,

Türkiye İstatistik Kurumu 21 Sözleşmeli Bilişim Personeli Alacak

Başkanlığımız tarafından gerçekleştirilecek uygulamalı ve sözlü sınava katılacak adayların seçiminde; 2022 veya 2023 Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) P3 puanı ve İngilizce dilinde geçerli bir Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS/e- YDS) veya bu dilde yapılan eş değerliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen diğer yabancı dil sınavlarından alınan yabancı dil puanı esas alınacaktır

Türkiye İstatistik Kurumu 21 Sözleşmeli Bilişim Personeli Alacak

Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığından:

SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ GİRİŞ SINAVI İLANI

Başkanlığımız Yazılım Daire Başkanlığı, Ağ ve Sistem Yönetimi Daire Başkanlığı ve Veri Yönetişimi Daire Başkanlığı emrinde tam zamanlı olarak istihdam edilmek üzere, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin Ek 6 ncı maddesine dayanılarak 31/12/2008 tarihli ve 27097 sayılı Resmi Gazetemde yayımlanan "Kamu Kurum vc Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik” in 8 inci maddesi uyarınca 21 (yirmi bir) Sözleşmeli Bilişim Personeli alınacaktır.

Başkanlığımız tarafından gerçekleştirilecek uygulamalı ve sözlü sınava katılacak adayların seçiminde; 2022 veya 2023 Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) P3 puanı ve İngilizce dilinde geçerli bir Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS/e- YDS) veya bu dilde yapılan eş değerliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen diğer yabancı dil sınavlarından alınan yabancı dil puanı esas alınacaktır. {Yabancı dil sınav sonuç belgeleri, belge üzerinde geçerlilik süresi belirtilmemiş ise 5 yıl süreyle geçerlidir.) KPSS puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayların KPSS puanları 70 (yetmiş) olarak hesaplanacaktır. Yabancı dil puanı belgesi ibraz etmeyen adayların ise yabancı dil puanları 0 (sıfır) olarak hesaplanacaktır.

Adaylar ilan edilen pozisyonlardan sadece bir tanesi için başvuru yapabileceklerdir.

 1. BAŞVURU ŞARTLARI
  1. GENEL ŞARTLAR
 1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde sayılan genel şartları taşımak,
 2. Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,
 3. (b) bendinde belirtilenler dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik bölümlerinden, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak, (aylık brüt sözleşme ücret tavanının 2 katına kadar ödenecek pozisyonlara başvuru yapabilirler.)
 4. Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda veya büyük ölçekli ağ sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konusunda ücret tavanı iki katını geçemeyecekler için en az 3 yıllık, diğerleri için en az 5 yıllık mesleki tecrübeye sahip bulunması. (Mesleki tecrübenin belirlenmesinde; bilişim personeli olarak 657 sayılı Kanuna tabi kadrolu veya aynı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) bendi ya da 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi sözleşmeli statüdeki hizmetler ile özel kesimde sosyal güvenlik kuramlarına prim ödenmek suretiyle işçi statüsünde bilişim personeli olarak geçtiği belgelenen hizmet süreleri dikkate alınır.)
 5. Bilgisayar çevre birimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi güvenliği hakkında bilgi sahibi olmaları kaydıyla güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini belgelemeleri zorunludur.
 6. Erkek adaylar için askerlik ile ilgili terhis, muafiyet veya son başvuru tarihi itibarıyla en az 1 (bir) yıl erteletmiş olmak kaydıyla İlişiği bulunmamak.
 1. ÖZEL ŞARTLAR

KIDEMLİ .NET YAZILIM GELİŞTİRME UZMANI

(Tam Zamanlı - Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 4 Katına Kadar - 5 Kişi)

 1. Kurumsal yazılım geliştirme süreçlerine hakim olmak ve .NET teknolojileriyle (.NET Framework, C#, ASP.NET M VC, .Net Core MVC, Net Core Wcb AP1, SQL, IIS, Entity Framework, WCF, LinQ) en az 5 (beş) yıl iş tecrübesine sahip olmak (Belgelenmediği takdirde aday sınava girmeye hak kazanamayacaktır).
 2. Kurumsal Yazılım Mimarisi (Enterprise Software Architecture), Kurumsal Tasarım Kalıpları (Enterprise Design Pattems) ve Nesne Yönelimli Programlama (Object Oriented Programming) konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
 3. Yazılım mimari gereksinimlerinin belirlenmesi, tasarım, geliştirme ve alt yapının teknolojik gelişmelere uyarlanması konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
 4. Çok katmanlı uygulama geliştirme (n-tier), Micro servisler, Windows servisleri ve web servisleri (SOAP, WCF, REST, WEB API) konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
 5. MS SQL ve/veya Oracle ve/veya PostgreSQL veri tabanları ile uygulama geliştirmiş, ileri seviyede SQL konusunda tecrübe ve bilgi sahip olmak,
 6. Ön yüz (Front-End) geliştirme teknolojilerine (JavaScript, Bootstrap, Ajax) hakim, JQuery, React ya da Angular teknolojilerinden en az biri ile proje geliştirmiş olmak, tasarım elemanları (CSS. HTML, XML. DHTML, XHTML) konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
 7. Yazılım güvenliği ve güvenli yazılım yaşam döngüsü konusunda bilgili ve deneyimli olmak.
 8. Sürekli Entegrasyon/Sürekli Dağıtım konularında bilgi sahibi olmak, Linux/Unix işletim sistemleri konusunda bilgi sahibi olmak,
 9. 10 000 veya üzeri kullanıcı sayısına sahip en az bir sistemin yazılım geliştirme aşamalarında çalışmış olmak

(Belgelenmediği takdirde aday sınava girmeye hak kazanamayacaktır),

 1. Yazılım tasarım şablonları (design patterns) konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
 2. Versiyon Kontrolü Yönetim Araçlarından (SVN, CVS, GİT, TFS) birini ileri düzeyde kullanmış olmak.
 3. Dağıtık ön bellek mimarilerinin (Redis, MEMCACHED vb) kullanımı vc yönetimi konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
 4. Microsoft Project, Redmine, JIRA proje yönetim araçlarından en az birinde deneyim sahibi olmak,
 5. İş paylaşımı yapabilecek ve gerektiğinde takım üyelerine destek olabilecek düzeyde teknik bilgi ve donanıma sahip olmak, süreç yönetim araçları konusunda deneyimli olmak,
 6. Kod güvenliği, kod düzenleme (Refactoring), kodlama standartları ve standartların uygulanması konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
 7. Unit test, fonksiyonel test vc entegrasyon testi konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
 8. IBM MQ, RabbitMQ, Apachc KAFKA gibi kuyruk yönetimi araçlarının kullanımı ve yönetimi konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
 9. Belgeleme vc düzenli raporlamaya önem vermek, esnek çalışma saatlerine ve yoğun iş temposuna uyum sağlayabilir olmak.

