,
#KPSS #İş İlanları

Necmettin Erbakan Üniversitesi 146 Sözleşmeli Personel Alacak

Necmettin Erbakan Üniversitesi Konya Merkez ve İlçelerdeki Birimlere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre Sözleşmeli Personel statüsünde istihdam edilmek üzere 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek 2. maddesinin (b) fıkrasına göre 2022 KPSS (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle Sözleşmeli Personel alınacaktır

Necmettin Erbakan Üniversitesi 146 Sözleşmeli Personel Alacak

Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörlüğünden:

4/B SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI

Necmettin Erbakan Üniversitesi Konya Merkez ve İlçelerdeki Birimlere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre Sözleşmeli Personel statüsünde istihdam edilmek üzere 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek 2. maddesinin (b) fıkrasına göre 2022 KPSS (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle Sözleşmeli Personel alınacaktır

I.    GENEL ŞARTLAR:

1)    Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak
2)    Kamu haklarından mahrum bulunmamak
3)    Türk Ceza Kanunu’nun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karsı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karsı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak
4)    657 sayılı Kanunun 53’üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak
5)    Başvuracak adayların durumunun; 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesinin "Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler." hükmüne uygun olmak
6)    2022 KPSS (B) grubu sınavına girmiş olmak (Lisans mezunları için 2022 KPSS (B) grubu KPSSP3 puanı, ön lisans mezunları için 2022 KPSS (B) grubu KPSSP93, ortaöğretim (lise ve dengi) mezunları için 2022 KPSS (B) grubu KPSSP94 puanı esas alınacaktır.)
7)    Erkek adaylar için; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelemiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak

II.    ÖZEL ŞARTLAR

1)    Aranılan nitelikler bölümünde belirtilen öğrenim düzeyinden mezun olmak
2)    Başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış olmak
3)    Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak
4)    Görevinin devamına engel olabilecek hastalık vb. engelleri bulunmamak

III.    BAŞVURUDA İSTENİLER BELGELER VE BAŞVURU İŞLEMLERİ

Başvuruda bulunacaklar adaylar bu ilanın Resmî Gazetede yayım tarihinden itibaren 15 gün içerisinde;
1)    T.C. Kimlik Kartı/Nüfus Cüzdanı (Önlü Arkalı)
2)    Fotoğraf (Son 6 ay içerisinde çekilmiş vesikalık veya biyometrik)
3)    Diploma veya geçici mezuniyet belgesi (Önlü Arkalı veya e-Devletten alınan karekodlu mezuniyet belgesi) (Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı tarafından onaylanmış olması gerekir.)
4)    Aranılan nitelikler bölümünde belirtilen belgeler (Sertifika/Belge/Sağlık Kurulu Raporu vd.)
5)    Tecrübe istenilen pozisyonlar için (Mezuniyetten sonra çalışılan süreler değerlendirilecektir.) MESLEK KODUNU GÖSTERİR SGK hizmet dökümüyle birlikte resmi veya özel kuruluşlardan başvuru tarihleri içerisinde alınmış iş deneyim belgesi (Islak imzalı olarak sisteme eklenecektir. SGK Hizmet dökümünde e-Devletten alınan karekodlu belgeler kabul edilecektir. (SGK Hizmet dökümünde yer alan meslek kodu ile tecrübe istenilen pozisyonun uyumlu olması şarttır.)
6)    2022 yılı KPSS sonuç belgesi (Atama evraklarını teslim ederken verilecektir.)
7)    Askerlik durum belgesi (e-Devletten alınan karekodlu belge) /Terhis belgesi
8)    Adli sicil kaydı (e-Devletten alınan karekodlu belge)
9)    En az 3 (üç) hekim onaylı Sağlık Kurulu Raporu (İstenilen ilan kodu (R-115,R-116, M-112) için atanmaya hak kazanması halinde evraklarını teslim ederken talep edilecektir)
Adayların, https://basvuru.erbakan.edu.tr/ adresinden online olarak eksiksiz yüklemesi ve başvuru işlemini tamamlaması gerekmektedir. Adaylar sadece tek bir pozisyon için nitelik kodu belirterek başvuru yapacaktır. Birden fazla başvuru durumunda tüm başvurular geçersiz sayılacaktır.
6/6/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnameye eklenen (Karar Sayısı: 2012/2964) Ek Madde 7 gereğince, başvuru yapanların beyanları esas alınacaktır. Gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanlar ile ilanımızda belirtilen şartları taşımadığı sonradan tespit edilenler hakkında yasal işlem yapılacağı, atamaları yapılmış ise atamalarının iptal edileceği, idare tarafından kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedelin yasal faizi ile tazmin edileceği hususu önemle duyurulur. Adaylarla hizmet sözleşmesi yapılacak olup sözleşmede belirtilen şartları yerine getirmeyen adayların sözleşmeleri bir ay içerisinde feshedilecektir.
“Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar”ın Yeniden İşe Alınma başlıklı Ek 1 inci maddesinin (b) fıkrasına eklenen; “Sözleşmeli personelin, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmesinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içinde sözleşmeyi tek taraflı feshetmesi halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kamu kurum ve kuruluşlarının sözleşmeli personel pozisyonlarında yeniden istihdam edilemez.” hükmüne aykırı durumu tespit edilenler atanmaya hak kazansalar dahi atamaları yapılmayacaktır. (Sözleşme imzalama aşamasında ilgili belgenin ibrazı istenecektir.)
İdare ihtiyaca bağlı olarak eğitim öğretimin yapıldığı tüm kampüslere (Ereğli ve Seydişehir dahil) kurum içi görevlendirme yapma hakkına sahiptir.
Destek personeli pozisyonlarına ait görev tanımlarındaki işler adayları bilgilendirmek amacıyla yazılmıştır. İdare iş ve işlemlerin değişkenliğine bağlı olarak yeni görevler ekleme hakkını saklı tutar.
İlan şartları ile ilgili R-101 ilan kodu için: 0332 221 0 575, R-102 ilan kodu için: 0332 221 0 500 (Dahili 451), R-103-R-114 arası ilan kodları için: 0332 221 06 55, R-115-R-116 ilan kodları için: 0 332 221 0 561, M-101-M-112 arası ilan kodları için: 0 332 223 60 00, K-101 ilan kodu için: 0 332 223 71 11, V-101 ilan kodu için: 0332 777 00 66, D-101-D-104 arası ilan kodları için: 0332 220 00 25-26,
Başvuru süreci ile ilgili: 0332 221 0 615-17,
Online başvuru ile ilgili: 0332 221 0 541 numaralı telefondan bilgi alınabilir.

