,
#İş İlanları #KPSS

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı 11 Sürekli İşçi Alacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı taşra teşkilatı birimlerinde çalıştırılmak üzere 4857 sayılı İş Kanunu ile bu Kanuna dayanılarak çıkarılan Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde 11 (on bir) sürekli işçi alımı yapılacaktır.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı 11 Sürekli İşçi Alacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından:

SÜREKLİ İŞÇİ ALIM İLANI

BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE TARİHİ

Başvurular Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) internet adresi üzerinden 13.03.2023 - 17.03.2023 tarihleri arasında yapılacaktır.

GENEL ŞARTLAR

 1. 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye'de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak,

 2. 18 yaşını tamamlamış olmak,

 3. Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

 4. Erkek adaylar için askerlik ile ilişiği bulunmamak (yapmış olmak, tecilli veya muaf olmak),

 5. Kamu Kurum ve Kuruluşlarınca görevlerinden çıkarılmamış veya meslekten ihraç edilmemiş olmak,

 6. Kamusal hakları kullanmaktan mahrum bırakılmamış olmak,

 7. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olmak,

ÖZEL ŞARTLAR

 1. Öncelik hakkına sahip olan adaylardan Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğinin 5 inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen öncelikli durumlarını gösterir belgeye sahip olması gerekmektedir.

 2. Alınacak işçi personelin deneme süresi en çok 60 (altmış) gün olup, deneme süresinde başarısız olanların iş akitleri bildirim süresine gerek olmaksızın tazminatsız feshedilecektir.

 3. Adaylar, vardiyalı çalışacağından vardiyalı çalışmaya engel bir durumunun olmaması gerekmektedir.

 4. Adayların her türlü iklim ve yolculuk şartlarına elverişli olmaları ve görevlerini sürekli yapmaya ve görev gereği seyahat etmeye engel olabilecek hastalık ve engelinin bulunmaması gerekmektedir.

 5. Diğer hususlarla ilgili mevzuat hükümleri gereğince işlem tesis edilecektir.

 6. Adayların, başvurunun son günü itibariyle aşağıda yer alan tabloda, başvuruda bulunduğu unvana ait öğrenim durumu ve tercih ettikleri görev unvanlarına ilişkin meslek koluna ait nitelik ve koşulları birlikte taşıması gerekmektedir.

Sıra

No

Unvan Adı

Açık İş Sayısı

Öğrenim Durumu

Nitelik ve Koşullar

Sınav

Durumu

1

Tarama Uzmanı (Kaptan)

1

En az Ortaöğretim (lise ve dengi teknik ve mesleki okul) mezunu olmak.

Sınav başvurusunun son günü itibarıyla; a) En az sınırlı kaptan yeterliğine sahip olduğunu belgelemek.

b) Kamu veya özel iş yerlerine ait deniz vasıtalarında en az sınırlı kaptan ehliyetiyle en az 1 yıl çalıştığını belgelemek.

c) 40 yaşını bitirmemiş olmak.

Kura/ Sözlü/ Uygulamalı Sınav

2

Tarama

Uzmanı Yardımcısı

3

En az Ortaöğretim (lise ve dengi teknik ve mesleki okul) mezunu olmak.

Sınav başvurusunun son günü itibarıyla; a) En az sınırlı kaptan yeterliğine sahip olduğunu belgelemek.

b) 35 yaşını bitirmemiş olmak.

Kura/

Sözlü/ Uygulamalı Sınav

 

3

Deniz Buhar ve Motor Makinisti

1

En az Ortaöğretim (lise ve dengi teknik ve mesleki okul) mezunu olmak.

Sınav başvurusunun son günü itibarıyla;

 1. En az sınırlı makine zabiti yeterliğine sahip olduğunu belgelemek.

 2. Kamu veya özel iş yerlerine ait deniz vasıtalarında en az 1 yıl en az sınırlı makine zabiti yeterliğinde çalıştığını belgelemek.

 3. 40 yaşını bitirmemiş olmak.

Kura/

Sözlü/

Uygulamalı

Sınav

4

Sınırlı

Kaptan

1

En az Ortaöğretim (lise ve dengi teknik ve mesleki okul) mezunu olmak.

Sınav başvurusunun son günü itibarıyla;

 1. En az sınırlı kaptan yeterliğine sahip olduğunu belgelemek.

 2. Kamu veya özel iş yerlerine ait deniz vasıtalarında en az 1 yıl en az sınırlı kaptan olarak çalıştığını belgelemek.

 3. 40 yaşını bitirmemiş olmak.

Kura/

Sözlü/

Uygulamalı

Sınav

5

Gemici

2

En az Ortaöğretim (lise ve dengi teknik ve mesleki okul) mezunu olmak.

Sınav başvurusunun son günü itibarıyla;

 1. En az gemici yeterliğine sahip olduğunu belgelemek.

 2. Kamu veya özel işyerlerine ait deniz vasıtalarında en az 1 yıl en az gemici olarak çalıştığını belgelemek.

 3. 45 yaşını bitirmemiş olmak.

Kura/Sözlü

Sınav

6

Gemi

Elektrikçisi

1

En az Ortaöğretim (lise ve dengi teknik ve mesleki okul) mezunu olmak.

