,

Orman Genel Müdürlüğü 131 Geçici İşçi alımı yapacak

Kamu Kurum ve Kuruluşlarına işçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri uyarınca Genel Müdürlüğümüz taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere Kimya Laboratuvar Teknisyeni pozisyonunda 19, Matbaa Teknisyeni pozisyonunda 2, Aşçı pozisyonunda 84, Otomotiv Elektrikçisi pozisyonunda 3, Motor İmalat Bakım ve Onarım İşçisi pozisyonunda 4, Otomotiv Şasi ve İskelet İşçisi pozisyonunda 10, Kaynakçı (Oksijen ve Elektrik) pozisyonunda 1, İşletme Elektronik Bakımcısı pozisyonunda 8 olmak üzere toplamda 131 Geçici İşçi alımı yapılacaktır.

Orman Genel Müdürlüğü 131 Geçici İşçi alımı yapacak

Orman Genel Müdürlüğünden:

GEÇİCİ İŞÇİ ALIM İLANI

Açık iş ilanları 02-06.01.2023 tarihleri arasında Türkiye İş Kurumu üzerinden yayımlanacak olup İlanda belirtilen şartları taşıyan adaylar ilan süresince başvurularını Türkiye İş Kurumu üzerinden yapacaklardır.
Sözlü ve Uygulamalı Sınava, iş ilanında belirtilecek kadro sayısının 4 (dört) katı kadar aday çağrılacaktır. Su adaylar noter huzurunda çekilecek kura sonucuna göre belirlenecektir. Kura yeri ve tarihi Türkiye İş Kurumu açık iş ilanında belirtilecek olup ilgili Orman Bölge Müdürlüğü internet sitesinden de ayrıca duyurulacaktır. Bununla ilgili olarak adayların adreslerine yazılı tebligatla bildirim yapılmayacaktır.
İşçi alım süreci ile ilgili tüm bilgilendirmeler, adaylardan istenilecek evraklar ile Sözlü ve Uygulamalı Sınavın yeri ve tarihi Bölge Müdürlükleri internet sitesi üzerinden ilan edilecektir. Talep şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılan adayların başvuruları ilan, kura, sınav ve atama süreçlerinin her aşamasında idarece sonla ndırılabilecektir.

GENEL ŞARTLAR
1.2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye'de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak,
2. Başvuru süresinin son tarihi itibarı ile 18 yaşını tamamlamış olmak,
3.Başvuru yapacak adayların, Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
4.Kamusal haklan kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak,
5.Başvurunun son günü itibarıyla talep edilen öğrenim durumu ile diğer genel ve özel şartlara haiz olmak,
6.    Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olmak,
7.    Türkiye İş Kurumu Açık İş İlanında belirtilen yerleşim biriminde/birimlerinde ikamet ediyor olmak,
8.    Her aday, yalnızca bir meslek koluna başvuru yapabilecektir,
9.    Talep şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılan adayların başvuruları ilan, kura, sınav ve atama süreçlerinin her aşamasında idarece sonlandırılabilecektir,
10.    Noter huzurunda Kura çekimi 23-27.01.2023 tarihleri arasında olacaktır. Kuranın net tarihi, ilgili bölge müdürlüğünün internet sitesinde yayımlanacaktır,
11.    Adaylardan istenilecek evraklar, evrak teslim tarihleri, sınav tarihi ve işe alım süreci ile ilgili tüm bilgilen-dirmeler Orman Bölge Müdürlükleri internet siteleri üzerinden duyurulacaktır,
12.    Deneme süresi 4857 sayılı İş Kanunu uyarınca 2 aydır. Ancak aday işçilerin idaremizde yürürlükte olan işletme toplu iş sözleşmesine tabi olmaları durumunda deneme süresi 4 ay olarak uygulanacaktır.