IV.    BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARIN İLAN EDİLMESİ:

Başvuru sonunda atanmaya hak kazananların listesi www.erbakan.edu.tr adresinde ilan edilecek olup 3 (üç) gün içerisinde yapılan itirazlar değerlendirmeye alınacaktır. Pozisyonların üç katı kadar yedek belirlenecektir. Asıl olarak atanmaya hak kazanan adayların başvuru yapmadığı, feragat ettiği veya adayın şartları taşımadığının tespit edilmesi halinde yerine ilan edilen yedek adaylardan şartları tutanların sırasıyla ataması yapılacaktır. Başvurusu kabul edilenler arşiv araştırması sonucunda göreve başlayacaktır. Adayların puanlarının eşit olması halinde mezuniyet tarihi önce olan, bunun da eşit olması halinde doğum tarihi büyük olan adaya öncelik tanınacaktır.
KPSS sonucu yüksek puan almak, ilanda yer alan sözleşmeli pozisyona yerleştirmede tek başına hak kazandırmaz. Pozisyon için belirtilen genel ve özel şartlara sahip olmayan adaylar değerlendirmeye alınmayacaktır. Adayların başvuru yaparken aranan nitelikleri taşıyor olmalarına dikkat etmeleri önemlidir. Adayların aranan nitelikleri taşıdığından emin olarak başvuru yapması gereklidir.
Eksik evrak, yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunanlar ile bilgilerindeki tutarsızlıklar yüzünden değerlendirmeye alınmayan adaylar bu durumdan dolayı bir hak iddia edemeyecektir. İlanda bulunmayan hükümler için genel mevzuat hükümleri uygulanır.
İdare ihtiyaca bağlı olarak eğitim öğretimin yapıldığı tüm ilçe yerleşkelerine kurum içi görevlendirme yapma hakkına sahiptir.
Üniversitemiz ilanın herhangi bir aşamasında iptal ve/veya değişiklik yapma hakkına sahiptir. Üniversitemiz web sayfasından yapılan tüm duyurular tebliğ mahiyetinde olacağından, ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

 

SIRA NO

UNVANI

İLAN KODU

ÖĞRENİM

KPSS PUAN TÜRÜ

ADET

ARANAN NİTELİKLER

R-101

Kütüphaneci

2023-R-101

Lisans

2022 KPSS (P3) en az 55 puan

2

Yükseköğretim kuramlarının Bilgi ve Belge Yönetimi, Kütüphanecilik ya da Dokümantasyon ve Enformasyon lisans bölümü mezunu olmak.

