,
#KPSS #İş İlanları

Selçuklu Belediyesi 3 Sözleşmeli Personel Alacak

Selçuklu Belediyesi Bilgi İşlem Müdürlüğü'nde aşağıda belirtilen nitelik ve sayıda personel, 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 49. maddesi gereğince tam zamanlı sözleşmeli olarak çalıştırılacaktır.

Selçuklu Belediyesi 3 Sözleşmeli Personel Alacak

T.C. SELÇUKLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI

SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI

ÜNVANI

EĞİTİM DURUMU

KİŞİ SAYISI

Mühendis

Fakültelerin “Elektrik ve Elektronik Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Telekomünikasyon Mühendisliği, Bilgisayar Bilimleri Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Bilgisayar Bilimi ve Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği” lisans programlarının birinden mezun olmak.

3

 

1.  BAŞVURU GENEL ŞARTLARI
1.1.  İlan edilen pozisyonlara başvuracak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48’inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinde belirtilen aşağıdaki genel şartlara sahip olmaları gerekmektedir:
1.1.1.   Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı olmak,
1.1.2.  657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (1), (4), (5), (6), (7) ve (8) numaralı alt bentlerinde yer alan şartları taşımak,
1.1.3.    Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
1.1.4.  Türk Ceza Kanununun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, görevi kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak,
1.1.5. Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
1.1.6.  Sınav tarihi itibariyle 40 yaşını doldurmamış olmak.
1.1.7.  Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmamak,
1.1.8.  İlan edilen pozisyonlar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak.

2.    BAŞVURU ÖZEL ŞARTLARI
2.1.   Yurt içindeki üniversitelerin lisans programlarından ya da Yükseköğretim Kurulu tarafından bu bölümlere denkliği onaylanmış yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,
2.2.   Alınacak adaylardan 2’si için:
2.2.1. Programlama Dilleri(C, C#, .NET, Python, PHP, Java vb.), Veritabanı Yönetim Sistemleri (MSSQL, PostgreSQL, MySQL vb.), Harita ve Sözel Web Servisleri, Web ve Mobil Uygulamaları, Mobil Uygulama Geliştirme, IOT ve Akıllı Şehircilik Uygulamaları vb. konularda; tasarım, yazılım analiz ve kodlama becerisi ve tecrübesi taşımak.
2.2.2. En az bir yüksek düzeyli programlama diline hâkim olmak.
2.2.3. Yukarıdaki konularda en az 5 yıl çalışma tecrübesine sahip olduğunu belgelemek. (Uzmanlık alanındaki mezuniyet belgesi dışında: "Mesleki eğitim ve uzmanlık belgeleri/sertifikaları, önceki iş yerlerine ve çalışma konularına ait kurum yazıları, proje dokümanları vb.")
2.3.  Alınacak adaylardan 1’i için:
2.3.1.  Ağ, Sunucu ve Güvenlik/Siber Güvenlik" Donanım/Yazılım/Uygulamaları [IIS, DNS, DHCP, LDAP, AD/Domain Yapısı, Firewall, NAC, DLP vb.], Depolama ve Yedekleme Sistemleri, Sunucu İşletim Sistemleri ve Sanallaştırma Yazılımları (VMWare) ile ilgili olarak analiz, tasarım, planlama, kurulum, konfigürasyon, işletme ve bakımı içeren operasyonel düzeyde bilgi ve tecrübeye sahip olmak.
2.3.2.  Yukarıdaki konularda en az 5 yıl çalışma tecrübesine sahip olduğunu belgelemek. (Uzmanlık alanındaki mezuniyet belgesi dışında: "Mesleki Eğitim ve Uzmanlık Belgeleri, Çalıştığı iş yerlerine ve çalışma konularına ait kurum yazıları, proje dokümanları vb.")
2.4.    Daha önce çalıştığı kurum ve kuruluşlardan disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak.

3.  BAŞVURU ESNASINDA İSTENİLEN BELGELER
3.1.  Sınava girmek isteyen adaylar, başvuru formuna aşağıdaki belgeleri ekleyecektir.
3.1.1.  Özgeçmiş
3.1.2. Nüfus Kayıt Örneği Belgesi (kişisel belge-turkiye.gov.tr üzerinden alınacak)
3.1.3.  Mezuniyet Belgesi (turkiye.gov.tr üzerinden alınacak)
3.1.4.  Mezuniyet notu yazmıyorsa ayrıca not döküm belgesi (transkript)
3.1.5.  Biyometrik fotoğraf (bir tanesi başvuru formuna yapıştırılacak) (2 adet)

4.  BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE ZAMANI
4.1.  Adaylar 28/11/2022    -02/12/2022 tarihleri arasında,https://www.selcuklu.bel.tradresinden erişeceği
başvuru formunu yukarıda sayılan belgeler ile birlikte“Selçuklu Belediye Başkanlığı İnsan Kaynakları ve Eğitim MüdürlüğüŞeyh Şamil Mahallesi Doç. Dr. Halil Ürün Caddesi No: 19 Selçuklu - KONYA”adresine şahsen müracaat ederek teslim edecek ve başvuru sürecini tamamlayacaklardır.
4.2. Posta ve e-posta yolu ile yapılacak başvurular dikkate alınmayacaktır.

