,

TMSF personel alımı için hazırlık yapıyor

Kısa adı TMSF olan Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu personel alımı yapabilmek için yönetmelikte değişiklik yaptı

TMSF personel alımı için hazırlık yapıyor

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu İnsan Kaynakları Yönetmeliğinde 9 Kasım 2022 tarihi itibariyle değişiklik yapıldı.

TMSF uzman yardımcılığı ve fon denetçi yardımcılığı sınavına kimler girebilecek?

Yönetmeliğin 15. maddesinde yapılan değişikliğe göre Fon uzman yardımcılığı ve fon denetçi yardımcılığı sınavına girebilecek bölüm mezunları şu şekilde olacaktır:

“a) Üniversitelerin en az dört yıl süreli eğitim veren siyasal bilgiler, hukuk, iktisadi ve idari bilimler, iktisat ve işletme, bankacılık, bankacılık ve finans fakülteleri ve yüksekokulları ile mühendislik ve fen edebiyat fakültelerinin bilgisayar, yazılım, bilgisayar ve yazılım, endüstri, elektrik, elektronik, elektrik ve elektronik, elektronik ve haberleşme, mekatronik, bilgisayar sistemleri ve teknolojileri, bilgisayar sistemleri ve ağları, istatistik, matematik ve ekonometri bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış yurt içindeki veya yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak.”

- TMSF yaş şartını değiştirmedi

Sınavın yapıldığı yılın Ocak ayının ilk günü itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak şartında ise bir değişiklik yapılmamıştır. 

- TMSF  İdari Personel ve Destek Personeli de alacak

Yönetmelikte bir başka düzenleme ise İdari Personel ve Destek Personeli kısmında yapımıştır. Yapılan yeni düzenlemeye göre,  İdari personel ve destek personeli giriş sınavına katılma şartları şu şekilde olacaktır:

MADDE 33- (1) İdari personel ve destek personeli giriş sınavına katılabilmek için, 7 nci maddede yer alan genel şartlara ilave olarak aşağıdaki şartlar aranır:

a) İdari personel ve destek personeli B grubu kadroları için yapılan KPSS’de her sınav döneminde Fon tarafından belirlenecek asgari puanı almış olmak.

b) İdari personel için üniversitelerin en az 4 yıl süreli eğitim veren fakülte veya yüksekokullarından ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış yurt içindeki veya yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak.

c) Destek personeli için en az ortaöğretim kurumlarından mezun olmak.

(2) İdari personel giriş sınavı bu maddenin birinci fıkrasının (a) bendindeki koşulu gerçekleştirmiş olan adaylar arasından sözlü olarak gerçekleştirilir. Sözlü sınav; komisyon tarafından adayların sınav konularına ilişkin bilgi düzeylerinin ölçülmesinin yanı sıra hizmetin gerektirdiği nitelikleri haiz olup olmadıklarının belirlenmesine yönelik olarak yapılır. Komisyon üyelerinin her aday için verecekleri notların aritmetik ortalaması sözlü sınav sonucunu gösterir. Sözlü sınavlar (100) puan üzerinden değerlendirilerek en az (70) puan alanlar başarılı sayılır.

(3) Destek personeli giriş sınavı bu maddenin birinci fıkrasının (a) bendindeki koşulu gerçekleştirmiş olan adaylar arasından sözlü ve/veya uygulamalı olarak gerçekleştirilir. Sözlü sınav; komisyon tarafından, adayların sınav konularına ilişkin bilgi düzeylerinin ölçülmesinin yanı sıra hizmetin gerektirdiği nitelikleri haiz olup olmadıklarının belirlenmesine yönelik olarak yapılır. Uygulamalı sınav, adayların hizmetin gerektirdiği uygulama yeteneğini haiz olup olmadıklarının belirlenmesine yönelik olarak yapılır. Sözlü ve/veya uygulamalı sınav notunun (100) puan üzerinden en az (70) puan olması gerekir.

(4) İdari personel ve destek personeli giriş sınavına başvuracak adaylarda aranacak genel ve özel şartlar, sınav yeri ve zamanı, sınavın şekli, sınav konuları ve alan bilgileri, başvuru evrakının temin edileceği yer, başvuru yeri, ilk ve son başvuru tarihleri, atama yapılacak pozisyonların sayısı ve unvanları, sınava girebilmek için gereken asgari KPSS puanı, başvuru esnasında istenecek belgeler ve gerekli görülen diğer bilgileri içeren ilan metni, başvurma süresinden en az 30 gün önce Resmî Gazete ile Cumhurbaşkanınca belirlenen kurumun internet sitesinde ve Fonun internet sitesinde ilan edilir.

(5) Başvuran adaylar arasından, ilanda belirtilen KPSS puan türlerinden en yüksek puanı alan adaydan başlamak üzere sıralama yapılarak ilan edilen pozisyon sayısının en fazla dört katına kadar aday ile KPSS puan türü itibarıyla sıralamadaki en son adayın aldığı puanla aynı puana sahip diğer adaylar giriş sınavına çağrılır.”

Resmi Gazetedeki düzenleme için tıklayınız.

Kaynak : Gazete Memur

İlişkili Haberler

Manşetler