,
#İş İlanları #KPSS

Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu 1 Sözleşmeli Personel Alacak

Kurumumuz bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4’üncü maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar’ın Ek 2’nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendine göre Koruma ve Güvenlik Görevlisi kadrosunda istihdam edilmek üzere 1 (bir) sözleşmeli personel alımı yapılacaktır.

Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu 1 Sözleşmeli Personel Alacak

Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumundan:

SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI

Kurumumuz bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4’üncü maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar’ın Ek 2’nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendine göre Koruma ve Güvenlik Görevlisi kadrosunda istihdam edilmek üzere 1 (bir) sözleşmeli personel alımı yapılacaktır.

1.    Başvuru Şartları:
1.1.    Genel şartlar:
•    657 sayılı Kanun’un 48’inci maddesinde belirtilen genel şartları taşıyor olmak,
•    Son başvuru tarihi itibarıyla 18 yaşını tamamlamış ve 35 yaşını (doğum tarihi 01.01.1988 sonrası olanlar) doldurmamış olmak,
•    Mesleğin ifasına engel olacak bir hastalığı bulunmadığını tam teşekküllü sağlık kurumundan alınacak sağlık kurulu raporuyla belgelendirmek. (Atanmaya hak kazanan adayların göreve başlamadan önce sunmaları gerekmektedir.)

1.2.    Özel şartlar:
•    Ön lisans mezunu olmak,
•    2022 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) sonuçlarına göre KPSS P93 puan türünden en az 60 (altmış) puan almış olmak.
•    Koruma ve Güvenlik Görevlisi olarak en az 3 (üç) yıllık tecrübeye sahip olmak ve bunu Sosyal Güvenlik Kurumundan alınacak belgeyle ibraz etmek,
•    Son başvuru tarihi itibarıyla geçerlilik süresi dolmamış silahlı özel güvenlik görevlisi kimlik kartına sahip olmak,
•    Gece ve gündüz, iç ve dış mekânda vardiya sisteminde çalışmaya engel durumu olmamak,
•    Boy uzunluğunun santimetre(cm) cinsinden son iki rakamı ile kilosu arasındaki fark 20’den fazla veya az olmamak, (Örneğin;175 cm olan bir adayın kilosunun 75+20=95’ten fazla, 75-20=55’ten az olmaması gerekmektedir.)
•    Erkekler için 175 cm, kadınlar için 170 cm’den kısa olmamak.

1.3.    Başvuru tarihi, yeri ve şekli:
•    Adaylar 07.04.2023 ile 16.04.2023 tarihleri arasında e-Devlet üzerinden “Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Başkanlığı / Kariyer Kapısı-Kamu İşe Alım” (https://www.turkiye.gov.tr/thve-kariyer- kapisi-kamu-ise-alim) veya “Kariyer Kapısı” (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) internet adresleri üzerinden giriş yaparak başvuru yapabilecektir.
•    Adayların başvuru işlemini tamamlandıktan sonra “Başvurularım” ekranından başvurularının tamamlanıp tamamlanmadığını kontrol etmeleri gerekmektedir. “Başvurularım” ekranından “Başvuru Alındı” ibaresi görülmeyen hiçbir başvuru değerlendirilmeye alınmayacaktır. Bu hususta sorumluluk başvuruyu yapan adaya aittir.

2.    Başvuruların değerlendirilmesi ve nihai sonuçların ilanı
•    Başvuruların incelenmesi sonucunda genel ve özel şartları sağlayan adaylar arasından en yüksek puan alan aday ilgili pozisyona yerleştirilecektir. Puanların eşit olması hâlinde Sosyal Güvenlik Kurumundan alınan belgeye göre Koruma ve Güvenlik Görevlisi olarak daha fazla iş tecrübesine sahip olan adaya öncelik verilecek, eşitliğin devamı hâlinde bilgisayar kurası ile sonuç belirlenecektir.
•    Başvuruda beyan edilen e-posta adresine yapılan bildirimde belirtilen süre içinde göreve başlamayanlar hakkından feragat etmiş sayılacaktır. Boş kalan pozisyona, aynı usulle sıradaki adayların ataması yapılmak suretiyle pozisyon doldurulabilecektir.
•    Başvuru sahiplerine e-posta bildirimi dışında herhangi bir tebliğde bulunulmayacaktır.
•    Adaylar Kariyer Kapısı Platformu üzerinden sonuçlarını görüntüleyebilecektir.

3. Diğer hususlar
•    Yapılacak güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumsuz neticelenen, gerçeğe aykırı belge veren, beyanda bulunan veya eksik evrak verdiği ya da atama şartlarını taşımadığı sonradan tespit edilenler ile istenen belgeleri ibraz etmeyenlerin başvuruları geçersiz sayılacak; hizmet sözleşmesi yapılmış olsa dahi iptal edilecektir.
•    Hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmesi feshedilenler veya sözleşme dönemi içinde sözleşmeyi tek taraflı feshedenler, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe bu ilan kapsamında başvuruda bulunamayacak; aykırı durumu tespit edilenlerin sözleşmesi yapılmış olsa dahi iptal edilecektir.
•    Başvuru ve/veya atama aşamasında yanlış bilgi, beyan ve sahte belge vererek ya da belgelerde tahrifat, silinti ve kazıntı yapmak suretiyle Kurumu yanıltanlar hakkında, Cumhuriyet savcılığına suç duyurusunda bulunulacak, Kurumu yanıltanların kamu görevlisi olması halinde bu durum ayrıca çalıştıkları kurumlara da bildirilecektir.
İlan olunur.

 

Kaynak : Gazete Memur

İlişkili Haberler

Manşetler