Tercihen;

 1. React kullanarak ön yüz geliştirme tecrübesine sahip olmak,
 2. Project Management Professional (PMP) eğilimi almış olmak,
 1. CMM1 süreçleri konusunda en az 1 (bir) yıl deneyim sahibi olmak,
 1. Kubcrnctcs, Docker tcknolojilerini/araçlarını kullanmış ve tecrübe sahibi olmak,
 2. DevOps araçları ve süreçlerinde deneyimli olmak (Rancher, Prometheus, Grafana vb.),
 3. Mobil cihazlar için (Android, iOS) uygulama geliştirme konusunda Mobil Framework (Xamarin,lonic,Cordova,QT,React Native,Flutter,vb.) ile mobil uygulama geliştirmiş olmak,
 4. Aşağıdaki sertifikalara sahip olduğunu belgelemek:
 • Microsoft Certifıed Professional Dcveloper (MCPD),
 • Microsoft Certifıed Solution Dcveloper (MCSD),
 • Microsoft Certifıed Application Devclopcr (MCAD),
 • Microsoft Certifıed Technology Specialist (MCTS)

KIDEMLİ VE GÜVENLİK UZMANI

(Tam Zamanlı - Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 4 Katına Kadar - 2 Kişi)

 1. Omurga vc kenar ağ anahtarı, fîrewall, IPS/IDS, içerik fıltreleme, yük dengeleyici, Proxy, SIEM, merkezi kablosuz ağ kontrol cihazı gibi ağ vc güvenlik ürünlerinin kullanıldığı, istihdam edileceği Bilgi işlem Merkezine benzer yapıda vc en az 10.000 kullanıcılı bir Bilgi İşlem Merkezinde Network, Sistem Güvenliği veya Sistem Yönetimi konusunda tecrübeli olmak ve bunu belgelemek,
 2. Ağ mimarileri tasarımı, planlaması, entegrasyonu ve sorun giderme konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
 3. Teknik şartname oluşturma konusunda bilgi ve tecrübeye sahip olmak.
 4. Bilgi güvenliği süreçleri, iş sürekliliği, risk analizi veya risk yönetimi konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak.
 5. Mctasploit, SQLMap, Nmap, Owasp ZAP, Burp Süite vb. gibi standart güvenlik araçlarında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
 6. Nessus, Qualys vb. Ağ/altyapı güvenlik açığı tespit araçlarının etkin bir şekilde kullanımında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
 7. Ağ üzerinde trafik ve protokol analizi yapabilen (wireshark, tcpdump, neteat gibi) yazılımlar konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
 8. Yerel Alan Ağ (LAN), TCP/1P, IPV4 - IPV6, Geniş Alan Ağ (WAN), Kablosuz Yerel Alan Ağ (WLAN), Sanal Özel Ağ (VPN), SSL, Dinamik Yönlendirme Protokolleri, SSL. SSL, DHCP, DNS, Proxy ve IEEE 802.lx ağ teknolojileri ile Wired/Wireless ağ sistemleri konusunda bilgi sahibi olmak.
 1. SDWAN teknolojisi hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
 2. UN1X, Linux ve Microsoft Sunucu işletim sistemleri konusunda tecrübeli olmak,
 3. Kali Linux ve araçları konusunda bilgi ve tecrübeye sahip olmak,
 4. Bilgi Güvenliği ve Sİ EM (Sccurity Information Management and Security Event Management) konularında tecrübe sahibi olmak,
 5. Güvenlik duvarları, W AF, VPN yapıları, saldırı tespit ve saldırı önleme sistemleri IDS/IPS, DLP, EDR, antivirüs, yük dengeleme cihazları yapılandırma ve yönetimi konularında tecrübeli olmak,
 6. Yazılım güvenliği konusunda tecrübeli olmak,
 7. Kod analizi konusunda tecrübeli olmak,
 8. Sızma testleri, zafiyet yönelimi konularında ve Nessus, Nmap, Wireshark, Openvas, BurpSuit vb. araçlar hakkında bilgi sahibi olmak,
 9. Sibcr Olaylara Müdahale Ekibi (SOME) kurulum, yönetim ve dokümantasyon konularında bilgi sahibi olmak,
 10. Merkezi iz kaydı (log) ve SIEM yönetimi konusunda bilgi sahibi olup siber olayların tespiti için korelasyon yönelimi yapabilecek veya bu işi yapan kişileri yönlendirebilecek tecrübeye sahip olmak,
 11. İTİL ve BGYS standartları konusunda bilgi sahibi olmak.
 12. Belgeleme ve düzenli raporlamaya önem vermek, esnek çalışma saatlerine ve yoğun iş temposuna uyum sağlayabiliyor olmak.

Tercihen;

Aşağıda listelenen sertifikalardan cn az I (bir) tanesine sahip olduğunu belgelemek;

 1. CEH, OSCP, GPEN, ECSA/LPT (Ec-Coincil Certified Security Analist/ Liccnscd Penctration Tcstcr), GMON sertifikalarından en az birine sahip olduğunu belgelemek,
 2. MCSE Scrver Infrastructurc, CİSSP sertifikalarına sahip olmak,
 3. Cisco Certified Network Professional (CCNP) sertifikasına sahip olmak,
 4. Cisco Certified Security Professional (CCSP) sertifikasına sahip olmak.

KIDEMLİ SİSTEM UZMANI (W1NDOWS)

(Tam Zamanlı - Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 4 Katma Kadar - I Kişi)

 1. Active Dircctory yapısının kullanıldığı bir merkezde sistem yöneticisi veya sistem mühendisi olarak en az 5 (beş) yıl çalışmış olduğunu belgelemek,
 2. Microsoft Windows sunucularında (2012 R2, 2016, 2019, 2022) bakım, izleme, yapılandırma, sıkılaştırma, başarım artırma ve sorun çözümlemeleri konularında ileri seviye bilgi ve deneyim sahibi olmak,
 3. Microsoft Active Directory, Ldap, DNS, DHCP, Group Policy, WSUS, SCCM, File Scrver, Certification Autority (CA), Failover Clustcr mimarisi vb. konularda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
 4. Microsoft Exchange Server kurulum, yapılandırma vc sorun giderme konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
 5. PowcrShell seripting konusunda bilgi sahibi olmak,
 6. Sunucu sanallaştırma konusunda tecrübe sahibi olmak,
 7. Yedekleme altyapıları konusunda ve bu sistemlerin kurulum, yönetim, problem giderme konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
 8. Replikasyon, İş Sürekliliği, Felaketten Kurtarma konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
 9. Linux LVM, Windows Storage Spaces yapılarında mantıksal hacim alanları oluşturma, yapılandırma ve değişikliklerini yapabilme, disk genişletme ve daraltma işlemlerini uygulama konusunda tecrübe sahibi olmak,
 10. Felaketten kurtarma merkezi sistemleri kurulum ve idamesinde bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
 11. Log yönetimi, loğların anlamlandırılması ve Regex kullanımı konusunda bilgi sahibi olmak,
 12. Windows sunucuların güvenlik sıkılaşlırmaları konusunda tecrübe sahibi olmak,

Tercihen;

 1. Microsoft Certified Solutions Associate (MCSA) veya Microsoft Certified Solutions Expert (MCSE) sertifikalarından en az birine sahip olmak.
 2. ISO 27001 (Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi) hakkında bilgi sahibi olmak.

KIDEMLİ AĞ UZMAN!

