,

Munzur Üniversitesi 6 Sözleşmeli Personel Alacak

Üniversitemizde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre Sözleşmeli Personel olarak istihdam edilmek üzere 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar’ın Ek 2 nci maddesinin (b) fıkrasına göre 2020 KPSS (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle sözleşmeli personel alınacaktır.

Munzur Üniversitesi 6 Sözleşmeli Personel Alacak

657 / 4-B SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI

1-    GENEL ŞARTLAR (Tüm Unvanlar İçin):
1.    Türk vatandaşı olmak.
2.    657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak zorunludur.
3.    7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu uyarınca yaptırılacak olan arşiv araştırması sonucu olumlu olmak.
4.    Tüm pozisyonlar için haftalık çalışma süresi (40) saati aşmayacak şekilde ilgili birimin yönetimi tarafından belirlenecek saatlerde görev yapma (gece dahil) şartını kabul etmek, vardiyalı çalışmasına engel durumu bulunmamak.
5.    2020-KPSS ortaöğretim mezunları için KPSS P94 puanına sahip olmak.
6.    Adaylarla hizmet sözleşmesi yapılacak olup, sözleşmede belirtilen şartları yerine getirmeyen adayların sözleşmeleri 1 (bir) ay içerisinde feshedilecektir.
7.    5917 sayılı Kanunun 47. maddesinin 5. fıkrası a/2 bendi uyarınca, 4-B madde kapsamında istihdam edilenler için “.. .hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.” yönünde 657 sayılı Kanunun 4/B maddesine eklenen amir hüküm gereği, ilgili durumu karşılayanlar 1 (bir) yıl süre geçmeden başvuruda bulunamayacaktır.

2-BAŞVURU TAKVİMİ, BAŞVURU ADRESİ VE İLETİŞİM BİLGİLERİ

Başvuru Takvimi

İlan Yayım Tarihi

9 Kasım 2022

Başvuru Başlangıç Tarihi

9 Kasım 2022

Son Başvuru Tarihi

24 Kasım 2022 (Mesai Bitimi)

Değerlendirme Sonuç İlan Tarihi

15 Aralık 2022

Sonuçların İlan Edileceği İnternet Sitesi

https: //www.munzur. edu.tr/

Üniversite zorunlu hallerde başvuru takviminde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

 

Başvuru Adresi ve İletişim Bilgileri:
Adaylar başvurularını ilanın resmi gazetede yayımlandığı tarihten itibaren 15 (on beş) gün içinde (son gün mesai saati bitimine kadar) Munzur üniversitesi resmi internet sayfası https://www.munzur.edu.tr den ilan tarihi itibariyle temin edecekleri başvuru formu ve istenilen belgelerle birlikte Munzur Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı Aktuluk Yerleşkesi Merkez/TUNCELİ adresine şahsen yapacaktır. Süresi içerisinde yapılmayan ya da eksik belge ile yapılan başvurular ile faks, internet veya posta ile yapılacak başvurular işleme alınmayacaktır.
Adaylar başvuru süreciyle ilgili olarak 0 (428) 213 17 94, (1217 ) numaralı telefondan yardım alabilecektir.

3-İLAN EDİLEN POZİSYONLARA AİT BİLGİLER

İLAN NO

POZİSYON ADI/ CİNSİYET

ÖĞRENİM

ADETİ

ARANILAN ŞARTLAR

GÖREV TANIMI

2022-1

Koruma ve Güvenlik Görevlisi (Erkek)

Lise ve Dengi

4

 • 2020 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavından (KPSS P94) en az 50 ve üzeri puan almış olmak,
 • Ortaöğretim (Lise ve Dengi) Kurumlarının herhangi bir alanından mezun olmak.
 • Başvuru bitimi tarihi itibarıyla 35 (otuzbeş) yaşını bitirmemiş olmak.
 • İlana son başvuru tarihi ve yerleşen adaylar için ise ibraz tarihi itibarıyla geçerlilik süresi dolmamış silahlı/silahsız özel güvenlik görevlisi kimlik kartına sahip olmak,
 • 10/06/2004 tarihli ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun 10 uncu maddesinde yer alan şartları taşımak ve vardiyalı çalışmaya engel durumu bulunmamak,
 • Askerliğini yapmış olmak,
 • 175 cm’den kısa olmamak,
 • Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek psikiyatrik hastalığı bulunmamak, bedensel özürlü olmamak, şaşılık, körlük, topallık, işitme kaybı, yüz çehresinde sabit eser, uzuv noksanlığı, kekemelik ve benzeri engeller bulunmamak,
 • Vücutta görünecek şekilde dövmesi bulunmamak,
 • Belgelendirmek kaydıyla beden kitle endeksi 18 (dâhil) ile 27 (dâhil) arasında olmak.

