,

Sağlık Bakanlığı 1.486 Eski Hükümlü Sürekli İşçi Alacak (Güncellendi)

Sağlık Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere 1.468 Eski Hükümlü/TMY statüsünde sürekli işçi alımı yapılacaktır.

Sağlık Bakanlığı 1.486 Eski Hükümlü Sürekli İşçi Alacak (Güncellendi)

ESKİ HÜKÜMLÜ/TMY STATÜSÜNDE SÜREKLİ İŞÇİ ALIM İLANI

1. 4857 sayılı İş Kanunu’nun 30 uncu maddesi ve ilgili hükümleri ile mezkûr Kanuna dayanılarak çıkarılan Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Eski Hükümlü veya Terörle Mücadelede Malul Sayılmayacak Şekilde Yaralananların İşçi Olarak Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri uyarınca Sağlık Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere 1.468 Eski Hükümlü/TMY statüsünde sürekli işçi alımı yapılacaktır.

2. Adaylar, ilan metnine Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) esube.iskur.gov.tr adresinden ulaşabilecektir.

3. Başvurular, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) esube.iskur.gov.tr adresi üzerinden 26/12/2022 - 30/12/2022 tarihleri arasında elektronik (online) kullanıcı girişi yapılarak alınacaktır.

4. Bakanlığımızın ihtiyaç duyduğu hizmet türlerinde/mesleklerinde alımların il düzeyinde karşılanması yoluna gidilecektir. Başvurularda, kişilerin Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde kayıtlı olan adresleri dikkate alınacaktır.

5. Başvurular, ilgili mevzuat hükümlerine göre Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından alınacaktır.

6.Adaylar, ilan edilen kadrolardan yalnızca bir işyerine başvuru yapacaktır.

7. Sürekli işçi kadrolarının meslek ve kadro sayısına göre dağılımı aşağıda belirtilmiştir.

S.N.

Unvanı

Meslek Adı

Kadro Sayısı

1

Sürekli İşçi

Temizlik Görevlisi

1.468

 

Kamuoyuna ilanen duyurulur.

T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
2022 YILI ESKİ HÜKÜMLÜ/TMY STATÜSÜNDE SÜREKLİ İŞÇİ (TEMİZLİK GÖREVLİSİ) ALIM İLANI 
AÇIKLAMALAR

1.    4857 sayılı İş Kanunu’nun 30 uncu maddesi ve ilgili hükümleri ile mezkûr Kanuna dayanılarak
çıkarılan Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Eski Hükümlü veya Terörle Mücadelede Malul Sayılmayacak Şekilde Yaralananların İşçi Olarak Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri uyarınca Sağlık Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere 1.468 Eski Hükümlü/TMY statüsünde sürekli işçi alımı yapılacaktır.

2. Adayların, başvuru işlemlerini tamamlamadan önce iş bu ilan metninde belirtilen açıklamalar ve başvuru şartlarını dikkatlice okumaları gerekmektedir. Bu ilanda belirtilen şartları taşımayanların, ilan edilen kadrolara müracaat yapmamaları gerekmektedir. Adayların verdikleri beyanlarının sorumluluğu kendilerine ait olacaktır. Yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunan adaylar, yerleştirmeden doğan tüm haklarını kaybedeceklerdir.

3. Başvurular, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) esube.iskur.gov.tr adresi üzerinden 26/12/2022 - 30/12/2022 tarihleri arasında elektronik (online) kullanıcı girişi yapılarak alınacaktır.

4. Bakanlığımızın ihtiyaç duyduğu hizmet türlerinde/mesleklerinde alımların il düzeyinde karşılanması yoluna gidilecektir. Başvurularda, kişilerin Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde kayıtlı olan adresleri dikkate alınacaktır.

5. Adaylar, ilan edilen kadrolardan yalnızca bir işyerine başvuru yapacaktır.

6.Eski hükümlülerden kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili disiplin mevzuatı uyarınca görevinden veya meslekten ihraç edilenlerin ilan edilen kadrolara müracaat yapmamaları gerekmektedir.

