,

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığı 75 Memur Alacak

Aşağıda unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS puan türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla, belirtilen boş kadrolara açıktan atama yoluyla memur alınacaktır.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığı 75 Memur Alacak

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINA
İLK DEFA ATANMAK ÜZERE MEMUR ALIM İLANI

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığı bünyesinde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak istihdam edilmek üzere; Belediye İtfaiye Yönetmeliği ve Belediye Zabıta Yönetmeliği hükümlerine göre aşağıda unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS puan türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla, belirtilen boş kadrolara açıktan atama yoluyla memur alınacaktır.

Sıra No

Kadro

Unvanı

Hizmet Sınıfı

Kadro Derecesi

Kadro Adedi

Niteliği

Cinsiyeti

KPSS Puan Türü

KPSS Taban Puanı

1

İtfaiye Eri

GİH

9

23

-Herhangi bir ön lisans programından mezun olmak.

-En az ( C ) sınıfı sürücü belgesi sahibi olmak.

Erkek

P93

En az 60 puan

2

İtfaiye Eri

GİH

9

2

-Makine Mühendisliği veya Makine ve İmalat Mühendisliği lisans programlarının birinden mezun olmak.

-En az ( B ) sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.

Erkek

P3

En az 60 puan

3

İtfaiye Eri

GİH

10

35

-Herhangi bir ortaöğretim kurumundan (lise ve dengi okul) mezun olmak.

-En az ( C ) sınıfı sürücü belgesi sahibi olmak.

Erkek

P94

En az 50 puan

4

Zabıta

Memuru

GİH

9

5

-Lisans düzeyinde eğitim veren İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat Fakültesi, İşletme Fakültesi, Siyasal Bilgiler/Bilimler Fakültesi bölümlerinin birinden veya Halkla İlişkiler lisans bölümünden mezun olmak.

-En az ( B ) sınıfı sürücü belgesi sahibi olmak.

Erkek

/ Kadın

P3

En az 60 puan

5

Zabıta

Memuru

GİH

9

10

-Maliye, Yerel Yönetimler, İşletme Yönetimi, Halkla İlişkiler ve Tanıtım, Adalet, Çevre Temizliği ve Denetimi, Özel Güvenlik ve Koruma ön lisans programlarının birinden mezun olmak.

-En az (B) sınıfı sürücü belgesi sahibi olmak.

Erkek

/ Kadın

P93

En az 60 puan

BAŞVURU GENEL VE ÖZEL ŞARTLARI:

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığının yukarıda belirtilen boş itfaiye eri ve zabıta memuru kadroları için yapılacak başvurularda uyulması gereken genel ve özel şartlar aşağıda belirtilmiştir.

1.    BAŞVURU GENEL ŞARTLARI:
İlan edilen itfaiye eri ve zabıta memuru kadrolarına atanmak için başvuracak adayların, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 40 ıncı maddesi ile 48 inci maddesinin (A) fıkrasında belirtilen aşağıdaki genel şartlara sahip olmaları gerekmektedir.
•    Türk vatandaşı olmak,
•    Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
•    Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
•    Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle, askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
•    Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmamak,
•    İlan edilen kadro için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak,

2.    BAŞVURU ÖZEL ŞARTLARI:
•    İlan edilen itfaiye eri ve zabıta memuru kadroları için, mezun olunan okul itibarıyla öğrenim şartını taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak 2022 yılı Kamu Personel Seçme Sınavından (KPSS) alım yapılacak kadroların karşısındaki puan türlerinden, belirtilen asgari KPSS puanını almış olmak,
•    657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinin (A) fıkrasında belirtilen genel şartların yanı sıra Belediye
İtfaiye Yönetmeliği’nin 15/A maddesi ve Belediye Zabıta Yönetmeliği’nin 13/A maddesindeki özel şartlara göre, itfaiye eri ve zabıta memuru kadrolarına başvuru yapılabilmesi için; tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde en az 1.67 metre, kadınlarda en az 1.60 metre boyunda olmak ve boyun 1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında (+,-) 10 kilogramdan fazla fark olmamak.
Adayların boy ve kilo tespitleri Belediyemizce yapılacaktır.
•    Sınavın yapıldığı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmak.
•    İtfaiye Eri kadrosuna başvuracak adaylar için sağlık açısından kapalı mekân, dar alan ve yükseklik gibi fobisi olmamak kaydıyla itfaiye teşkilatının çalışma şartlarına uygun olmaları,
•    13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümlerince verilen ve tablonun
nitelik kısmında belirtilen en az (B) veya en az (C) sınıfı sürücü belgesine sahip olmak,
•    Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak,

