,

Yargıtay Başkanlığı 6 Sürekli İşçi (Engelli) Alacak

Başkanlığımız hizmet birimlerinde istihdam edilmek üzere; 657 sayılı Kanunun 4/D maddesi, 4857 sayılı İş Kanunu ve Kamu Kurum ve Kuruluşlarında İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri kapsamında İŞKUR üzerinden, Başkanlığımızca yapılacak sözlü sınav sonuçlarına göre 6 sürekli işçi(engelli) alınacaktır.

Yargıtay Başkanlığı 6 Sürekli İşçi (Engelli) Alacak

SÜREKLİ İŞÇİ ALIM İLANI

Sürekli işçi kadroları ve başvuru şartları İŞKUR internet sitesinde yayımlanacaktır. Şartları uyan adaylar, başvurularını 21.11.2022 - 25.11.2022 tarihleri arasında Ankara İŞKUR İl Müdürlüğüne - Çankaya Hizmet Merkezine şahsen veya www.iskur.gov.tr internet adresi üzerinden “İş Arayan" linkine T.C. Kimlik numarası ve şifresi ile giriş yaparak başvuru yapabileceklerdir.

1-    BAŞVURU ŞARTLARI
A) Genel Şartlar:
1.    2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye'de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak,
2.    Kamu haklarından mahrum olmamak,
3.    Sınavın ilk başvuru tarihi (21.11.2022) itibariyle 18 yaşını tamamlamış olmak,
4.    Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
5.    Kamu kurum ve kuruluşlarından herhangi bir sebeple görevinden veya mesleğinden ihraç edilmemiş olmak,
6.    Erkek adaylar için askerlik ile ilişiği olmamak,(yapılmış, tecilli veya muaf olmak)
7.    Başvuru için belirlenen okuldan(bölümden/programdan) son başvuru tarihi itibariyle mezun olmak ve istenilen diğer belgelere sahip olmak,
8.    Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olmak,
9.    Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması sonucu olumlu sonuçlanmak,
10.    İşe alınmada öncelik hakkına sahip olan adaylardan anılan Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen öncelikli durumlarını gösterir belgeye sahip olmak,
B) Özel Şartlar:

Görev

Yapılacak İl

Unvan

Sayı

Mezun Olunan Okul / Bölüm /

Program

Nitelik

Süre

Durum

Görev Yeri

Ankara

Temizlik Görevlisi (engelli)

6

En az ilköğretim mezunu olmak,

1-Sağlık durumunu, ilgili mevzuatına göre yetkili sağlık kuruluşlarından alınan engelliler için sağlık kurulu raporu ile (En az %40 oranında engelli olmak)belgelendirmek.

2- Temizlik görevini yapmaya engel olacak nitelikte sağlık sorunu bulunmamak, 3- Sınav başvurusunun ilk günü (21.11.2022) itibariyle 30 yaşını bitirmemiş olmak,

Belirsiz süreli (daimi)

Engelli

Yargıtay

Başkanlığı

 

