,
#Sözleşmeli personel #KPSS #İş İlanları

Selçuk Üniversitesi 93 Sözleşmeli Personel Alacak

Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnameye ekli 28.06.2007 tarihli ve 26566 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar'da yer alan ek 2'inci maddenin (b) fıkrasına göre aşağıda belirtilen pozisyonlara toplam 93 (Doksanüç) adet sözleşmeli personel alınacaktır.

Selçuk Üniversitesi  93 Sözleşmeli Personel Alacak

Selçuk Üniversitesi Rektörlüğünden:

SÖZLEŞMELİ (4/B) PERSONEL ALIM İLANI

Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnameye ekli 28.06.2007 tarihli ve 26566 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar'da yer alan ek 2'inci maddenin (b) fıkrasına göre aşağıda belirtilen pozisyonlara toplam 93 (Doksanüç) adet sözleşmeli personel alınacaktır.

UNVAN

KODU

UNVANI

ÖĞRENİM

DURUMU

KPSS PUAN

TÜRÜ

ADET

ARANAN

NİTELİKLER

01

Hemşire

Yükseköğretim Kurumlarının Lisans

Düzeyinde Eğitim Veren İlgili

Bölümlerinden Mezun Olmak

2022

KPSS P3

28

 

02

Sağlık Teknikeri (Tıbbi sekreter)

Yükseköğretim Kurumlarının Önlisans Düzeyinde Eğitim Veren ''Tıbbi Dökümantasyon ve Sekreterlik'' programından Mezun Olmak

2022

KPSS P93

25

 

03

Destek Personeli

(Hasta Bakımı ve

Temizliği)

Ortaöğretim kurumlarının (lise) hasta ve yaşlı hizmetleri alanının engelli bakımı, hasta bakımı ve yaşlı bakımı dallarından birinden mezun olmak.

2022

KPSS P94

32

 

04

Röntgen

Teknisyeni

Yükseköğretim Kurumlarının Önlisans Düzeyinde Eğitim Veren İlgili Bölümlerinden Mezun Olmak

2022

KPSS P93

1

* En az 1 yıl alanında çalışmış olmak ve belgelendirmek.

05

Fizyoterapist

Yükseköğretim Kurumlarının Lisans Düzeyinde Eğitim Veren İlgili Bölümlerinden Mezun Olmak

2022

KPSS P3

1

*Klinik Pilates Temel

Eğitmenlik Belgesi'' ne sahip olmak ve belgelendirmek. *Ürojinekolojik Disfonksiyonlar konusunda eğitim almış olmak ve belgelendirmek.

*Derin stabilizatör sistem aktivasyonu konusunda eğitim almış olmak ve belgelendirmek

* En az 1 yıl alanında çalışmış olmak ve belgelendirmek

 

06

Fizyoterapist

Yükseköğretim Kurumlarının Lisans Düzeyinde Eğitim Veren İlgili Bölümlerinden Mezun Olmak

2022

KPSS P3

1

*Riskli Bebek Değerlendirme ve Fizyoterapisi konusunda eğitim almış olmak ve belgelendirmek.

*Bilişsel fonksiyonlar, Nöromodülasyon ve Nörogörüntüleme konusunda eğitim almış olmak ve belgelendirmek.

*İş kazalarında el yaralanmaları ve fizyoterapisi konusunda eğitim almış olmak ve belgelendirmek.

07

Röntgen Teknisyeni

Yükseköğretim Kurumlarının Önlisans Düzeyinde Eğitim Veren İlgili Bölümlerinden Mezun Olmak

2022

KPSS P93

2

*En az 3 yıl 3. Basamak kamu hastanelerinin multidedektör BT görüntüleme ünitesinde çalışmış olmak, belgelendirmek

* Yenidoğan-çocuk kardiyovasküler görüntüleme, yetişkin vasküler- koroner- kardiyovasküler görüntüleme, sanal kolonoskopi,dual enerji, dinamik BT görüntüleme çekimlerinde deneyim sahibi olmak ve belgelendirmek

08

Röntgen Teknisyeni

Sağlık Meslek Liselerinin İlgili Bölümünden Mezun Olmak

2022

KPSSP94

1

  • En az 3 yıl 3. Basamak kamu hastanelerinin multidedektör BT görüntüleme ünitesinde çalışmış olmak, belgelendirmek
  • Yenidoğan-çocuk koroner- vasküler- kardiyovasküler görüntüleme, yetişkin vasküler- koroner- kardiyovasküler görüntüleme,TAVİ, sanal kolonoskopi, dual enerji, dinamik BT görüntüleme çekimlerinde deneyim sahibi olmak ve belgelendirmek

 

09

Destek Personeli Bakım Onarım (Sıhhi Tesisat - Kalorifer)

Ortaöğretim (Lise ve dengi)

2022

KPSS P94

1

Ortaöğretim kuramlarının tesisat teknolojisi ve iklimlendirme alanından mezun olmak veya Sıhhi tesisat meslek koluna ait ustalık veya kalfalık belgesine sahip olmak veya En az 1 yıl süreyle sıhhi tesisat alanı ile ilgili çalıştığını belgelendirmek. (Çalışmış olduğu iş yerinden alınacak alanında çalıştığına dair belge.)