AŞÇI ÖZEL ŞARTLARI
1.    En az İlköğretim mezunu en fazla lisans mezunu olmak,
2.    "Dahiliye, Genel Cerrahi, Göz, KBB, Nöroloji ve Psikiyatri" alanlarından "sağlam" onayı alınmış tam teşekküllü devlete bağlı resmi sağlık kuruluşlarından sağlık raporu almış olmak (Bu rapor sözlü ve uygulamalı sınavda başarılı olan adaylardan istenecektir),
3.    a) Ortaöğretim Aşçılık bölümünden,
Veya
b)    Ön lisans veya Lisans Aşçılık, Gastronomi ve Mutfak Sanatları, Gemi Aşçılığı, Hazır Yemek ve Aşçılık, Mutfak Yönetimi, Yemek Pişirme Teknikleri bölümlerinin en az bir tanesinden mezun olmak,
Veya
c)    Aşçılık veya Aşçı Yardımcılığı Meslek Kolu ile ilgili Milli Eğitim Bakanlığı onaylı Bitirme Belgesi, Yetki Belgesi, Sertifika, Bağımsız İşyeri Açma Belgesi, Kalfalık, Ustalık, Usta Öğreticilik belgelerinden herhangi birine,
Veya
d)    Aşçı (Seviye 4) Mesleki Yeterlilik Belgesine [13UY0182-4] sahip olmak,
4.    Başvuru süresinin ilk günü itibarı ile 35 yaşını doldurmamış olmak.
İŞLETME ELEKTRONİK BAKIMCISI ÖZEL ŞARTLARI
1.    En az ortaöğretim mezunu en fazla ön lisans mezunu olmak,
2.    "Dahiliye, Genel Cerrahi, Göz, KBB, Nöroloji ve Psikiyatri" alanlarından "sağlam" onayı alınmış tam teşekküllü devlete bağlı resmi sağlık kuruluşlarından sağlık raporu almış olmak (Bu rapor sözlü ve uygulamalı sınavda başarılı olan adaylardan istenecektir),
3.    a) Ortaöğretim Kurumlarının Elektrik-Elektronik Teknolojisi, Elektrik-Elektronik Bölümlerinden,
Veya
b)Elektrik’Elektronik, Elektrik-Elektronik Teknolojisi, Elektronik Teknolojisi, Elektronik, Elektronik Haberleşme, Elektronik Haberleşme Teknolojisi, Mekatronik veya Mekatronik Teknolojisi ön lisans programlarının herhangi birinden mezun olmak,
4.    Başvuru süresinin ilk günü itibarı ile 35 yaşını doldurmamış olmak.
KİMYA LABORATUVARI TEKNİSYENİ ÖZEL ŞARTLARI
1.    En az ortaöğretim mezunu en fazla ön lisans mezunu olmak,
2.    "Dahiliye, Genel Cerrahi, Göz, KBB, Nöroloji ve Psikiyatri" alanlarından "sağlam" onayı alınmış tam teşekküllü devlete bağlı resmi sağlık kuruluşlarından sağlık raporu almış olmak (Bu rapor sözlü ve uygulamalı sınavda başarılı olan adaylardan istenecektir),
3.    Ortaöğretim Kurumlannın Kimya Teknolojisi Alanından mezun olmak,
4.    En az 1 yıl alanında mesleki tecrübe sahibi olmak ve belgelendirmek (SGK Hizmet Dökümü ile veya ilgili meslek odası onaylı Bonservis belgesi ile belgelemek),
5.    Başvuru süresinin ilk günü itibarı ile 35 yaşını doldurmamış olmak.
MATBAA TEKNİSYENİ ÖZEL ŞARTLARI
1.    En az ilköğretim mezunu en fazla ön lisans mezunu olmak,
2.    "Dahiliye, Genel Cerrahi, Göz, KBB, Nöroloji ve Psikiyatri" alanlarından "sağlam" onayı alınmış tam teşekküllü devlete bağlı resmi sağlık kuruluşlarından sağlık raporu almış olmak (Bu rapor sözlü ve uygulamalı sınavda başarılı olan adaylardan istenecektir),
3.    En az 3 yıl Matbaa Teknolojisi alanında mesleki tecrübe sahibi olmak ve belgelendirmek (SGK Hizmet Dökümü ile veya ilgili meslek odası onaylı Bonservis belgesi ile belgelemek),
4.    Başvuru süresinin ilk günü itibarı ile 40 yaşını doldurmamış olmak.
OTOMOTİV ELEKTRİKÇİSİ
1.    En az ilköğretim mezunu en fazla ortaöğretim mezunu olmak,
2.    "Dahiliye, Genel Cerrahi, Göz, KBB, Nöroloji ve Psikiyatri" alanlarından "sağlam" onayı alınmış tam teşekküllü devlete bağlı resmi sağlık kuruluşlarından sağlık raporu almış olmak (Bu rapor sözlü ve uygulamalı sınavda başarılı olan adaylardan istenecektir),
3.    a) Mesleki eğitim veren ortaöğretim kurumlannın;
Elektrik-Elektronik Teknolojisi Alanı ile Elektrik, Elektrik-Elektronik, Elektrikçilik, Elektrik Tesisatçılığı, Elektrik-Elektronik Teknolojisi, Oto Elektrik, Bobinaj bölümlerinden herhangi birinden mezun olmuş olmak,
Veya
b)    Otomotiv Elektrikçiliği, Otomotiv Elektromekanikerliği, Bakım ve Onarım Elektrikçiliği, Elektrik, Elektrik Teknolojileri, Bobinaj, Oto Elektrikçiliği dallarının herhangi birinden Milli Eğitim Bakanlığından onaylı Bitirme Belgesi, Yetki Belgesi, Sertifika, Bağımsız İşyeri Açma Belgesi, Kalfalık, Ustalık, Usta Öğreticilik belgelerinden herhangi biri,
