,
#KPSS #İş İlanları

TİKA 10 Uzman Yardımcısı Alacak

Müracaatlar 25/12/2023 tarihinde başlayacak olup 05/01/2024 tarihinde sona erecektir. Yapılan inceleme ve değerlendirmeden sonra mülakata çağrılacak adaylar Başkanlığın web sayfasından ilan edilecektir. Ayrıca adaylar Kariyer Kapısı üzerinden sınava ilişkin bilgileri görüntüleyebilecektir.

TİKA 10 Uzman Yardımcısı Alacak

TİKA-Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığından:

TİKA UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI İLANI

1)  GENEL
Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığına sözlü giriş sınavı ile Genel İdare Hizmetleri sınıfında aşağıda belirtilen öğrenim dallarında ve sayılarda TİKA Uzman Yardımcısı alınacaktır. Müracaatlar 25/12/2023 tarihinde başlayacak olup 05/01/2024 tarihinde sona erecektir. Yapılan inceleme ve değerlendirmeden sonra mülakata çağrılacak adaylar Başkanlığın web sayfasından ilan edilecektir. Ayrıca adaylar Kariyer Kapısı üzerinden sınava ilişkin bilgileri görüntüleyebilecektir.
Giriş sınavı 05-09/02/2024 tarihleri arasında TİKA Başkanlığı Gazi Mustafa Kemal Bulvarı No:140 Çankaya/ANKARA adresinde yapılacaktır.

 

Grup No

Bölüm

Kontenjan Sayısı

1

Uluslararası İlişkiler

2

2

Hukuk

2

3

İktisat

1

4

Maliye

1

5

Kamu Yönetimi

1

6

Elektrik-Elektronik Mühendisliği

1

7

Ziraat Mühendisliği

1

8

Makine Mühendisliği

1

II. GİRİŞ SINAVINA KATILMA ŞARTLARI
Giriş sınavına katılabilmek için aşağıda belirtilen şartlar aranır:
1) 14.07.1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin
birinci fıkrasının (A) bendinde yer alan genel şartları taşımak,
2)    En az dört yıllık lisans eğitimi veren fakültelerin yukarıda belirtilen bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtiçinde ve yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,
3)    01/01/2024 tarihi itibari ile 35 (otuz beş) yaşını doldurmamış olmak.
4)    Askerlik çağına gelmiş erkek adaylar için askerlikle ilişiği bulunmamak,
5)    Son başvuru tarihi itibari ile ÖSYM tarafından 2022 ve 2023 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavından(KPSS):
a)    Birinci grupta yer alanlar için KPSS P34 puan türünden en az 75 puan almış olmak,
b)    İkinci grupta yer alanlar için KPSS P4 türünden en az 75 puan almış olmak,
c)    Üçüncü grupta yer alanlar için KPSS P14 puan türünden en az 75 puan almış olmak,
d)    Dördüncü grupta yer alanlar için KPSS P19 puan türünden en az 75 puan almış olmak,
e)    Beşinci grupta yer alanlar için KPSS P29 puan türünden en az 75 puan almış olmak, f) Diğer gruplarda yer alanlar için KPSS P3 puan türünden en az 75 puan almış olmak 6) 2022-2023 yılına ait Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavlarından(YDS) ve giriş sınavının son başvuru tarihi itibari ile sonucu açıklanmış 2024 yılı Elektronik Yabancı Dil Sınavından (e-YDS) İngilizce, Fransızca, Arapça, İspanyolca veya Rusça dillerinden birinden en az (B) düzeyinde puan almış olmak veya Yükseköğretim Kurulunca buna denk kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan bir belgeye sahip olmak. Bu şartları taşımayan adayların başvurusu kabul edilmeyecektir.

