,

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansın 1 Personel Alacak

TR83 Bölgesinin (Amasya, Çorum, Samsun ve Tokat illeri) kalkınmasına ve gelişmesine katkıda bulunmak isteyen, yeniliğe ve gelişime açık, analitik düşünebilen, müzakere kabiliyeti yüksek, değişen çalışma koşullarına uyum sağlayabilen, kalkınma bilinci ve sorumluluğuyla hareket eden, seyahat engeli olmayan 1 Destek Personeli (Satın Alma Sorumlusu) alımı gerçekleştirecektir. Orta Karadeniz Kalkınma Ajansının merkezi Samsun ili olup, Ajansın faaliyet alanlarını Amasya, Çorum, Samsun ve Tokat illeri oluşturmaktadır. Sınavda başarılı olan aday, Samsun ilinde görevlendirilecektir.

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansın 1 Personel Alacak

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansından (OKA):

PERSONEL ALIM İLANI

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı, 15/7/2018 tarihli ve 30479 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 4 sayılı Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 187. maddesinin ikinci fıkrasının (g) bendi ve 200 üncü maddesi ile 27/6/1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 28 inci maddesinin dördüncü fıkrası hükümlerine dayanılarak hazırlanan ve 29 Mayıs 2019 tarihli ve 30788 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kalkınma Ajansları Personel Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde, TR83 Bölgesinin (Amasya, Çorum, Samsun ve Tokat illeri) kalkınmasına ve gelişmesine katkıda bulunmak isteyen, yeniliğe ve gelişime açık, analitik düşünebilen, müzakere kabiliyeti yüksek, değişen çalışma koşullarına uyum sağlayabilen, kalkınma bilinci ve sorumluluğuyla hareket eden, seyahat engeli olmayan 1 Destek Personeli (Satın Alma Sorumlusu) alımı gerçekleştirecektir. Orta Karadeniz Kalkınma Ajansının merkezi Samsun ili olup, Ajansın faaliyet alanlarını Amasya, Çorum, Samsun ve Tokat illeri oluşturmaktadır. Sınavda başarılı olan aday, Samsun ilinde görevlendirilecektir.

Başvuru ve Sözlü Sınav Tarihleri

Başvuru Tarihleri

31/10/2022 - 14/11/2022

Sözlü Sınava Katılacakların İlan Tarihi

25/11/2022

Sözlü Sınav Tarihleri

Daha sonra duyurulacaktır.

Sınav Başvuru Adresi

Adaylar, ilana e-Devlet - Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı - Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım veya Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr adresi üzerinden başvurabileceklerdir.

Sınav Yeri

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı

Samsun Merkez Organize San. Böl. Yasar Doğu Cad. No: 62

Tekkeköy/SAMSUN

Tel: 0 (362) 431 24 00, Faks: 0 (362) 431 24 09

E-mail: [email protected]

İlan ve Sınav Sonuçlarının Duyurulacağı

Adres

https://oka.ka.gov.tr/

https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr

 

1.    Ajansa İşe Alınmada Aranan Genel Şartlar
Destek Personeli (Satın Alma Sorumlusu) pozisyonu için başvuran tüm adayların öncellikle aşağıda belirtilen genel şartları sağlamaları gerekmektedir;
a)    Türk vatandaşı olmak,
b)    Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
c)    Affa uğramış olsalar bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmî ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak,
ç) Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması yapılmış olmak,
d)    Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,
e)    Askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmişse muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
2.    Destek Personeli (Satın Alma Sorumlusu) İçin Aranan Şartlar
2.1.    KPSS Puanı İle Başvuracak Adaylar Bakımından;
a)    KPSS puanı ile ilgili pozisyon için başvuruda bulunacak adayların, en az dört yıllık lisans eğitimi veren yükseköğretim kurumlarının veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca (YÖK) kabul edilen yurt içindeki veya yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından Tablo 1’de belirtilen bölümlerden lisans düzeyinde mezun olmaları,
b)    Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından 2021 veya 2022 yıllarında lisans düzeyi için yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavından Tablo 1’de gösterilen ilgili puan türlerinden son başvuru tarihi itibarıyla geçerliliği bulunan en az 60 (altmış) puan almış olmak.
2.2.    KPSS Puanı Aranmaksızın İş Tecrübesiyle Başvuracak Adaylar Bakımından
a)    KPSS şartı aranmaksızın iş tecrübesiyle başvuruda bulunacak adayların, En az dört yıllık lisans eğitimi veren yükseköğretim kurumlarının veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca (YÖK) kabul edilen yurt içindeki veya yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından Tablo 1’de belirtilen bölümlerden lisans düzeyinde mezun olmaları,
b)    Kamu kesimi veya özel kesimde aşağıdaki konularda sınavın son başvuru tarihinden önceki en az 5 (beş) yıl fiilen başarılı olarak çalışmış ve başvuru tarihi itibarıyla 50 yaşını doldurmamış olmaları gerekmektedir.
c)    Kamu kesimi veya özel kesimde en az 5 (beş) yıl fiilen başarılı olarak çalışmış olma şartı gerektiren konular şunlardır;
•    Satın alma,
•    İhale yönetimi, Kamu İhale Kanunu
•    Proje üretimi, tasarımı ve/veya yönetimi,
•    Muhasebe, finans, bankacılık
Tablo 1