Sınav başvurusunun son günü itibarıyla;

 1. En az elektro teknik tayfası veya elektro teknik zabiti yeterliğine sahip olduğunu belgelemek.

 2. Kamu veya özel iş yerlerine ait deniz vasıtalarında en az 1 yıl en az elektro teknik tayfası veya elektro teknik zabiti olarak çalıştığını belgelemek.

 3. 35 yaşını bitirmemiş olmak.

Kura/Sözlü

Sınav

7

Gemi Aşçısı

2

En az Ortaöğretim (lise ve dengi teknik ve mesleki okul) mezunu olmak.

Sınav başvurusunun son günü itibarıyla;

 1. Geçerli gemi adamı yeterliğine sahip olduğunu belgelemek.

 2. Kamu veya özel iş yerlerine ait deniz vasıtalarında en az 1 yıl gemi aşçısı olarak çalıştığını belgelemek.

 3. 35 yaşını bitirmemiş olmak.

Kura/Sözlü

Sınav


 

AÇIKLAMA: Başvuruda bulunacak adaylar, eğitim durumu ile nitelik ve koşullar bölümünde yer alan tüm şartları birlikte sağlaması gerekmekte olup nitelik ve koşullar kısmında denizcilikle ilgili yeterlik (belge) ile hizmet şartını sağlamayanların başvuruları değerlendirilmeye alınmayacak ve yapılacak olan noter kura çekilişine dahil edilmeyecektir.

AÇIK İŞ SAYISINA İLİŞKİN İL VE BİRİM DAĞILIMI

UNVAN

İL

BİRİM

AÇIK İŞ SAYISI

Tarama Uzmanı (Kaptan)

Samsun

Samsun Denizdibi Tarama Başmühendisliği

1

Tarama Uzmanı Yardımcısı

İzmir

İzmir Denizdibi Tarama Başmühendisliği

2

Samsun

Samsun Denizdibi Tarama Başmühendisliği

1

Deniz Buhar Ve Motor Makinisti

İzmir

İzmir Denizdibi Tarama Başmühendisliği

1

Sınırlı Kaptan

Samsun

Samsun Denizdibi Tarama Başmühendisliği

1

Gemici

İzmir

İzmir Denizdibi Tarama Başmühendisliği

2

Gemi Elektrikçisi

Samsun

Samsun Denizdibi Tarama Başmühendisliği

1

Gemi Aşçısı

İzmir

İzmir Denizdibi Tarama Başmühendisliği

1

Samsun

Samsun Denizdibi Tarama Başmühendisliği

1

Toplam

11

DİĞER HUSUSLAR

 1. Adaylar, iş başvurusu yaptıkları tarihte açık iş ilanında belirtilen illerden, ilan edilen meslek kollarından sadece birine başvuru yapabileceklerdir. Birden fazla il veya meslek koluna başvuru yapıldığının tespit edilmesi halinde adayın hiçbir başvurusu kabul edilmeyecektir.

 2. Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından gönderilen listede yer alan adaylardan başvuru evrakları talep edilecek olup evrak incelemesi neticesinde şartları sağlayan adaylar arasından sözlü ve sözlü/uygulamalı sınava katılmak üzere kura çekimi ile açık iş sayısının her il ve unvan için 4 (dört) katı kadar asıl ve aynı sayıda yedek aday belirlenecektir.

 3. İlanda belirtilen şartları sağlayanlar arasından sözlü ve sözlü/uygulamalı sınava katılmak üzere belirlenecek adaylara ait kura çekimi 14.04.2023 tarihinde Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Konferans Salonunda (Hakkı Turayliç Caddesi No:5 Emek Çankaya / ANKARA) noter tarafından gerçekleştirilecek olup, kuraya ilişkin duyuru Bakanlığımız internet sitesinden (www.uab.gov.tr) yapılacaktır.

 4. İŞKUR üzerinden başvuruda bulunacak adayların, hangi belgeleri teslim edeceği, belge teslim yeri, tarihleri, diğer bilgilendirme işlemleri ve yapılacak sözlü ve sözlü/uygulamalı sınava ilişkin bilgiler Bakanlığımız internet sitesinde (www.uab.gov.tr) ilan edilecek olup adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.

 5. Sözlü ve sözlü/uygulamalı sınav sonucunda atamaya hak kazanan asıl adayların, haklarında yapılacak Güvenlik Soruşturması ve/veya Arşiv Araştırmasının olumlu sonuçlanmasına müteakip atama işlemleri başlatılacaktır.

 6. İlanda belirtilen genel ve özel şartları taşımadığı sonradan anlaşılan adayların başvuruları ilan-sınav sürecinin her aşamasında Bakanlığımızca geçersiz sayılacaktır. Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya gerçeğe aykırı belge verdiği tespit edilenlerin başvuruları geçersiz sayılarak atamaları yapılmayacaktır. Atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecektir. Ayrıca, gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya gerçeğe aykırı belge verdiği tespit edilenler hakkında gerekli yasal işlemler yapılacaktır.

Başvurular İŞKUR aracılığıyla yapılacaktır.

https://esube.iskur.gov.tr

İlanen duyurulur.

App Store

Google Play

Twitter hesabımızı takip edebilirsiniz.

Facebook hesabı için tıklayınız.

İnstagram hesabı için tıklayınız.

Kaynak : Gazete Memur

İlişkili Haberler

Manşetler