Bu pozisyonda vardiya sistemi uygulanmaktadır. Üniversitemiz İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığına bağlı Koruma ve Güvenlik Şube Müdürlüğü tarafından farklı yerleşkelerde (İlçeleri dâhil) ihtiyaca binaen görevlendirilecektir.

2022-2

Destek Personeli (Temizlik) (Erkek)

Lise ve Dengi

2

 • 2020 Kamu Personeli Seçme Sınavında (KPSS P94) en az 50 ve üzeri puan almış olmak.
 • Ortaöğretim (Lise ve Dengi) Kurumlarının herhangi bir alanından mezun olmak.
 • Başvuru bitimi tarihi itibarıyla 40 (Kırk) yaşını bitirmemiş olmak.
 • Askerlik yapmış olmak veya askerlikle ilişiği bulunmamak.
 • Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalık ve benzeri engelleri bulunmamak,

İlgililerin görevleri;

Kapalı mekânların ana girişi dâhil sınıflar, laboratuvarlar, salonlar ve çalışma odaları ile ortak alanları süpürmek ve paspas yapmak,

Katı atıkları ve geri dönüşüm materyallerini düzenli olarak toplamak,

Pencere çerçeveleri, masa, raf, aydınlatma armatürleri, kalorifer petekleri, pervaz ve benzeri yerleri nemli bezle silmek,

Günlük olarak tuvaletleri sabunlu ve dezenfektan bir malzeme ile yıkamak,

Lavaboları sıvı temizleyici malzeme ile temizlemek, Aynaları ve muslukları silmek,

Pencere kenarı, kalorifer üstü ve benzeri yerlerin tozunu almak,

Tuvaletleri temiz tutmak, kâğıt havlu ve sıvı sabun eksildikçe tamamlamak ve kontrol formunu paraflamak, Malzeme, demirbaş, makine-teçhizat vb. eşya veya yükleri taşımak, yükleme ve boşaltma işlerini yapmak, Çevre düzenlemesi yapmak, çim biçmek, çiçek ve peyzaj bakımı, budama, sulama işlemlerini yürütmek, Görevlendirildikleri birimlerde yiyecek ve/veya içecek servisi yapmak, Görevlendirildikleri birimlerde görev tanımlarına uygun olarak bina yöneticileri tarafından verilen diğer iş ve işlemleri yürütmek.

4.    BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER
-.1. Sözleşmeli Personel Pozisyonlarına Müracaat Edecek Adaylardan İstenilen Belgeler;
-Eksiksiz doldurulmuş Başvuru Formu (Üniversitemiz web sayfasında yayımlanan başvuru formu)
-2020 KPSS Sonuç Belgesi,
-1 (bir) adet Fotoğraf (Başvuru formuna yapıştırılacaktır)
-Adli Sicil Belgesi, (e-Devletten alınan karekodlu belgeler kabul edilir.)
-Güvenlik personeli için geçerli özel güvenlik görevlisi kimlik kartı,(onaylı sureti)
-Askerlik Durum Belgesi (e-Devletten alınan kare kodlu belgeler kabul edilir.)
-Nüfus Cüzdan Sureti. (e-Devletten alınan karekodlu belgeler kabul edilir.)
-Diploma veya Mezun Belgesi, (e-Devletten alınan karekodlu belgeler kabul edilir.)
-Başvuru süresi içerisinde alınmış olması kaydıyla güvenlik görevlisi pozisyonları için beden kitle endeksini gösterir belgenin aslı (resmi veya özel sağlık kuruluşlarından/merkezlerinden başvuru süresi içerisinde alınan belgede boy uzunluğu ile beden kitle endeksi açıkça belirtilmiş olacaktır.)