(Tam Zamanlı - Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 4 Katına Kadar - I Kişi)

 1. En az 5 (beş) yıl ağ uzmanı olarak çalışmış olmak ve bunu belgelemek,
 2. Yerel alan ağ (LAN), geniş alan ağ (WAN), kablosuz yerel ağ (WLAN), sanal özel ağ (VPN), MPLS teknolojileri, dinamik

yönlendirme protokolleri ve IEEE 802.IX ağ teknolojileri konusunda bilgi vc tecrübe sahibi olmak,

 1. Teknik şartname oluşturma konusunda bilgi ve tecrübeye sahip olmak,
 2. Bilgi güvenliği süreçleri, iş sürekliliği, risk analizi veya risk yönetimi konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
 3. N AC (Network Access Control) teknolojisi ve donanımları hakkında ileri düzey bilgi ve tecrübe sahibi olmak ve bir kurum

ve/veya kuruluşun en az 10.000 kullanıcılı IEEE 802. lx uygulamasını yapmış vc/veya projede aktif olarak yer almış olmak (Tercihen Cisco İSE ve/veya Aruba ClcarPass),

 1. DNS, DHCP, NAT, BGP, OSPF, VRF, DMVPN, İPSec, Cisco VSS-VPC/HP IRF konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
 2. Ağ üzerinde trafik ve protokol analizi yapabilen (wircshark, tcpdump, neteat gibi) yazılımlar konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
 3. Ağ alt yapısındaki cihazların vc ağın durumunu takip edebilen ağ yönetim yazılımlarını kullanmış olmak,
 4. Cisco Nexus serisi data çenter swîtchler, Cisco ASR/ISR/Catalyst Serisi Routcr’lar konusunda ileri düzeyde bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
 5. Kablosuz ağ teknolojileri konusunda ileri düzeyde bilgi sahibi olmak, kurulum ve işletim yapmış olmak, tercihen Aruba Access Point, Aruba Controllcr vc Aruba Mobility Master ürünleri hakkında bilgi sahibi olmak,
 6. Bilgi Güvenliği ve S1EM (Security Information Management and Security Event Management) konularında tecrübe sahibi olmak,
 7. Ana omurga anahtarı (backbone switch), kenar anahtarı (kenar switch) kurulumu, konfıgürasyonu ve yönetiminde bilgi ve tecrübe sahibi olmak (Tercihen Cisco, Huawei, HP Comware Switchleri hakkında bilgi sahibi olmak),
 8. Siber Olaylara Müdahale Ekibi (SOME) kurulum, yönetim ve dokümantasyon konularında bilgi sahibi olmak,
 9. Merkezi iz kaydı (log) ve SIEM yönetimi konusunda bilgi sahibi olup siber olayların tespiti için korelasyon yönetimi yapabilecek veya bu işi yapan kişileri yönlendirebilecek tecrübeye sahip olmak,
 10. İTİL vc BGYS standartlan konusunda bilgi sahibi olmak,
 11. Belgeleme ve düzenli raporlamaya önem vermek, esnek çalışma saatlerine ve yoğun iş temposuna uyum sağlayabiliyor olmak.

Tercihen;

 1. Cisco Certified Nelwork Professional (CCNP) sertifikasına sahip olmak,
 2. CEH, OSCP, GPEN, ECSA/LPT, GMON sertifikalarından veya bu sertifikaları veren kuruluşların yetkilendirdiği onaylı eğitim merkezlerinden alınan eğitim sertifikalarından en az birine sahip olduğunu belgelemek.
 1. Fircwall veya Load Balancer yönetimi konusunda bilgi vc tecrübe sahibi olmak.

KIDEMLİ YAZILIM GELİŞTİRME UZMANI

(Tam Zamanlı - Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 3 Katına Kadar - 3 Kişi)

 1. ASP.NET Core, ASP.NET MVC, Entity Framework gibi Microsoft teknolojileri ile uygulama geliştirme süreçlerinde en az 3 yıl uygulama geliştirmiş olmak (Belgelenmediği takdirde aday sınava girmeye hak kazanamayacaktır),
 2. Kurumsal Yazılım Mimarisi (Enterprise Software Architecture), Kurumsal Tasarım Desenleri (Enterprise Deslgn Patterns) ve Nesne Yönelimli Programlama (Objcct Orientcd Programming) konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak.
 3. Çok katmanlı uygulama geliştirme (n-ticr), Micro servisler, Windows servisleri ve web servisleri (SOAP, WCF, REST, WEB API) konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
 4. On yüz (Front-End) geliştirme teknolojilerine (JavaScript, Bootstrap, Ajax) hakim, JQuery, React ya da Angular teknolojilerinden en az biri ile proje geliştirmiş olmak, tasarım elemanları (CSS, HTML, XML, DHTML, XHTML) konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
 5. CSS Grid, BEM, Responsive web design, semantic HTM L, internationalization, localization gibi methodlar ve Documcnt Objcct Model, Cross-Browscr / Cross- Platform Development, Chrome Dev Tools gibi debug/test araçları ve SEO gibi konularda bilgi sahibi olmak,
 6. XML, JSON gibi veri formatları konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak.
 7. İyi derecede SQL bilmek ve ilişkisel veri tabanlarında (Oracle, Postgres vb.) tasarım ve geliştirme tecrübesine sahip olmak,
 8. Dağdık ön bellek mimarilerinin (Redis, MEMCACHED vb) kullanımı ve yönetimi konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
 9. 1000 veya üzeri kullanıcı sayısına sahip en az bir sistemin yazılım geliştirme aşamalarında çalışmış olmak.
 10. Güvenli Yazılım Geliştirme konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak (jwt, oauth, saml, vb),
 11. Versiyon Kontrolü Yönetim Araçlarından (SVN, CVS, GİT, TFS) birini kullanmış olmak,
 12. Microsoft Projcct, Redminc, JIRA proje yönetim araçlarından cn az birinde deneyim sahibi olmak,
 13. Unit test ve UML konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
 14. Yazılım Geliştirme Yaşam Döngüsü (SDLC) hakkında bilgi sahibi olmak,
 15. Belgeleme ve düzenli raporlamaya önem vermek, esnek çalışma saatlerine ve yoğun iş temposuna uyum sağlayabilir olmak.

Tercihen;

 1. React kullanarak ön yüz geliştirme tecrübesine sahip olmak,
 2. Test yönelimli programlama araçları ile program geliştirme konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
 3. Kubcmctes, Docker teknolojilcrini/araçlarını kullanmış ve tecrübe sahibi olmak,
 4. Mobil cihazlar için (Android, iOS) uygulama geliştirme konusunda Mobil Framework (Xamarin,Ionic,Cordova,QT,React Native,Flutter,vb.) ile mobil uygulama geliştirmiş olmak,
 5. Aşağıdaki sertifikalara sahip olduğunu belgelemek:
 • Microsoft Certifıed Professional Developer (MCPD),
 • Microsoft Certified Solution Developer (MCSD),
 • Microsoft Certified Application Developer (MCAD),
 • Microsoft Certified Technology Specialist (MCTS)

KIDEMLİ SİSTEM UZMANI (LINUX)

(Tam Zamanlı - Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 3 Katına Kadar - 2 Kişi)

 1. Microsoft Server (2008, 2012, 2016 veya güncel sürümleri) ve Linux sunucu sistemleri sistem yöneticisi (admin) olarak en az 5 (beş) yıl tecrübesi olduğunu belgelemek,
 2. Yazılım, donanım, veri tabanı, veri depolama yaşam döngüsü hakkında bilgi sahibi olmak.
 3. Sistem topolojisi ve katmanlandırma konusunda tecrübeli olmak,
 4. Sunucu Sanallaştırma teknolojileri konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak. Hyper-V, Vmware, KVM vb. teknolojileri aktif kullanmış olmak, LUN atanması, ağ tanımlanması, server/datastore migration konularında tecrübeli olmak.
 5. Sunucu donanımları ve yapılandırması (disk, Ethernet, hba. raid vb.) hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
 6. Web servislerinin (Microsoft, Nginx, Apache ve uWSGl) yapılandırılması ve yönetimi konusunda bilgi ve deneyim sahibi olmak,
 7. Bash, Python seript dilleri ile sistem seviyesinde yapacağı çalışmalarda ihtiyaç duyulacak seviyede yazılım, seripting bilgisine sahip olmak,
 8. Açık kaynak kodlu işletim sistemleri ve yazılımlar konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
 9. Chef, Puppct, Ansible vb. otomasyon araçlarından birinde tecrübe sahibi olmak,
 10. LINUX sunucu sistemlerinin (Ubuntu, Ccntos, Rocky Linux, Oracle, Redhat vb.) kurulumu, optimizasyonu, yönetimi, disk işlemleri, yedekleme işlemleri, kullanıcı yönetimi, kapasite planlama, yapılandırılması, log inceleme, güvenlik ve bakımı konularında bilgi ve deneyim sahibi olmak,
 11. Kurumsal yedekleme yazılımları (tercihen Vecam), donanımları, teknolojileri ve yönetiminde tecrübeli olmak,
 12. Ağ ve veri güvenliği bilgisine sahip olmak.
 13. Bilgi güvenliği konularında politikalar oluşturarak, izleme, kaydetme konularında bilgi sahibi olmak,
 14. Uygulama sunucuları performans analizi ve izleme (monitoring) konusunda tecrübe sahibi olmak,
 15. Yüksek ölçekli disk sistemlerinin yapılandırılması, yönetimi (Tercihen EMC, Netapp), Storage protokolleri (FC, SAN, NAS, ISCSL vb.) konularında tecrübeli olmak,
 16. Yoğun kullanıcı yükü altında çalışan uygulama sunucularının (IIS, Nginx, Apache, Tomcat, Wi1dfly, Weblogic) yapılandırılması, sıklaştırılması ve yönetimi konusunda bilgi vc deneyim sahibi olmak,
 17. İş sürekliliği sistemleri ve Felaket Kurtarma sistemleri konusunda tecrübeye sahip olmak.

