup, bu durumda olan adaylar herhangi bir hak talebinde bulunamayacaklardır. Bilgilerinde eksiklik veya hata olduğunu fark eden adaylar ise başvuru süresinin bitimine kadar başvurularını yenilemek zorundadırlar.
4-    Adaylar, ilanda yer alan puan türlerinden iki veya daha fazlasına sahip iseler ancak bir puan türü ve en fazla bir adet pozisyon için başvuruda bulunabileceklerdir. Birden fazla tercihte bulunan adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır. Bu durumda olan adaylar herhangi bir hak talebinde bulunamayacaklardır. 
5-    Yurt içindeki veya yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olup, ilanda aranılan öğrenim durumuna ilişkin ilgili bölümlere denkliği olan adayların denklik belgelerini başvuru esnasında ibraz etmeleri gerekmektedir.
6-    Kamu kurum ve kuruluşlarında 4/B sözleşmeli personel pozisyonlarında tam zamanlı olarak görev yapmakta iken kurumlarınca sözleşmesi feshedilen ya da sözleşmesini tek taraflı fesheden adayların, bir yıllık bekleme süresini doldurduklarını belgeleyebilmeleri için görev yaptıkları eski kurumlarından alınmış onaylı Hizmet Belgesini başvuru esnasında ibraz etmeleri gerekmektedir.

IV.    BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ
1-    Başvurular sadece, adayların başvurusunda ibraz ettikleri bilgi ve belgeler üzerinden değerlendirilecektir. Bu nedenle adayların başvuru yaparken ibraz ettikleri bilgi ve evrakın doğruluğundan emin olmaları gerekmektedir. Başvuruda ibraz edilmemiş olan hiçbir bilgi veya belge değerlendirmeye alınmayacaktır.
2-    Değerlendirme neticesinde başvuru şartlarını taşımadığı anlaşılan adayların başvuruları reddedilecektir.
3-    Başvuru değerlendirme sonuçlarına itirazlar, sonuçların duyurulmasından itibaren 2 iş günü içinde Başkanlığa dilekçe ile yapılacaktır. Süresinde yapılmayan itirazlar işleme alınmayacaktır.
4-    Aynı pozisyon için başvuran adaylardan en son adayın aldığı puan ile aynı puana sahip adaylar da sınava katılmaya hak kazanacaktır.
5-    Sınav tarihi, saati ve yeri Başkanlığın internet sitesinden (www.ytb.gov.tr) ayrıca duyurulacak olup adaylara ayrıca yazı ile bildirimde bulunulmayacaktır.
V

.    SINAV ŞEKLİ VE SINAV KONULARI
1-    Sınav, sözlü sınav şeklinde yapılacaktır.
2-    Sözlü sınavda adaylar sınav komisyonunun her bir üyesi tarafından;
a)    Pozisyona ilişkin bilgi düzeyi (50 puan),
b)    Genel kültürü ve genel yeteneği (15 puan),
c)    Liyakati, temsil kabiliyeti, tutum ve davranışlarının göreve uygunluğu (15 puan),
ç) Özgüveni, ifade yeteneği ve inandırıcılığı (10 puan),
d)    Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı (10 puan)
konularında toplam 100 tam puan üzerinden değerlendirilir.
3-    Komisyon üyelerinin vermiş olduğu puanların aritmetik ortalaması alınarak adayların sözlü sınav puanı tespit edilir. Sınavda 100 puan üzerinden en az 70 puan almak gerekir.
4-    Sınava katılmaya hak kazandığı halde ilan edilen sınav tarihinde sınava katılmayan adaylar, sınava katılma hakkını kaybetmiş sayılacaktır.

5-    . SINAV SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ VE İTİRAZ
1-    Sınavda 100 puan üzerinden 70 ve üzeri puan alan adaylar, en yüksek puandan başlayarak sıralanır ve her bir pozisyon için ilan edilen pozisyon sayısı kadar asıl ve en fazla bir katına kadar yedek adaylar belirlenir. Sınav puanı eşit olan adaylar KPSS puanlarına göre sıralanır.
2-    Sınavda en az 70 puan almış olmak asıl ve yedek aday sıralamasına giremeyen adaylar için herhangi bir hak teşkil etmeyecektir.
3-    Sınav sonuçlarına itirazlar, sonuçların duyurulmasından itibaren 2 iş günü içinde dilekçe ile Başkanlığa yapılacaktır. Süresinde yapılmayan itirazlar işleme alınmayacaktır.
4-    Sınav sonuçlarının ilan tarihinden itibaren bir yıl içinde herhangi bir nedenle boşalan pozisyonlara, başarı puan sıralamasına göre belirlenen yedek adaylar arasından atama yapılarak sözleşme imzalanabilecektir.

BAŞKANLIK İLETİŞİM BİLGİLERİ
Adres    :    Oğuzlar Mah. Mevlâna Bul. No: 145, 06520 Balgat/Ankara/Türkiye
E-posta    : [email protected]
İnternet Sitesi : www.ytb.gov.tr
Telefon    : +90 312 218 42 40
 

Kaynak : Gazete Memur

İlişkili Haberler

Manşetler