,

TEDAŞ 5 Müfettiş Yardımcısı alacak

Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Teftiş Kurulu Başkanlığında istihdam edilmek üzere 5 (beş) Müfettiş Yardımcısı alımı amacıyla giriş sınavı yapılacaktır. Giriş sınavı, yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamadan oluşmaktadır.

TEDAŞ 5 Müfettiş Yardımcısı alacak

Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Teftiş Kurulu Başkanlığından:

TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI İLANI

1.    SINAVA İLİŞKİN BİLGİLER
Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Teftiş Kurulu Başkanlığında istihdam edilmek üzere 5 (beş) Müfettiş Yardımcısı alımı amacıyla giriş sınavı yapılacaktır. Giriş sınavı, yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamadan oluşmaktadır.

2.    SINAV TARİHİ VE YERİ
Giriş sınavının yazılı aşaması Başkent Üniversitesi Eğitim, Danışmanlık ve Araştırma Merkezi tarafından, 24 Aralık 2023 tarihinde saat 10:00'da tek oturumda Ankara'da (Başkent Üniversitesi Bağlıca Kampusu Fatih Sultan Mahallesi Eskişehir Yolu 18. km. Etimesgut/ANKARA) gerçekleştirilecektir.
Sınav tarihi ve/veya yerinin değiştirilmesi halinde durum, Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi'nin (bundan sonra "TEDAŞ" olarak ifade edilecektir) resmi internet sitesinde (www.tedas.gov.tr) ilan edilecek olup, bu ilan tebligat hükmündedir. Adaylar Kariyer Kapısı Platformu üzerinden de sınavlarına ilişkin bilgilere ulaşabileceklerdir. Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

3.    SINAV BAŞVURU ŞARTLARI
TEDAŞ Müfettiş Yardımcılığı giriş sınavına başvuracak adayların;
a)    657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48'inci maddesinde yer alan genel şartları taşıması,
b)    En az dört yıllık lisans eğitimi veren hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idarî bilimler fakültelerinin ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt içi veya yurt dışındaki öğretim kurumlarının birisinden mezun olması,
c)    Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca 2022 veya 2023 yıllarında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) sonuçları esas alınmak kaydıyla KPSS P48 puan türünden 80 (seksen) ve üzerinde puan almış olması,
ç) Başvuruda bulunanlar arasında yapılacak sıralamaya göre, en yüksek başvuru puanına sahip ilk 100 kişi içinde yer alması (Son sıradaki adayla aynı puana sahip adaylar da sınava kabul edilir.),
d)    Giriş sınavının yazılı aşamasının yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü (1 Ocak 2023) itibarıyla 35 (otuz beş) yaşını doldurmamış olması (01.01.1988 tarihinde veya bu tarihten sonra doğmuş olmak),
e)    Sağlıklı, her türlü iklim ve yolculuk koşullarına dayanıklı olması,
f)    Erkek adaylar için askerlikle ilişiğinin olmaması,
g)    Süresi içinde belirtilen şartlara uygun olarak başvurmuş olması gerekmektedir.