7. Terörle mücadelede malul sayılmayacak şekilde yaralananlardan kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili disiplin mevzuatı uyarınca görevinden veya meslekten ihraç edilenler ile kamu haklarından mahrum olanların ilan edilen kadrolara müracaat yapmamaları gerekmektedir.

8. Başvuru listesinin İŞKUR tarafından Bakanlığımıza gönderilmesine müteakip sınava alınacak asıl ve yedek listeler kura ile belirlenecektir.
Sınava alınacak adayların listesi; İŞKUR’un gönderdiği ve talep şartlarına uyan başvuru sahiplerinin tamamının yer aldığı listeler esas alınmak suretiyle münhal kadronun dört katı asıl ve dört katı yedek, öncelik hakkına sahip olarak başvuranların tamamının yer aldığı listeler esas alınmak suretiyle de münhal kadronun dört katı asıl ve dört katı yedek olarak noter huzurunda kura ile belirlenecektir. Kura ile belirlenen sınava alınacak asıl ve yedek aday listeleri, Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünün https://yhgm.saglik.gov.tr internet adresinde yayımlanacaktır.

9. Kura tarihi ve saati, kura yeri, kura sonuçları, atamaya ilişkin bilgi ve belgeler Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünün internet adresinde ilan edilecektir. Yapılan ilan tebliğ yerine geçmiş sayılarak ilgililerin adreslerine posta yolu ile ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

10. Kura usulü ile belirlenen sınava alınacak adayların listeleri (asıl ve yedek aday listeleri ile önceliklilerin asıl ve yedek aday listeleri), ilgili İl Sağlık Müdürlüğüne gönderilecek olup taşra teşkilatına başvuru yapan adaylar başvuru belgelerini il sağlık müdürlüklerine, Bakanlık merkez teşkilatına başvuru yapan adaylar ise başvuru belgelerini Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü Genel Evrak Birimine belirtilen tarihler arasında teslim edeceklerdir. Bakanlık merkez teşkilatı ve il sağlık müdürlükleri tarafından ilgili belge kontrolü yapılarak talep şartlarına uygun adaylar sınava alınacaktır. Bakanlıkça kura sonucu asıl olarak belirlenen adaylardan süresi içerisinde başvuru yapmayanlar veya süresi içerisinde başvuru yapıp da başvuru şartlarını taşımayanlar ile sınava katılmayanların yerine kura sonucu belirlenen yedek listenin ilk sırasındaki kişiden başlamak suretiyle sınava alınacaktır.

11.  Sınava alınacak adayların başvuru belgelerinin teslim alınması, belgelerinin incelenmesi ve sınav işlemleri merkez teşkilatında Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünce, taşra teşkilatında ise İl Sağlık Müdürlüklerince yürütülecektir.

12.  Uygulanacak sınavın yöntemi; “Sözlü Sınav” olup ölçme ve değerlendirme ise adayların başvurdukları hizmet alanına ilişkin meslekî bilgi ve becerilerle yürütmekle yükümlü olacakları vazifelerdeki yetkinliklerini ölçmeye uygun olarak yapılacaktır.

13. Sınava katılacak adayların sözlü sınav yeri ve tarihleri merkez teşkilatında Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünün, taşra teşkilatında ilgili İl Sağlık Müdürlüğünün internet adresinde, sınav sonuçları ise Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünün internet adresinde ilan edilecektir. Yapılan ilanlar tebliğ yerine geçmiş sayılarak ilgililerin adreslerine posta yolu ile ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

14. Sözlü sınavda tüm adaylar 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilecek olup adayların atanmaya esas başarı puanı ve başarı sıralaması bu puan üzerinden tespit edilecektir. 4
Ancak, başarı puanının eşitliği hâlinde sırasıyla; Sağlık Bakanlığına bağlı işyerinde iş kazası veya meslek hastalığı sonucu ölen işçinin ya da malul kalanların eş ve çocuklarına, yaşı büyük olana yaşlarının aynı olması halinde sınav kurulunca alınan diplomaları esas alınmak suretiyle daha üst öğrenimi bitirmiş olana, öğrenim düzeylerinin de aynı olması halinde mezuniyet tarihi itibarıyla önce mezun olmuş olana öncelik verilerek en yüksek puandan başlamak üzere başarı sıralaması belirlenecektir.