Adaylar İçin İstenen Lisans Mezuniyet Alanları, KPSS Taban Puanları ve Tecrübe

Bölümler

2021-2022 KPSS

Puan Türü

KPSS Taban Puanı / İlgili Alan Tecrübesi

Alınacak

Personel Sayısı

-Mühendislik, Mimarlık -İktisadi ve İdari Bilimler, Hukuk, Siyasal Bilgiler, İktisat, İşletme Fakültelerine Bağlı Bölümler

-Bankacılık, Bankacılık ve Finans, İstatistik,

P1, P2 veya P3

60 veya asgari 5 yıl tecrübe

1 (bir)

2.3.    Destek Personeli (Satın Alma Sorumlusu) Adayları İçin Tercih Nedenleri:
Hem KPSS puanı hem de iş tecrübesiyle başvuruda bulunan adayların, aşağıda belirtilen alanların birinde veya bir kaçında bilgi ve deneyim sahibi olmaları ve bunu belgelemeleri, tercih sebebi olacaktır;
a)    Ajansın faaliyet alanlarıyla ilgili konularda bilgi ve deneyim sahibi olmak,
b)    Yukarıda belirtilen öğrenim dallarından veya bunlarla ilgili alanlarda yüksek lisans veya doktora derecesine sahip olmak,
c)    İngilizce dil belgesine sahip olmak (son 5 yıl içerisinde alınmış YDS en az 50 veya eşdeğeri puan),
d)    Avrupa Birliği destek mekanizmaları ve uygulamaları konularında çalışmış olmak,
e)    Kamu ihale mevzuatı, muhasebe uygulamaları, mali tabloların hazırlanması ve analizi, satın alma usulleri, ihale dosyalarının hazırlanması konularında deneyim sahibi olmak ve bunu belgelemek,
f)    En az “B” sınıfı ehliyet sahibi olmak ve aktif olarak araç kullanabilmek,
3.    Başvuru Şartlarına İlişkin Bazı Açıklamalar
•    Yabancı dil sınav eşdeğerlikleri; ÖSYM’nin https://dokuman.osym.gov.tr/pdfdokuman/ 2021/GENEL/esdegerlikdokuman06042021.pdf internet sitesi linkinde yayınlanan Yabancı Dil Sınavları Eşdeğerlikleri tablolarından, sınav başvuru tarihi itibariyle güncel olanına göre değerlendirilecektir.
•    Tablo 1’de yer alan bölümler dışındaki bölümlerden veya yurtdışındaki üniversitelerin denk bölümlerinden mezun olup başvuru yapabilen adayların başvurularının değerlemeye alınabilmesi için, e-Devlet başvurusu sırasında "Diğer Belgelerimiz" aşaması altında bulunan "Denklik Gösterir Belge" alanına ilgili dokümanı mutlaka yüklemeleri gerekmektedir.
•    e-Devletteki mezuniyet bilgileri hatalı veya eksik olan adaylar başvurusu sırasında "Diğer Belgeleriniz" aşaması altında bulunan “Denklik Gösterir Belge” alanına “ Lisans Mezuniyet Belgesi”, “Yüksek Lisans Mezuniyet Belgesi” ve “Doktora Mezuniyet Belgesi” alanlarına mezuniyetlerini gösterir doküman(lar)ı yüklemeleri gerekmektedir.
4.    Başvuru Şekli, Tarihi ve Yeri
Başvurular, 31/10/2022 tarihinden başlayarak 14/11/2022 tarihi saat 23.59'a kadar e- Devlet - Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı - Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım veya Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr adresi üzerinden yapılacaktır.
Sadece elektronik ortamda yapılan başvurular geçerli olup ilanda belirtilen şartlara uygun olmayan başvurular ile elden, e-posta veya posta yoluyla yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.
Tablo 2