4.    SINAV BAŞVURUSU
a)    Giriş Sınavı için başvurular, 13 Kasım 2023 Pazartesi günü saat 15:00'ten, 1 Aralık 2023 Cuma günü saat 23:59'a kadar, e-Devlet üzerinden Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi/Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım veya Kariyer Kapısı Platformu kullanılarak (https://isealimkariverkapisi.cbiko.gov.tr) elektronik ortamda yapılacaktır. Sınav başvurusu, adaya ait son altı ay içinde çekilmiş vesikalık fotoğraf ile kısa bir özgeçmişin sisteme yüklenmesi ve başvuru formunun doldurulması suretiyle tamamlanacaktır.
b)    Kariyer kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden yapılmayan başvurular dikkate alınmayacak, şahsen, kargo veya posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. Elektronik ortamda meydana gelebilecek veya oluşabilecek aksaklıklar nedeniyle, başvuruların son güne bırakılmamasına dikkat edilmelidir.
c)    Başvuru sırasında adayların mezuniyet bilgileri Yükseköğretim Kurumunun e-Devlet üzerindeki verilerinden başvuru sistemine otomatik olarak işlenmektedir. Bilgilerinde hata/eksiklik olan veya mezuniyet bilgileri işlenmeyen adayların, başvuru formunda ilgili kutucuğu işaretleyip güncel bilgilerini kendileri girmeleri ve diploma veya mezuniyet belgesini (.pdf) ya da (jpeg) formatmda sisteme yüklemeleri gerekmektedir.
ç) Yurt içindeki veya yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olup ilanda aranılan öğrenim durumuna ilişkin denklik belgesi olan adayların, diploma veya mezuniyet belgesi yerine denklik belgesini (.pdf) ya da (.jpeg) formatmda sisteme yüklemeleri gerekmektedir.
d)    Erkek adayların askerlik bilgileri, Milli Savunma Bakanlığının e-Devlet üzerindeki verilerinden başvuru sistemine otomatik olarak işlenmektedir. Askerlik bilgilerinde hata olan adayların herhangi bir askerlik şubesinden askerlik bilgilerini güncelledikten sonra başvuruda bulunmaları gerekmektedir.
e)    "İşleminiz Başarıyla Gerçekleştirilmiştir" ifadesi görülmeyen hiçbir başvuru değerlendirilmeye alınmayacaktır. Bu nedenle adaylar, başvuru işlemlerinin tamamlanıp tamamlanmadığını kontrol etmelidirler.
f)    Başvuru tarihleri içinde yapılan başvuru sırasında; "Başvurularınız" ekranındaki "Başvuru Durumu" sütununda yer alan "Başvuru Henüz Tamamlanmadı" sürecindeki başvurular "Güncelle" butonu ile güncellenebilecektir.
g)    Başvuru tarihleri içinde başvurusunu tamamlayan ancak başvurusunu tekrar güncellemek isteyen aday; "Başvurularınız" ekranındaki "Başvuru Durumu" sütununda yer alan "Başvuru Alındı" sürecindeki başvurusunu, öncelikle "İşlem" sütununda yer alan "İptal Et" butonuna bastıktan sonra "Başvurumu İptal Et" butonu ile mevcut başvurusunu iptal edebilecektir. İptal işlemi gerçekleştirildikten sonra "Başvuru Durumu" sütununda "Başvuru İptal Edildi" uyarısı yer aldığında, ekranın sağ üst köşesinde bulunan "Yeni Başvuru" butonuyla tekrar başvuru yapılabilecektir.
ğ) Başvuru işleminin hatasız, eksiksiz ve ilanda yer alan hususlara uygun olarak yapılmasından ve istenilen belgelerin başvuru aşamasında sisteme yüklenmesinden aday sorumludur. Bu hususlara riayet etmeyen aday, herhangi bir hak talebinde bulunamayacaktır.
h)    Başvuruların sona ermesinden sonra adayın başvuru bilgilerinde herhangi bir nedenle değişiklik yapılamayacaktır.
ı) Başkanlık, sisteme yüklenen belgelerin asıllarını, başvuru veya sınavın her aşamasında adaylardan isteyebilir.

5.    BAŞVURUNUN GEÇERSİZ SAYILDIĞI DURUMLAR
a)    Kariyer kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden başvuru yapmayanların,
b)    Başvuru işlemlerini süresi içinde (13 Kasım 2023 Pazartesi günü saat 15:00'ten, 1 Aralık 2023 Cuma günü saat 23:59'a kadar) yapmayanların veya başvurusunu tamamlamayanların,
c)    Başvuruda yer alan bilgileri eksik ve/veya hatalı olanların,
ç) "Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi (TEDAŞ) Teftiş Kurulu Yönetmeliği" hükümlerinde belirtilen şartları taşımayan veya bu durumu sonradan tespit edilenlerin başvuruları geçersiz sayılacaktır.

6.    YAZILI SINAVA ÇAĞRI
Sınava katılma şartlarını taşıyan ve usulüne uygun olarak başvuranlardan, puanı en yüksek adaydan başlamak üzere ilk 100 (yüz) aday giriş sınavına katılmaya hak kazanacaktır. Eşit puan almış olmaları nedeniyle 100'üncü sıradaki aday sayısının birden fazla olması halinde, bu adayların tümü sınava çağrılacaktır.
Giriş sınavının yazılı aşamasına katılmaya hak kazanan adaylar ile sınav giriş yerleri TEDAŞ resmi internet sitesinde (www.tedas.gov.tr) sınav tarihinden en az 15 (on beş) gün önce ilan edilecek olup bu ilan tebligat hükmündedir. Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
Adaylar, Kariyer Kapısında "Başvurularım" sekmesinde "Bilgiler" butonuna tıklayarak alacakları Başvuru Bilgileri çıktısını sınav giriş belgesi olarak kullanacaktır. Adaylar sınav giriş belgesi ile geçerli bir kimlik belgesi (üzerinde T.C. kimlik numarası bulunan Nüfus Cüzdanı, Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı, Sürücü Belgesi veya geçerlilik süresi bitmemiş olan pasaport) göstermek suretiyle yazılı sınava katılabileceklerdir.
Sınava katılma hakkını elde edemeyen başvuru sahiplerine herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır.
Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu anlaşılanlar tüm haklarını kaybederler, giriş sınavını kazanmaları halinde atamaları yapılmaz, bu durumun atamadan sonra ortaya çıkması halinde ise atama işlemi iptal edilir. Bu durumda olanlar hiçbir hak talep edemezler ve haklarında 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu yönünden işlem yapılmak üzere yetkili mercilere suç duyurusunda bulunulur.