Veya
c)    lluy0019-4 Otomotiv Elektrikçisi (seviye 4) Mesleki Yeterlilik Belgesine sahip olmak,
4.Başvuru süresinin ilk günü itibarı ile 40 yaşını doldurmamış olmak.
KAYNAKÇI (Oksijen ve Elektrik)
1.    En az ilköğretim mezunu en fazla ortaöğretim mezunu olmak,
2.    "Dahiliye, Genel Cerrahi, Göz, KBB, Nöroloji ve Psikiyatri" alanlarından "sağlam" onayı alınmış tam teşekküllü devlete bağlı resmi sağlık kuruluşlarından sağlık raporu almış olmak (Bu rapor sözlü ve uygulamalı sınavda başarılı olan adaylardan istenecektir),
3.    a) Mesleki eğitim veren ortaöğretim kurumlarının;
Metal Teknolojisi alanının Kaynakçılık veya Metal Doğrama dallarının herhangi birinden mezun olmak,
Veya
b)    Kaynakçılık, Metal İşleri, Metal Teknolojisi(Kaynakçılık), Elektrik Kaynakçılığı dallarının herhangi birinden Milli Eğitim Bakanlığından onaylı Bitirme Belgesi, Yetki Belgesi, Sertifika, Bağımsız İşyeri Açma Belgesi, Kalfalık, Ustalık, Usta Öğreticilik belgelerinden herhangi biri,
Veya
c)    11UY0014-3 Alüminyum Kaynakçısı {Seviye 3)
11UY0010-3 Çelik Kaynakçısı (Seviye 3)
11UY0016-4 Kaynak Operatörü (Seviye 4)
12UY0053-3 Otomotiv Sac ve Gövde Kaynakçısı Mesleki Yeterlilik Belgesi (Seviye 3),
12UY0053-4 Otomotiv Sac ve Gövde Kaynakçısı (Seviye 4),
Mesleki Yeterlilik Belgelerinden herhangi birine sahip olmak,
4.Başvuru süresinin ilk günü İtibarı ile 40 yaşını doldurmamış olmak.
MOTOR İMALAT BAKIM VE ONARIM İŞÇİSİ
1.    En az ilköğretim mezunu en fazla ortaöğretim mezunu olmak.
2.    "Dahiliye, Genel Cerrahi, Göz, KBB, Nöroloji ve Psikiyatri" alanlarından "sağlam" onayı alınmış tam teşekküllü devlete bağlı resmi sağlık kuruluşlarından sağlık raporu almış olmak (Bu rapor sözlü ve uygulamalı sınavda başarılı olan adaylardan istenecektir),
3.    a) Mesleki eğitim veren ortaöğretim kurumlarının;
Motorlu Araçlar Teknolojisi alanının İş Makineleri veya Otomotiv Elektromekanik dallarından birinden mezun olmak,
Veya
b) Motorlu Araçlar Teknolojisi alanının; Otomotiv Mekanikerliği, Otomotiv Motor Yenileştirmeciliği, İş Makineleri, Otomotiv Elektromekanik, Oto Motor Mekanikerliği, İş Makineleri Bakım Onarımcılığı, İş Makineleri Tamirciliği, Otomotiv Elektro-mekanikerliği, Oto Motor Tamirciliği dallarının herhangi birinden Milli Eğitim Bakanlığından onaylı Bitirme Belgesi, Yetki Belgesi, Sertifika, Bağımsız İşyeri Açma Belgesi, Kalfalık, Ustalık, Usta Öğreticilik belgelerinden herhangi birine sahip olmak.
Veya
d) 20UY0408-4 İş Makinesi Bakım ve Onarımcısı (Seviye 4),
11UY0021-4 Otomotiv Mekanikçisi Mesleki Yeterlilik Belgesi (Seviye 4),
11UY0020-5 Otomotiv Elektromekanikçisi Mesleki Yeterlilik Belgesi (Seviye 5),
Mesleki Yeterlilik Belgelerinden herhangi birine sahip olmak,
4.    Başvuru süresinin ilk günü itibarı ile 40 yaşını doldurmamış olmak,
5.    En az "B" sınıfı sürücü belgesine sahip olmak,
OTOMOTİV ŞASİ VE İSKELET İŞÇİSİ
1.    En az ilköğretim mezunu en fazla ortaöğretim mezunu olmak,
2.    "Dahiliye, Genel Cerrahi, Göz, KBB, Nöroloji ve Psikiyatri" alanlarından "sağlam" onayı alınmış tam teşekküllü devlete bağlı resmi sağlık kuruluşlarından sağlık raporu almış olmak (Bu rapor sözlü ve uygulamalı sınavda başarılı olan adaylardan istenecektir),
3.    Mesleki eğitim veren ortaöğretim kurumlarının;
a)    Motorlu Araçlar Teknolojisi alanının Otomotiv Gövde dalından mezun olmak,
Veya
b)    Motorlu AraçlarTeknolojisi alanının Otomotiv Gövdeciliği dalında Milli Eğitim Bakanlığından onaylı Bitirme Belgesi, Yetki Belgesi, Sertifika, Bağımsız İşyeri Açma Belgesi, Kalfalık, Ustalık, Usta Öğreticilik belgelerinden herhangi birine sahip olmak,
Veya
c)    11UMS0116-4 Otomotiv Gövde Onarımcısı (Seviye 4),
11UMS0116-5 Otomotiv Gövde Onarımcısı (Seviye 5), Mesleki Yeterlilik Belgelerinden herhangi birine sahip olmak.
4.Başvuru süresinin ilk günü itibarı ile 40 yaşını doldurmamış olmak.