1) Ankara ilinde ikamet edenler başvuru yapabilecektir. Başvurularda adayların Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde kayıtlı olan birinci yerleşim yeri adresi dikkate alınacaktır. Başvuru süresi içerisinde ikametini talebin karşılanacağı yere taşıyan adayların başvuruları kabul edilmeyecektir. İkamet değişikliği ile ilgili olarak, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminden yapılan sorgulamada Nüfus Müdürlüğünde işlemin yapıldığı tescil tarihi esas alınacaktır. İkametini talebinin karşılanacağı yer içerisinde değiştiren adayların Nüfus Müdürlüklerinden alacakları Adres Bilgileri Raporunu başvuru süresi içerisinde Kurum ünitesine ibraz etmeleri halinde ilgili işgücü talebine başvurusu yapılacaktır.
2) Başvuruların tamamı kura çekimi için Başkanlığımıza gönderilecektir.
III-KURA İŞLEMİ, KURA TARİHİ, YERİ VE SONUÇLARIN AÇIKLANMASI
1.    Noter Kurasına katılacakların isim listesi, kura tarihi, yeri, saati ve sonuçları www.yargitay.gov.tr adresinde ayrıca duyurulacaktır. Bu duyurular tebliğ mahiyetinde kabul edilir ve ilgililerin adresine posta yolu ile ayrıca tebligat yapılmaz.
2.    Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından gönderilen listelerde yer alan adaylar arasından, 09.12.2022 tarihinde saat 09.00’ da Yargıtay Başkanlığı Konferans salonunda noter huzurunda kura çekimi yapılacaktır.
3.    09.08.2009 tarihli ve 27314 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 12. maddesi gereğince, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından gönderilen listede yer alan adaylar arasından kura çekimi ile açık iş sayısının 4 (dört) katı asil ve aynı sayıda yedek aday belirlenecektir.
IV-    BELGE TESLİM TARİHİ VE YERİ
1-    Adayların; eğitim durumu, engellilik durumu, öncelik durumu vb. durumlara ilişkin belgelerini Kurumumuza ibraz etmeleri gerekmekte olup, belge teslim tarihi ve yeri, www.yargitay.gov.tr adresinden adaylara duyurulacaktır.
2-    Durumlarını belgeleyemeyenler veya yanlış beyanda bulunanlar listelerden çıkarılacak ve yerlerine sıralamada yer alan diğer kişiler dahil edilecektir.
V-    SÖZLÜ SINAV, SINAV TARİHİ VE YERİ
1)    Kura sonucunda belirlenen adaylardan istenen belgelerin incelenmesi neticesinde, Kamu Kurum ve Kuruluşlarında İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 17. maddesi gereğince aranan şartları taşıdıkları tespit edilenler, sözlü sınava tabi tutulacaklardır.
2)    Sözlü sınavın gün, saat ve yeri ile sınava katılmaya hak kazanan adayların listesi Başkanlığımız internet sitesinde ilan edilecektir.
3)    Bu duyuru, tebliğ mahiyetinde kabul edilecek, adayların adresine posta yolu ile ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
VI- SÖZLÜ SINAVA GİRMEYE HAK KAZANAN ADAYLARDAN İSTENECEK BELGELER
1. Sözlü sınava girmeye hak kazanan adayların; hangi belgeleri teslim edeceği, belge teslim yeri, tarihleri ve diğer bilgilendirme işlemleri Yargıtay Başkanlığı internet adresinden (www.yargitay.gov.tr) ilan edilecek olup, ayrıca adaylara yazılı tebligat yapılmayacaktır.
2. Süresi içinde belge teslim etmeyen ve durumlarını belgeleyemeyenler ya da yanlış beyanda bulunanlar kura listesinden çıkarılacak ve yerlerine yedek olarak belirlenen adaylar sırasına göre dahil edilecektir. 
VII-SÖZLÜ SINAV, SÖZLÜ SINAV SONUÇLARININ AÇIKLANMASI, İTİRAZ, NİHAİ SONUÇLARIN AÇIKLANMASI
1)    Sözlü sınav, adayların başvurdukları hizmet alanına ilişkin mesleki bilgi ve beceriler ile yürütmekle yükümlü olacakları vazifelerdeki yetkinliklerini ölçmeye yönelik, eğitim düzeylerine uygun olarak yapılacak, ayrıca, adaylar sözlü ifade yeteneği, muhakeme gücü, algılama, tutum ve davranışlarının göreve uygunluğu, özgüveni, ikna kabiliyeti, inandırıcılığı, hal ve hareketlerinin göreve uygunluğu gibi kriterler yönünden değerlendirilecektir.
2)    Sözlü sınava girmeye hak kazandığı halde ilan edilen sınav tarihinde sınava katılmayan aday, sınav hakkını kaybetmiş sayılacaktır.
3)    Sözlü sınavda tüm adaylar 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilecek olup, adayların atanmaya esas başarı puanı ve başarı sıralaması bu puan üzerinden tespit edilecektir. Ancak, başarı puanının eşitliği hâlinde sırasıyla; yaşı büyük olana, yaşlarının aynı olması halinde diplomaları esas alınmak suretiyle daha üst öğrenimi bitirmiş olana, öğrenim düzeylerinin de aynı olması halinde mezuniyet tarihi itibarıyla önce mezun olmuş olana öncelik verilerek en yüksek puandan başlamak üzere başarı sıralaması belirlenecektir.
4)    İlan edilen kadrolara iş başvurusunda bulunan adayların sınav yeri, sınav tarihi, sınav sonuçları, itiraz sonuçları, asıl ve yedek aday listeleri ile diğer her türlü duyurular Başkanlığımız internet adresinde ilan edilecek, bunun için adaylara herhangi bir yazılı tebligat yapılmayacak ve bu ilan tebligat yerine geçecektir.
5)    Adaylar, sınav sonuçlarının ilanından itibaren 3 (üç) iş günü içinde sınav sonuçlarına ilişkin itiraz dilekçeleri sınav kuruluna sunulmak üzere Başkanlığımız evrak birimine yazılı olarak verebilecektir. İtiraz dilekçeleri ivedi olarak sınav kuruluna iletilecek ve 3 (üç) iş günü içinde itirazları sonuçlandırarak, Başkanlığımız internet adresinde nihai karar ilan edilecek, yazılı tebligat yapılmayacaktır.
VIII-ATAMA İŞLEMLERİ
1-    Sınav kurulunca, başarı puanı en yüksek adaydan başlanmak suretiyle kadro sayısı kadar asıl ve yeteri sayıda yedek aday belirlenecektir.
2-    Yerleştirme sonucu atama için öngörülen niteliklere sahip olmayan adaylar ile yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunmuş olup tercihlerine yerleşenlerin atama işlemleri yapılmayacaktır. Sehven yapılsa dahi atama işlemleri iptal edilecektir.
3-    Yerleştirildiği kadroların nitelik ve şartlarını taşıdığı halde istenen belgeleri süresi içerisinde teslim etmeyen veya sınavda başarılı olup da ataması yapılanlardan işe başlamayanlar ile atanma şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılarak işe başlatılmayanların yerine yedek listenin ilk sırasındaki kişiden başlamak suretiyle atama yapılacaktır.
4-    Sınavda başarı göstererek atamaya hak kazanan adaylardan; doğum, askerlik vb. nedenlerle göreve başlayamayacak durumda olanların, bu durumlarını belgelendirerek Başkanlığımıza başvurmaları halinde, diğer atama şartlarını taşımaları kaydı ile göreve başlamalarına engel durumun sona ermesini müteakip en geç 30 (otuz) gün içinde göreve başlamaları sağlanacaktır.
5-    Deneme süresi iki ay olup, bu süre içerisinde başarısız olanların iş akitleri feshedilecektir.
IX-İLETİŞİM:
Tel : 0 312 836 04 10 - 0 312 836 01 21
Adres : Ahlatlıbel, İncek Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz Bulvarı No : 6, 06805 Çankaya/ANKARA 
 

Kaynak : Gazete Memur

İlişkili Haberler

Manşetler