7.    YAZILI SINAV KONULARI
a)    Hukuk;
1)    Anayasa Hukuku : (Genel Esaslar),
2)    Ceza Hukuku: Türk Ceza Kanununun Genel Hükümler başlıklı l'inci Kitabı, 2'nci Kitap 2'nci Kısım 10'uncu Bölüm Malvarlığına Karşı Suçlar 2'nci Kitap, 3'üncü Kısım, 4'üncü Bölüm Kamu Güvenine Karşı Suçlar, 2'nci Kitap 4'üncü Kısım 1 'inci Bölüm Kamu İdaresinin Güvenilirliğine ve İşleyişine Karşı Suçlar,
3)    Medeni Hukuk: (Genel esaslar ve ayni haklar),
4)    Borçlar Hukuku,
5)    Ticaret Hukuku: Ticaret Kanununun Başlangıç kısmı ile Ticari İşletme başlıklı 1 'inci ve Kıymetli Evrak başlıklı 3'üncü Kitapları,
6)    İş Hukuku,
7)    İcra ve İflas Hukuku,
8)    Ceza Muhakemeleri Usul Hukuku : (Genel esaslar),
9)    İdare Hukuku.
b)    İktisat;
İktisat teorisi ve politikası, para, banka, kredi, konjonktür, milli gelir, uluslararası ekonomik ilişkiler ve kurumlar, işletme denetimi ve finansal yönetim, güncel ekonomik sorunlar.
c)    Maliye;
Maliye teorisi ve maliye politikası, Türk vergi sistemi ve kanunlarının esasları, kamu giderleri ve gelirleri, gider konularının esasları, bütçe ve bütçe çeşitleri, kamu borçları.
ç) Muhasebe;
1)    Genel muhasebe,
2)    Maliyet muhasebesi,
3)    Bilanço analizi ve teknikleri,
4)    Ticari hesap.
d)    Yabancı Dil: (İngilizce, Fransızca ve Almanca dillerinden birisi)

8.    YAZILI SINAV ŞEKLİ
Yazılı sınav çoktan seçmeli (5 seçenekli) test usulünde yapılacaktır. Yazılı sınavda tam not 100 (yüz) puandır.
Yazılı sınavda, her bir sınav konu grubundan 25'er adet olmak üzere toplam 125 adet soru sorulacaktır.

9.    YAZILI SINAVDA UYULACAK KURALLAR VE ESASLAR
Sınava girecek adaylar, sınav giriş belgesi yerine kullanılacak olan "Başvuru Bilgileri" çıktısı ile birlikte, geçerli bir kimlik belgesini de yanlarında bulunduracaklardır. Sınava Giriş Belgesi ve geçerli bir kimlik belgesi yanında bulundurmayan adaylar ile soru zarfları açıldıktan sonra sınava gelen adaylar sınava alınmayacaktır. Sınav salonuna kâğıt, kitap, not, cep telefonu, tablet, fotoğraf makinesi, hesap makinesi, saat fonksiyonu dışında fonksiyonu bulunan saat, çanta ve benzeri eşyalar alınmayacaktır. Bu sayılan eşyalar ile sınav salonuna girdikleri tespit edilen adayların bu durumları tutanak altına alınacak ve sınavları geçersiz sayılacaktır. Adaylar sınavda kullanacakları kurşun kalem ve silgilerini getirecektir. Sınav sırasında kopya çeken, kopya veren veya bunlara teşebbüs edenler ile sınav kâğıtlarına belirtici işaret koyanların durumları tutanakla tespit edilerek bu adayların sınavı geçersiz sayılacaktır.

