,

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 59 Sözleşmeli Personel Alacak

59 (ellidokuz) Sözleşmeli Koruma ve Güvenlik Görevlisi pozisyonlarına 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası kapsamında istihdam edilmek üzere, Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendine göre KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle sözleşmeli personel alınacaktır.

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 59 Sözleşmeli Personel Alacak

TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
SÖZLEŞMELİ KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ ALIM İLANI

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü merkez ve taşra hizmet birimlerinde çalıştırılmak amacıyla, ekli listede yerleştirileceği bölgesi, ili ve birimi belirtilen 59 (ellidokuz) Sözleşmeli Koruma ve Güvenlik Görevlisi pozisyonlarına 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası kapsamında istihdam edilmek üzere, Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendine göre KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle sözleşmeli personel alınacaktır.

POZİSYONLAR VE ADAYLARDA ARANAN NİTELİKLER
A-GENEL ŞARTLAR
1)657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (1), (4), (5), (6) ve (7) numaralı alt bentlerinde yer alan şartları taşımak.
2)Başvuru yapılacak unvan ile aynı unvanda Kamu kurum ve kuruluşlarında sözleşmeli olarak çalışmıyor olmak.
3)657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesinin; “Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Cumhurbaşkanı Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.” hükmüne uygun olmak.

B-ÖZEL ŞARTLAR
a)26/09/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş veya hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa bile;
1)Kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkûm olmamak.
2)Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine, özel hayata ve hayatın gizli alanına ve cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar ile uyuşturucu veya uyarıcı madde suçları, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık ve fuhuş suçlarından mahkûm olmamak.
3)Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine, özel hayata ve hayatın gizli alanına, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar ile uyuşturucu veya uyarıcı madde suçlarından dolayı hakkında devam etmekte olan bir soruşturma veya kovuşturma bulunmamak.
b)Ön lisans mezunları için; 2022 yılı Kamu Personel Seçme Sınavında (KPSS-P93), ortaöğretim mezunları için ise; 2022 yılı Kamu Personel Seçme Sınavında (KPSS-P94) puan türünden geçerli bir KPSS puanı almış olmak.
c)En az lise veya dengi okul mezunu olmak.
ç)Son başvuru tarihi itibarıyla geçerlilik süresi dolmamış özel güvenlik görevlisi kimlik kartına sahip olmak. (Özel güvenlik görevlisi kartına sahip olmayan adayların başvurusu kesinlikle geçersiz sayılacaktır.)
d)İlanda belirtilen son başvuru tarihi itibarıyla 18 yaşını doldurmuş ve 31 yaşından gün almamış olmak.
e)Gece ve gündüz, iç ve dış mekânda vardiyalı sistemde çalışmaya engel durumu olmamak, f) Erkeklerde 175 cm, kadınlarda 165 cm’den kısa boylu olmamak. 
Adayın boy uzunluğunun santimetre cinsinden son iki rakamı ile kilosu arasındaki fark 13’ten fazla olmamalıdır. (Örneğin; 180 cm boyunda olan bir adayın kilosunun 80+13=93 kg’dan fazla olmaması gerekmektedir.
Adayın kilosu, boyunun son iki rakamından çıkarıldığında aradaki fark 17 kg’dan fazla olmamalıdır. (Örneğin; 180 cm boyunda olan bir adayın kilosunun 80-17=63’ten az olmaması gerekmektedir.)
g) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı ve bedensel engeli bulunmamak.
Atanmaya hak kazanan adaylar tarafından, (e), (f), (g) maddelerinde belirtilen hususlar tam teşekküllü sağlık kurumlarından alınacak sağlık kurulu raporuyla belgelendirilecektir.

BAŞVURU ŞEKLİ VE SÜRESİ
1)Başvurular, 26/12/2022 tarihinden 31/12/2022 tarihi saat: 23:59' a kadar e-devlet üzerinden Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü- Kariyer Kapısı- Kamu İşe Alım veya Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr üzerinden yapılacaktır. Şahsen, kargo ya da posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
2)Başvuru esnasında, adayların KPSS puanı, eğitim, askerlik, adli sicil kaydı ve kimliğine dair bilgiler başvuru esnasında e-devlet üzerinden ilgili kurumların web servisleri aracılığı temin edileceğinden adaylardan bu aşamada belge istenilmeyecektir. Adayların söz konusu bilgilerinde hata mevcut ise başvuru yapmadan önce ilgili kurumlardan gerekli güncelleme/düzeltmeleri yaptırmaları gerekmektedir. Atanmaya hak kazanan adayların ibraz edecekleri belgeler ayrıca yayımlanacaktır.
3)Yurt içindeki veya yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olup, bu ilanda aranılan öğrenim durumuna ilişkin denkliği olan adayların, diploma veya mezuniyet belgesi yerine denklik gösterir belgelerini pdf ya da jpeg formatında sisteme yüklemeleri gerekmektedir.
4)Adaylar başvuru değerlendirme sonuçları ile yerleştirme süreci ve sonuç bilgilerini Kariyer Kapısı-Kamu İşe Alım Platformu üzerinden takip edebilecek olup, ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır. Adayların, işlem süreci ve gelinen aşamalar ile ilgili Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü internet sayfasında (www.tkgm.gov.tr) yayımlanan duyuruları takip etmesi gerekmektedir.

