,
#İş İlanları #KPSS

ÖSYM 25 Uzman Yardımcısı Alacak

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığında (ÖSYM) Genel İdare Hizmetleri sınıfından 7 nci ve 8 inci dereceli kadroya atanmak üzere toplam giriş sınavı ile aşağıdaki tabloda belirtilen alanlardan, 25 (Yirmi beş) Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Uzman Yardımcısı alınacaktır.

ÖSYM 25 Uzman Yardımcısı Alacak

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığından:

ÖLÇME, SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI DUYURUSU

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığında (ÖSYM) Genel İdare Hizmetleri sınıfından 7 nci ve 8 inci dereceli kadroya atanmak üzere toplam giriş sınavı ile aşağıdaki tabloda belirtilen alanlardan, 25 (Yirmi beş) Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Uzman Yardımcısı alınacaktır.

Alanı

Kadro Adedi

Mezun Olunan Alan/Bölüm

Aranacak Özel Şart

KPSS Puan

Türleri

GRUP-1

2

İşletme

 

KPSSP17

KPSSP18

KPSSP22

KPSSP23

KPSSP42

KPSSP48

İktisat

Maliye

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri

GRUP-2

1

Fen Bilgisi Öğretmenliği

 

KPSSP121

GRUP-3

1

Kimya

 

KPSSP1

KPSSP121

Kimya Öğretmenliği

Kimya Mühendisliği

GRUP-4

1

Fizik

 

KPSSP1

KPSSP121

Fizik Mühendisliği

GRUP-5

4

Türkçe Öğretmenliği

 

KPSSP1

KPSSP121

Türk Dili ve Edebiyatı

Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği

GRUP-6

3

Matematik

 

KPSSP1

KPSSP121

Matematik Öğretmenliği

GRUP-7

1

Tarih

 

KPSSP1

KPSSP121

Tarih Öğretmenliği

GRUP-8

1

Coğrafya

 

KPSSP1

KPSSP121

Coğrafya Öğretmenliği

GRUP-9

1

ÖSYM Uzman ve Uzman Yardımcılığı Sınav, Atama, Yetiştirilme, Görev ve Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik, Ek-1 de yer alan lisans programlarından mezun olmak.

Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme, Eğitim Programları ve Öğretimi, Eğitim Yönetimi ve Denetimi alanlarından birinde tezli/tezsiz yüksek lisans yapmış olmak.

KPSSP121

KPSSP10

GRUP-10

4

Hukuk Fakültesi

 

KPSSP4

GRUP-11

2

Arapça Öğretmenliği

 

KPSSP3

Arap Dili ve Edebiyatı

Mütercim-Tercümanlık (Arapça)

GRUP-12

1

Fransızca Öğretmenliği

 

KPSSP3

Fransız Dili ve Edebiyatı

Mütercim-Tercümanlık (Fransızca)

GRUP-13

1

Almanca Öğretmenliği

 

KPSSP3

Alman Dili ve Edebiyatı

Mütercim Tercümanlık (Almanca)

GRUP-14

1

İngiliz Dil Bilimi

 

KPSSP3

İngiliz Dili ve Edebiyatı

İngiliz Dili ve Karşılaştırmalı Edebiyat

İngilizce Öğretmenliği

Amerikan Kültürü ve Edebiyatı

Mütercim-Tercümanlık (İngilizce)

GRUP-15

1

İstatistik

 

KPSSP12

İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri

Giriş sınavı yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamalıdır. Yazılı sınav 20/05/2023 tarihinde Ankara’da yapılacaktır. Giriş sınavının yazılı bölümüne katılmaya hak kazanan adaylar ile yazılı sınavın yapılacağı adres ve sınav saatleri; ÖSYM Başkanlığının (ais.osym.gov.tr) internet sayfasında yazılı sınavdan en az 10 gün önce ilan edilecektir. Adaylar sınava giriş belgelerini ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminden alacaklardır, ayrıca sınava giriş belgesi düzenlenmeyecektir.

SINAVA BAŞVURU ŞARTLARI
1)    2021 veya 2022 yıllarında yapılan KPSS Lisans sınavları sonucunda, yukarıdaki tabloda yer alan puan türlerine göre en az birinden asgari 65 puana sahip olmak. Müracaat şartlarını taşıyan adaylar, en yüksek puandan başlamak üzere sıralamaya tabi tutulacaktır. En yüksek puan alan adaydan başlanarak, ilan edilen kadro sayısının 20 katı kadar aday yazılı sınava davet edilecektir (Sonuncu aday ile aynı puana sahip olanlar da giriş sınavına alınacaktır),
2)    Yurtiçinde en az 4 yıllık eğitim veren fakültelerin yukarıdaki tabloda belirtilen bölümlerinden birini veya bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından birini bitirmiş olmak,
3)    657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak,
4)    1 Ocak 2023 tarihi itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak,
5)    Devamlı olarak görev yapmasına engel olabilecek, daimî vücut ya da akıl hastalığı ile vücut sakatlığı ya da özrü bulunmamak,
6)    Bu pozisyona başvuran adaylar, ÖSYM’nin kurumsal mevzuatı çerçevesinde çalışmayı kabul etmiş sayılır.