10.    YAZILI SINAVIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SÖZLÜ SINAVA ÇAĞRI
Yazılı sınavda başarılı sayılabilmek için yabancı dil dışındaki yazılı sınav gruplarından alman notların her birinin 100 tam puan üzerinden 60'tan ve yabancı dil dâhil ortalamasının da 70'ten aşağı olmaması gerekir.
Değerlendirme sonunda adaylar, puanı en yüksek adaydan başlanarak başarı sırasına konulur. 100 üzerinden 70'in altında olmamak koşuluyla sözlü sınava, en yüksek yazılı sınav puanını almış ilk 15 (onbeş) aday çağrılır. Başarı sıralamasına göre, yazılı sınavı kazanan sonuncu adayla aynı puanı alan adaylar da yazılı sınavı kazanmış sayılırlar. Sözlü sınava çağrılmayan diğer adaylar için yazılı sınav sonuçları müktesep hak teşkil etmez.
Yazılı sınavda başarı göstererek sözlü sınava girmeye hak kazanan adayların listesi ile sözlü sınavın yeri ve tarihi TEDAŞ resmi internet sitesinde (www.tedas.gov.tr) ve Kariyer Kapısı Platformunda duyurulacaktır. Bu ilan tebligat hükmündedir. Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

11.    SÖZLÜ SINAV
Sözlü sınav, yazılı sınav gruplarına giren konulardan yapılır. Bu sınavda ayrıca, adayların zekâ, ifade ve temsil kabiliyeti ile tutum ve davranışları gibi kişisel nitelikleri de göz önünde bulundurulur.
Sözlü sınavda adaylara Sınav Kurulu üyelerinin her biri tarafından 100 tam puan üzerinden puan verilir. Verilen bu puanların ortalaması sözlü sınav puanını oluşturur. Sözlü sınavda başarılı sayılmak için sözlü sınav puanının 70'ten aşağı olmaması gerekir.

12.    GİRİŞ SINAVI SONUCUNUN İLANI
Müfettiş yardımcılığı giriş sınavı notu, yazılı ve sözlü sınav notlarının aritmetik ortalamasıdır. Müfettiş yardımcılığı giriş sınavını başarmış sayılmak için giriş sınav notunun 70'ten aşağı olmaması gerekir.
Sınavda başarı gösterenlerin sayısı, kadro sayısından fazla olursa, giriş sınav notu üstün olanlar tercih edilir. Giriş sınav notunun eşitliği halinde; yabancı dil notu üstün olan aday öncelik kazanır. Sınavda başarılı olanlar arasından alınacak müfettiş yardımcısı sayısının yarısını geçmemek kaydıyla yedek aday belirlenir. Sayının kesirli çıkması durumunda sayı yukarı doğru tamamlanır. Yarışma sınavında 70 ve üzerinde puan almış olmak, asıl listelere giremeyen adaylar için müktesep hak veya daha sonraki giriş sınavları için herhangi bir öncelik hakkı teşkil etmez.
Başarılı aday sayısı ilan edilen kontenjandan az olduğu takdirde Başkanlık, sınav duyurusunda ilan edilenden daha az sayıda TEDAŞ Müfettiş Yardımcısı alma hakkına sahiptir.
Giriş sınavı sonuçları, TEDAŞ resmi internet sitesinde (www.tedas.gov.tr) ve Kariyer Kapısı Platformunun (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) Sınavlarım/Mülakatlarım menüsünde duyurulacaktır.

13.    SINAV SONUÇLARINA İTİRAZ
Sınav sonuçlarına, duyuru tarihinden itibaren 7 (yedi) gün içinde yazılı olarak TEDAŞ İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığına itiraz edilebilir. Postada yaşanan gecikmeler dikkate alınmayacaktır.
İtirazlar, Sınav Kurulu tarafından en geç 15 gün içinde incelenerek karara bağlanır ve sonuç ilgiliye yazılı olarak bildirilir.

14.    DİĞER HUSUSLAR
Asıl listede yer alanlardan atama işlemlerinin yapılması için kendilerine bildirilen süre içinde geçerli bir mazereti olmadığı halde başvurmayanlar ile gerekli şartları taşımadığı sonradan anlaşılanların atama işlemleri yapılmayacaktır. Atama yapıldığı halde süresi içinde göreve başlamayan adaylar için sınav sonuçları kazanılmış hak sayılmaz. Sınavla ilgili her türlü bilgi, aşağıdaki telefon numarasından, TEDAŞ resmi internet sayfasından (www.tedas.gov.tr) veya TED AŞ Teftiş Kurulu Başkanlığından (Nasuh Akar Mahallesi Türkocağı Caddesi No:2 Kat: 13 06520 Balgat - Çankaya/ANKARA) temin edilebilir.
Bilgi için irtibat numarası: (0312) 449 59 24
İlanen duyurulur.

 

Kaynak : Resmi Gazete

İlişkili Haberler

Manşetler