,

Ticaret Bakanlığı 92 Ticaret Denetmen Yardımcısı Alacak

Ticaret Bakanlığı taşra teşkilatında Genel İdare Hizmetleri Sınıfından 8 inci ve 9 uncu derece kadrolara atanmak üzere, giriş sınavı ile aşağıda belirtilen alanlarda ve sayılarda Ticaret Denetmen Yardımcısı alınacaktır.

Ticaret Bakanlığı 92 Ticaret Denetmen Yardımcısı Alacak

Ticaret Bakanlığı taşra teşkilatında Genel İdare Hizmetleri Sınıfından 8 inci ve 9 uncu derece kadrolara atanmak üzere, giriş sınavı ile aşağıda belirtilen alanlarda ve sayılarda Ticaret Denetmen Yardımcısı alınacaktır.

Son başvuru tarihi 12 Mayıs 2023.

T.C.
TİCARET BAKANLIĞI
TİCARET DENETMEN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAV İLANI

A. GENEL BİLGİLER
Ticaret Bakanlığı taşra teşkilatında Genel İdare Hizmetleri Sınıfından 8 inci ve 9 uncu derece kadrolara atanmak üzere, giriş sınavı ile aşağıda belirtilen alanlarda ve sayılarda Ticaret Denetmen Yardımcısı alınacaktır.

Giriş sınavı sözlü sınav usulü ile yapılacaktır.

Sözlü sınava, aşağıda belirtilen her bölüm için karşılarında belirtilen KPSS puan türünden başarı sırasına göre kontenjan sayısının 3 katına kadar aday çağrılacaktır. Çağrılan son sıradaki aday ile eşit puana sahip adayların tamamı sözlü sınava çağrılacaktır.

Sıra No

Öğrenim Dalı

Birim

Kontenjan Sayısı

KPSS Puan Türü

1

Ziraat Mühendisliği

Taşra

36

KPSS-P2

KPSS-P3

2

Gıda Mühendisliği

Taşra

18

KPSS-P2

KPSS-P3

3

Kimya Mühendisliği

Taşra

16

KPSS-P2

KPSS-P3

4

Tekstil Mühendisliği

Taşra

9

KPSS-P2

KPSS-P3

5

Kimya

Taşra

7

KPSS-P2

KPSS-P3

6

Biyoloji

Taşra

6

KPSS-P2

KPSS-P3

TOPLAM

92

 

B. SINAVA KATILMA ŞARTLARI
a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde yer alan şartları taşımak,
b) Giriş sınavının yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak (01.01.1988 ve daha sonra doğanlar başvurabilecektir.),
c) Üniversitelerin en az dört yıllık eğitim veren mühendislik ve ziraat fakülteleri ile diğer fakültelerin mühendislik, kimya, biyoloji, fakülteleri ve/veya yüksekokullar ile diğer fakültelerin yukarıda belirtilen öğrenim dallarından birinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt içindeki veya yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak
ç) Sağlık durumu açısından her türlü iklim ve yolculuk şartlarında görev yapabilecek durumda olmak,
d) Başvuru tarihinde geçerli ÖSYM tarafından yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavından, yukarıdaki tabloda belirtilen ilgili KPSS puan türünden 70 ve üzeri puan almak.

C. SÖZLÜ SINAV KONULARI
Sözlü sınava, yukarıdaki tabloda belirtilen öğrenim dalları itibarıyla KPSS sınav puanı en yüksek olan adaydan başlamak suretiyle giriş sınavı duyurusunda belirtilen atama yapılacak kadro sayısının üç katı kadar aday (son sıradaki adayla aynı puanı alanlar dâhil) sözlü sınava çağrılır.
Sözlü sınav, adayların;
a) Giriş sınavı duyurusunda belirtilen sınav konularına (öğrenim dallarına) ilişkin bilgi düzeyi,
b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,
c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,
ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,
d) Genel yetenek ve genel kültürü,
e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,
Yönlerinden değerlendirilerek, ayrı ayrı puan verilmek suretiyle gerçekleştirilecektir.

Adaylar, giriş sınavı komisyonu tarafından (a) bendi için elli puan, diğer bentlerde yazılı özelliklerin her biri için onar puan üzerinden değerlendirilecektir. Sözlü sınavda başarılı sayılmak için, giriş sınavı komisyonu başkan ve üyelerinin yüz tam puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az yetmiş olması gerekir.

Ç. DİĞER BİLGİLER
i. Sınav başvuru tarihi ve şekli:
Başvurular dijital ortamda alınacaktır. Sınava katılmak isteyen adaylar, e-devlet (Ticaret Bakanlığı / Kariyer kapısı) ve Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr üzerinden başvurularını gerçekleştirecek olup, başvuru tarihleri Bakanlığımız web adresinden daha sonra duyurulacaktır. Posta ile veya diğer şekillerde yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir. Adaylar söz konusu bölümlerden yalnızca birisi için başvuruda bulunabileceklerdir.

ii. Sınav tarihi ve yeri:
Sözlü Sınav Ankara'da yapılacak olup, sınavın tarihi, yeri ve saati Bakanlığımız kurumsal internet sitesinden (www.ticaret.gov.tr) ilan edilecektir. Ayrıca adaylar, sınavlarına ilişkin bilgileri daha sonra Kariyer Kapısı üzerinden görüntüleyebilecektir.

iii. Değerlendirme yöntemi:
Sözlü sınavda başarılı sayılabilmek için giriş sınavı komisyonu başkan ve üyelerinin yüz tam puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az yetmiş olması gerekir.

Sözlü sınav sonuçlarını gösterir listede yer alan adaylardan giriş sınav notu en yüksek puandan başlanarak ilanda belirtilen kadro sayısı kadar asıl aday sınavı kazanmış sayılır. Ayrıca ilan da belirtilen kadro sayısının yarısını geçmemek üzere giriş sınavı komisyonu tarafından yedek aday belirlenebilir. Yedek aday belirlendiği takdirde, geçerli herhangi bir mazereti olmaksızın göreve başlamayan asıl adayların yerine unvan bazında yedek adaylar başarı sırasına göre çağrılır.
Sözlü sınav sonuçları Bakanlık internet sayfasında ilan edilir. İlgililere ayrıca yazılı tebligat yapılmaz.
Ayrıca adaylar, sınavlarına ilişkin bilgileri Kariyer Kapısı üzerinden görüntüleyebilecektir.
Adayların giriş sınav notunun aynı olması halinde giriş sınavına başvurduğu KPSS puanı yüksek olana öncelik tanınır.

D. DİĞER HUSUSLAR
Giriş sınavını kazananlardan, gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve atamaları yapılmaz. Bunların atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir. Bunlar hiçbir hak talep edemez ve haklarında 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur. Bu şekilde Bakanlığı yanıltanlar kamu görevlisi ise durumları çalıştıkları kurumlara bildirilir.

E. İLETİŞİM BİLGİLERİ
Ticaret Bakanlığı Söğütözü Yerleşkesi (Merkez Bina)
Söğütözü Mah. 2176. Sk. No:63 06530
Çankaya / Ankara
Tel: +90 312 204 75 00

Kaynak : Gazete Memur

İlişkili Haberler

Manşetler