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER, ŞEKLİ VE YERİ
2021 veya 2022 yıllarında yapılan KPSS Lisans sınavları sonucunda, 100 puan üzerinden yukarıdaki tabloda yer alan puan türlerine göre asgari puana sahip olan adaylardan, Kurumumuzdan görev talebinde bulunacaklar, 14/04/2023 - 28/04/2023 tarihleri arasında, Başkanlığımızın (ais.osym.gov.tr) internet adresinde yer alan “Sınav Başvuru Formu” nu doldurarak internet ortamında müracaat edeceklerdir. Müracaatlar elektronik ortamda alınacağından posta yolu ile veya şahsen müracaat kabul edilmeyecektir.

YAZILI SINAV
Yazılı sınava girecek adaylara 100 tam puan üzerinden olmak üzere yukarıdaki tabloda verilen öğrenim alanları itibarıyla ilgili konulardan %70 test ve %30 klasik usulde soru sorularak yazılı sınav yapılacaktır. Yazılı sınav sonuçları, Başkanlığımızın (ais.osym.gov.tr) internet sayfasında sınav tarihinden itibaren en geç otuz gün içerisinde duyurulacaktır.

SÖZLÜ SINAV
Yazılı sınavın değerlendirilmesi sonucu, bu sınavdan 100 üzerinden 70 ve üzeri puan alan adaylardan; en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere, ilan edilen kadro sayısının en fazla dört katına kadar aday sözlü sınava çağrılacaktır.
Sözlü sınava girmeye hak kazananlara, sözlü sınav tarihinden en az on beş gün önce sınavın yapılacağı yer, gün ve saat yazılı veya elektronik ortamda (ais.osym.gov.tr) internet sayfasında duyurulacaktır.
Sözlü sınav öncesi adaylar, e-Devlet üzerinden alınmış mezuniyet ve kurum tarafından matbu olarak hazırlanan özgeçmiş belgelerini Başkanlığımızın Üniversiteler Mahallesi, İhsan Doğramacı Bulvarı No:1 Bilkent/ANKARA 06800 adresinde bulunan Personel ve Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı’na teslim edeceklerdir.
Sözlü sınav, adayların,
a)    Sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi,
b)    Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,
c)    Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,
d)    Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,
e)    Genel yetenek ve genel kültürü,
f)    Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,
yönlerinden değerlendirilerek, ayrı ayrı puan verilmek suretiyle gerçekleştirilecektir.
Adaylar, sınav komisyonu tarafından (a) bendi için elli puan, (b) ila (f) bentlerinde yazılı özelliklerin her biri için onar puan üzerinden değerlendirilecektir.
Adayların sözlü sınavda başarılı sayılabilmesi için 100 tam puan üzerinden en az 70 puan almaları gerekmektedir.

SINAV SONUCU
Giriş sınavı sonuçları (Yazılı ve sözlü sınav puanlarının aritmetik ortalaması ile elde edilir), puanı en yüksek adaydan başlamak suretiyle başarı derecesine göre sıraya konulup, ilan edilen kadro sayısı kadar aday asıl, sınav duyurusunda belirtilen kadro sayısının yarısı kadar aday ise yedek olarak tespit edilecektir.
Giriş sınavı sonuçları Başkanlığın internet sayfasında (ais.osym.gov.tr) duyurulacaktır. Ayrıca asıl ve yedek listelerde yer alan adaylara sınav sonucu bildirilecektir.
Adaylar, sınav sonuçlarının duyurulmasından itibaren yedi gün içinde yazılı olarak Komisyona itiraz edebilir. İtirazlar, Komisyonca en fazla yedi gün içinde incelenerek karara bağlanır. İtiraz sonucu adaya yazılı olarak bildirilir.
Sınav başvurusu ve/veya atama aşamasında yanlış bilgi, beyan veya sahte belge vererek ya da belgelerde tahrifat, silinti veya kazıntı yapmak suretiyle Kurumu yanıltanlar hakkında, Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulur. Kurumu yanıltanlar kamu görevlisi ise bu durum ayrıca çalıştıkları kurumlara da bildirilir.
İlan olunur.

 

Kaynak : Gazete Memur

İlişkili Haberler

Manşetler