KPSS

Trakya Üniversitesi 8 Sözleşmeli Personel Alacak

Eklenme : 20 Kasım 2022 Pazar 05:55 - Güncelleme : 20 Kasım 2022 Pazar 05:58


Üniversitemiz birimlerinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4. maddesinin B fıkrası uyarınca sözleşmeli personel statüsünde çalıştırılmak üzere Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslara göre KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle aşağıda belirtilen pozisyonlara sözleşmeli personel alınacak olup, ücretleri özel bütçeden ödenecektir.

POZİSYON

KODU

UNVANI

ADEDİ

ARANILAN NİTELİKLER

101

Tekniker

1

İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi veya Elektrik Elektronik programı önlisans mezunu olmak ve belgelendirmek kaydıyla alanında en az 1 yıl çalışmış olmak.

102

Teknisyen

1

Meslek Liselerinin Torna Tesviye, Makine Teknoloji veya Makine ve Tasarım Teknolojisi bölümlerinin herhangi birinden mezun olmak ve belgelendirmek kaydıyla alanında en az 1 yıl çalışmış olmak.

103

Teknisyen

1

Meslek Liselerinin Makine veya Elektrik bölümlerinin herhangi birinden veya Mesleki ve Teknik Anadolu Liselerinin Elektrik-Elektronik Teknolojisi bölümünden mezun olmak ve belgelendirmek kaydıyla alanında en az 1 yıl çalışmış olmak.

104

Büro

Personeli

2

Ekonomi, İktisat, İşletme, Maliye, Maliye-Muhasebe, Matematik veya İstatistik lisans programlarının herhangi birinden mezun olmak.

105

Destek

Personeli

3

Ortaöğretim kuramlarının herhangi bir alanından mezun olmak ve 35 yaşından gün almamış, görevini yapmaya engel herhangi bir sağlık sorunu bulunmamak.

 

BAŞVURU GENEL ŞARTLARI
1- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak,
2- Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
3- Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
4- Herhangi bir kamu kurum ve kuruluşunda 4/B’li olarak çalışıyor olmamak ve son 1 (bir) yıl içerisinde sözleşmeli personel olarak istihdam edilenlerden, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmemiş olması veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmesini tek taraflı feshetmemiş olmak. 
5- Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak,
6- Askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış, erteletmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
7- Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı ve vücut sakatlığı ile ilgili engeli bulunmamak,
8- Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması olumlu olmak.

BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ, ZAMANI VE İSTENİLEN BELGELER
Adayların bu ilanın Resmî Gazete’de yayım tarihinden itibaren 15 gün içerisinde;
1-Kimlik Belgesi fotokopisi,
2- Diploma veya çıkış belgelerinin fotokopisi,
3- Başvurulan unvan için istenen çalışma veya tecrübeye ilişkin belgeler.
4-Lisans mezunları için; 2022 KPSSP3 puanını gösteren belge, Ön lisans mezunları için; 2022 KPSSP93 puanını gösteren belge, Ortaöğretim mezunları için; 2020 KPSSP94 puanını gösteren belge
5- 1 adet fotoğraf ile birlikte Trakya Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığına şahsen başvurmaları gerekmektedir.
(Başvuru sırasında Beyan Formu doldurtulacağından posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.)
Not: Adaylar belirtilen unvanlardan yalnızca birine başvuru yapabilirler.
KPSS (B) grubu puan sıralamasından sonra ilan edilen adet kadar asıl ve iki katı yedek aday belirlenecek ve isimleri https://pdb.trakya.edu.tr adresinde ilan edilecektir. Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından ayrıca tebligat yapılmayacaktır. Asıl kazananlardan süresi içerisinde istenilen belgeleri tamamlayarak teslim etmeyenlerin veya aranan şartları taşımadığı tespit edilenlerin yerine yedek adaylardan sırasıyla alım yapılacaktır.
 

Kaynak : Gazete Memur