131 GEÇİCİ İŞÇİ ALİMİ BRANŞ BAZINDA KONTENJAN DAĞILIMI

POZİSYON

TOPLAM KONTENJAN

KİMYA LABORATUVARI TEKNİSYENİ

19

MATBAA TEKNİSYENİ

2

AŞÇI

84

OTOMOTİV ELEKTRİKÇİSİ

3

MOTOR İMALAT BAKIM VE ONARIM İŞÇİSİ

4

OTOMOTİV ŞASİ VE İSKELET İŞÇİSİ

10

KAYNAKÇI (Oksijen ve Elektrik)

1

İŞLETME ELEKTRONİK BAKIMCISI

8

GENEL TOPLAM

131

 

BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ

POZİSYON

İSTENİLEN İKAMET ADRESİ (İL)

ALIM SAYISI

ADANA

PO5

AŞÇI

ADANA

1

POZANTI

AŞÇI

ADANA

1

SAİMBEYLİ

AŞÇI

ADANA

1

ADANA ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ TOPLAM

3

AMASYA

AMASYA

OTOMOTİV ELEKTRİKÇİSİ

AMASYA

1

AMASYA

MOTOR İMALAT BAKIM VE ONARIM İŞÇİSİ

AMASYA

1

AMASYA

KAYNAKÇI (Oksijen ve Elektrik)