Tercihen;

 1. PAM (Privilcged Access Management) sistemlerinin yönetimi hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak.
 2. DevSecOps (Dev: Software Development, Sec: Security and Ops: Information-Technology Operations) konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
 1. Kontcyner teknolojileri (Docker) ve Kubernetes yönetimi konusunda tecrübe sahibi olmak,
 1. ISO 27001 (Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi) hakkında bilgi sahibi olmak,
 2. VMware Ccrtifıcd Professional (VCP6) ve üzeri sertifikasına sahip olmak,
 3. Microsoft Certified Solutions Associate (MCSA) veya Microsoft Ccrtified Solutions Expert (MCSE) sertifikasına sahip olmak,
 4. CEH (Certified Ethical l-lacker) sertifikasına sahip olmak,
 5. ISO 27001 (Bilgi Güvenliği Yönetimi Sistemi) Standardı denetçi sertifikasına sahip olmak,
 6. İleri Düzey (Advanced) Linux Sistem Yönetimi sertifikasına sahip olmak. Tercihen aşağıda listelenen sertifikalardan I (bir) veya daha fazlasına sahip olduğunu belgelemek;
 • Red Hat Certified Engineer (RHCE)
 • Red Hat Certified Architcct (RHCA)
 • Red Hat Certified Virtualization Administrator (RHCVA)

YAZILIM PROJE YÖNETİCİSİ

(Tam Zamanlı - Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 3 Katına Kadar- 1 Kişi)

 1. Proje Yönetimi ve İş Analizi konusunda en az 5 (beş) yıl tecrübe sahibi olmak,
 2. Yazılım projelerinin kapsamının belirlenmesi, gereksinimlerin analiz edilmesi, tüm aşamalarının planlanması, yürütülmesi ve tüm paydaşlarla gerekli iletişim/koordinasyonun sağlanması konusunda tecrübe sahibi olmak,
 3. Geliştirilen uygulamaların fonksiyonel testlerinin gerçekleştirilmesi ve kullanıcı kabul testlerini koordine etme konularında tecrübe sahibi olmak,
 4. Çevik Yazılım Geliştirme Metodolojilerinin temel prensipleri vc pratikleri konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
 5. Süreç yönetimi, süreç analizi, süreç modelleme ve süreç iyileştirme konularında tecrübe sahibi olmak,
 6. Yazılım geliştirme konusunda tecrübe sahibi olmak,
 7. Proje Yönetim ve İş Takip Araçları (JIRA, Rcdmine vb.) konusunda tecrübe sahibi olmak,
 8. Balsamic Mockup/Figma vb. araçlar kullanarak prototip oluşturma konusunda tecrübe sahibi olmak,
 9. MS Office, MS Visio, MS Project araçlarını da kullanabilir olmak,
 10. İlişkisel veri tabam ve ilişkisel veri tabanı yönetim sistemleri (Oraclc/Postgre/Microsoft SQL Server vb. ) konusunda tecrübe sahibi olmak,
 11. Problem çözme, iletişim ve ekip çalışması konularında kuvvetli kişilik özelliklerine sahip olmak,
 12. PMI veya IIBA uyumlu İş Analizi Metodolojisi Eğitimi almış olmak ve belgelemek,
 13. PMI uyumlu Proje Yönelimi eğitimi almış olmak ve belgelemek

Tercihen;

 1. Projcct Management Professional (PMP) sahibi olmak,
 2. Professional Serum Master (PSM I) sertifikasına sahip olmak.

KIDEMLİ SİBER GÜVENLİK UZMANI

(Tam Zamanlı - Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 3 Katına Kadar - 1 Kişi)

 1. Fircwall, IPS/IDS, Application Dclivery Controllcr, Wcb Gatcway, E-mail Gateway. Web Application Firewall (WAF), Vulnerability Assessmcnt araçları hakkında en az 5 (beş) yıl deneyim sahibi olmak ve bunu belgelemek,
 2. Ağ, veri tabanı, web, web servis, mobil uygulama, e-posta, sunucu (Windows ve Linux), fiziksel güvenlik konularının en az 3 tanesinde üst seviye bilgi sahibi olmak ve diğer konularda da iyi uygulama örnekleri hakkında tecrübe sahibi olmak,
 3. Red Team/Blue Team ve Olay Müdahalesi çalışmaları kapsamında kullanılabilecek geliştirmeleri (Java, C#, JavaScript, Powershell, Tel, Bash, Python vb.) yapabilecek seviyede yazılım bilgisine sahip olmak,
 4. Siber olayların tespiti için Windows ve Linux cihazlarda ana sebep analizi (root cause analysis) yapabilmek vc varsa siber olay istihbarat tespiti (Indicator of Compromise) yapabilmek,
 5. Ağ üzerinde trafik ve protokol analizi yapabilen (wireshark, tcpdump, neteat gibi) yazılımlar konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
 6. UN IX, Linux ve Microsoft Sunucu işletim sistemleri ile bunların güvenliği konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
 7. Kali Linux ve araçları konusunda bilgi ve tecrübeye sahip olmak,
 8. IDS, IPS, Antivirüs, DLP, EDR, Veri Tabanı Güvenlik Duvarı (DBFW), Load Balanccr vc Firewall ürünleri hakkında bilgi sahibi olmak,
 9. Merkezi iz kaydı (log) ve SIEM yönetimi konusunda bilgi sahibi olup siber olayların tespiti için korelasyon yönetimi yapabilecek veya bu işi yapan kişileri yönlendirebilecek tecrübeye sahip olmak,
 10. Kaynak kod analizi, güvenli kod geliştirme vc yazılım güvenliği konusunda bilgi sahibi olmak,
 11. Son kullanıcı siber güvenlik farkındalığının artırılmasına yönelik çalışmalarda bulunmuş olmak,
 12. Güvenlik ürünlerinin DevSecOps mimarisi içerisinde çalışması için gerekli entegrasyonlar ile geri bildirim mekanizmalarının devreye alınması konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
 13. Açık kaynak kodlu oltalama (phishing), bal küpü (honeypol), atak yüzey tespit (attack surface deteetion) ve OS1NT uygulamalarının kurulması, devreye alınması ve sonuçlarının incelenerek aksiyon alınması konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
 14. Uç Nokta Tehdit Algılama ve Yanıt (EDR) ve Veri Kaybı Önleme (DLP) yazılımları hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
 15. Sızma testleri, zafiyet yönetimi konularında ve Ncssus, Nmap, Wircshark, Openvas, BurpSuit vb. araçlar hakkında bilgi sahibi olmak,
 16. Mctasploit. SQLMap, Nmap, Owasp ZAP, Burp Süite vb. gibi standart güvenlik araçlarında bilgi vc tecrübe sahibi olmak,
 17. E-posta güvenliği hakkında ve Mail Gateway, Kum Havuzu (Sandbox), Antivirüs ürünlerinin yapılandırma ve yönetimi konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
 18. Siber Olaylara Müdahale Ekibi (SOME) kurulum, yönetim ve dokümantasyon konularında bilgi sahibi olmak,
 19. "incidcnt Response" (güvenlik olaylarına müdahale) operasyonları konusunda tecrübeli olmak,
 20. Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi (BGYS), Kişisel Verileri Koruma Kanunu (KVKK), Dijital Dönüşüm Ofisi (DDO) Bilgi ve İletişim Güvenliği Rehberi ve 5651 sayılı log kanunu hakkında bilgi sahibi olmak,
 21. Belgeleme ve düzenli raporlamaya önem vermek, esnek çalışma saatlerine ve yoğun iş temposuna uyum sağlayabiliyor olmak.

