,
#KPSS #İş İlanları

Süleyman Demirel Üniversitesi 104 Sözleşmeli Personel Alacak

Belirtilen pozisyonlara 2022 yılı KPSS (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle toplam 104 (yüz dört) adet sözleşmeli personel alınacaktır.

Süleyman Demirel Üniversitesi 104 Sözleşmeli Personel Alacak

Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörlüğünden:

SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI

Üniversitemiz Üniversite Hastanesi Başmüdürlüğünde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası uyarınca istihdam edilmek ve giderleri Özel Bütçeden karşılanmak üzere, “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar”ın Ek 2 nci maddesinin (b) fıkrasına göre, aşağıda belirtilen pozisyonlara 2022 yılı KPSS (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle toplam 104 (yüz dört) adet sözleşmeli personel alınacaktır.

İlan

No

Pozisyon Adı/

Cinsiyet

Adedi

KPSS

Puan Türü

ÖZEL ŞARTLAR

1604

Hemşire

49

KPSS P3

1-Hemşirelik bölümü lisans mezunu olmak.

1605

Hemşire

13

KPSS P94

1-Sağlık Meslek Liselerinin Hemşirelik veya Sağlık Memurluğu bölümü mezunu olmak.

1606

Biyolog

2

KPSS P3

1-Tıbbi Biyolojik Bilimler, Biyoloji, Moleküler Biyoloji, Moleküler Biyoloji ve Genetik, Biyoteknoloji ve Moleküler Biyoloji bölümlerinin birinden lisans mezunu olmak.

1607

Fizyoterapist

1

KPSS P3

1-Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon veya Fizyoterapi ve Rehabilitasyon bölümü lisans mezunu olmak.

1608

Sağlık Teknikeri (Laboratuvar)

3

KPSS P93

1-Sağlık Laboratuvarı, Tıbbi Laboratuvar veya Tıbbi Laboratuvar Teknikleri programlarının birinden önlisans mezunu olmak.

1609

Teknisyen (Elektrik)

2

KPSS P94

1-Ortaöğretim Kurumlarının Elektrik veya Elektrik-Elektronik Teknolojisi alanı ve dallarının birinden mezun olmak.

1610

Röntgen

Teknisyeni

2

KPSS P94

1-Ortaöğretim Kurumlarının Radyoloji Alanı-Radyoloji Teknisyenliği dalı mezunu olmak.

1611

Sağlık Teknikeri (Tıbbi Sekreter)

14

KPSS P93

1-Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik programı önlisans mezunu olmak.

1612

Teknisyen

(İklimlendirme)

1

KPSS P94

1-Ortaöğretim Kurumlarının Soğutma ve İklimlendirme alanından mezun olmak.

1613

Destek Personeli (Temizlik Personeli) ERKEK

17

KPSS P94

1-Ortaöğretim Kurumlarının (lise ve dengi) herhangi bir alanından mezun olmak.

2-Üniversitemiz Hastanesindeki temizlik görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalık ve engeli bulunmamak.

3-Açık ve kapalı alanlar ile ve yüksek katlı binalarda çalışmasına engel durumu bulunmamak.

4-Gece ve gündüz, iç ve dış mekânlarda vardiyalı sistemde çalışmaya engel durumu bulunmamak.

5-Atanmaya hak kazanan adayların “Bulaşıcı hastalığı ile temizlik görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalık vb. engelleri bulunmamaktadır” ibareli heyet raporu (Sağlık Bakanlığına bağlı tam teşekküllü hastaneler veya Kamu Hastanelerinden) almaları gerekmektedir.

A- GENEL ŞARTLAR:
1- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinde belirtilen şartları
taşımak.
2-    Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor
olmak.
3-    Adayın başvurduğu pozisyon niteliğine göre 2022 KPSS (B) grubu sınavına girmiş
olmak.
4-    Çeşitli Kanun Hükmünde Kararnameler ile kamu görevinden çıkarılmamış olmak.
5-    Erkek adaylar için askerlik durumu bakımından; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.
6-    Tercih edilecek pozisyonun için belirlenen özel şartları taşıyor olmak.
7-    İlgili birimin yönetimi tarafından belirlenecek saatlerde, yapılacak görev gereği mesai saatleri dışında, hafta sonlarında ve vardiyalı çalışmaya herhangi bir engeli olmamak.
8-    Başvuracak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesinin "Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler" hükmü gereğince başvuramazlar. Bu hükme aykırı durumu tespit edilenler atanmaya hak kazansalar dahi atamaları yapılmayacaktır. (Sözleşme imzalama aşamasında ilgili belgenin ibrazı istenecektir.)