3.    BAŞVURU ESNASINDA ADAYLARDAN İSTENİLEN BELGELER:
Başvuru sırasında;
Başvuru formunu Kurumumuzdan veya Belediyemizin www.mugla.bel.tr internet adresinden temin edilecektir.
Başvuru formuna aşağıdaki belgeler eklenecektir.
•    Hangi kadroya başvuracağına dair dilekçe, (Adaylar şartlarını sağladığı yalnızca bir kadroya başvuru yapabileceklerdir.)
•    Nüfus cüzdanı veya kimlik kartının aslı veya Kurumumuzca onaylanmak üzere fotokopisi,
•    Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı örneği, e-devlet üzerinden alınmış barkotlu mezuniyet belgesi, (aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri Belediyemizce tasdik edilebilir),
•    Yabancı okul mezunları için denklik belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri Belediyemizce tasdik edilebilir),
•    Sürücü belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri Belediyemizce tasdik edilebilir),
•    KPSS Sonuç Belgesinin ÖSYM sitesinden alınan doğrulama kodlu bilgisayar çıktısı,
•    Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı,
•    Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyanı,
•    Son altı ay içerisinde çekilmiş 2 adet fotoğraf (1 adedi forma yapıştırılacak),

4.    BAŞVURU YERİ, TARİHİ, ŞEKLİ VE SÜRESİ:
Adaylar, sözlü ve uygulamalı sınava katılabilmek için;
•    04-05-06-07 Aralık 2023 tarihlerinde 08.30-17.30 saatleri arasında, başvuru formu ve yukarıda
sayılan belgeler ile birlikte, sağlık personeli gözetiminde boy ve kilo ölçümü yapmak üzere Orhaniye Mahallesi Fuat Ardıç Caddesi No: 3 Menteşe / MUĞLA adresindeki İtfaiye Dairesi Başkanlığı içinde yer alan İnsan Kaynakları Şube Müdürlüğüne ait başvuru masasına şahsen müracaat ederek başvuru sürecini tamamlayacaklardır.
•    Başvurular şahsen yapılacaktır. Posta ile veya diğer şekillerde yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
•    Eksik bilgi ve belgelerle ya da nitelikleri uygun olmadığı halde yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

5.    BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ - BAŞVURUSU KABUL EDİLENLERİN İLANI
1-    T.C. Kimlik numarası ile ÖSYM kayıtlarının uyumunu kontrol etmek suretiyle adaylar KPSS puanlarına göre sıralanarak, en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere atama yapılacak her bir unvan için boş kadro sayısının beş katı oranında aday sözlü ve uygulamalı sınava çağrılacaktır,
2-    Sınava çağrılacak son sıradaki adayla aynı puana sahip olan diğer adaylar da sınava çağrılacaktır,
3-    Sınava girmeye hak kazanan adaylar ve KPSS puanları ile sınav yeri ve zamanı başvuruların değerlendirilmesine müteakip 13.12.2023 tarihinde Belediyemizin web sayfası www.mugla.bel.tr adresinde ilan edilecektir.
4-    Başvuruları kabul edilip sınava çağrılan adaylar, Belediyemizce düzenlenen ve adayların kimlik bilgileri ile sınav yeri ve tarihinin bulunduğu “Sınav Giriş Belgesini” Belediyemizin resmi internet sayfasından (www.mugla.bel.tr) temin edeceklerdir. Bu belge sınava girişte ibraz edilecektir.
5-    Sınava katılma hakkı elde edemeyen adaylara herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır.