R-102

Psikolog

2023-R-102

Lisans

2022 KPSS (P3) en az 55 puan

2

1-Yükseköğretim kuramlarının Psikoloji bölümü lisans mezunu olmak.

2-Klinik Psikolojisi alanında 2 yıl iş tecrübesine sahip olmak.

R-103

Teknisyen (Yangın Algılama ve İhbar Sistemleri)

2023-R-103

Lise ve Dengi

2022 KPSS (P94) en az 55 puan

1

1-Ortaöğretim Kuramlarının;

 • Elektrik,
 • Elektrik-Elektronik Teknolojisi Alanı Elektrik Bölümü,
 • Elektrik-Elektronik Teknolojisi Alanı Asansör Sistemleri, Bobinaj, Büro Makineleri Teknik Servisi, Elektrik Tesisatları ve Pano Montörlüğü, Elektrikli Ev Aletleri Teknik Servisi, Endüstriyel Bakım Onarım, Görüntü ve Ses Sistemleri, Güvenlik Sistemleri, Otomasyon Sistemleri bölümlerinin/alanlarının herhangi birinden mezun olmak.

2-Elektirik alanında ustalık belgesine sahip olmak.

3-En az 1 (bir) yıl yangın algılama ve ihbar sistemlerinde çalışmış olmak ve başvuru genel şartlarında belirtildiği gibi belgelendirmek.

R-104

Teknisyen (Elektrik Tesisatı ve Pano)

2023-R-104

Lise ve Dengi

2022 KPSS (P94) en az 55 puan

3

1-Ortaöğretim Kuramlarının;

 • Elektrik
 • Elektrik-Elektronik Teknolojisi Alanı Elektrik Bölümü
 • Elektrik-Elektronik Teknolojisi Alanı Asansör Sistemleri, Bobinaj, Büro Makineleri Teknik Servisi,Elektrik Tesisatları ve Pano Montörlüğü,Elektrikli Ev Aletleri Teknik Servisi, Endüstriyel Bakım Onarım,Görüntü ve Ses Sistemleri, Güvenlik Sistemleri, Otomasyon Sistemleri bölümlerinin/alanlarının herhangi birinden mezun olmak.

2-En az 1(bir) yıl elektrik tesisatında çalışmış olmak ve başvuru genel şartlarında belirtildiği şekilde belgelendirmek.

 

R-105

Teknisyen (Otomasyon)

2023-R-105

Lise ve Dengi

2022 KPSS (P94) en az 55 puan

3

1-Ortaöğretim Kurumlarının;

 • Elektrik
 • Elektrik-Elektronik Teknolojisi Alanı Elektrik Bölümü
 • Elektrik-Elektronik Teknolojisi Alanı Asansör Sistemleri, Bobinaj, Büro Makineleri Teknik Servisi,Elektrik Tesisatları ve Pano Montörlüğü,Elektrikli Ev Aletleri Teknik Servisi, Endüstriyel Bakım Onarım,Görüntü ve Ses Sistemleri, Güvenlik Sistemleri, Otomasyon Sistemleri bölümlerinin/alanlarının herhangi birinden mezun olmak.

2-En az 1(bir) yıl otomasyon sistemlerinde çalışmış olmak ve başvuru genel şartlarında belirtildiği şekilde belgelendirmek.

R-106

Teknisyen (Mobilya/ Marangoz)

2023-R-106

Lise ve Dengi

2022 KPSS (P94) en az 55 puan

1

Meslek Liselerinin herhangi bir bölümünden mezun olmak.

1-Mobilya veya Marangozluk alanında Mesleki Yeterlilik Belgesi sahibi olmak.

2-Mobilya veya Marangozluk alanında Ustalık Belgesi sahibi olmak.

3-En az 1 yıl marangozluk alanında çalışmış olmak ve başvuru genel şartlarında belirtildiği şekilde belgelendirmek.

(1.), (2.) ve (3.) şartlarından herhangi birini sağlıyor olmak.