10

Destek Personeli

Bakım Onarım (Asansör Bakımı)

Ortaöğretim (Lise ve dengi)

2022

KPSS P94

1

Ortaöğretim kuramlarının elektrik, elektrik- elektronik teknolojisi, otomasyon, endüstriyel otomasyon teknolojileri alanlarından veya elektrik- elektronik teknolojisi alanı asansör sistemleri dalından mezun olmak veya Asansör bakım onarımı konusunda en az 1 yıl mesleki tecrübeye sahip olmak ve belgelendirmek. (Çalışmış olduğu iş yerinden alınacak alanında çalıştığına dair belge.)

NOT: Atanmaya hak kazanan adaylarla hizmet sözleşmesi yapılacak olup, sözleşmede belirtilen şartları yerine getirmeyen adayların sözleşmeleri feshedilecektir. Başvuracak adaylarda yukarıda belirtilen özel şartlar ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun değişik 48. maddesinde (A fıkrasının 4, 5, 6 ve 7 bentlerinde) belirtilen aşağıdaki genel şartlar aranır.

GENEL ŞARTLAR:
1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
2.    Başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış olmak, ilanın son başvuru tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak,
3.    Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
4.    Türk Ceza Kanununun 53. maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileliiflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin iflasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak,
5.    Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelemiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
6.    657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 53. maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,
7.    Lisans mezunları için 2022 KPSS (B) grubu KPSSP3 puanı, Önlisans mezunları için 2022 KPSS (B) grubu KPSSP93 puanı ve Ortaöğretim mezunları için 2022 KPSS (B) grubu KPSSP94 puanı esas alınacaktır.
8.    Başvuracak adayların durumunun; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesinin "Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler." hükmüne uygun olması. (Bu hükme uygun olmayanlar kazansalar dahi atamaları yapılmayacaktır.)

I. ÖZEL ŞARTLAR:
1.    Belirtilen öğrenim düzeylerinin birinden mezun olmak, aranan nitelikleri taşımak ve belgelendirmek.
2.    Ortaöğretim, Önlisans ve Lisans mezunlarının 2022 KPSS (B) sınavına girmiş olması.
3.    Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.
4.    Sadece bir unvan kodu için başvurulacaktır. Birden fazla unvan kodu için başvuru yapılması halinde tüm başvuruları geçersiz sayılacak ve değerlendirmeye alınmayacaktır.
5.    Hastanemiz hasta bakımı ve temizliği hizmetlerinde çalıştırılmak üzere; Hasta Bakımı ve Temizliği görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalık ve benzeri engelleri bulunmamak. Bu unvana atanan adaylar sorumlu olduğu yerin her türlü temizliğini yaparak düzenini sağlayacaktır.

II.    ONLİNE BAŞVURUDA SİSTEME YÜKLENMESİ GEREKEN BELGELER:
1.    Fotoğraf başvuru sırasında ilgili alana yüklenecektir.(Son 6 ay içerisinde çekilmiş vesikalık fotoğraf sisteme yüklenecektir. )
2.    Nüfus Cüzdanının önlü-arkalı fotokopisi.
3.    Ortaöğretim mezunları için önlü-arkalı diploma fotokopisi, Yükseköğrenim (önlisans ve lisans) mezunları için e-Devlet’ten alınacak BARKODLU mezuniyet belgesi.
4.    Son 15 gün içinde e-Devlet sisteminden “Devlet Memuriyeti” için “Selçuk Üniversitesi Rektörlüğü” adına alınmış Adli Sicil Kaydı ve Adli Arşiv Kaydı olup olmadığını gösteren BARKODLU belge.
5.    Ortaöğretim, Önlisans ve Lisans mezunları için BARKODLU 2022 KPSS (B) sonuç belgesi.
6.    Aranan nitelikleri kanıtlayıcı belgeler.(Aranan nitelikleri kanıtlayıcı belge istenen unvanlarda her nitelik için ayrı ayrı belgelendirme yapılarak ilgili alana yüklenecektir.)
7.    Deneyim ve hizmet şartı olan unvan kodlarında SGK Tescil ve Hizmet Dökümü (BARKODLU) veya 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi olarak çalışanlar için onaylı hizmet cetveli
8.    Erkek adaylar için son 15 gün içinde e-Devlet sisteminden alınmış BARKODLU askerlik durum belgesi,
9.    Son 1 (bir) yıl içerisinde 4/B’li (sözleşmeli) personel pozisyonunda çalışmış olanlar için, daha önce 4/B’li (sözleşmeli) personel pozisyonunda çalıştığı kurumdan alınacak 1 (bir) yıl bekleme süresine tabi olmadığını gösteren belge ve e-devlet sisteminden alınmış BARKODLU SGK Hizmet Dökümü.
Not: 6/6/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların “Ek madde 7” maddesi gereğince: (Karar Sayısı: Ek: 12/3/2012-2012/2964)
Başvuru yapanların Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası, adres bildirimi ve askerlik durumlarına ilişkin yazılı beyanları esas alınacaktır. Gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanlar ile ilanımızda belirtilen şartları taşımadığı sonradan tespit edilenler hakkında yasal işlem yapılacağı, atamaları yapılmış ise atamaları iptal edileceği, idare tarafından kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edileceği hususu önemle duyurulur.