6-    SINAVIN YERİ, ZAMANI VE KONULARI:
İtfaiye Eri kadrolarına alım için;
Sözlü ve uygulamalı sınav 18-29 Aralık 2023 tarihleri arasında Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı Orhaniye Mahallesi Fuat Ardıç Caddesi No:3 Menteşe / MUĞLA adresindeki yerleşkesinde yapılacaktır. Sınavlar saat 09.00'da başlayacaktır.
Sözlü ve uygulamalı sınav, aynı gün içerisinde bitirilemez ise ertesi gün devam edilecektir.
Sınava girmeye hak kazandığı halde, ilan edilen sınav tarihinde sınava katılmayan ve/veya mazeretine binaen katılamayan adaylar, sınav hakkını kaybetmiş sayılacaktır.
Sınav, adayların bilgi ve yeteneklerini ölçecek şekilde sözlü ve uygulamalı olmak üzere iki bölüm halinde yapılacaktır.
Zabıta memuru kadrolarına alım için;
Sözlü ve uygulamalı sınav 2-4 Ocak 2024 tarihleri arasında Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı Orhaniye Mahallesi Fuat Ardıç Caddesi No:3 Menteşe / MUĞLA adresindeki yerleşkesinde yapılacaktır. Sınavlar saat 09.00'da başlayacaktır.
Sözlü ve uygulamalı sınav, aynı gün içerisinde bitirilemez ise ertesi gün devam edilecektir.
Sınava girmeye hak kazandığı halde, ilan edilen sınav tarihinde sınava katılmayan ve/veya mazeretine binaen katılamayan adaylar, sınav hakkını kaybetmiş sayılacaktır.
Sınav, adayların bilgi ve yeteneklerini ölçecek şekilde sözlü ve uygulamalı olmak üzere iki bölüm halinde yapılacaktır.
Sınav Konuları:
1.    Sözlü sınav;
a)    Türkiye Cumhuriyeti Anayasası,
b)    Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi,
c)    657 sayılı Devlet Memurları Kanunu,
d)    Mahalli idareler ile ilgili temel mevzuat konularını kapsar.
2.    Uygulamalı sınav;
İtfaiye eri kadrosu için, kadro unvanına ilişkin mesleki bilgi ve yeteneğin ölçülmesi ile araç kullanımı ve fiziksel dayanıklılık gibi özelliklerin ölçülmesini kapsayacak şekilde yapılacaktır.
Zabıta memuru kadrosu için, kadro unvanına ilişkin mesleki bilgi ve yeteneğin ölçülmesi ile sportif dayanıklılık gibi özelliklerin ölçülmesini kapsayacak şekilde yapılacaktır.

7-    SINAV DEĞERLENDİRME – SONUÇLARA İTİRAZ:
a)    Sözlü sınav, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, mahalli idareler ile ilgili temel mevzuat konularında 25’er puan olmak üzere toplamda 100 puan ve sınav kurulu üyelerince verilen puanlar ayrı ayrı tutanağa geçirilir.
Uygulamalı sınav, 100 tam puan üzerinden yapılır ve sınav kurulu üyelerince verilen puanlar ayrı ayrı tutanağa geçirilir.
b)    Sınavda değerlendirme;
•    Zabıta memuru kadrosu için, sınavın sözlü bölümünün %50’si, uygulamalı bölümünün
%50’si alınarak sınav puanı hesaplanır.
•    İtfaiye eri kadrosu için, sınavın sözlü bölümünün %40’ı, uygulamalı bölümünün %60’ı
alınarak sınav puanı hesaplanır.
c)    Sınavda başarılı sayılmak için en az 60 puan alınması şarttır.
d)    Adayların atamaya esas başarı puanı, Belediyemiz tarafından yapılan sınav puanı ile KPSS puanının aritmetik ortalaması alınmak suretiyle belirlenir ve Belediyemiz ( www.mugla.bel.tr ) internet adresinde ilan edilir.
e)    Adayların atanmaya esas başarı puanlarının aynı olması halinde KPSS puanı yüksek olana öncelik tanınır.
f)    En yüksek başarı puanından başlamak üzere atama yapılacak kadro sayısı kadar asıl aday ve asıl aday sayısı kadarda yedek aday belirlenecektir. Asıl ve yedek aday listeleri Belediyemizin internet adresinde (www.mugla.bel.tr) ilan edilecek ve listede yer alanlara ayrıca yazılı tebligat yapılacaktır.
Sınav Kurulu; sınav sonunda personel alımı için ilana çıktığı kadrolardan, başarı puanlarını düşük bulduğu veya yeterli bulmadığı takdirde sınav duyurusunda ilan edilenlerin bir kısmını ya da hiçbirini alıp almama hakkına sahiptir.
Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya herhangi bir şekilde gerçeği sakladığı tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve bunların atamaları yapılmaz. Bu gibi durumları tespit edilenlerin atamaları yapılmış olsa dahi atamaları iptal edilir. Bu kişiler hiçbir hak talep edemezler ve haklarında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.
Sınav sonuçlarına, başarı listesinin Belediyenin internet adresinde ( www.mugla.bel.tr ) ilanından itibaren yedi gün içinde yazılı olarak itiraz edilebilir. İtirazlar, sınav kurulu tarafından yedi gün içerisinde sonuçlandırılır ve ilgiliye yazılı olarak bilgi verilir.
İlan Olunur.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kaynak : Gazete Memur

İlişkili Haberler

Manşetler