R-107

Teknisyen (Alçı Dekorasyon)

2023-R-107

Lise ve Dengi

2022 KPSS (P94) en az 55 puan

1

Meslek Liselerinin herhangi bir bölümünden mezun olmak.

1-Alçı dekorasyon, asma tavan, alçıpan ve duvar işleri alanlarının birinden Mesleki yeterlilik belgesi sahibi olmak.

2-Bu alanların herhangi birinden ustalık belgesi sahibi olmak.

3-En az 1 yıl asma tavan, alçıpan ve duvar işlerinde çalışmış olmak ve başvuru genel şartlarında belirtildiği şekilde belgelendirmek.

(1.), (2.) ve (3.) şartlarından herhangi birini sağlıyor olmak.

R-108

Teknisyen (İklimlendirme)

2023-R-108

Lise ve Dengi

2022 KPSS (P94) en az 55 puan

3

1-Ortaöğretim Kurumlarının Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme Alanının Soğutma Sistemleri, İklimlendirme Sistemleri veya Yapı Tesisat Sistemleri Dallarının herhangi birinden veya Sıhhi Tesisat, Sıhhi Tesisat-Kalorifercilik- Isıtma, Isıtma - Doğalgaz alanlarından herhangi birinden mezun olmak .

2-En az 1 yıl iklimlendirme soğutma ve havalandırma alanlarında çalışmış olmak ve başvuru genel şartlarında belirtildiği şekilde belgelendirmek.

R-109

Teknisyen (Sıhhi Tesisat)

2023-R-109

Lise ve Dengi

2022 KPSS (P94) en az 55 puan

4

1-Ortaöğretim Kurumlarının Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme Alanının Soğutma Sistemleri, İklimlendirme Sistemleri veya Yapı Tesisat Sistemleri Dallarının herhangi birinden veya Sıhhi Tesisat, Sıhhi Tesisat-Kalorifercilik- Isıtma, Isıtma - Doğalgaz alanlarından herhangi birinden mezun olmak .

2-En az 1 yıl sıhhi tesisat alanında çalışmış olmak ve başvuru genel şartlarında belirtildiği şekilde belgelendirmek.

 

R-110

Tekniker (Elektrik)

2023-R-110

Ön Lisans

2022 KPSS (P93) en az 55 puan

2

1-Önlisans düzeyinde eğitim veren yükseköğretim kuramlarının Elektrik, Elektrik-Elektronik, Elektronik- Otomasyon bölümlerinin birinden mezun olmak.

2-En az 1(bir) yıl elektrik tesisatında çalışmış olmak ve başvuru genel şartlarında belirtildiği şekilde belgelendirmek.

R-111

Tekniker (Elektrik)

2023-R-111

Ön Lisans

2022 KPSS (P93) en az 55 puan

1

1-Önlisans düzeyinde eğitim veren yükseköğretim kuramlarının Elektrik, Elektrik-Elektronik, Elektronik- Otomasyon bölümlerinin birinden mezun olmak.

2-En az 1(bir) yıl elektrik tesisatında çalışmış olmak ve başvuru genel şartlarında belirtildiği şekilde belgelendirmek.

3-Yüksek gerilim iletim tesislerinde çalışma izin belgesine (EKAT) sahip olmak.

R-112

Tekniker (Makine)

2023-R-112

Ön Lisans

2022 KPSS (P93) en az 55 puan

2

1-Yükseköğretim kuramlarının Makine ön lisans programlarından mezun olmak.

2-CNC operatörü sertifikasına sahip olmak.

R-113

Teknisyen (İnşaat)

2023-R-113

Lise ve Dengi

2022 KPSS (P94) en az 55 puan

1

1-Ortaöğretim kuramlarının İnşaat Teknolojisi alanından mezun olmak.

R-114

Teknisyen (Fayans)

2023-R-114

Lise ve Dengi

2022 KPSS (P94) en az 55 puan

1

Meslek Liselerinin herhangi bir bölümünden mezunu olmak.

1-Fayans veya karo kaplama alanında Mesleki yeterlilik belgesi sahibi olmak.

2-En az 1 yıl duvar, fayans, karo vb. işlerde çalışmış olmak ve başvuru genel şartlarında belirtildiği şekilde belgelendirmek.

3-Bu alanların herhangi birinden ustalık belgesi sahibi olmak.

(1.), (2.) ve (3.) şartlarından herhangi birini sağlıyor olmak.

