,

Orta Doğu Teknik Üniversitesi 4 Sözleşmeli Personel Alacak

Yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın, 2022 KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle istihdam edilmek üzere Spor Uzmanı unvanında toplam 4 (dört) adet sözleşmeli personel alınacaktır.

Orta Doğu Teknik Üniversitesi 4 Sözleşmeli Personel Alacak

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Rektörlüğünden:

657 / 4-B SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI

Üniversitemizde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesine göre, Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların ek 2 nci maddesinin (b) fıkrası uyarınca, yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın, 2022 KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle istihdam edilmek üzere Spor Uzmanı unvanında toplam 4 (dört) adet sözleşmeli personel alınacaktır.

KPSS Puan Türü

KPSS Taban Puan

Adet

Öğrenim Durumu

Aranılan Nitelikler

2022 KPSS (P3)

60

4

Lisans

-Yükseköğretim Kurumlarının Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi veren bölümleri ile Spor Bilimleri Fakültesi veya Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu lisans programlarından birinden mezun olmak.

-Türkiye Su Altı Federasyonundan alınmış geçerlilik süresi dolmamış en az bronz cankurtaran belgesine sahip olmak.

-Yüzme branşında en az ikinci kademe antrenörlük belgesine sahip olmak.

-Yüzme havuzlarında en az 1 (bir) yıl cankurtaran olarak çalışmış olmak ve çalıştığını belgelendirmek.

1-    GENEL ŞARTLAR:
Başvuracak adaylarda, 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesindeki ve aşağıda belirtilen genel şartlar ile ilan edilen pozisyon için belirtilen özel şartlar aranmaktadır.
1.    Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olmak.
2.    Erkek adaylar için askerlik ile ilişiği olmamak (Askerliğini yapmış, tecil ettirmiş ya da muaf olmak).
3.    01/01/1993 ve sonrası doğumlu olmak ile birlikte son başvuru tarihi itibarıyla 18 yaşını tamamlamış olmak.
4.    Kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili disiplin mevzuatı uyarınca görevinden veya meslekten ihraç edilmemek.
5.    Haftalık çalışma süresi (40) saati aşmayacak şekilde ilgili birimin yönetimi tarafından belirlenecek saat ve günlerde görev yapma şartını kabul etmek, görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı ile engeli bulunmamak ve vardiyalı çalışmasına engel durumu bulunmamak (İlgili hususlarda beyan dilekçesi müracaat evraklarına ek olarak alınacaktır.)
6.    Talep edilen sertifika ve belgelerin ilan yayım tarihinden önce alınmış olması gerekmektedir.
7.    Adayların ilana son başvuru tarihi itibariyle aranan şartlara haiz olması gerekmektedir.
8.    Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda yer alan, “Sözleşmeli personelin hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.” amir hüküm gereği, ilgili durumu karşılayanlar, son müracaat tarihi itibarıyla bir yıllık bekleme süresini tamamlamış olmaları gerekmektedir. (Sözleşme imzalama aşamasında ilgili belge ibraz edilecektir.)
II-ÖZEL ŞARTLAR:
Spor Uzmanı: Bu pozisyonlar, cankurtaran görevi ve bu görevle bağlantılı spor faaliyetlerini yürütmek için kullanılacaktır.

 