III.    ONLİNE BAŞVURUDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR:
Başvuru için gerekli evrakların yüklenmesi ve yüklenen bu evrakların görüntülenebilir olduğunun kontrol edilmesi adayların sorumluluğundadır. Adaylar yapmış oldukları başvurunun detaylarına T.C. kimlik numarası ve başvuru sonrası görüntülenen referans numarasını kullanarak http://hastaneilan.selcuk.edu.tr/aday/login adresinden ulaşabilmekte, herhangi bir eksikliği görüntüleyebilmekte ve düzenleyebilmektedir.
Başvuru evraklarının sorunsuz yüklenmesi için adayların başvurularını mobil cihazlar yerine masaüstü bilgisayarlardan gerçekleştirmesi tavsiye edilmektedir.

IV.    BAŞVURULARIN ŞEKLİ YERİ VE ZAMANI
Müracaatlar, ilanın Resmî Gazete’de yayımlandığı günü izleyen 15 (onbeş) gün içinde (mesai bitimine kadar) Üniversitemiz “hastaneilan.selcuk.edu.tr” web sayfasından online başvuru şeklinde yapılacaktır. Şahsen veya e-posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir. Adaylar “hastaneilan.selcuk.edu.tr” adresinde yer alan online başvuru bilgilerini doldurduktan sonra online başvuru sırasında istenen belgeleri ilgili alana yükleyecektir. Adaylar sadece tek bir unvan için unvan kodu belirterek başvuru yapacaklardır. Birden fazla unvan kodlu unvana başvuru yapıldığı takdirde her iki başvuru da geçersiz sayılacaktır. Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu sonradan tespit edilenler ile istenilen belgeleri ibraz etmeyenlerin müracaatları geçersiz sayılacak, atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecektir. Yerleşmeye hak kazanan adaylardan, daha sonra online başvuru sırasında beyanda bulundukları belgelerin asıllarının veya onaylı suretlerinin ibrazı istenecektir. Gerçeğe aykırı belge beyan/teslim edenler hakkında yasal işlem yapılacaktır.

V.    BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARIN İLAN EDİLMESİ
6/6/1978 tarih ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararında yayınlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Sınav Şartı başlığında yer alan Ek Madde 2/b “Yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın, KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle ilgili kurum ve kuruluşlar tarafından yapılacak yerleştirme,” hükmü yer almaktadır. Bu hükme göre şartları sağlayan adayların sıralaması KPSS puanı esas alınarak belirlenecektir.
Başvuru sonunda atanmaya hak kazananların listesi Hastanemiz http://hastane.selcuk.edu.tr web adresinde ilan edilecektir. Her kadronun 1 (bir) katı kadar yedek aday belirlenecektir. Asil kazananlardan atanmak üzere başvuru olmadığı takdirde ilan edilen Yedek kazananlar Hastanemiz web sayfasından (http://hastane.selcuk.edu.tr) duyurulacaktır. Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından, ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
Atanmaya hak kazanan adaylar sonuçların ilan edilmesinden itibaren 15 (onbeş) gün içerisinde istenen belgeleri tamamlayarak Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi İnsan Kaynakları Birimine şahsen teslim etmeleri gerekmektedir. Bu süre içerisinde belgeleri tamamlayarak teslim etmeyen adaylar haklarını kaybetmiş olacaktır.
Online Başvuru Sistemi web adresi: hastaneilan.selcuk.edu.tr
Başvuru Tarihleri: 22.06.2023 (saat 08:00’den) - 06.07.2023 (saat: 17:00’a kadar)
İLETİŞİM NUMARALARI: 0 332 241 50 00 /DAHİLİ 44245-44246-44247

VI.    ADAYLAR BAYRAM TATİLİ SÜRESİNCE ONLİNE BAŞVURULARINI YAPABİLECEKTİR.
Başvuru Şekli: “hastaneilan.selcuk.edu.tr” web adresinden online başvuru şeklinde alınacaktır.

 

Kaynak : Gazete Memur

İlişkili Haberler

Manşetler