Tercihen;

Aşağıda listelenen sertifikalardan en az 1 (bir) tanesine sahip olduğunu belgelemek;

 1. CEH, OSCP, GPEN, ECSA/LPT (Ec-Coincil Certified Security Analist/ Licenscd Pcnetration Tcster), GMON sertifikalarından en az birine sahip olduğunu belgelemek,
 2. MCSE Server Infrastructure, CISSP sertifikalarına sahip olmak,
 3. Cisco Certified Security Professional (CCSP) sertifikasına sahip olmak,
 4. ISO 27001 (Bilgi Güvenliği Yönetimi Sistemi) Standardı denetçi sertifikasına sahip olmak,
 5. ISO 27001 (Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi) sertifikasının başarı ile alındığı en az bir uygulamada aktif rol almak.
 6. Siber Operasyon Merkezi (Cyber Operation Çenter) kurulum, yönetim çalışmalarına katılmış olmak.

YAZILIM TEST UZMANI

(Tam Zamanlı - Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 2 Katma Kadar - I Kişi)

 1. Yazılım Geliştirme veya Yazılım Testi /Test Otomasyonu alanında en az 3 (üç) yıl tecrübe sahibi olmak,
 2. Test yönetim araçları (TestRail vb.) konusunda tecrübe sahibi olmak,
 3. Temel düzeyde yazılım geliştirme bilgisine sahip olmak,
 4. Çevik Yazılım Geliştirme Metodolojilerinin temel prensipleri vc pratikleri konusunda bilgi vc tecrübe sahibi olmak,
 5. Test Dokümanları hazırlama ( Test Planı, Test Stratejisi..vb) ve Test Senaryoları hazırlama konularına hakim olmak,
 6. SQL ve/veya PL/SQL bilgisine sahip olmak,
 7. Arayüz, performans, regresyon ve yük testi konularında bilgi sahibi olmak,
 8. Selenium, Cucumbcr, Silktest.vb araçları hakkında bilgi sahibi olmak,
 9. SOAP UI veya Poslman kullanımı konusunda bilgi sahibi olmak,
 1. Versiyon Kontrolü Yönetim Araçlarından (SVN, CVS, GİT, TFS) birini kullanmış olmak,
 2. Sorun tespit etme, detaylara önem verme, problem çözme ve kuvvetli iletişim özelliklerine sahip olmak,

Tercihen;

 1. ISTQB Foundation Level sertifikasına sahip olmak.

SİSTEM UZMANI (WINDOWS)

(Tam Zamanlı - Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 2 Katına Kadar - 1 Kişi)

 1. Active Directory yapısının kullanıldığı bir sistem merkezinde Microsoft Server (2008,2012,2016 veya güncel sürümleri) sunucu sistemleri sistem yöneticisi (admin) olarak cn az 3 (üç) yıl tecrübesi olduğunu belgelemek,
 2. Microsoft Windows sunucularında (2008 R2, 2012 R2, 2016, 2019, 2022) bakım, izleme, yapılandırma, sıkılaştırrna, başarım artırma ve sorun çözümlemeleri konularında bilgi ve deneyim sahibi olmak,
 3. Microsoft Activc Directory, Ldap, DNS, DHCP, Group Policy, WSUS, SCCM, File Server, Certifîcation Autority(CA), Failover Cluster mimarisi vb. konularda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
 4. Microsoft Exchangc Server kurulum, yapılandırma ve sorun giderme konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
 5. Antivirüs, Antispam, c-posta güvenliği, e-posta ağ geçidi, eposta protokolleri (SPF, DKIM. DMARC) konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
 6. PowerShcll seripting konusunda bilgi vc deneyim sahibi olmak,
 7. Felaketten kurtarma merkezi sistemleri kurulum ve idamesinde bilgi vc tecrübe sahibi olmak,
 8. Log yönetimi konusunda bilgi ve deneyim sahibi olmak,
 9. Log yönetimi, loğların anlamlandırılması ve Regex kullanımı konusunda bilgi sahibi olmak,

Tercihen;

a. MCSE (Microsoft Certified Solutions Expert) sertifikasına sahip olmak,

 1. ISO 27001 (Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi) hakkında bilgi sahibi olmak.

SİBER GÜVENLİK UZMANI

(Tam Zamanlı - Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 2 Katına Kadar - 1 Kişi)

 1. Firewall, İPS/IDS, Application Delivery Controller, Web Gateway, E-mail Gatcway, Web Application Fircwall (WAF), Vulncrability Assessment araçları hakkında en az 3 (üç) yi! deneyim sahibi olmak ve bunu belgelemek,
 2. Ağ. veri tabanı, web, web servis, mobil uygulama, e-posta, sunucu (Windows ve Linux), fiziksel güvenlik konularının en az 3 tanesinde bilgi sahibi olmak ve diğer konularda da iyi uygulama örnekleri hakkında tecrübe sahibi olmak,
 3. Ağ üzerinde trafik ve protokol analizi yapabilen (wireshark, tcpdump, neteat gibi) yazılımlar konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
 4. UNIX, Linux ve Microsoft Sunucu işletim sistemleri ile bunların güvenliği konusunda bilgi vc tecrübe sahibi olmak,
 5. Kali Linux ve araçları konusunda bilgi ve tecrübeye sahip olmak,
 6. IDS, IPS, Antivirüs, DLP, EDR. Veri Tabanı Güvenlik Duvarı (DBFW), Load Balancer ve Firewall ürünleri hakkında bilgi sahibi olmak,
 7. Merkezi iz kaydı (log) ve S1EM yönetimi konusunda bilgi sahibi olup siber olayların tespiti için korelasyon yönetimi yapabilecek veya bu işi yapan kişileri yönlendirebilecek tecrübeye sahip olmak,
 8. Kaynak kod analizi, güvenli kod geliştirme ve yazılım güvenliği konusunda bilgi sahibi olmak,
 9. DAST ürünlerini kullanmış olmak,
 10. Son kullanıcı siber güvenlik farkındalığının artırılmasına yönelik çalışmalarda bulunmuş olmak,
 11. Melasploit, SQLMap, Nmap, Owasp ZAP. Burp Süite vb. gibi standart güveni ik araçlarında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
 12. Açık kaynak kodlu oltalama (phishing), bal küpü (honeypot), atak yüzey tespit (attack surface deteetion) ve OSINT uygulamalarının kurulması, devreye alınması ve sonuçlarının incelenerek aksiyon alınması konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
 13. Siber Olaylara Müdahale Ekibi (SOME) kurulum, yönetim ve dokümantasyon konularında bilgi sahibi olmak,
 14. "Incident Rcsponsc" (güvenlik olaylarına müdahale) operasyonları konusunda tecrübeli olmak,
 1. Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi (BGYS), Kişisel Verileri Koruma Kanunu (KVKK), Dijital Dönüşüm Ofisi (DDO) Bilgi ve İletişim Güvenliği Rehberi ve 5651 sayılı log kanunu hakkında bilgi sahibi olmak,
 2. Belgeleme ve düzenli raporlamaya önem vermek, esnek çalışma saatlerine ve yoğun iş temposuna uyum sağlayabiliyor olmak.

