,

Necmettin Erbakan Üniversitesi 1 Sözleşmeli Avukat Alacak

Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesine, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnameye ekli 28.06.2007 tarihli ve 26566 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslarda yer alan ek 2. maddenin (b) fıkrasına göre aşağıda belirtilen pozisyona sözleşmeli personel alınacaktır.

Necmettin Erbakan Üniversitesi 1 Sözleşmeli Avukat Alacak

SÖZLEŞMELİ (4/B) PERSONEL ALIMI İLANI

NİTELİK

KODU

ÜNVANI

ADEDİ

ARANAN NİTELİKLER

01

Avukat (Kısmi Zamanlı)

1

Hukuk Fakültesi mezunu olmak, avukatlık ruhsatına sahip olmak,

Staj süresi hariç 3 yıllık mesleki tecrübesi bulunmak, (Belgelendirmek kaydıyla)

İdare Hukuku, Tıp Hukuku, Bilişim Hukuku ve İş Hukuku alanlarında eğitim almış olmak. (Belgelendirmek kaydıyla)

NOT: Adaylarla hizmet sözleşmesi yapılacak olup, sözleşmede belirtilen şartları yerine getirmeyen adayların sözleşmeleri 1 (bir) ay içerisinde feshedilecektir. Başvuracak adaylarda yukarda belirtilen özel şartlar ile 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 48. maddesinde (A fıkrasının 4, 5, 6 ve 7. bentlerinde) belirtilen aşağıdaki genel şartlar aranır.

I.    GENEL ŞARTLAR :
1-Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
2-Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
3-Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karsı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karsı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak,
4-Erkekler için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelemiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
5-657 sayılı Kanunun 53 üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,
6-Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması yapılması sonucunda atanmaya engel bir durum bulunmamak,
7-Başvuru itibariyle 18 yaşını tamamlamış ve 35 yaşını tamamlamamış olmak, 
8-Başvuracak adayların durumunun; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesinin "Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler." hükmüne uygun olmak.
9-Avukat (kısmi zamanlı) pozisyonu için KPSS şartı aranmadığından, birden fazla başvuru olduğu takdirde mülakat yapılacaktır.

II.    ÖZEL ŞARTLAR
1-Aranılan nitelikler bölümünde belirtilen öğrenim düzeyinden mezun olmak.
2-Başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış olmak.
3-Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

III.    BAŞVURU
Adayların bu ilanın Resmi Gazetede yayım tarihinden itibaren 15 gün içerisinde;
1-Başvuru sırasında Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası beyanının teyidi amacıyla, Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasının da yer aldığı nüfus cüzdanı aslı,
2-Aranılan nitelikler bölümünde belirtilen diploma, avukatlık ruhsatı ve eğitim sertifikaları,
3-Adli Sicil Kaydı,
4-    SGK hizmet dökümü veya ilgili kurumdan alınan hizmet belgesi,
5-1 adet fotoğraf ile birlikte
Necmettin Erbakan Üniversitesi Personel Daire Başkanlığından temin edilecek başvuru formunu doldurarak şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir.
(Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.)
NOT : 6/6/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnameye eklenen (Karar Sayısı : 2012/2964) Ek Madde 7 gereğince, başvuru yapanların Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası, adres bildirimi ve askerlik durumlarına ilişkin yazılı beyanları esas alınacaktır. Gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanlar ile ilanımızda belirtilen şartları taşımadığı sonradan tespit edilenler hakkında yasal işlem yapılacağı, atamaları yapılmış ise atamalarının iptal edileceği, idare tarafından kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedelin yasal faizi ile birlikte tazmin edileceği hususu önemle duyurulur.

IV.    BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARIN İLAN EDİLMESİ :
Başvuru sonunda atanmaya hak kazananların listesi www.erbakan.edu.tr adresinde ilan edilecektir. Kadroların iki katı kadar yedek belirlenecektir. Asıl kazananlardan atanmak üzere başvuru olmadığı takdirde ilan edilen yedek kazananlardan sırası ile çağrılacaktır. Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından, ayrıca tebligat yapılmayacaktır. Atanmaya hak kazanan adayların sonuçlarının ilan edilmesinden itibaren 15 gün içerisinde istenilen belgeleri tamamlayarak Necmettin Erbakan Üniversitesi Personel Daire Başkanlığına şahsen teslim etmeleri gerekmektedir. Bu süre içerisinde belgeleri teslim etmeyen adaylar haklarını kaybederler.

Kaynak : Gazete Memur

İlişkili Haberler

Manşetler