15. Sınava girmeye hak kazandığı halde ilan edilen sınav tarihlerinde sınava katılmayan adaylar, sınav hakkını kaybetmiş sayılacaktır. Sınava katılmayanların yerine, kura sonucu belirlenen yedek aday listesinin ilk sırasındaki kişiden başlamak suretiyle sınava alınacaktır.

16.  Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 5 inci maddesinde belirtilen “işe göndermede öncelikli olanlar” ibaresindeki hüküm mezkûr yerleştirmede başvuran lehine tek başına bir hak teşkil etmeyecektir.

17. Sınav kurulunca, öncelikli gönderme hakkına sahip olanlar da dahil edilerek tüm adayların sınav sonuçlarına göre başarı puanı en yüksek olan adaydan başlanmak suretiyle ilan edilen kadro sayısı kadar asıl ve aynı sayıda yedek aday belirlenecek ve Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünün internet adresinde ilan edilecektir.

18.  Adaylar, sınav sonuçlarının ilanından itibaren 2 (iki) iş günü içinde sınav sonuçlarına ilişkin itiraz dilekçelerini, sınav kuruluna sunulmak üzere merkez teşkilatı için Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğüne, taşra teşkilatı için ilgili İl Sağlık Müdürlüğüne yazılı olarak verebilecektir. İtiraz dilekçeleri ivedi olarak sınav kurullarına iletilecek ve ilgili kurullar 2 (iki) iş günü içinde itirazları değerlendirecektir.

19.  İtiraz eden adayların değerlendirme sonuçları ile sınavda başarı göstererek atanmaya hak kazanan adayların nihai başarı listesi Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünün internet adresinde yayımlanacaktır. Yapılan ilan tebliğ yerine geçmiş sayılarak ilgililerin adreslerine posta yolu ile ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

20.  Atanmaya hak kazananlardan mazeret (doğum, hastalık, askerlik vb.) nedeniyle göreve başlayamayacak durumda olanların; bu durumlarını belgelendirerek ilgili İl Sağlık Müdürlüğü kanalı ile Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğüne başvurmaları halinde, diğer atama şartlarını taşımaları kaydı ile göreve başlamalarına engel durumun sona ermesini müteakip uygun görülen süre içerisinde yerleştirildiği hizmet birimine atamaları yapılarak göreve başlamaları sağlanacaktır.

21.  Sözlü sınav sonucu atamaya hak kazanan adaylardan atamaya esas başvuru belgelerini atama işlemlerine ilişkin ilanda belirtilen süre içinde mazeretsiz olarak teslim etmeyen veya teslim edip de belgeleri tekemmül ettiği halde ataması yapılıp mazeretsiz olarak tebliğ tarihinden itibaren anılan ilanda belirtilen süre içinde göreve başlamayanlar ile kendi isteğiyle göreve başlamak istemeyenlerin veya atanma şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılarak işe başlatılmayanların, göreve başlatılıp da sonradan atama şartlarını taşımadığı anlaşılanların, İşletme Toplu İş Sözleşmesinin 15 inci maddesi gereğince bir aylık deneme süresi içerisinde sözleşmesi feshedilenler ile deneme süresinde sözleşmesini feshedenlerin yerine sözlü sınav sonucuna göre belirlenen yedek listenin ilk sırasındaki kişiden başlamak suretiyle aranan şartlara haiz olanlardan belirtilen süre içerisinde aynı usule göre atama işlemleri yapılabilecektir.

