BIST 100 9.374,21 %0.29 Dolar 31,05 %0.8 Euro 33,65 %0.89 Altın Gram 2.034,21 %0.86 Brent Petrol 81,62 %-2.45 Bitcoin 51.156,00 %0.97
,
#KPSS #İş İlanları

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 72 Sözleşmeli Personel Alacak

27 (yirmi yedi) adet Sözleşmeli Tekniker ve 45 (kırk beş) adet Sözleşmeli Koruma ve Güvenlik Görevlisi pozisyonlarına, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası kapsamında istihdam edilmek üzere, Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek-2 nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendine göre KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle personel alımı yapılacaktır.

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 72 Sözleşmeli Personel Alacak

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünden:

SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü merkez ve taşra hizmet birimlerinde çalıştırılmak amacıyla, ekli listede yerleştirileceği bölgesi, ili ve birimi belirtilen 27 (yirmi yedi) adet Sözleşmeli Tekniker ve 45 (kırk beş) adet Sözleşmeli Koruma ve Güvenlik Görevlisi pozisyonlarına, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası kapsamında istihdam edilmek üzere, Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek-2 nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendine göre KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle personel alımı yapılacaktır.

POZİSYONLAR VE ADAYLARDA ARANAN NİTELİKLER
A- Genel Şartlar
1)    657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (1), (4), (5), (6) ve (7) numaralı alt bentlerinde yer alan şartları taşımak.
2)    Başvuru yapılacak unvan ile aynı unvanda Kamu kurum ve kuruluşlarında sözleşmeli olarak çalışmıyor olmak.
3)    657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesinin; “Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Cumhurbaşkanı kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde fesih tarihinden, sözleşmeyi yenilememeleri hâlinde sözleşmenin bitiminden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.” hükmüne uygun olmak.
8)    Özel Şartlar
1)    Sözleşmeli Tekniker
a)    2022 yılı KPSS (B) grubu P93 puan türünden 70 (Yetmiş) ve üzeri puan almış olmak.
b)    Harita, Harita Kadastro, Harita ve Kadastro, Harita ve Maden Ölçme bölümlerinden mezun olmak. (Farklı bölüm mezunlarının başvuruları geçersiz sayılacaktır.)
c)    Arşiv araştırması olumlu olmak.
2)    Sözleşmeli Koruma ve Güvenlik Görevlisi
a)    26/09/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş veya hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa bile;
1)    Kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkum olmamak.
2)    Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine, özel hayata ve hayatın gizli alanına ve cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar ile uyuşturucu veya uyarıcı madde suçları, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık ve fuhuş suçlarından mahkûm olmamak.
3)    Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine, özel hayata ve hayatın gizli alanına, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar ile uyuşturucu veya uyarıcı madde suçlarından dolayı hakkında devam etmekte olan bir soruşturma veya kovuşturma bulunmamak.
b)    Merkez teşkilatı ve ekli listede belirtilen bölge müdürlüklerine alınacak pozisyonlar için, önlisans, diğer birimler için lise mezunu olmak.
c)    Ön lisans mezunları için; 2022 yılı Kamu Personel Seçme Sınavında (KPSS-P93), lise mezunları için ise; 2022 yılı Kamu Personel Seçme Sınavında (KPSS-P94) puan türünden geçerli bir KPSS puanı almış olmak.
ç) Son başvuru tarihi itibarıyla geçerlilik süresi dolmamış özel güvenlik görevlisi kimlik kartına sahip olmak. (Özel güvenlik görevlisi kartına sahip olmayan adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır.)
d)    İlanda belirtilen son başvuru tarihi itibarıyla 18 yaşını doldurmuş ve 35 yaşından gün almamış olmak.
e)    Gece ve gündüz, iç ve dış mekânda ve vardiyalı sistemde çalışmaya engel durumu olmamak,
f)    Erkeklerde 175 cm, kadınlarda 165 cm’den kısa boylu olmamak. Adayın boy uzunluğunun santimetre cinsinden son iki rakamı ile kilosu arasındaki fark 13’ten fazla olmamalıdır. (Örneğin; 180 cm boyunda olan bir adayın kilosunun 80+13=93 kg’dan fazla olmaması gerekmektedir. Adayın kilosu, boyunun son iki rakamından çıkarıldığında aradaki fark 17 kg’dan fazla olmamalıdır. (Örneğin; 180 cm boyunda olan bir adayın kilosunun 80-17=63’ten az olmaması gerekmektedir.)
g)    Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı ve bedensel engeli bulunmamak. (Atanmaya hak kazanan adaylar tarafından (f) ve (g) maddelerinde belirtilen hususlar tam teşekküllü sağlık kurumlarından alınacak sağlık kurulu raporuyla belgelendirilecektir.)
ğ) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak.