5.  BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE BAŞVURUSU KABUL EDİLENLERİN İLANI
5.1. Sınava katılma şartlarını taşıyan adaylar arasından, lisans diploma notuna göre yapılacak sıralama sonrasında puanı en yüksek olan adaydan başlamak üzere çalıştırılacak her pozisyon için 5 (beş) katı aday sınava çağrılacaktır. Sınava çağrılacak son sıradaki adayla aynı puana sahip olan diğer adaylar da sınava çağrılacaktır.
5.2. Sınava girmeye hak kazanan adayların listesi, 09/12/2022 tarihindehttps://www.selcuklu.bel.tradresinden ilan edilecektir.

6.  SINAVIN ŞEKLİ, YERİ, ZAMANI VE KONULARI
6.1.  Sınav, adayların bilgi ve yeteneklerini ölçecek şekilde sözlü ve uygulamalı olarak yapılacaktır.
6.2. Adaylar sınava girerken T.C kimlik kartı ve pasaport gibi kimliğini gösteren belgeleri ibraz edecektir. Bu iki belge dışında herhangi bir belge kabul edilmeyecektir. Adayların, belirtilen tarih ve saatte sınav yerinde hazır bulunmaları gerekmektedir.
6.3. Sözleşmeli personel için yapılacak sözlü ve uygulamalı sınav,13/12/2022 - 14/12/2022 tarihlerinde “Şeyh Şamil Mahallesi Doç.Dr. Halil Ürün Caddesi No:19 Selçuklu - KONYA”adresinde, Selçuklu Belediye Başkanlığı'nca teşekkül ettirilen sınav kurulu tarafından Selçuklu İstihdam Merkezi (SİM) ek hizmet binasında yapılacaktır.
6.4.   Sözlü ve uygulamalı sınav aşağıdaki konuları kapsayacaktır:
6.4.1.  Türkiye Cumhuriyeti Anayasası
6.4.2.  Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi
6.4.3.  657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu
6.4.4.  Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri ile Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik
6.4.5.  Adayların mezun oldukları alanlar ile ilgili konular
6.4.6.  2.2 ve 2.3 maddelerinde belirtilen niteliklerle ilgili mesleki yeterliliği ve tecrübeyi tespit etmeye yönelik uygulamalar.
6.5. Personel alım işleminin diğer aşamaları yapılacak sınava ve sonuçlarına bağlı olduğundan sınava katılmamaya yönelik olarak hiçbir mazeret kabul edilmeyecektir. Sınava girmeye hak kazandığı halde ilan edilen sınav tarihinde sınava katılmayan adaylar, sınav hakkını kaybetmiş sayılacaktır.

7.  SINAVIN DEĞERLENDİRİLMESİ, SONUÇLARIN İLANI VE SONUÇLARA İTİRAZ
7.1.  Sınavların değerlendirmesi, 6. maddede belirtilen konularda toplamda 100 tam puan üzerinden yapılır.
7.2. Sözlü ve uygulamalı sınavlarda başarılı sayılmak için, her bir sınavda 100 tam puan üzerinden en az 50 puan, sınavların aritmetik ortalamasında ise 70 puan alınması şarttır.
7.3.  Adayların işe alıma esas başarı puanı, sözlü ve uygulamalı sınavlarda alınacak puanların aritmetik ortalaması alınmak suretiyle belirlenir.
7.4.  İşe alıma esas başarı puanı en yüksek olan aday işe girmeye hak kazanacaktır. Adayların işe alıma esas başarı puanlarının aynı olması halinde, alım yapılacak kadroya ilişkin uygulama notu yüksek olana öncelik tanınır.
7.5.  Sınav sonuçları, sınavın tamamlanmasını müteakiben 5 işgünü içerisinde kurumun genel ağ adresi üzerinden adaylara duyurulur.
7.6. Sınav sonuçlarına, başarı listesinin Selçuklu Belediyesi kurumsal genel ağ sayfasında (https://www.selcuklu.bel.tr)ilanından itibaren üç gün içinde yazılı olarak, adresinde bulunan Selçuklu Belediye Başkanlığı İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü'ne itiraz edilebilir. İtirazlar, sınav kurulu tarafından üç gün içerisinde sonuçlandırılarak ilgilisine yazılı olarak bilgi verilecektir.

8.   DİĞER HUSUSLAR
8.1.  Sınavı kazanarak işe başlatılacak olan adaylardan istenilecek belgeler, İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü tarafından başvuru formunda belirtilen e-posta adreslerine ve cep telefonlarına mesaj olarak gönderilecektir.
8.2.  Başvuru aşamasında veya sonrasında gerçeğe aykırı veya eksik beyanda bulundukları tespit edilenlerin tüm işlemleri iptal edilerek ilgililer hakkında Türk Ceza Kanunu'nun hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.
 

Kaynak : Gazete Memur

İlişkili Haberler

Manşetler