Tercihen;

Aşağıda listelenen sertifikalardan en az 1 (bir) tanesine sahip olduğunu belgelemek;

 1. CEH, OSCP, GPEN, ECSA/LPT (Ec-Coincil Certified Security Analist/ Liccnsed Penetration Tester), GMON sertifikalarından en az birine sahip olduğunu belgelemek,
 2. MCSE Server Infrastruclure, CISSP sertifikalarına sahip olmak,
 3. Cisco Certified Security Professional (CCSP) sertifikasına sahip olmak,
 4. ISO 27001 (Bilgi Güvenliği Yönetimi Sistemi) Standardı denetçi sertifikasına sahip olmak,
 5. ISO 27001 (Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi) sertifikasının başarı ile alındığı en az bir uygulamada aktif rol almak,

fi Siber Operasyon Merkezi (Cyber Operation Çenter) kurulum, yönetim çalışmalarına katılmış olmak.

VERİ TABANI YÖNETİCİSİ

(Tam Zamanlı - Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 2 Katına Kadar - 1 Kişi)

 1. Oracle veri tabanı sistemlerinin yönetimi (kullanıcı yönetimi ve veritabanı güvenliği), bakımlarının yapılması, performanslarının izlenmesi, gerekli iyileştirmelerin planlanması ve uygulanması, güncellemelerin gerçekleştirilmesi ve kapasite planlama işlemlerinde yetkinliğe sahip olmak,
 2. İlişkisel veri tabanı tasarımı konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
 3. Unix, Linux işletim sistemlerinde ve BASH seripting konusunda bilgi sahibi olmak,
 4. SQL, PL/SQL konularında tecrübe sahibi olmak,
 5. Veri mimarisi tasarımı, veri modclleme, veritabanı migrasyonu, replikasyon, yedekleme ve yedekten geri dönme (restore), felaket kurtarma senary oları konularında deneyimli olmak,
 6. Performans izleme, loğlama (auditing), performans iyileştirme (tuning) ve SQL iyileştirme bilgilerine sahip olmak,
 7. Orta veya büyük Ölçekli bilgi işlem merkezlerinde Oracle veri tabanı yöneticisi (admin) olarak en az 1 (bir) yıl çalıştığını belgelemek,
 8. PostgreSQL veri tabanı sistemlerinin yönetimi hakkında bilgi sahibi olmak,
 9. Erken uyarı mekanizmaları kurarak sistem sağlığını izlemek ve sistemlerin sürekli erişilebilir olmasını sağlamak,
 10. Sistemlerde oluşabilecek beklenmedik sorunlara hızlı çözüm üretebilmek,
 11. Dokümantasyonun önemini bilmek ve işlemleri düzenli olarak dokümante etmek,
 12. Proaktif bir bakış açısına sahip olmak ve ekip çalışmasına uygun, araştırmayı seven, çözüm odaklı, disiplinli ve gelişime açık olmak.

Tercihen;

 1. Oracle 11 g ve üstü veritabanı OCA veya OCP sertifikasına sahip olmak,
 2. Oracle’dan PostgrcSQL'e ınigrasyon konusunda deneyimli olmak,
 3. Veritabanı ETL aracı kullanmış olmak.

VERİ BİLİMCİ

( Tam Zamanlı - Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 2 Katına Kadar - I Kişi)

 1. Bilişim alanında en az 3 (üç) yıl sektör tecrübesine sahip olmak,
 2. İyi derecede Python programlama dili bilmek,
 3. İstatistik konusunda bilgi sahibi olmak,
 4. Makine öğrenmesi algoritmaları, metin madenciliği ve doğal dil işleme konularında bilgi ve deneyim sahibi olmak,
 5. ScikitLearn, numpy, matplotlib, pandas, seaborn. vb. kütüphaneler ile proje geliştirmiş olmak,
 6. Veri bilimi konusunda en az 2 (iki) yıl tecrübeye sahip olmak,
 7. Oracle veri tabanı ile çalışmış olmak,
 8. SQL ile senaryo bazlı veri analizi konusunda en az 2 (iki) yıl tecrübe sahibi olmak,
 9. İleri seviyede PL/SQL bilmek, sorgular yazabilmek, SQLTeri okuyup sorunu tespit edebilme, performans iyileştirme ve optimizasyon yapabilme yetkinliğine sahip olmak,
 10. Veri yönetimi, veri kalitesi, veri tekilleştirme, veri entegrasyonları, veri mimarisi alanlarında uzmanlaşmış olmak,
 11. İş birimleri ile toplantılar yaparak gereksinimleri anlayabilecek ve bu gereksinimlere uygun çözümlerinin tasarlanması, projelendirilmesi ve geliştirilmesinde yer alabilecek olmak,
 12. Farklı sistemlerden gelen verileri birleştirebilmek,
 13. Veri aktarımlarım kontrol ederek varsa aktarım problemlerini proaktif olarak çözebilmek,
 14. Veri projelerini yönetmek için temel proje yönetim bilgisine sahip olmak,
 15. Teknolojiyi takip etmek ve yeniliklere açık, iş geliştirme konusunda istekli olmak,

Tercihen;

 1. Spark ve Kafka bilmek,
 2. Büyük veri ortamlarına aşina olmak,
 1. SAS Visual Analytics hakkında bilgi sahibi olmak,
 1. Bl araçlarında deneyimli olmak,
 2. Datawarehouse, Datalake tasarımı, modelleme ve sorgulama konularına hakim olmak,
 3. Tercihen çevik proje geliştirme metodolojileri hakkında bilgi sahibi olmak,
 4. İyi derecede İngilizce bilmek.
 1. İSTENİLEN BELGELER - BAŞVURU ŞEKLİ - YERİ -TARİHİ

Genel şartlar başlığında istenilen nitelikler zorunlu şartlardır.

İSTENİLEN BELGELER

1.

Özgeçmiş

Özgeçmiş metinlerindeki kısımlar; başvurulan pozisyon için belirlenen maddelere cevap olacak şekilde ilgili madde ile aynı sırada ve aranan bilgi ve tecrübeler ise detay lan diril arak sunulacaktır. Özel şartlarda belirtilen tecrübeler için belge sunulması ya da tecrübelerin karşılandığının özgeçmişte belirtilmesi gerekmektedir. (Sisteme yüklenmesi gerekmektedir.)

 

2.

Mesleki Çalışma Sürelerini Gösteren Belgeler

Çalışılan iş yerinin niteliğine göre alınacaktır. Buna göre:

 1. Özel sektörde çalışılan süreler için SGK hizmet dökümü, (e-Devlet SGK Tescil ve Hizmet Dökümü sayfasından barkodlu belge)
 2. Kamu kurumlarında çalışılan süreler için kurumdan alınacak belge,

(Mesleki tecrübe sürelerinde sadece lisans mezuniyeti sonrasındaki hizmetler dikkate alınacaktır.)

(Sisteme yüklenmesi gerekmektedir.)

 

3.