III.    BAŞVURU ŞEKLİ VE GEREKLİ BELGELER
1)    TİKA Uzman Yardımcılığı giriş sınavı için başvurular 25/12/2023 tarihinde başlayıp, 05/01/2024 tarihinde bitecektir.
2)    Başvurular, elektronik ortamda e-Devlet üzerinden TİKA - Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı - Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım veya Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden gerçekleşecektir. Şahsen, kargo ya da posta yoluyla yapılan başvurular ile ilanda belirtilen son başvuru tarihi mesai bitimine kadar yapılmayan başvurular dikkate alınmayacaktır.
3)    Başvuru için istenen belgeler:
Giriş sınavına başvuracak adayların mezuniyet, KPSS, YDS, askerlik ve adli sicil bilgileri e-Devlet üzerinden otomatik olarak gelmektedir. Ancak e-Devlet üzerinden temin edilemeyen bilgi/belgeler (Eş değerlik/ Denklik belgesi, Uluslararası geçerliliği olan dil belgesi, özgeçmiş) başvuru sırasında pdf ya da jpg formatında muhakkak sisteme eklenmelidir.
a)    İlanda belirtilen bölümlerden mezun olunduğuna ilişkin Yükseköğrenim diploması/ mezuniyet belgesi veya denklik belgesi (Mezuniyet bilgilerinin sistem üzerinden çekilmesi yeterli olup ayrıca diploma/mezuniyet belgesi yüklenmeyecektir. Ancak yukarıda belirtilen bölümlere eş değerliliği bulunan adaylar ile yurtdışındaki üniversitelerin denk bölümlerinden mezun adayların başvurularının değerlendirilmeye alınabilmesi için ilgili dokümanı mutlaka sisteme yüklemeleri gerekmektedir. Eş değerlik veya denklik belgesini sisteme yüklemeyen adayların başvuruları dikkate alınmayacaktır.),
b)    YDS sonuç belgesi (YDS puan bilgisinin sistem üzerinden çekilmesi yeterli olup ayrıca belge yüklenmeyecektir. Ancak Yükseköğretim Kurulunca YDS denkliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan belgeler mutlaka sisteme yüklenecektir. İlgili belgeyi sisteme yüklemeyen adayların başvuruları dikkate alınmayacaktır.)
c)    Yazılı özgeçmiş,
d)    Görevini devamlı yapmaya engel olabilecek ruh ve beden sağlığı bakımından bir engelinin bulunmadığına dair beyan.
4)    Eksik belge ve/veya bilgi bulunan başvurular ile şartlara uymadığı halde yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

IV.    BAŞVURULARIN İNCELENMESİ VE ADAYLARIN SINAVA KABULÜ
1)    Başvuran adaylardan KPSS sonuçlarına göre en yüksek puana sahip olandan başlanarak bu ilanda belirtilen atama yapılacak kadro sayısının 4 (dört) katına kadar aday (son sıradaki adayla eşit puana sahip olanlar dâhil) sınava çağrılacaktır.
2)    Giriş Sınavına katılmaya hak kazananların adları, soyadları, KPSS puanları ve sınav tarih ve saatleri http://www.tika.gov.tr web sitesinde ve TİKA Başkanlığı binası girişinde ilan edilecektir. Ayrıca adaylar Kariyer Kapısı üzerinden sınav tarihi ve saatlerine ilişkin bilgileri görüntüleyebilecektir.
3)    Giriş Sınavına girmeye hak kazanan adaylar belirtilen yer, tarih ve saatte, nüfus cüzdanı/kimlik kartı veya pasaportu (Nüfus cüzdanında soğuk damga basılı olmalı, güncel bir fotoğraf ve T.C. kimlik numarası bulunmalı, pasaportun süresi geçerli olmalıdır. Bu şartlarda olmayan nüfus cüzdanı veya pasaport kabul edilmeyecektir.) ile birlikte hazır bulunacaklardır.

