,

Şaphane Belediye Başkanlığı 2 adet Memur alacak

Kütahya ili Şaphane Belediye Başkanlığı bünyesinde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak istihdam edilmek üzere; "Mahalli İdarelere İlk Defa Atanacaklara Dair Sınav ve Atama Yönetmeliği” hükümlerine göre aşağıda unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS puan türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla, belirtilen boş kadroya açıktan atama yoluyla memur alınacaktır.

Şaphane Belediye Başkanlığı 2 adet Memur alacak

SIRA NO

KADRO

UNVANI

SINIFI

KADRO DERECESİ

ADEDİ

NİTELİĞİ

CİNSİYETİ

KPSS TÜRÜ

KPSS PUANI

1

Şoför

GİH

12

1

*Lisans düzeyinde eğitim veren Fakültelerin İşletme, İktisat, Halkla İlişkiler Bölümlerinin birinden mezun olmak, *En az (D) sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.

Kadın/ Erkek

P3

En az 50 puan

2

V.H.K.İ.

GİH

11

1

*Lisans düzeyinde eğitim veren Fakültelerin İşletme, İktisat, Halkla İlişkiler Bölümlerinin birinden mezun olmak, *En az (B) sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.

* Milli Eğitim Bakanlığı onaylı Bilgisayar İşletmeni sertifikasına sahip olmak veya mezun olduğu okulda bilgisayar dersi gördüğünü belgelemek.

Kadın/ Erkek

P3

En az 57 puan

BAŞVURU GENEL VE ÖZEL ŞARTLARI
Belediyemizin yukarıda belirtilen boş memur kadroları için yapılacak başvurularda uyulması gereken genel ve özel şartlar aşağıdadır.
1-    BAŞVURU GENEL ŞARTLARI
İlan edilen memur kadrosuna atanmak için başvuracak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48'inci maddesinin (A) fıkrasında belirtilen aşağıdaki genel şartlara sahip olmaları gerekmektedir;
a)    Türk vatandaşı olmak,
b)    Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
c)    Türk Ceza Kanununun 53'üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak,
d)    Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
e)    Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmamak
f)    İlan edilen kadro için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak.

2-BAŞVURU İÇİN ÖZEL ŞARTLAR
a)    İlan edilen unvan için mezun olunan okul itibari ile öğrenim şartını taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak, 2020 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavına (KPSS) girmiş ve alım yapılacak unvanın karşısında belirtilen puan türünden, asgari KPSS puanını almış olmak,
b)    Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak,
c)    13.10.1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümlerince verilen, tablonun nitelik kısmında belirtilen en az (D) veya en az (B) sınıfı sürücü belgesine sahip olmak,
d)    V.H.K.İ. kadrosu için, MEB onaylı Bilgisayar İşletmeni sertifikasına sahip olmak veya mezun olduğu okuldan Bilgisayar dersi gördüğünü belgelemek.

3-BAŞVURU ESNASINDA ADAYLARDAN İSTENİLEN BELGELER
Başvuru sırasında;
Başvuru formu, Kurumumuzdan veya Belediyemizin www.saphane.bel.tr internet adresinden temin edilecektir.
Başvuru formuna aşağıdaki belgeler eklenecektir.
a.    Nüfus cüzdanı veya kimlik kartının aslı veya kurumumuzca onaylanmak üzere fotokopisi,
b.    Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı örneği veya e-Devlet üzerinden alınacak barkotlu mezuniyet belgesi, (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir.)
c.    Yabancı Okul Mezunları için Denklik Belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir),
d.    KPSS Sonuç Belgesinin ÖSYM sitesinden alınan doğrulama barkotlu bilgisayar çıktısı,
e.    Erkek Adayların askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı,
f.    Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyanı,
g.    2 adet biyometrik fotoğraf, (l adedi forma yapıştırılacak)
h.    Sürücü belgesinin aslı veya noter onaylı sureti (Aslı ibraz edilmek kaydıyla fotokopisi Belediyemizce onaylanabilir.)
i.    Milli Eğitim Bakanlığı onaylı bilgisayar işletmeni sertifikası veya mezun olduğu okulda bilgisayar dersi gördüğünü belgelemek, (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir),
Belirtilen başvuru tarihlerinde elektronik ortamda veya posta yoluyla yapılan başvurularda fotokopisi gönderilen belgelerin aslının sınav tarihine kadar kurumumuza ibraz edilmesi gerekmektedir. (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilecektir.)

4-BAŞVURU YERİ, TARİHİ, ŞEKLİ VE SÜRESİ
Sözlü sınava katılabilmek için;
Adaylar, başvuru esnasında istenilen belgeleri ile birlikte 21.09.2022 - 23.09.2022 tarihleri arasında mesai bitimine kadar (mesai günlerinde saat 08.00-17.00 arasında) şahsen veya iadeli taahhütlü posta yolu ile Şaphane Belediye Başkanlığı Şaphane /KÜTAHYA adresine müracaatlarını yapabileceklerdir. (Geciken postalardan Belediyemiz sorumlu olmayacaktır.)
a)    Elektronik ortamda başvuru belgelerini başvuru tarihleri içerisinde Belediyemizin [email protected] mail adresine gönderebileceklerdir.
b)    Eksik bilgi ve belgelerle ya da nitelikleri uygun olmadığı halde yapılan başvurular, belediyemizce değerlendirmeye alınmayacaktır.
c)    Postadaki gecikmeler ve duyuruda belirtilen süre içinde yapılmayan başvurular dikkate alınmayacaktır.