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE ATAMA
Başvuru işlemleri tamamlandıktan sonra, adayların KPSS (B) grubu puanı esas alınacak ve en yüksek puan alan adaydan başlanarak sıraya konulmak suretiyle, ekli listede belirtilen birimlerin karşılarındaki ilan edilen boş kadrolara asil olarak atanmaya hak kazanan adayların yerleştirmesi yapılacak, asil sayısının iki katı kadar da yedek sayısı belirlenecektir. Puan sıralaması sonucunda puanların eşit olması halinde; doğum tarihi önce olan adaya, doğum tarihi de aynı olması halinde diploma notu yüksek olan adaya öncelik tanınacaktır.

GENEL HÜKÜMLER
Yapılacak olan arşiv araştırması olumsuz neticelenen, gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya belge verdiği sonradan tespit edilen adayların müracaatları kabul edilmeyecek, atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecek ve kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir. Bu durumdaki adaylar hakkında genel hükümlere göre yasal işlem yapılacaktır. Atanmaya hak kazanıp süresi içerisinde başvurmayanlar, feragat edenler, ataması iptal edilenler veya
göreve başladıktan sonra herhangi bir nedenle kurumdan ayrılanların yerine yedek adaylardan puan sıralamasına göre atama yapılacaktır.
İlanen duyurulur. 09/12/2022

İLETİŞİM
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Personel Dairesi Başkanlığı
Dikmen Caddesi No:14 Bakanlıklar/ANKARA
Telefon : 0 (312) 5514484 - 5514517 - 5514716
Web : www.tkgm.gov.tr
e-posta : [email protected] 

SÖZLEŞMELİ KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ ATAMASI YAPILACAK BİRİMLER

SÖZLEŞMELİ KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ - ÖNLİSANS - ERKEK/KADIN

BÖLGESİ

İLİ

İLÇESİ

ATAMA YAPILACAK BİRİM

EĞİTİMİ

Cinsiyeti

ATAMA YAPILACAK POZİSYON SAYISI

GENEL MÜDÜRLÜK

ANKARA

MERKEZ

DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

ÖNLİSANS

Erkek/Kadın

4

ADANA

ADANA

MERKEZ

ADANA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

ÖNLİSANS

Erkek/Kadın

2

ANKARA

ANKARA

MERKEZ

ANKARA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

ÖNLİSANS

Erkek/Kadın

2

ANTALYA

ANTALYA

MERKEZ

ANTALYA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

ÖNLİSANS

Erkek/Kadın

1

BURSA

BURSA

MERKEZ

BURSA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

ÖNLİSANS

Erkek/Kadın

1

DENİZLİ

DENİZLİ

MARMARİS

MARMARİS TAPU MÜDÜRLÜĞÜ

ÖNLİSANS

Erkek/Kadın

1

ESKİŞEHİR

ESKİŞEHİR

MERKEZ

ESKİŞEHİR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

ÖNLİSANS

Erkek/Kadın

1

GAZİANTEP

GAZİANTEP

MERKEZ

GAZİANTEP BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

ÖNLİSANS

Erkek/Kadın

1

ANTALYA

ISPARTA

MERKEZ

ISPARTA TAPU MÜDÜRLÜĞÜ

ÖNLİSANS

Erkek/Kadın

3

İSTANBUL

İSTANBUL

EYÜPSULTAN

EYÜPSULTAN TAPU MÜDÜRLÜĞÜ

ÖNLİSANS

Erkek/Kadın

1

İSTANBUL

İSTANBUL

ŞİŞLİ

ŞİŞLİ TAPU MÜDÜRLÜĞÜ

ÖNLİSANS

Erkek/Kadın

1

KAYSERİ

KAYSERİ

MERKEZ

KAYSERİ BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

ÖNLİSANS

Erkek/Kadın

3

SAMSUN

SAMSUN

MERKEZ

SAMSUN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

ÖNLİSANS

Erkek/Kadın

1

SİVAS

SİVAS

MERKEZ

SİVAS BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

ÖNLİSANS

Erkek/Kadın

1

Toplam

 

 

 

 

 

23

SÖZLEŞMELİ KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ - ÖNLİSANS - ERKEK