Elektronik ortamda yapılacak başvurularda adaylar için hazırlanan kontrol listesi

 

Belge

Personel

1

Özgeçmiş ve Fotoğraf

2

Diploma ya da Mezuniyet Belgesi (e-Devletteki mezuniyet bilgilerinin hatalı veya eksik olması durumunda yüklenecektir. Adaylar e-Devlet başvurusu sırasında "Diğer Belgelerimiz" aşaması altında bulunan “ Lisans Mezuniyet Belgesi”, “Yüksek Lisans Mezuniyet Belgesi” ve “Doktora Mezuniyet Belgesi” alanlarına mezuniyetlerini gösterir doküman(lar)ı yüklemeleri gerekmektedir.)

3

KPSS’ye girme şartı aranmaksızın iş tecrübesi ile başvuracak adaylar için, tecrübelerine ilişkin olarak, hangi görevi hangi unvan ile yürütmekte/yürütmüş olduğuna dair hizmet dökümü ve ilgili işyerlerinden alınmış onaylı yazılar,

4

ÖSYM Başkanlığı Tarafından Eşdeğerliliği Kabul Edilen Yabancı Dil Sınavı Belgesi (ÖSYM Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) harici sınav belgesi beyanı yapılması durumunda yüklenecektir.)

5

Tercih sebeplerini taşıdığını gösterir belgeler

Başvuruya eklenen bilgi ve belgelerin doğru ve gerçeğinin aynısı olduğunu başvuru sahibi kabul ve beyan etmiş sayılır.
5.    Başvuruların Değerlendirilmesi
Ajansa yapılan başvuruların sıralaması, KPSS puanı, tecrübe ve ilanda belirtilen diğer tercih alanları bakımından Tablo 3’te belirtilen değerlendirme kriterleri doğrultusunda Genel Sekreterlikçe yapılır. Puan sıralaması listesinden pozisyon sayısının beş katı aday çağrılacak şekilde, yarışma sınavına katılabilecekler belirlenir ve Ajansın ilan panosunda ve internet sitesinde ilan edilir. Ayrıca, adaylar sonuçlarını Kariyer Kapısı üzerinden görüntüleyebilecektir. Değerlendirme sonucu puanı son sıradaki aday ile eşit olan adaylar da yarışma sınavına davet edilir. Ancak, bu hükme göre sınava katılabileceği tespit edilmiş olup isimleri ilan olunan adaylardan, daha sonra sınava katılma şartlarını taşımadığı tespit edilenler ile gerçeğe aykırı bilgi verdiği veya herhangi bir şekilde gerçeği sakladığı belirlenen kişiler yarışma sınavına alınmaz. Bunlardan sınava girmiş olanların sınavları geçersiz sayılır ve bunlarla sözleşme yapılmaz. Bu gibi durumları tespit edilenlerle sözleşme yapılmış olsa dahi sözleşmeleri feshedilir. Bu kişiler hiçbir hak talep edemezler ve haklarında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur.
Sınav başvurularına ilişkin olarak yapılan itirazlar, Yönetim Kurulu Başkanı tarafından itiraz tarihinden itibaren beş gün içinde belirlenecek üç kişilik bir komisyon tarafından en geç bir hafta içerisinde sonuçlandırılır. Bu süre, incelemenin zorunlu kılması halinde en fazla on beş güne kadar uzatılabilir.
Tablo 3

Yarışma Sınavı Başvuruları İçin Değerlendirme Kriterleri

Destek Personeli (Satın Alma Sorumlusu) İçin Puanlama Kriterleri

Puanlamadaki Ağırlığı (%)

KPSS Puanı (KPSS) Puanıyla Başvuran Adaylar İçin)