22.    Yerleştirme sonucu atama için öngörülen niteliklere sahip olmayan adaylar ile yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunmuş olanların atama işlemleri yapılmayacaktır. Ataması yapılsa dahi işlemleri iptal edilecektir. Yerleştirildiği kadroların nitelik ve şartlarını taşıdığı halde istenen belgeleri mazeretsiz süresi içerisinde teslim etmeyen adaylar göreve başlatılmayacaktır.

23.    Halihazırda, Sağlık Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatında sürekli işçi kadrosunda görev yapanların, ilan edilen kadrolara müracaat yapmamaları gerekmektedir. İş bu ilan metninin 2 nci maddesinde belirtilmesine rağmen çalıştığını belirtmeyerek başvuru yapan adaylar, İŞKUR tarafından Bakanlığımıza isimleri bildirilse dahi kuraya alınmayacaklardır.

24.   7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu hükümleri gereğince arşiv araştırması sonucunda atama işlemi yönünden bir engeli bulunanların atamaları yapılmayacaktır.

25.  Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı alanların, ilan edilen kadrolara müracaat yapmamaları gerekmektedir. Mevzuat gereği bu durumda olanların atamaları yapılmayacaktır.

26.  Sürekli işçi kadrolarına atanan adaylar, yasal asgari ücret ile göreve başlatılacaktır.

BAŞVURU ŞARTLARI

Sürekli işçi kadrolarına başvuran adayların aşağıdaki şartları taşımaları gerekmektedir;
1.  2527 sayılı Kanun hükümleri saklı kalmak kaydı ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (1) ve (6) numaralı alt bentlerinde belirtilen şartlarını taşımak.

2.  Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Eski Hükümlü veya Terörle Mücadelede Malul Sayılmayacak Şekilde Yaralananların İşçi Olarak Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendinde tanımlandığı şekilde eski hükümlü veya 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (ğ) bendinde tanımlandığı şekilde terörle mücadelede malul sayılmayacak şekilde yaralanan olmak.
Eski hükümlü; affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, cinsel saldırı veya çocuğun cinsel istismarı suçlarından mahkûm olmamak şartıyla; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezası alan ya da ceza süresine bakılmaksızın zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından hüküm giyenlerden cezasını tamamlayanlar, cezası ertelenenler, koşullu salıverilenler, denetimli serbestlikten yararlananlardan eski hükümlü belgesi ile durumlarını belgelendirmeleri gerekmektedir.
Terörle mücadelede malul sayılmayacak şekilde yaralanan; 21/6/1927 tarihli ve 1111 sayılı Askerlik Kanunu veya 16/6/1927 tarihli ve 1076 sayılı Yedek Subaylar ve Yedek Askeri Memurlar Kanunu kapsamına giren ve askerlik hizmetini yaparken 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununun 21 inci maddesinde sayılan terör olaylarının sebep ve tesiri sonucu malul sayılmayacak şekilde yaralananlardan sağlık raporu ve terörle mücadelede yaralandığını gösteren komutanlık yazısı ile durumlarını belgelendirmeleri gerekmektedir.

3. Kamu kurum ve kuruluşlarının özel kanunlarında yer alan özel şartları taşımak.

4. 18 yaşını tamamlamış olmak.

5. İlan tarihi itibarıyla 40 yaşını doldurmamış olmak (26 Aralık 1982 ve daha sonraki doğumlular başvuru yapabilecektir).

6. Başvurulan meslek için belirlenen bir okuldan (bölümden/programdan) son başvuru tarihi (30 Aralık 2022) itibarıyla mezun olmak ve istenilen belgelere son başvuru tarihi itibarıyla sahip olmak.

7. Görevini devamlı yapmasına engel olacak bedenen, aklen ve ruhen sağlık problemi olmadığını belgelemek (Sözlü sınav sonucunda başarılı olup atanmaya hak kazanan adaylardan istenecektir).

8. İşe göndermede öncelik hakkına sahip olan adaylardan Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen öncelikli durumlarını gösterir belgeye sahip olmak.

Kamuoyuna ilanen duyurulur.

Münhal Kadro ve Nitelik Tablosu

Kaynak : Gazete Memur

İlişkili Haberler

Manşetler