R-115

Destek Personeli (Garson/Erkek)

2023-R-115

Lise ve Dengi

2022 KPSS (P94) en az 55 puan

9

 1. Turizm Meslek Lisesi mezunu olmak ya da lise veya dengi okul mezunu olup Milli Eğitim Bakanlığından onaylı servis elemanı veya garsonluk sertifikasına sahip olmak.
 2. Görevini devamlı yapmasına engel bir hastalığının bulunmadığını gösteren sağlık kurulu raporu ile belgelendirmek.

R-116

Destek Personeli (Garson/Erkek)

2023-R-116

Ön Lisans

2022 KPSS (P93) en az 55 puan

5

1-Yükseköğretim kuramlarının Turizm ve Otel İşletmeciliği ön lisans programından mezun olmak ya da Millî Eğitim Bakanlığından onaylı servis elemanı veya garsonluk sertifikasına sahip olmak.

2-Görevini devamlı yapmasına engel bir hastalığının bulunmadığını gösteren sağlık kurulu raporu ile belgelendirmek.

MERAM TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ BAŞHEKİMLİĞİ

SIRA NO

UNVANI

İLAN KODU

ÖĞRENİM

KPSS PUAN TÜRÜ

ADET

ARANAN NİTELİKLER

M-101

Sağlık Teknikeri

2023-M-101

Ön Lisans

2022 KPSS (P93) en az 55 puan

11

Yükseköğretim kurumlarının Anestezi ön lisans programından mezun olmak.

M-102

Diyetisyen

2023-M-102

Lisans

2022 KPSS (P3) en az 55 puan

1

Yükseköğretim kurumlarının Beslenme ve Diyetetik Bölümü mezunu olmak.

M-103

Sağlık Teknikeri

2023-M-103

Ön Lisans

2022 KPSS (P93) en az 55 puan

17

Yükseköğretim kurumlarının Tıbbi Laboratuvar Teknikleri ön lisans programından mezun olmak.

M-104

Sağlık Teknikeri

2023-M-104

Ön Lisans

2022 KPSS (P93) en az 55 puan

19

Yükseköğretim kurumlarının İlk ve Acil Yardım ön lisans programından mezun olmak.

M-105

Sağlık Teknikeri

2023-M-105

Ön Lisans

2022 KPSS (P93) en az 55 puan

2

Yükseköğretim kurumlarının Elektronörofizyoloji ön lisans programından mezun olmak.

M-106

Diğer Sağlık Personeli

2023-M-106

Lisans

2022 KPSS (P3) en az 55 puan

5

Yükseköğretim kurumlarının perfüzyon alanında lisans eğitimi veren fakülte veya yüksekokullardan mezun olmak veya diğer lisans eğitimleri üzerine perfüzyon alanında yüksek lisans mezunu olmak.

M-107

Sağlık Teknikeri

2023-M-107

Ön Lisans

2022 KPSS (P93) en az 55 puan

1

Yükseköğretim kurumlarının Diyaliz ön lisans programından mezun olmak.

M-108

Sağlık Teknikeri

2023-M-108

Ön Lisans

2022 KPSS (P93) en az 55 puan

2

Yükseköğretim kurumlarının Eczane Hizmetleri Bölümü ön lisans programından mezun olmak.

M-109

Sağlık Teknikeri

2023-M-109

Ön Lisans

2022 KPSS (P93) en az 55 puan

4

Yükseköğretim kurumlarının Radyoterapi Teknikleri ön lisans programından mezun olmak.

 

M-110

Sağlık Teknikeri

2023-M-110

Ön Lisans

2022 KPSS (P93) en az 55 puan

10

Yükseköğretim kurumlarının Radyoloji / Tıbbi Görüntüleme Teknikleri ön lisans programından mezun olmak.

M-111

Psikolog

2023-M-111

Lisans

2022 KPSS (P3) en az 55 puan

2

1-Yükseköğretim kurumlarının Psikoloji lisans bölümü mezunu olmak. 2- Wescler çocuklar için zekâ ölçekleri güncel versiyonu sertifikasına sahip olmak.

M-112

Destek Personeli (Garson/Erkek)

2023-M-112

Lise ve Dengi

2022 KPSS (P94) en az 55 puan

1

 1. Turizm Meslek Lisesi mezunu olmak ya da lise veya dengi okul mezunu olup, Milli Eğitim Bakanlığından onaylı servis elemanı, garsonluk vb. sertifikasına sahip olmak.
 2. Görevini devamlı yapmasına engel bir hastalığının bulunmadığını gösteren sağlık kurulu raporu ile belgelendirmek.