Mesleki Tecrübe Şartını Gösteren Belgeler

Başvurulan pozisyon için özel şartlarda belirtilen mesleki tecrübe şartını gösteren belgelerin en az: başvurulan pozisyon ile ilgili alan bilgisi, çalışılan hizmetler/projeler ve bu hizmetlerin/projelerin kapsamı, çalışma süreleri gibi bilgileri içeriyor olması gerekmektedir.

İstenen mesleki tecrübe şartını gösteren belgeler, bu alanda hizmetin/projenin geçtiği iş yerlerindeki bağlı olunan yöneticiler, söz konusu hizmctlcrde/projelerdc birlikte çalışılan diğer yöneticiler veya ilgili insan kaynakları birimlerinden en az biri tarafından ıslak imzalanmış vc varsa kaşelenmiş olarak onaylatilacaktır.

İstenen mesleki tecrübe şartını gösteren belgeleri imzalayan kişilerin erişilebilir telefon, e-posta ve adres bilgileri ile pozisyon bilgilerinin de aynı belge içerisinde ayrıca yer alıyor olması gerekmektedir. Başvuru değerlendirme komisyonu, sağlanan bilgi vc belgelerin doğruluğunu teyit etmek isterse, bu bilgileri vc belgeleri onaylayan gerçek ve/veya tüzel kişilerle iletişime geçebilecektir. Sağlanan bilgi ve belgelerin doğruluğu teyit edilmezse adayın başvurusu geçersiz sayılacaktır. (Sisteme yüklenmesi gerekmektedir.)

 

4.

En Az 2 (İki)

Programlama Dilini Bildiğini Gösteren Belgeler

Tamamlanan eğitim veya sertifikalandırma programlarından alınacaktır. Herhangi bir eğitim veya sertifikalandırma programından alınmış bir belge ibraz edemeyen ya da bu kapsamda ibraz ettikleri belgelerde en az 2 (iki) programlama dilini bildiğini gösteremeyen adaylar için mezun oldukları fakültelerden onaylı transkript de kabul • edilecektir.

Mezun olunan fakültelerce verilen transkript, programlama dillerini açık biçimde belirtmelidir. Aksi durumda bu derslerin içeriği ve hangi programlama dillerinin öğretildiği ile ilgili Bölüm Başkanlığı, Fakülte Dekanlığı ve/veya Üniversite Rektörlüğü tarafindan onaylı belge, transkript ile birlikte ayrıca ibraz edilmelidir. (Sisteme yüklenmesi gerekmektedir.)

5.

KPSS Sonuç Belgesi

Varsa; KPSS puanını gösteren belgenin fotokopisi ya da bilgisayar çıktısı, (Sisteme yüklenmesi gerekmektedir.)

6.

Yabancı Dil Bilgisi

Belgesi

Varsa; İngilizce dilinde ilgili yabancı dil puanını gösteren belgenin fotokopisi ya da bilgisayar çıktısı. (Sisteme yüklenmesi gerekmektedir.)

7.

Mezuniyet Belgesi

Yükseköğretim diploması veya geçici mezuniyet belgesinin fotokopisi. (Sistemden otomatik aktarılacaktır, aktarılmaması durumunda yüklenmesi gerekmektedir.)

8.

Sertifikalar

Varsa; Başvurulan pozisyon için özel şartlarda istenilen sertifikalar ve nitelikleri gösteren belgelerdir. Bu belgeler sınavla alınmış olmalıdır.

Tüm sertifikalar, verildikleri kuruluşun belirlediği sertifika geçerlilik sorgulama yöntemleriyle Başkanlığımız tarafından doğrulanacaktır. Sunulan sertifikaların doğrulanabilmesi için sertifika numarası, sorgulama ve doğrulama adresleri, sorgulama şifresi gibi bilgi ve belgelerin sağlanması adayın sorumluluğundadır. Sağlanan bilgi ve belgelerle sertifikanın geçerliliği teyit edilemezse söz konusu sertifika dikkate alınmayacaktır. (Sisteme yüklenmesi gerekmektedir.)

         

 

Başvurular, 20/05/2024 tarihinde saat 10:00’da başlayıp, 03/06/2024 tarihinde saat 18:00’da sona erecektir. Başvurular e- Devlet üzerinden Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı (TÜİK)-Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım hizmeti veya Kariyer Kapısı internet adresinden (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) elektronik olarak yapılacaktır. Şahsen başvuru alınmayacak olup, posta veya diğer yollarla yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

Adaylar, ilan edilen pozisyon için en çok puandan başlanarak “Sözleşmeli Bilişim Personeli’' tablosunda yer alan Sınava Çağrılacak Aday Sayısı kolonunda belirtilen sayı kadar aday sınava katılmaya hak kazanacaktır.

Adayların kimlik, mezuniyet, askerlik gibi bilgileri e-Devlet üzerinden ilgili kuramların web servisleri aracılığı ile temin edilecek olup adayların söz konuşu bilgilerinde hata mevcut ise başvuru yapmadan önce ilgili kuramlardan gerekli güncelleme/düzeltmelcri yaptırmaları gerekmektedir. Mezuniyet bilgileri otomatik olarak gelmeyen veya gelen bilgilerin hatalı/eksik olduğunu düşünen adaylar, başvuru sırasında güncel bilgilerini (onaylı diploma örneği, mezuniyet belgesi gibi) manuel olarak sisteme pdf formatında yükleyeceklerdir.

Başvuru işleminin süresi içinde hatasız, eksiksiz ve bu ilanda belirtilen hususlara uygun olarak yapılmasından, istenilen belgelerin başvuru aşamasında sisteme yüklenmesinden, başvuruda bulunan adaylar sorumludur. Bu hususlara riayet etmeyen adaylar herhangi bir hak talebinde bulunamayacaktır.

Adayların. Kariyer Kapısı platformu tarafından e-Devlet üzerinden otomatik olarak çekilen (kayıtlı ve doğrulanmış) cep telefonu numarası île e-posta adresi, gerekli hallerde adaylarla irtibat kurulabilmesi bakımından önemli olup, güncel tutu İması gerekmektedir.

 1. BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

Başvuruların incelenmesi sonucunda genel ve özel şartları sağlayan adaylardan, KPSS puanının yüzde yetmişi (KPSS puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayın KPSS puanı 70 (yetmiş) olarak dikkate alınır) ile yabancı dil puanının yüzde otuzunun (yabancı dil puanı belgesi ibraz etmeyenlerin yabancı dil puanı 0 (sıfır) olarak hesaplanacaktır.) toplamı esas alınarak, yapılacak sıralamaya göre yüksek puanlıdan başlanarak pozisyonlara göre alınacak kişi, pozisyon ve ücret tablosunda belirtilen sıralamaya göre duyurulan boş pozisyonların her birisinden Kıdemli .Net Yazılım Geliştirme Uzmanı, Kıdemli Ağ ve Güvenlik Uzmanı, Kıdemli Sistem Uzmanı (Windows), Kıdemli Ağ Uzmanı, Kıdemli Yazılım Geliştirme Uzmanı, Kıdemli Sistem Uzmanı (Linux), Yazılım Proje Yöneticisi, Kıdemli Siber Güvenlik Uzmanı, Yazılım Test Uzmanı, Sistem Uzmanı (Windows), Siber Güvenlik Uzmanı, Veri Tabanı Yöneticisi, Veri Bilimci için 10 (on) katı aday arasından seçilecektir. Bu sıralamaya göre her bir pozisyon için son sırada aynı puana sahip birden fazla adayın bulunması halinde, bu adayların tamamı sınava kabul edilecektir.