80

Deneyim Yılı (İş Tecrübesiyle Başvuran Adaylar İçin Belgelenmek Kaydıyla)*

Yüksek Lisans

10

Belirli Konularda Bilgi, Deneyim ve/veya Sertifika**

10

*5 yıl ve üzerindeki deneyim süresi dikkate alınır. (5 yıl için sınav ilanında belirlenen KPSS alt limiti puanı ve ilave her bir yıl için 100 puana tamamlayacak şekilde 2 puan verilir)

** Başvurulan pozisyon için ilanda tercih nedeni olarak belirtilen bilgi, deneyim ve/veya sertifikayı belgelendirmek gerekir. Tercih sebebine dair birden fazla belgeye sahip olmak bu alanın adayın toplam puanlamasındaki ağırlığını değiştirmez. (Sürücü belgesi sahibi olmak +2 puan, ilgili çalışma alanında sertifikaya sahip olmak +2 puan, dil kriterini karşılamak +2 puan, hibe projesi yürütme tecrübesi +2 puan, doktora bitirmiş olmak +2 puan)

6.    Sınavın Şekli, Yeri ve Tarihi
Sınav, Sözlü Yarışma Sınavı şeklinde yapılacaktır. Başvurular, Genel Sekreterlikçe başvuru şartları bakımından değerlendirildikten sonra, mülakat sınavına katılabilecek adayların isimleri ile sınava ilişkin tarih ve yer bilgileri, 25/11/2022 tarihinden itibaren Ajansın internet sitesi olan https://oka.ka.gov.tr/ sayfasında ilan edilecektir. Ayrıca, adaylar sınava ilişkin bilgilerini Kariyer Kapısı üzerinden görüntüleyebilecektir. Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
Yapılacak değerlendirme sonucunda alınması planlanan personel sayısının 5 (beş) katı kadar aday yarışma sınavına çağrılabilecektir.
Yarışma Sınavı, Ajansın Merkez Hizmet Binasının bulunduğu, Samsun Merkez Organize San. Böl. Yasar Doğu Cad. No: 62 Tekkeköy / SAMSUN adresinde yapılacak olup, sınav tarihi daha sonra Ajansın internet sayfasından duyurulacaktır. Ayrıca, adaylar sınava ilişkin bilgilerini Kariyer Kapısı üzerinden görüntüleyebilecektir.
Ajans Genel Sekreterliği, son başvuru tarihinin süresini uzatmaya veya sınav tarihini değiştirmeye yetkilidir. Olabilecek bu tür değişiklikler, Ajansın https://oka.ka.gov.tr/ internet adresinden duyurulacaktır. Adaylar sınava ilişkin değişiklikleri Kariyer Kapısı üzerinden görüntüleyebilecektir.
Sözlü Yarışma Sınavına hak kazanan tüm adayların, sınav yer ve saatinde nüfus cüzdanı, pasaport veya sürücü kimlik belgesi ile üzerinde T.C. Kimlik Numarası bulunan ve özel kanunlarında resmi kimlik hükmünde olduğu açıkça belirtilen kimlik belgeleri ile hazır bulunmaları gerekmektedir. Talep etmeleri halinde mülakata katılacak adayların Samsun ili içindeki havalimanı veya otogar transferlerine yardımcı olunacak, ayrıca kendilerine öğle yemeği sunulacaktır.
7.    Yarışma Sınavının Yapılışı
a)    Sınav ilanında belirtilen şartları taşıyan ve başvurusunu istenilen belgelerle zamanında yapan adaylar yarışma sınavına alınırlar.
b)    Yarışma Sınavı, Genel Sekreterin başkanlığında, Yönetim Kurulunca öğretim üyeleri arasından belirlenecek iki asil ve bir yedek ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca görevlendirilen iki asil ve bir yedek olmak üzere toplam beş kişilik sınav kurulu tarafından yapılır. Yarışma sınavının yapılacağı tarihe kadar Genel Sekreterin görevlendirilmemiş olması halinde, sınav kuruluna, Yönetim Kurulu Başkanı veya onun uygun göreceği Yönetim Kurulu üyelerinden birisi başkanlık eder.
c)    Sınav Kurulu üyeleri, adayın çalıştığı alandaki uzmanlık düzeyi, mesleki tecrübe ve bilgi birikimi, yabancı dil bilgisi ve bilinen yabancı dili kullanabilme düzeyi, adayın kavrayış, ifade ve temsil kabiliyeti, muhakeme gücü, görevlendirilecek pozisyona yatkınlık, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu gibi niteliklere sahip olup olmadığını da göz önüne alarak her adaya ayrı ayrı not verir. Sınav Kurulu bu hususları tespit etmek üzere uygun gördüğü bilgi ve belgeleri adaylardan ister.