AMASYA

1

ALAÇAM

AŞÇI

SAMSUN

1

OSMANCIK

AŞÇI

ÇORUM

1

AMASYA ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ TOPLAM

5

ANKARA

ANKARA

MATBAA TEKNİSYENİ

ANKARA

2

ANKARA

İŞLETME ELEKTRONİK BAKIMCISI

ANKARA

5

ANKARA

KİMYA LABORATUVARI TEKNİSYENİ

ANKARA

2

BEYPAZARI

AŞÇI

ANKARA

1

ÇAMLIDERE

AŞÇI

ANKARA

1

YEDEK PARÇA DEPO MÜD.

OTOMOTİV ŞASİ VE İSKELET İŞÇİSİ

ANKARA

10

YEDEK PARÇA DEPO MÜD.

OTOMOTİV ELEKTRİKÇİSİ

ANKARA

2

YEDEK PARÇA DEPO MÜD.

MOTOR İMALAT BAKIM VE ONARIM İŞÇİSİ

ANKARA

3

ANKARA ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ TOPLAM

26

ANTALYA

ANTALYA

KİMYA LABORATUVARI TEKNİSYENİ

ANTALYA

2

GÜNDOĞMUŞ

AŞÇI

ANTALYA

1

KORKUTELİ

AŞÇI

ANTALYA

1

KUMLUCA

AŞÇI

ANTALYA

1

ANTALYA ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ TOPLAM

5

ARTVİN

ARDANUÇ

AŞÇI

ARTVİN

1

ARHAVİ

AŞÇI

ARTVİN

1

ARTVİN

AŞÇI

ARTVİN

1

MURGUL

AŞÇI

ARTVİN

1

ŞAVŞAT

AŞÇI

ARTVİN

1

YUSUFELİ

AŞÇI

ARTVİN

1

ARTVİN ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ TOPLAM

6

BALIKESİR

BİGADİÇ

AŞÇI

BALIKESİR

1

GÖNEN

AŞÇI

BALIKESİR

1

İVRİNDİ

AŞÇI

BALIKESİR

1

BALIKESİR ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ TOPLAM

3

BOLU

BOLU

İŞLETME ELEKTRONİK BAKIMCISI

BOLU

3

GÖLYAKA

AŞÇI

DÜZCE

1

GÖYNÜK

AŞÇI

BOLU

1

KIBRISÇIK

AŞÇI

BOLU

1

TAŞKESTİ

AŞÇI

BOLU

1

BOLU ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ TOPLAM

7

BURSA

GEMLİK

AŞÇI

BURSA

1

İNEGÖL

AŞÇI

BURSA

1

İZNİK

AŞÇI

BURSA

1

KARACABEY

AŞÇI

BURSA

1

BURSA ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ TOPLAM

4

ÇANAKKALE

ANAFARTALAR

AŞÇI

ÇANAKKALE

1

KALKIM

AŞÇI

ÇANAKKALE

1

YENİCE

AŞÇI

ÇANAKKALE

1

ÇANAKKALE ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ TOPLAM

3

DENİZLİ

ÇAL

AŞÇI

DENİZLİ

1

ÇAM ELİ

AŞÇI

DENİZLİ

1

DENİZLİ

AŞÇI

DENİZLİ

1

DENİZLİ ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ TOPLAM

3

ELAZIĞ

BİNGÖL

AŞÇI

BİNGÖL

1

BİTLİS

AŞÇI

BİTLİS

1

HAKKARİ

AŞÇI

HAKKARİ

1

MUŞ

AŞÇI

MUŞ

1

TUNCELİ

AŞÇI

TUNCELİ

1

VAN

AŞÇI

VAN

1

ELAZIĞ ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ TOPLAM

6

ERZURUM

AĞRI

AŞÇI

AĞRI

1

İĞDIR

AŞÇI

İĞDIR

1

REFAHİYE

AŞÇI

ERZİNCAN

1

ERZURUM ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ TOPLAM

3

GİRESUN

ESPİYE

AŞÇI

GİRESUN

1

KOYULHİSAR

AŞÇI

SİVAS

1

MESUDİYE

AŞÇI

ORDU

1

TİREBOLU

AŞÇI

GİRESUN

1

GİRESUN ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ TOPLAM

4

ESKİŞEHİR                         ESKİŞEHİR                           KİMYA LABORATUVARI TEKNİSYENİ                       ESKİŞEHİR