BAŞVURU ŞEKLİ VE SÜRESİ
1)    Başvurular, 18.12.2023 tarihinden 22.12.2023 tarihi saat: 23:59' a kadar e-Devlet üzerinden Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü - Kariyer Kapısı - Kamu İşe Alım veya Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr üzerinden yapılacaktır. Şahsen, kargo ya da posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
2)    Başvuru esnasında adayların kimlik bilgileri, KPSS puanı, eğitimi, adli sicil kaydı ve erkek adayların askerlik bilgisi e-Devlet üzerinden ilgili kurumların web servisleri aracılığı ile temin edileceğinden, bu aşamada adaylardan belge istenilmeyecektir. Adayların söz konusu bilgilerinde hata mevcut ise başvuru yapmadan önce ilgili kurumlardan gerekli güncelleme ve düzeltmeleri yaptırmaları gerekmektedir. Atanmaya hak kazanan adayların ibraz edecekleri belgeler ayrıca yayımlanacaktır.
3)    Yurt içindeki veya yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olup, bu ilanda aranılan öğrenim durumuna ilişkin denkliği olan adayların denklik gösterir belgelerini pdf ya da jpeg formatında sisteme yüklemeleri gerekmektedir.

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE ATAMA
1.    Başvuru işlemleri tamamlandıktan sonra, Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi- Kariyer Kapısı Sistemi tarafından, adayların KPSS (B) grubu puanı ve tercihleri doğrultusunda, en yüksek puan alan adaydan başlanarak, sıraya konulmak suretiyle yerleştirme işlemi gerçekleştirilecek olup, asil olarak atanmaya hak kazanan aday sayısının iki katı kadar da yedek aday belirlenecektir. (Yedek listede yer almak, daha sonraki personel alımları için herhangi bir hak teşkil etmeyecektir.)
2.    KPSS ’de yüksek puan almak, ilanda yer alan sözleşmeli pozisyona yerleştirmede tek başına hak kazandırmayacak, pozisyon için belirtilen genel ve özel şartlara sahip olmayan adayların başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır. Eksik evrak veren, yanlış veya yanıltıcı beyanda bulunan, bilgilerindeki tutarsızlıklar yüzünden başvurusu değerlendirmeye alınmayan veya reddedilen adaylar bu durumdan dolayı bir hak iddia edemeyecektir. Puan sıralaması sonucunda puanların eşit olması halinde; doğum tarihi önce olan adaya, doğum tarihi de aynı olması halinde mezuniyet tarihi önce olan adaya öncelik tanınacaktır.
3.    Kişisel Verileri Koruma Kanunu gereği, başvuru değerlendirme/yerleştirme sonuçları sadece Kariyer Kapısı-Kamu İşe Alım Platformu üzerinden açıklanacak olup, ayrıca liste ilanı ve yazılı tebligat yapılmayacaktır.
4.    Yapılacak olan güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumsuz neticelenen, gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya belge verdiği sonradan tespit edilen adayların müracaatları kabul edilmeyecek, atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecek ve kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.
5.    Atanmaya hak kazanıp süresi içerisinde başvurmayan, başvuruları reddedilen, feragat eden, ataması iptal edilen veya göreve başladıktan sonra herhangi bir nedenle kurumdan ayrılanların yerine, yedek olarak belirlenen adayların ataması yapılacaktır.
İlanen duyurulur.

İLETİŞİM
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Personel Dairesi Başkanlığı
Dikmen Caddesi No:14 Bakanlıklar/Çankaya/ANKARA
Tel : 0 (312) 5514517 - 5514716 -5514484
Web : www.tkgm.gov.tr.
e-posta : [email protected]

SÖZLEŞMELİ TEKNİKER ATAMASI YAPILACAK BİRİMLER

BÖLGESİ

İLİ

ATAMA YAPILACAK BİRİM

ATAMA YAPILACAK

POZİSYON SAYISI

ELAZIĞ

BİNGÖL

BİNGÖL KADASTRO MÜDÜRLÜĞÜ

1

ELAZIĞ

MALATYA

MALATYA KADASTRO MÜDÜRLÜĞÜ

4

ELAZIĞ

TUNCELİ

TUNCELİ KADASTRO MÜDÜRLÜĞÜ

1

GAZİANTEP

GAZİANTEP

GAZİANTEP KADASTRO MÜDÜRLÜĞÜ

4

GAZİANTEP

KAHRAMANMARAŞ

KAHRAMANMARAŞ KADASTRO MÜDÜRLÜĞÜ

4

GAZİANTEP

KİLİS

KİLİS KADASTRO MÜDÜRLÜĞÜ

3

HATAY

HATAY

HATAY KADASTRO MÜDÜRLÜĞÜ

2

ŞANLIURFA

ADIYAMAN

ADIYAMAN KADASTRO MÜDÜRLÜĞÜ

6

ŞANLIURFA

MARDİN

MARDİN KADASTRO MÜDÜRLÜĞÜ

1

ŞANLIURFA

ŞANLIURFA

ŞANLIURFA KADASTRO MÜDÜRLÜĞÜ

1

TOPLAM

 