III- BAŞVURU EVRAKLARI, ŞEKLİ, YERİ VE TARİHİ Başvuru sırasında aşağıda listelenen belgelerin teslimi zorunludur.
1. Nüfus cüzdanı fotokopisi.
2.    Diplomanın okul ya da noter onaylı sureti veya e-Devlet’ten alınan ve doğrulama kodu bulunan mezuniyet belgesi.
3.    2022 yılı KPSS sonuç belgesi. (Üzerinde doğrulama kodu bulunan ve başvurulan pozisyonun gerektirdiği puan türünü içeren: (P3))
4.    Erkek adaylar için Askerlik Durum Belgesi (e-Devlet üzerinden barkodlu belge)
5.    İkametgah Belgesi (e-Devlet üzerinden alınacak)
6.    Adli Sicil Kaydı (e-Devlet üzerinden barkodlu belge)
7.    Türkiye Su Altı Federasyonundan alınmış en az bronz düzeyinde cankurtaran belgesi.
8.    Yüzme branşında en az ikinci kademe antrenörlük belgesi.
9.    e-Devlet kapısı üzerinden tüm hizmet bilgilerini içerir (4A, 4B ve 4C Tescil) barkodlu “SGK Tescil ve Hizmet Dökümü/İşyeri Ünvan Listesi”.
10.    Tecrübeye ilişkin olarak SGK dökümünden ayrıca olmak üzere görev ve pozisyon bilgisini içerir çalıştığı kurumdan alınacak onaylı belge.
11.    Başvuruda bulunacak adayların, Resmi Gazete ilanı ile eş zamanlı olarak Üniversitemiz http://pdb.metu.edu.tr adresinde bulunacak olan dilekçenin doldurulması ve yukarıdaki belgelerin tamamlanması suretiyle, Üniversitemiz Evrak ve Arşiv Müdürlüğüne elden, posta ya da kargo yoluyla ilgili belgeleri ulaştırmaları zorunludur. Posta yoluyla yapılan başvurularda istenilen belgelerin son başvuru tarihinin mesai saati bitimine kadar Evrak ve Arşiv Müdürlüğüne ulaşmış olması gerekmektedir. Postadaki gecikme nedeniyle son başvuru tarihinden sonra Evrak ve Arşiv Müdürlüğüne ulaşan başvurular işleme konulmayacaktır.
12.    Başvurular, bu ilanın Resmi Gazetede yayım tarihi itibarıyla başlayacak olup 27/11/2023 Pazartesi günü 17:30 mesai bitiminde sona erecektir.
Başvuru Adresi: Orta Doğu Teknik Üniversitesi/Evrak ve Arşiv Müdürlüğü– Üniversiteler Mahallesi Dumlupınar Bulvarı No:1 Çankaya/Ankara
IV- BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARIN İLAN EDİLMESİ
*Başvuru tarihinden sonra yapılan müracaatlar ile istenilen belgeleri eksik getiren ve nitelikleri uygun olmayan adayların müracaatları işleme alınmayacaktır.
*Yerleştirme işlemi, yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın, genel şartlar ile pozisyonla ilgili aranan özel şartları taşıyan adaylar arasından 2022 KPSS (B) grubu P3 puan türü sıralaması esas alınmak suretiyle yapılacaktır.
*Başvurular incelendikten sonra, başarılı adayların isim listesi, 04/12/2023 tarihi mesai bitimine kadar http://pdb.metu.edu.tr adresinden ilan edilecektir. Kontenjan sayısının 5 katı kadar yedek belirlenecektir. İlanda, atanmaya hak kazanan adaylardan istenilecek diğer belgeler ve belge teslim şekli ile süresi hakkında bilgiler yer alacaktır. Süresi içinde istenilen belgeleri teslim etmeyen adaylar (atanmak üzere başvuru yapmadığı takdirde) hakkını kaybetmiş sayılacak ve ilan edilen yedek adaylar sırasıyla çağrılacaktır.
*Asil adaylar, arşiv araştırmasının olumlu gelmesi neticesinde göreve başlayacaktır.
*Göreve başlamaya hak kazananlardan geçerli bir mazereti olmaksızın süresi içerisinde görevine başlamayanların veya sözleşme imzalamaktan vazgeçenlerin yerine yedek adaylar arasından başarı listesindeki sıralamaya göre yerleştirme yapılacaktır.
*İlan edilen pozisyonlara atanmaya hak kazanan adaylardan gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunduğu tespit edilenler ile istenilen şartlardan herhangi birini taşımadığı sonradan anlaşılanların sözleşmeleri yapılmış ise derhal fesih edilecek, haklarında yasal işlem yapılacak ve kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.
*    KPSS’de yüksek puan almak, ilanda yer alan sözleşmeli pozisyona yerleştirmede tek başına hak teşkil etmez. Pozisyon için belirtilen genel ve özel şartlara sahip olmayan adaylar değerlendirmeye alınmayacak, bu adayların KPSS’den taban puanın üstünde başarı sağlanması, asıl/yedek sıralamasına girmek üzere kişiye hak kazandırmayacaktır.
*    Adaylarla hizmet sözleşmesi yapılacak olup, sözleşmede belirtilen şartları yerine getirmeyen adayların sözleşmeleri 1 (bir) ay içerisinde feshedilecektir.
*    İlanda bulunmayan hükümler için genel mevzuat hükümleri geçerlidir.
Personel Daire Başkanlığı İletişim Tel: 0312-210 3449 - 0312-210 3436 – 0312-210 3437 – 0312-210 2126 - 0312-210 3460
*    **İlanen duyurulur.

 

Kaynak : Resmi Gazete

İlişkili Haberler

Manşetler