B-    BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE ZAMANI:
1-    Başvurular, ilanın Resmî Gazete’de yayımlandığı günden itibaren 15 inci günü saat 23.59’a kadar Üniversitemizin İnsan Kaynakları Başvuru Sistemi’nden (https://ikbasvuru. sdu.edu.tr) online olarak yapılacaktır. Şahsen veya posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
2-    Adaylar öncelikle başvuru sistemine kayıt olduktan sonra “Sözleşmeli Personel Alımı İlanı” için başvuru işlemlerini başlatacaktır. Adaylar başvuru sisteminin öncelikle kişisel bölümünde istenen verileri (öğrenim belgesi, transkript, deneyim, sınav, askerlik, sabıka, mahkumiyet, iletişim bilgileri vb.) çekip/yükledikten sonra “işlemler”-“başvuru sürecindekiler” bölümünden başvuru yapmak istediği pozisyonu seçtikten sonra “Başvuru Yap” butonuna tıkladığında çevrimiçi (online) başvurularını tamamlamış olacaklardır.
3-    Başvurular üzerinde güncelleme yapmak istenildiğinde mevcut başvuru silinerek, “İşlemler-Başvuru Sürecindekiler” menüsünden yeniden başvuru oluşturulabilecek olup, tüm sorumluluk adaylara aittir. (Bilgilerinde güncelleme yapmama, yanlış/eksik belge yükleme, özel şartlar bölümünde yazan mezuniyetten farklı mezuniyetle başvurma, yanlış ilana başvurma vb.) Gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanlar herhangi bir hak iddia edemeyecek olup haklarında yasal işlem başlatılacaktır. Atamaları yapılmış olsa bile atamaları iptal edilecektir. Kurumumuzca kendilerine herhangi bir ücret ödenmiş ise bu ücret yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.
4-    Başvuru sistemi öğrenim bilgilerini ilgili web servisler aracılığı ile otomatik çekmektedir. Öğrenim bilgisi otomatik çekilmeyen adayların başvuru sistemine onaylı öğrenim belgesi ve transkriptlerini (lisans, önlisans) “Kişisel-Eğitim Bölümü-Eğitim Bilgisi Ekleme” butonundan manuel olarak yüklemesi gerekmektedir. KPSS P94 puanı ile alım yapılacak pozisyonlara başvuran adayların ortaöğretim belgesinin onaylı suretini “Kişisel-Eğitim Bölümü- Eğitim Bilgisi Ekleme” butonundan manuel olarak yüklemesi zorunludur. Başvurulan pozisyonun niteliğine göre istenen alanda ortaöğretim mezuniyet belgesini yüklemeyen adayın başvurusu geçersiz sayılacaktır.
5-    Daha önce başvuru sistemine kayıt olan adayların, kişisel bilgilerini (eğitim, sınav vs.) mutlaka sistem üzerinden güncelleme yapması gerekmektedir.
6-    Yurt dışından alınan diplomaların Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca onaylı denklik belgesinin başvuru sisteminin “Kişisel-Deneyim Bilgilerim” bölümüne yüklenmesi gerekmektedir.
7-    İstenilen bilgi ve belgelerin başvuru süresi içinde başvuru sistemine girilmesi esastır. Başvuru süresi sonrasında sisteme yüklenen bilgi ve belgeler dikkate alınmayacaktır.
8-    Adayların sadece tek bir pozisyon için başvuru yapmaları gerekir. Birden fazla pozisyon için başvuru yapıldığı takdirde ilk başvurusu geçerli olacaktır.
9-    Başvuru sistemine kayıt ve başvuru yapılması hakkındaki öğretici videolar https://www.youtube.com/watch?v=zBSszCcjVLg ve https://www.youtube.com/watch?v=hf70Qp 2W3RA adreslerinden izlenebilecektir.

C- BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARI
1-    Başvuru sonrasında yazılı veya sözlü sınav yapılmayacaktır.
2-    2022 KPSS (B) grubu sınav (lisans mezunları için KPSSP3, önlisans mezunları için KPSSP93, ortaöğretim mezunları için KPSSP94) puanı sıralamasına göre değerlendirilecektir.
3-    KPSS puanı yüksek olsa bile ilanda yer alan sözleşmeli pozisyona yerleştirmede, pozisyon için belirtilen genel ve özel şartları sağlamayan aday değerlendirmeye alınmayacaktır.
4-    KPSS puanlarının eşit olması halinde diploma mezuniyet notu (4’lük ve 5’lik not sisteminin 100’lük not sistemine çevrilmesinde Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca belirlenen dönüşüm tablosu esas alınacaktır.) yüksek olan aday, bunun da eşit olması halinde doğum tarihi büyük olan adaya öncelik verilecektir.
5-    İlan süresi bittikten sonra başvuru sistemine yüklenen belgeler geçerli sayılmayacaktır.
6-    Adaylar başvuru sonuçlarını başvuru süresinin bitimi tarihinden itibaren 10 (on) iş günü sonrasındaki ilk iş günü içinde https://ikbasvuru.sdu.edu.tr adresinden e-posta adresi ve şifre ile giriş yaparak öğrenebileceklerdir. Ayrıca atanmaya hak kazanan adayların hazırlayacağı belgeler, belgelerin teslim yeri, teslim zamanı Üniversitemizin web sayfasında duyurulacaktır.
7-    Sözleşmeli Personel Alımı ile ilgili tüm duyuruların Üniversitemizin web adresinden (https://w3.sdu.edu.tr/) takip edilmesi gerekmektedir. Üniversitemizin web sayfasından yapılan tüm duyurular tebligat mahiyetinde olup adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.
8-    Atanmaya hak kazanan adayların güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasının olumlu gelmesi neticesinde hizmet sözleşmesi yapılacak olup, sözleşmede belirtilen şartları yerine getirmeyen adayların sözleşmeleri 1 (bir) ay içinde feshedilecektir.
9-    İlan edilen pozisyon adetleri 1, 2, 3 olan pozisyonların 5 (beş) katı kadar yedek aday belirlenecektir. Diğer pozisyonlar için 2 (iki) katı kadar yedek aday belirlenecektir. Asil olarak atanmaya hak kazanan adayların başvuru yapmadığı, feragat ettiği veya adayın şartları taşımadığının tespit edilmesi halinde yerine, ilan edilen yedek adaylardan sırasıyla atama yapılacaktır.
10-    Üniversitemiz, ilanın herhangi bir aşamasında iptal ve/veya değişiklik yapma hakkına sahiptir.
11-    İlanda bulunmayan hükümler için genel mevzuat hükümleri uygulanır.

Kaynak : Resmi Gazete

İlişkili Haberler

Manşetler