Başvuru puan hesaplama yöntemi: [(KPSS P3 PUANI x 0,7) + (Yabancı Dil Puanı x 0,3)]

Uygulamalı ve sözlü sınava, pozisyonlar itibarıyla alınacak sözleşmeli bilişim personeli sayısı kadar başvurunun, sınava girmeye hak kazananın veya sınav sonucunda pozisyonlardan herhangi birinde belirlenen sayıda başarılı olanın olmaması halinde, ihtiyaç durumuna göre pozisyonlar arasında sayısal belirleme ve değişiklik yapma yetkisi Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığına aittir,

 1. BAŞVURU SONUÇLARININ DUYURULMASI

Genel ve Özel şartları sağlayan adaylarda sınava katılacakların listesi Kurumumuz internet sitesi www.tuik.gov.tr adresinde 26/06/2024 tarihinde ilan edilecek olup, adaylar sınav sonuçlarına ilişkin bilgilere Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım (https://isealimkariverkapisLcbiko.gov.tr) Platformundan Sınavlarım/Mülakatlanm menüsünden de ulaşabileceklerdir. Ayrıca yazılı bildirim veya tebligat yapılmayacaktır. Sınava katılma hakkını elde edemeyen adaylara herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır.

 1. SINAVIN ŞEKLİ, KONUSU, YERİ VE TARİHİ
  1. Sınavın Şekli ve Başarı
 1. Sınav uygulamalı ve sözlü olarak iki oturum şeklinde yapılacaktır. Sınavda başarılı olmak için 100 üzerinden en az 70 puan almış olmak şarttır.
 2. Sınav başarı puanlaması uygulamalı sınav %50, sözlü sınav %50 olacak şekilde değerlendirilecektir.
 3. Uygulamalı sınav boyunca Kurum tarafından temin edilen bilgisayarlarda internet bağlantısı bulunmayacaktır. Adayların temin edilen bilgisayar ya da diğer herhangi başka bir cihaz ile sınav süresi boyunca internete bağlantı kurması mümkün olmayacaktır.
 4. Uygulamalı sınav öncesinde adaylara soruların bulunduğu çıktılar sağlanacak, tüm soruların okunması ve akla gelebilecek soruların sorulması için bir süre verilecektir. Adaylar bu süre boyunca tüm sorulan okuyacak ve ardından sorularla ilgili tüm sorularına cevap alabileceklerdir. Soru-Cevap bölümü sonrasında adayların sınav süresi boyunca diğer adayların konsantrasyonu göz önüne alınarak soru sormasına izin verilmeyecektir.
 5. Sınavda, adayların kimlik tespitinde kullanılmak üzere, fotoğraflı bîr kimlik belgesini (nüfus cüzdanı, ehliyet veya pasaport) yanlarında bulundurmaları gerekmektedir. Aksi halde adaylar sınava alınmayacaklardır.
 6. Sınav sonuçlarına göre Bilişim Personeli giriş sınavı nihai başarı dereceleri tespit edilecektir. Adaylar nihai başarı derecelerine göre sıralamaya tabi tutulacak ve kontenjan sayısı kadar asil aday, aynı sayıda yedek aday belirlenebilecektir.
  1. Sınav Konuları

Mesleki bilgiler ve başvurulan pozisyonun uzmanlık konularına uygun olarak yukarıda özel şartlarda belirtilen tüm konular ve hususlardır.

  1. Sınav Yeri ve Tarihi

Uygulamalı ve sözlü sınav 01/07/2024 - 12/07/2024 tarihleri arasında saat 09:30’da, Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı (Devlet Mahallesi Necatibey Caddesi No: 114 06420 Bakanlıklar Çankaya /ANKARA) adresinde yapılacaktır.

 1. ÜCRET

Aşağıdaki tabloda da belirtilen pozisyon için: aylık brüt sözleşme ücreti, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) bendine göre istihdam edilenler için sözleşme ücret tavanının iki, üç ve dört katı olarak belirlenmiştir. Ancak Kurum Başkanlığı tavan ücretin altlında sözleşme düzenlemeye ve Ödeme yapmaya yetkilidir.

Pozisyona göre alınacak kişi sayısı ve sınava çağrılacak aday sayısı

Sıra No

Alınacak Kişi Sayısı

Sınava Çağrılacak Aday Sayısı

Pozisyon

Aylık Brüt Sözleşme Ücreti Katsayı Tavanı

1

5

50

Kıdemli .Net Yazılım Geliştirme Uzmanı

4 Katına Kadar

2

2

20

Kıdemli Ağ ve Güvenlik Uzmanı

4 Katına Kadar

3

1

10

Kıdemli Sistem Uzmanı (Wİndows)

4 Katına Kadar

4

1

10

Kıdemli Ağ Uzmanı

4 Katına Kadar

5

3

30

Kıdemli Yazılım Geliştirme Uzmanı

3 Katına Kadar

6

2

20

Kıdemli Sistem Uzmanı (Linux)

3 Katına Kadar

7

1

10

Yazılım Proje Yöneticisi

3 Katına Kadar

 

8

1

10

Kıdemli Siber Güvenlik Uzmanı

3 Katına Kadar

9

1

10

Yazılım Test Uzmanı

2 Katına Kadar

10

1

10

Sistem Uzmanı (Windows)

2 Kalına Kadar

11

1

10

Siber Güvenlik Uzmanı

2 Katına Kadar

12

1

10

Veri Tabanı Yöneticisi

2 Katına Kadar

13

1

10

Veri Bilimci

2 Katına Kadar

Toplam

21

210

 

 

 

 1. SINAV DEĞERLENDİRME VE SONUÇLARIN İLANI

Yapılacak uygulamalı ve sözlü sınavın sonuçları Kurumumuz internet sitesi www.tuik.gov.tr adresinde ilan edilecektir.

Adaylar, sınav sonuçlarına ilişkin bilgileri Kariyer Kapısı üzerinden de takip edebileceklerdir.

Uygulamalı ve sözlü sınavda başarılı olan adaylara yazılı tebligat yapılacaktır.

Gerçeğe aykırı beyanda bulunanların başvurulan geçersiz sayılacak, Hizmet Sözleşmesi yapılmış ve göreve başlamış olsalar dahi sözleşmeleri iptal edilecek, haklarında genel hükümlere göre yasal işlem yapılacaktır.

Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması sonuçları olumsuz olan adaylarla sözleşme yapılmayacaktır. Sözleşme imzalandıktan sonra, işe alınma açısından gerekli olan niteliklerden herhangi birinin taşınmadığının anlaşılması halinde ise sözleşme feshedilecektir.

Yukarıda belirtilen durumda olan kişilerin ve asil adaylardan hakkından feragat etmiş sayılanların yerlerine yedek adaylar arasından başarı sırasına göre yerleştirme yapılacaktır.

 1. İLETİŞİM BİLGİLERİ
  1. Adres bilgileri

Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı Devlet Mahallesi Necatibey Caddesi No:114

06420 Bakanlıklar Çankaya/ANKARA

  1. Telefon bilgileri

Genel Şartlar ile İlgili Konular İçin

Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı Personel Daire Başkanlığı

Devlet Mahallesi Necatibey Caddesi No:114 06420 Bakanlıklar Çankaya/ANKARA

0 (312) 454 73 69

0 (312) 454 73 12

0 (312) 454 73 36

0 (312) 454 84 31

Özel Şartlarla İlgili Konular İçin

Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı

Ağ ve Sistem Yönetimi Daire Başkanlığı

Veri Yönetişimi Daire Başkanlığı

Yazılım Daire Başkanlığı

Devlet Mahallesi Necatibey Caddesi No:114 06420

Bakanlıklar Çankaya/ANKARA

0 (312) 454 70 44

0 (312) 454 84 78

0 (312) 454 84 85

Kamuoyuna duyurulur.

 

Kaynak : Resmi Gazete

İlişkili Haberler

Manşetler