5-BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ - BAŞVURUSU KABUL EDİLENLERİN İLANI
a)    Belediyemiz tarafından adayların T.C. Kimlik numarası ile ÖSYM kayıtlarının uyumu kontrol edilmek suretiyle KPSS puanlarına göre sıralanarak, en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere atama yapılacak unvan için boş kadro sayısının beş katı oranında aday sözlü sınava çağrılacaktır.
b)    Sınava çağrılacak son sıradaki adayla aynı puana sahip olan diğer adaylarda sınava çağrılacaktır. Sözlü sınava katılmaya hak kazanan adaylar ve KPSS puanları ile sınav yeri ve zamanı başvuruların değerlendirmesini müteakip 30.09.2022 tarihinden itibaren Belediyemiz www.saphane.bel.tr internet adresinden ilan edilecektir. 
c)    Başvurusu kabul edilip sınava çağrılan adaylar, Belediyemizce düzenlenen ve adayların kimlik bilgileri ile sınav yeri ve tarihinin bulunduğu “Sınav Giriş Belgesi” ne www.saphane.bel.tr internet adresinden erişebileceklerdir. Posta yoluyla da gönderilecektir.
d)    Sınava    katılmaya    hak kazanamayan adaylara herhangi bir bildirimde
bulunulmayacaktır,
e)    Sınav giriş belgeleri sınava girmeye hak kazanan adaylara başvuru formunun iletişim bilgileri bölümünde belirtmiş olduğu adrese gönderilecektir. Başvuru formunda belirtilmiş olan adres tebligat adresi olarak kabul edilecek olup, hatalı adres bildirimleri başvuranın sorumluluğundadır.
f)    Hatalı adres bildirimi sebebiyle postada oluşabilecek gecikmeler veya postanın ulaşmamasından Şaphane Belediyesi sorumlu tutulmayacaktır.

6-    SINAV YERİ, ZAMANI VE KONULARI
Sözlü sınav;
Şaphane Belediyesi Belediye Toplantı ve Sinema Salonunda (Şaphane-KÜTAHYA) 10.10.2022 tarihinde saat 09:30’da başlamak üzere sözlü sınav yapılacaktır. Sözlü sınav aynı gün içinde bitirilemez ise ertesi gün devam edilecektir.
Sınav Konuları:
1-Türkiye Cumhuriyeti Anayasası,
2-Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi,
3-657 sayılı Devlet Memurları Kanunu,
4-Mahalli İdareler ile İlgili Temel Mevzuat, konuları ile
Kadro unvanına ilişkin mesleki ve uygulamalı bilgi ve yeteneğin ölçülmesini kapsar.

7-SINAVIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SINAV SONUÇLARINA İTİRAZ
Sınavda Değerlendirme; Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Atatürk İlke ve İnkılapları Tarihi, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, Mahalli İdareler ile İlgili Temel Mevzuat konularında 15’ er puan, kadro unvanına ilişkin mesleki ve uygulamalı bilgi ve yeteneğin ölçülmesinde ise 40 puan olmak üzere toplamda 100 tam puan üzerinden yapılır. Sınavda başarılı sayılmak için sınav kurulu üyelerince verilen puanların aritmetik ortalamasının an az 60 olması şarttır.
Adayların atamaya esas başvuru puanı; belediye tarafından yapılan sözlü puanı ile KPSS puanının aritmetik ortalaması alınmak suretiyle belirlenecek ve belediyenin internet sitesinden ilan edilecektir.
Adayların atamaya esas başarı puanlarının aynı olması halinde KPSS puanı yüksek olana öncelik tanınır. En yüksek başarı puanından başlamak üzere atama yapılacak kadro sayısı kadar asıl aday ve asıl aday sayısı kadar da yedek aday belirtilenecektir. Asıl ve yedek aday listeleri belediyenin internet adresinden (www.saphane.bel.tr) ilan edilecek ve listede yer alanlara ayrıca yazılı tebligat yapılacaktır.
Sınav Kurulu; Sınav sonunda personel alımı için ilana çıktığı kadrolardan, başarı puanlarını düşük bulduğu veya yeterli bulmadığı takdirde sınav duyurusunda ilan edilenlerin bir kısmını ya da hiçbirini alıp almama hakkına sahiptir.
Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya herhangi bir şekilde gerçeği sakladığı tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve bunların atamaları yapılmaz. Bu gibi durumları tespit edilenlerin atamaları yapılmış olsa dahi atamaları iptal edilir. Bu kişiler hiçbir hak talep edemezler ve haklarında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.
Sınav sonuçlarına, başarı listesinin belediyenin internet adresinde ilanından itibaren yedi gün içinde yazılı olarak itiraz edilebilir. İtirazlar, sınav kurulu tarafından yedi gün içerisinde sonuçlandırılır ve ilgiliye yazılı olarak bilgi verilir.
İlan olunur.

Kaynak : Gazete Memur

İlişkili Haberler

Manşetler