 

27

SÖZLEŞMELİ KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ ATAMASI YAPILACAK BİRİMLER

SÖZLEŞMELİ KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ - ÖNLİSANS

BÖLGESİ

İLİ

İLÇESİ

ATAMA YAPILACAK BİRİM

EĞİTİMİ

ATAMA YAPILACAK

POZİSYON SAYISI

GENEL

MÜDÜRLÜK

ANKARA

MERKEZ

DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

ÖNLİSANS

6

ESKİŞEHİR

ESKİŞEHİR

MERKEZ

ESKİŞEHİR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

ÖNLİSANS

2

GAZİANTEP

GAZİANTEP

MERKEZ

GAZİANTEP BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

ÖNLİSANS

2

KAYSERİ

KAYSERİ

MERKEZ

KAYSERİ BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

ÖNLİSANS

2

ŞANLIURFA

ŞANLIURFA

MERKEZ

ŞANLIURFA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

ÖNLİSANS

1

TOPLAM

 

 

 

 

13

SÖZLEŞMELİ KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ - LİSE

BÖLGESİ

İLİ

İLÇESİ

ATAMA YAPILACAK BİRİM

EĞİTİMİ

ATAMA

YAPILACAK

POZİSYON SAYISI

ANKARA

ANKARA

ÇUBUK

ÇUBUK TAPU MÜDÜRLÜĞÜ

LİSE

3

ANKARA

ANKARA

HAYMANA

HAYMANA TAPU MÜDÜRLÜĞÜ

LİSE

1

ANKARA

ANKARA

MAMAK

MAMAK TAPU MÜDÜRLÜĞÜ

LİSE

1

ANKARA

ANKARA

SİNCAN

SİNCAN TAPU MÜDÜRLÜĞÜ

LİSE

2

ANTALYA

ISPARTA

MERKEZ

ISPARTA TAPU MÜDÜRLÜĞÜ

LİSE

3

ANTALYA

ANTALYA

ALANYA

ALANYA TAPU MÜDÜRLÜĞÜ

LİSE

1

ANTALYA

ANTALYA

KAŞ

KAŞ TAPU MÜDÜRLÜĞÜ

LİSE

1

DENİZLİ

DENİZLİ

MARMARİS

MARMARİS TAPU MÜDÜRLÜĞÜ

LİSE

1

EDİRNE

KIRKLARELİ

BABAESKİ

BABAESKİ TAPU MÜDÜRLÜĞÜ

LİSE

1

EDİRNE

TEKİRDAĞ

ÇERKEZKÖY

ÇERKEZKÖY TAPU MÜDÜRLÜĞÜ

LİSE

1

ELAZIĞ

MALATYA

MERKEZ

MALATYA KADASTRO

MÜDÜRLÜĞÜ

LİSE

2

ESKİŞEHİR

KÜTAHYA

MERKEZ

KÜTAHYA TAPU MÜDÜRLÜĞÜ

LİSE

1

İSTANBUL

İSTANBUL

ŞİLE

ŞİLE TAPU MÜDÜRLÜĞÜ

LİSE

4

İSTANBUL

KOCAELİ

KANDIRA

KANDIRA TAPU MÜDÜRLÜĞÜ

LİSE

2

İSTANBUL

SAKARYA

HENDEK

HENDEK TAPU MÜDÜRLÜĞÜ

LİSE

1

İSTANBUL

İSTANBUL

KADIKÖY

KADIKÖY TAPU MÜDÜRLÜĞÜ

LİSE

1

İZMİR

İZMİR

SEFERİHİSAR

SEFERİHİSAR TAPU MÜDÜRLÜĞÜ

LİSE

1

SİVAS

TOKAT

MERKEZ

TOKAT TAPU MÜDÜRLÜĞÜ

LİSE

1

ŞANLIURFA

ADIYAMAN

MERKEZ

ADIYAMAN KADASTRO

MÜDÜRLÜĞÜ

LİSE

1

TRABZON

RİZE

MERKEZ

RİZE TAPU MÜDÜRLÜĞÜ

LİSE

1

TRABZON

GİRESUN

MERKEZ

GİRESUN TAPU MÜDÜRLÜĞÜ

LİSE

1

YOZGAT

ÇORUM

MERKEZ

ÇORUM TAPU MÜDÜRLÜĞÜ

LİSE

1

TOPLAM

 

 

 

 

32

Kaynak : Resmi Gazete

İlişkili Haberler

Manşetler