DENEYSEL TIP UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ (KONÜDAM)

SIRA NO

UNVANI

İLAN KODU

ÖĞRENİM

KPSS PUAN TÜRÜ

ADET

ARANAN NİTELİKLER

K-101

Biolog

2023-K-101

Lisans

2022 KPSS (P3) en az 55 puan

1

1-Yükseköğretim kurumlarının Biyoloji, Tıbbi Biyolojik Bilimler, Biyoloji Bilimleri ve Biyomühendislik, Moleküler Biyoloji, Moleküler Biyoloji ve Genetik, Biyoteknoloji, Moleküler Biyoteknoloji, Biyoteknoloji ve Moleküler Biyoloji lisans programlarının birinden mezun olmak.

2-A Sınıfı Deney Hayvanları Kullanım Sertifikasına sahip olmak. 3-Belgelendirmek kaydı ile sağlık kurumlarında 5 yıl deneyim sahibi olmak. 4-Belgelendirmek kaydı ile deney hayvanlarında Anestezi, Kan Alma, Enjeksiyon, Hayvan Sağlığı, Cerrahi İşlemler, Tahnit ve Üretim konusunda deneyim sahibi olmak.

VETERİNER FAKÜLTESİ (EREĞLİ)

SIRA NO

UNVANI

İLAN KODU

ÖĞRENİM

KPSS PUAN TÜRÜ

ADET

ARANAN NİTELİKLER

V-

101

Teknisyen

2023-V-101

Lise ve Dengi

2022 KPSS (P94) en az 55 puan

1

1-Ortaöğretim kurumlarının Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Hayvan Yetiştiriciliği ve Sağlığı alanında mezun olmak.

2-Belgelendirmek kaydıyla alanında en az 2 yıl çalışmış olmak.

3-Sığırlarda suni tohumlama sertifikasına sahip olmak.

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ

SIRA NO

UNVANI

İLAN KODU

ÖĞRENİM

KPSS PUAN TÜRÜ

ADET

ARANAN NİTELİKLER

D-101

Destek Personeli (Temizlik)

2023-D-101

Lise ve Dengi

2022 KPSS (P94) en az 55puan

9

1-Ortaöğretim kurumlarının herhangi birinden mezun olmak.

2-Bu kadroda göreve başlayacak personeller Fakültemizde genel alanlar temizliği, klinik temizliği, idari ve akademik ofisler temizliği, eğitim alanları temizliği, bahçe alanları-çevre düzenleme ve temizliği, taşıma vb. işlerinde veya Fakülte diş protez laboratuvarında temizlik yapmak ve sterilizasyon biriminde çalıştırılmak üzere görevlendirileceklerdir.

3-Diş protez laboratuvarlarında veya sterilizasyon biriminde en az 2 yıl çalışma deneyimi olmak.

D-102

Sağlık Teknikeri

2023-D-102

Ön Lisans

2022 KPSS (P93) en az 55puan

13

1-Yükseköğretim kurumlarının Ağız ve Diş Sağlığı ön lisans programından mezunu olmak.

2-Bu kadroda göreve başlayacak personeller Fakültemizde kliniklerde hasta kayıt işlemleri, klinik hizmetlerinde ve sterilizasyon biriminde görevlendirileceklerdir.

D-103

Diğer Sağlık Personeli

2023-D-103

Lise ve Dengi

2022 KPSS (P94) en az 55

puan

1

1-Sağlık Meslek Liselerinin Tıbbi Sekreterlik (Tıp Sekreterliği Dalından veya Sağlık Hizmetleri Sekreterliği Dalından) bölümü mezun olmak.

D-104

Sağlık Teknikeri

2023-D-104

Ön Lisans

2022 KPSS (P93) en az 55 puan

5

1-Yükseköğretim kurumlarının Diş Protez Teknikerliği/Diş Protez Teknolojisi ön lisans programından mezun olmak.

2-En az 2 yıl yükseköğretim kuramlarında diş protez teknisyeni olarak çalışmış olmak.

3-Lazer sinter cihazı kullanım sertifikasına sahip olmak.

4-Dental CNC makinesi, dental model tarayıcı yazılım programı kullanım sertifikalarına sahip olmak.

Kaynak : Gazete Memur

İlişkili Haberler

Manşetler