4

ESKİŞEHİR ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ TOPLAM

4

HATAY

KİLİS

AŞÇI

KİLİS

1

ANTAKYA

AŞÇI

HATAY

1

HATAY ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ TOPLAM

2

İSPARTA

DİNAR

AŞÇI

AFYONKARAHİSAR

1

EĞİRDİR

AŞÇI

İSPARTA

1

SÜTÇÜLER

AŞÇI

İSPARTA

1

İSPARTA ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ TOPLAM

3

İSTANBUL

ŞİLE

AŞÇI

İSTANBUL

1

VİZE

AŞÇI

KIRKLARELİ

1

İSTANBUL ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ TOPLAM

2

İZMİR

İZMİR

KİMYA LABORATUVARI TEKNİSYENİ

İZMİR

6

AKHİSAR

AŞÇI

MANİSA

1

İZMİR

AŞÇI

İZMİR

1

SOMA

AŞÇI

MANİSA

1

İZMİR ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ TOPLAM

9

KASTAMONU

BOZKURT

AŞÇI

KASTAMONU

1

ÇATALZEYTİN

AŞÇI

KASTAMONU

1

KASTAMONU ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ TOPLAM

2

KAYSERİ

ÇAYIRALAN

AŞÇI

YOZGAT

1

NİĞDE

AŞÇI

NİĞDE

1

SİVAS

AŞÇI

SİVAS

1

YOZGAT

AŞÇI

YOZGAT

1

ZARA

AŞÇI

SİVAS

1

KAYSERİ ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ TOPLAM

5

KONYA

AKSARAY

AŞÇI

AKSARAY

1

ILGIN

AŞÇI

KONYA

1

KARAMAN

AŞÇI

KARAMAN

1

KONYA ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ TOPLAM

3

KÜTAHYA

ALTINTAŞ

AŞÇI

KÜTAHYA

1

DOMANİÇ

AŞÇI

KÜTAHYA

1

TAVŞANLI

AŞÇI

KÜTAHYA

1

KÜTAHYA ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ TOPLAM

3

MERSİN

ÇAMLIYAYLA

_________________ AŞ!__________________

MERSİN

1

MERSİN ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ TOPLAM

1

MUĞLA

KAVAKLIDERE

AŞÇI

MUĞLA

1

MARMARİS

AŞÇI

MUĞLA

1

MUĞLA ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ TOPLAM

2

SAKARYA

AKYAZI

AŞÇI

SAKARYA

1

HENDEK

AŞÇI

SAKARYA

1

İZMİTfKOCAELİ İLİ)

KİMYA LABORATUVARI TEKNİSYENİ

KOCAELİ

2

KARASU

AŞÇI

SAKARYA

1

SAKARYA ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ TOPLAM

5

SİNOP

GERZE

AŞÇI

SİNOP

1

TÜRKELİ

AŞÇI

SİNOP

1

SİNOP ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ TOPLAM

2

ŞANLIURFA

DİYARBAKIR

AŞÇI

DİYARBAKIR

1

MARDİN

AŞÇI

MARDİN

1

ŞANLIURFA ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ TOPLAM

2

TRABZON

TRABZON

KİMYA LABORATUVARI TEKNİSYENİ

TRABZON

3

GÜMÜŞHANE

AŞÇI

GÜMÜŞHANE

1

MAÇKA

AŞÇI

TRABZON

1

PAZAR

AŞÇI

RİZE

1

RİZE

AŞÇI

RİZE

1

TORUL

AŞÇI

GÜMÜŞHANE

1

TRABZON ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ TOPLAM

8

GENEL TOPLAM:

131

Kaynak : Gazete Memur

İlişkili Haberler

Manşetler