8.    Değerlendirme
a)    Sınav Kurulu üyelerinin verdikleri notların aritmetik ortalaması sınav sonucunu gösterir. Sınav başarı notu yüz puan üzerinden 70 (yetmiş)’tir. Ancak, sınavda başarılı olanların sayısı ilan edilen boş pozisyon sayısından fazla ise, en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere sıralama yapılarak, boş pozisyon sayısı kadar aday yarışma sınavını kazanmış kabul edilir. Yarışma sınavında yetmişin üzerinde puan almış olmak bu sıralamaya giremeyen adaylar için kazanılmış hak teşkil etmez.
b)    Sınav Kurulu, başarı sırasına göre sıralamaya tabi tutmak suretiyle başarılı adaylar arasından, boş pozisyon sayısının yarısı kadar yedek aday (küsuratlar tam sayıya yuvarlanır) belirleyebilir. Yedek liste oluşturulan durumlarda asıl adayların göreve başlamaması veya göreve başladıktan sonra söz konusu pozisyonun altı ay içinde herhangi bir nedenle boşalması halinde, yedek adaylar sırasına göre istihdam edilir. Bunlar hakkında bu Yönetmeliğin ilgili hükümleri aynen uygulanır.
c)    Sınav Kurulu, sınav sonunda ortalama başarı puanını düşük bulduğu takdirde sınav duyurusunda ilan edilenden daha az sayıda personel alma hakkına sahiptir.
9.    Sonuçların Duyurulması
a) Genel Sekreterlikçe sınav sonuçları, Sınav Kurulu tarafından sonuçların kendisine intikal ettirildiği tarihten sonra yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesini takiben Ajansın internet sitesinde ilan edilecektir ve adaylar sonuçları Kariyer Kapısından görüntüleyebilecektir. Sınav sonucu, göreve başlama çağrısı ile birlikte, kazanan adaylara yazılı olarak bildirilir.
10.    Görevlendirme
a)    Sınavı kazananların, kendileriyle belirsiz süreli iş sözleşmesi yapılması ve Ajanstaki pozisyonlarda görevlendirilmesi işlemlerinin yapılabilmesi için, ilgililerin göreve başlama çağrısının kendilerine tebliğ edildiği günü müteakip 15 gün içerisinde Genel Sekreterliğe müracaat etmeleri gerekir.
b)    Yapılan tebligata rağmen, Ajans tarafından kabul edilebilir ve belgeyle ispatı mümkün bir makul sebep olmaksızın 15 gün içerisinde müracaat etmeyenler ile tebligat adreslerinde bulunmamaları nedeniyle kendilerine tebligat yapılamadığı için bu süre içinde müracaat edememiş olanların görevlendirilmesi yapılmaz. Belgeyle ispatı mümkün bir makul sebep nedeniyle göreve başlamama hali iki ayı aşamaz.
c)    Giriş sınavında hile yaptığı, sahte belge ibraz ettiği veya gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu ya da Ajansta çalışmak için gerekli nitelikleri taşımadıkları sonradan anlaşılan adayların görevlendirme onayları derhal iptal olunarak ve sözleşmeleri feshedilerek, kendileri hakkında gerekli yasal işlemler yapılır.
11.    Ücretlendirme
Ajans personeli, emeklilik ve sosyal güvenlik yönünden 5510 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu’na tabi olup Ajans’ta istihdam edilecek personele, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin Ek Madde 11/c fıkrası, 2014/8 sayılı Yüksek Planlama Kurulu Kararı, 22/12/2021 tarih ve 4963 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı ve sair ilgili meri mevzuata göre Ajans Yönetim Kurulunca belirlenen aylık ücret, diğer mali ve sosyal haklar ile 6772 sayılı Yasada öngörülen ilave tediye ödenir. Ajansımızda ayrıca, sendikal Toplu İş Sözleşmesi mevcut olup, bu iş sözleşmesinden yararlanan personele ilave mali ve sosyal haklar sağlanmaktadır.
Kamuoyuna İlanen Duyurulur.
 

Kaynak : Gazete Memur

İlişkili Haberler

Manşetler