V.    SINAV ŞEKLİ VE KONULARI
1)    Giriş sınavı, sözlü sınav şeklinde yapılacaktır.
2)    Sözlü sınavda adaylar;
a.    Mezun oldukları bölüm ile ilgili alan bilgisi ve Başkanlığın faaliyet alanı ile ilgili konulardaki bilgi düzeyi,
b.    Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,
c.    Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,
ç. Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,
d.    Genel yetenek ve genel kültürü,
e.    Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı yönlerinden değerlendirilerek ayrı ayrı puan verilmek suretiyle gerçekleştirilir. Adaylar, Sınav Komisyonu tarafından (a) bendi için 50 (elli) puan, (b) ila (e) bentlerinde yazılı özelliklerin her biri için 10 (on) puan üzerinden değerlendirilir ve verilen puanlar ayrı ayrı tutanağa geçirilir. Sözlü sınav ile ilgili herhangi bir kayıt sistemi kullanılmaz. Sözlü sınavda başarılı sayılmak için, Komisyon Başkanı ve üyelerinin 100 (yüz) tam puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az 70 (yetmiş) olması şarttır.

VI. DEĞERLENDİRME VE İLAN
1)    Başarı puanı adayın KPSS puanı ile sözlü sınavının aritmetik ortalaması alınarak hesaplanır. Sınav puanlarının eşitliği halinde sırasıyla sözlü sınav puanına ve KPSS puanına bakılır, puanı yüksek olan aday sıralamada üstte yer alır.
2)    Giriş Sınavı sonuçları, Başkanlık internet sitesinde ilan edilir ve Kariyer Kapısı üzerinden sonuçlar görüntülenebilir. Ayrıca kazanan adayların adreslerine de tebliğ edilir.
3)    Başkanlık, başarılı aday sayısı ilan edilen kontenjandan az olduğu takdirde sınav duyurusunda ilan edilenden daha az sayıda uzman yardımcısı alma hakkına sahiptir.
4)    Yarışma sınavında başarılı olmak ve başarı puanları dikkate alınmak kaydıyla, yarışma sınavı duyurusunda belirtilen uzman yardımcısı kadro sayısının yarısını geçmemek üzere, yarışma sınavı komisyonu tarafından belirlenen sayıda yedek aday belirlenebilir. Yedek listedeki adayların hakları daha sonraki sınavlar için müktesep hak veya herhangi bir öncelik teşkil etmez.
5)    Belli bir öğrenim dalının ilan edilen sayısı kadar adayın başarılı olamaması veya yeterli başvurunun bulunmaması nedeniyle boş kalan kontenjanlar, Sınav Komisyonunun uygun görüşü ile başka bir öğrenim dalından sınava katılıp başarılı olmuş adayların sınavdaki başarı sırasına göre atanması suretiyle doldurulabilir.
6)    Sınavı kazanan adaylardan, ataması yapıldığı halde Başkanlık tarafından verilen süre içerisinde göreve başlamayan veya başlamayacağını yazılı olarak beyan edenlerin yerine, sınav sonuçlarının açıklanmasından itibaren altı ay içerisinde yedek listede yer alan adaylardan başarı sırasına göre atama yapılabilir.
7)    Yarışma sınavını kazananların uzman yardımcılığı kadrolarına atanmaları ve adaylıklarına ilişkin işlemler, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve TİKA Uzmanlığı Yönetmeliği hükümlerine göre yapılır.
8)    Sınavı kazananların uzman yardımcılığına atanmaları için atama işlemlerinin yapılmasına ilişkin olarak tebligatta veya ilanda belirtilen süre içinde, istenilen belgelerle birlikte TİKA Personel ve Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığına müracaat etmeleri gerekir.
9)    Atama işlemlerinin yapılması için kendilerine bildirilen veya ilan edilen süre içinde geçerli bir mazereti olmadığı hâlde müracaat etmeyenlerin atama işlemleri yapılmaz.
10)    Başvurusu kabul edilip isimleri yarışma sınavına katılabilecekler arasında yer alanlardan, gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve atamaları yapılmaz. Bunların atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir. Bunlar hiçbir hak talep edemez ve haklarında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur.

VII. BİLGİ ALMA
Sınav ile ilgili bilgi, TİKA Başkanlığı Personel ve Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, 0 (312) 939 7070 -72 - 74 - 75 numaralı telefonları aranarak, 0(312) 939 75 15 no’lu faks ve/veya [email protected] e-posta adresine yazılarak alınabilir.

Kaynak : Resmi Gazete

İlişkili Haberler

Manşetler