BÖLGESİ

İLİ

İLÇESİ

ATAMA YAPILACAK BİRİM

EĞİTİMİ

Cinsiyeti

ATAMA YAPILACAK POZİSYON SAYISI

GENEL MÜDÜRLÜK

ANKARA

MERKEZ

DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

ÖNLİSANS

Erkek

5

KONYA

AKSARAY

MERKEZ

AKSARAY TAPU MÜDÜRLÜĞÜ

ÖNLİSANS

Erkek

1

ANKARA

ANKARA

SİNCAN

SİNCAN TAPU MÜDÜRLÜĞÜ

ÖNLİSANS

Erkek

1

ANTALYA

ANTALYA

ALANYA

ALANYA TAPU MÜDÜRLÜĞÜ

ÖNLİSANS

Erkek

1

ANTALYA

ANTALYA

KEPEZ

KEPEZ TAPU MÜDÜRLÜĞÜ

ÖNLİSANS

Erkek

1

BURSA

BALIKESİR

MERKEZ

BALIKESİR KADASTRO MÜDÜRLÜĞÜ

ÖNLİSANS

Erkek

1

ESKİŞEHİR

BİLECİK

MERKEZ

BİLECİK KADASTRO MÜDÜRLÜĞÜ

ÖNLİSANS

Erkek

1

YOZGAT

ÇORUM

MERKEZ

ÇORUM TAPU MÜDÜRLÜĞÜ

ÖNLİSANS

Erkek

1

TRABZON

GİRESUN

MERKEZ

GİRESUN TAPU MÜDÜRLÜĞÜ

ÖNLİSANS

Erkek

1

ESKİŞEHİR

KÜTAHYA

MERKEZ

KÜTAHYA TAPU MÜDÜRLÜĞÜ

ÖNLİSANS

Erkek

1

Toplam

 

 

 

 

 

14

SÖZLEŞMELİ KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ - LİSE - ERKEK/KADIN

BÖLGESİ

İLİ

İLÇESİ

ATAMA YAPILACAK BİRİM

EĞİTİMİ

Cinsiyeti

ATAMA YAPILACAK POZİSYON SAYISI

ANKARA

ANKARA

ÇUBUK

ÇUBUK TAPU MÜDÜRLÜĞÜ

LİSE

Erkek/Kadın

4

İSTANBUL

İSTANBUL

ŞİLE

ŞİLE TAPU MÜDÜRLÜĞÜ

LİSE

Erkek/Kadın

3

İSTANBUL

KOCAELİ

KANDIRA

KANDIRA TAPU MÜDÜRLÜĞÜ

LİSE

Erkek/Kadın

1

Toplam

 

 

 

 

 

8

SÖZLEŞMELİ KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ - LİSE - ERKEK

BÖLGESİ

İLİ

İLÇESİ

ATAMA YAPILACAK BİRİM

EĞİTİMİ

Cinsiyeti

ATAMA YAPILACAK POZİSYON SAYISI

ANKARA

ANKARA

HAYMANA

HAYMANA TAPU MÜDÜRLÜĞÜ

LİSE

Erkek

1

ANKARA

ANKARA

MAMAK

MAMAK TAPU MÜDÜRLÜĞÜ

LİSE

Erkek

1

İZMİR

İZMİR

SEFERİHİSAR

SEFERİHİSAR TAPU MÜDÜRLÜĞÜ

LİSE

Erkek

1

ANKARA

KIRIKKALE

YAHŞİHAN

YAHŞİHAN TAPU MÜDÜRLÜĞÜ

LİSE

Erkek

1

EDİRNE

KIRKLARELİ

BABAESKİ

BABAESKİ TAPU MÜDÜRLÜĞÜ

LİSE

Erkek

1

ELAZIĞ

MALATYA

MERKEZ

MALATYA KADASTRO MÜDÜRLÜĞÜ

LİSE

Erkek

2

TRABZON

RİZE

MERKEZ

RİZE TAPU MÜDÜRLÜĞÜ

LİSE

Erkek

1

İSTANBUL

SAKARYA

HENDEK

HENDEK TAPU MÜDÜRLÜĞÜ

LİSE

Erkek

3

ŞANLIURFA

ŞANLIURFA

BİRECİK

BİRECİK TAPU MÜDÜRLÜĞÜ

LİSE

Erkek

1

ŞANLIURFA

ŞANLIURFA

SİVEREK

SİVEREK TAPU MÜDÜRLÜĞÜ

LİSE

Erkek

1

EDİRNE

TEKİRDAĞ

HAYRABOLU

HAYRABOLU TAPU MÜDÜRLÜĞÜ

LİSE

Erkek

1

Toplam

 

 

 

 

 

14

Kaynak : Gazete Memur

İlişkili Haberler

Manşetler