5.DİĞER AÇIKLAMALAR VE ÖNEMLİ HUSUSLAR
-Adaylarla hizmet sözleşmesi yapılacak olup, sözleşmede belirtilen şartları yerine getirmeyen adayların sözleşmeleri 1 (bir) ay içerisinde feshedilecektir.
-“Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar”ın Yeniden İşe Alınma başlıklı Ek 1 inci maddesinin (b) fıkrasına eklenen; “Sözleşmeli personelin, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmesinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içinde sözleşmeyi tek taraflı feshetmesi halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kamu kurum ve kuruluşlarının sözleşmeli personel pozisyonlarında yeniden istihdam edilemez.” hükmüne aykırı durumu tespit edilenler atanmaya hak kazansalar dahi atamaları yapılmayacaktır (Sözleşme imzalama aşamasında ilgili belgenin ibrazı istenecektir.)
-Sözleşme yapmaya hak kazanan adaylar sözleşmede belirtilen görev yerinde ikamet etmek zorundadır.
-İdare ihtiyaca bağlı olarak eğitim öğretimin verildiği ilçelere kurum içi görevlendirme yapma hakkına sahiptir. 
-Adaylar aynı ilan dönemi içerisinde özel şartlarını taşıdığı sadece bir ilana başvurabilecektir. Birden fazla ilana başvurusu bulunduğu tespit edilen adayların başvuruları iptal edilecektir.
-Yurtdışından alınmış diplomaların Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca denkliğinin onaylandığını gösterir belge başvuru formuna eklenecektir.
-Destek personeli pozisyonlarına ait görev tanımlarındaki işler adayları bilgilendirmek amacıyla yazılmıştır. İdare iş ve işlemlerin değişkenliğine bağlı olarak yeni görevler ekleme hakkını saklı tutar.

6.YERLEŞTİRME İŞLEMLERİ
-657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4’üncü maddesinin (B) fıkrası ve 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar çerçevesinde, yazılı ve sözlü sınav yapılmaksızın, genel şartlar ile pozisyonla ilgili aranan özel şartları taşıyan adaylar arasından 2020 yılına ait KPSS (B) grubu olmak üzere puan sıralaması esas alınmak suretiyle yerleştirme işlemi yapılacaktır.
-İlan edilen pozisyon sayısının üç katı kadar yedek aday belirlenecektir.
-Atanmaya hak kazanan adayların, sonuçların ilan edilmesinden itibaren 15 gün içerisinde istenilen belgeler ile Munzur Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı'na şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir. Bu süre içerisinde istenilen belgeleri teslim etmeyen veya müracaat etmeyen adaylar hakkını kaybetmiş sayılır.
-Asıl olarak atanmaya hak kazanan adayların başvuru yapmadığı, feragat ettiği veya adayın şartları taşımadığının tespit edilmesi halinde yerine ilan edilen yedek adaylardan şartları tutanların sırasıyla ataması yapılacaktır.
-KPSS' de yüksek puan almak, ilanda yer alan sözleşmeli pozisyona yerleştirmede tek başına hak kazandırmaz. Pozisyon için belirtilen genel ve özel şartlara sahip olmayan adaylar değerlendirmeye alınmayacaktır.
-Eksik evrak, yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunanlar ile bilgilerindeki tutarsızlıklar yüzünden değerlendirmeye alınmayan adaylar bu durumdan dolayı bir hak iddia edemeyecektir.
-Gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanlar hakkında yasal işlem başlatılacak olup atamaları yapılmış ise de atamaları iptal edilecektir. Bu kişilere kurumumuzca bir ücret ödenmiş ise bu ücret yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.
-Başvuru yapan adaylara evrak iadesi yapılmayacaktır.
-Üniversitemiz web sayfasından yapılan tüm duyurular tebligat mahiyetinde olup kişilere ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.
-İlanda bulunmayan hükümler için genel mevzuat hükümleri uygulanır.

Kaynak : Gazete Memur

İlişkili Haberler

Manşetler