,

Milli Savunma Bakanlığı 39 Uzman Yardımcısı Alacak

Millî Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı ve Kuvvet Komutanlıklarında istihdam edilmek üzere; Tablo-1 ’de belirtilen faaliyet takvimine uygun olarak, Tablo-2’de yer alan niteliklerde, “Millî Savunma Uzmanlığı Yönetmeliği" ve "Silahlı Kuvvetler Uzmanlığı Yönetmeliği" hükümlerine göre Uzman Yardımcısı temini yapılacaktır.

Milli Savunma Bakanlığı 39 Uzman Yardımcısı Alacak

Milli Savunma Bakanlığından:

MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI, GENELKURMAY BAŞKANLIĞI,
KUVVET KOMUTANLIKLARINA KARİYER UZMAN YARDIMCISI ALIM İLANI

 1. SINAVA İLİŞKİN BİLGİLER:
 1. Millî Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı ve Kuvvet Komutanlıklarında istihdam edilmek üzere; Tablo-1 ’de belirtilen faaliyet takvimine uygun olarak, Tablo-2’de yer alan niteliklerde, “Millî Savunma Uzmanlığı Yönetmeliği" ve "Silahlı Kuvvetler Uzmanlığı Yönetmeliği" hükümlerine göre Uzman Yardımcısı temini yapılacaktır.
 2. Her adayın sadece bir tercih hakkı bulunmakladır,
 3. Millî Savunma Uzman Yardımcılığı kadrolarına alınacak personel Millî Savunma Bakanlığı Merkez Teşkilatında (Ankara); Silahlı Kuvvetler Uzman Yardımcılığı kadrolarına alınacak personel ise Genelkurmay Başkanlığı ve Kuvvet Komutanlıklarının Merkez Karargâhında (Ankara) görev yapacaktır.
 4. Yabancı üniversitelerden mezun olan adaylar Yükseköğretim Kurulu onaylı denklik belgesini “Eğitini Bilgisi Ekle” ekranından sisteme yüklemesi gerekmektedir.

ıl) Adaylar varsa son çalıştığı işyerinin adı, adresi ve işvelindeki Unvanlarını “Son İşyeri Bilgileri” sekmesinden gireceklerdir.

 1. Adaylar, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından eşdeğerliği kabul edilen (CPE, CAE, TOEFL İBT, PTE Akademik vb.) yabancı dil sınavı sonuçlarını. Sınav Bilgileri ekranından, Sınav Bilgisi Ekle butonunu kullanarak sınav notu bölümüne YDS değerlilik puanını yazacak ve Dosya Seç bölümünden yabancı dil yeterlilik belgesini yükleyerek kaydedeceklerdir.
 2. Adayların sınav duyurusunda bulunan örnek özgeçmişi doldurarak “Diğer Bilgi ve Belgeler” ekranından sisteme yüklemesi gerekmekledir.
 3. İlan metninde belirtilmeyen hususlar hakkında ilgili mevzuat hükümlerine göre işlem yapılacaktır.
 4. Asil listedeki adaylardan çeşitli sebeplerle atanamayanlar, atamaları iptal olanlar, atama olmadığı ya da atamadan sonra ayrılanlar olduğu takdirde boşalan kadrolara, bakanlıkça gerekli görülürse sınav sonucunun ilanından itibaren bir yıllık süreyi aşmamak üzere yapılacak müteakip sınava kadar yedek listedeki adaylardan en yüksek puan alan yedek adaydan başlamak üzere sıralama yapılarak atama yapılabilir. Yedek listedeki adaylardan hakları, daha sonraki sınavlar için müktesep hak veya herhangi bir öncelik teşkil etmez.
 1. SINAV BAŞVURU ŞARTLARI:
 1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48'inci maddesindeki genel şartları taşımak,
 2. Sınavın yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibariyle otuz beş yaşını doldurmamış olmak,
 3. Nitelik Tablosunda (Tablo-2) belirtilen her bir kadro Unvanı için belirlenen niteliklere sahip olmak,

ç) Türk Ceza Kanunu’nun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

 1. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından 2022 ve 2023 yıllarında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavlarından (KPSS), nitelik tablosunda belirtilen ilgili puan türlerinden taban puanı almış olmak,
 2. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından yapılan YDS/e-YDS veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen yabancı dil sınavlarından nitelik tablosunda belirtilen puana denk puan almış olmak. (25.02.2016 tarihli ÖSYM Yönetim Kurulu kararında belirtilen Yabancı Dil Sınavları Eşdeğerlik Tablosunda belirtilen yabancı dil sınavlarından notu olan adaylar için ilgili YDS notuna denk yabancı dil sınav notu kabul edilecektir.)
 3. Süresi içinde başvurmuş ve başvuru belgesi ile birlikte istenen belge ve bilgileri vermiş bulunmak. (Son başvuru tarihinden sonra sisteme yüklenen veya postayla gönderilen belgeler işleme alınmayacaktır.)
 1. SINAV BAŞVURU ŞEKLİ:
 1. Başvurular, 29 Aralık 2023 - 31 Ocak 2024 tarihleri arasında https://personeltemin.msb.gov.tr adresi üzerinden çevrimiçi yapılacaktır.

NOT: Genel ağ ortamı dışında elden veya posta vb, yöntemlerle yapılacak ön başvurular kabul edilmeyecektir.

 1. Adaylar, https://personeltemin.msb.gov.tr sitesine girerek e-devlet şifresi ile başvuru ekranını açacaktır. Ardından başvuru sihirbazını kullanarak ilerleyip, tüm aşamaları tamamlayarak Tercih Yap ekranına yönlendirilecek buradan ilgili alımı tıklayarak tercih yapacaktır. Adaylar tercih işlemini tamamladıktan sonra “Tercihlerimi Göster” butonuna tıklayarak tercihlerini kontrol edebilirler.

ç) Adaylar son başvuru tarihine kadar tercihlerinde değişiklik yapabilirler.

 1. SINAV TARİHİ VE YERİ:
 1. Sözlü sınava girmeye hak kazanan adayların sözlü sınav tarihi ve yeri https://personeltemin.msb.gov.tr adresinde tebliğ niteliğinde yayımlanacaktır. Ayrıca T.C. Millî Savunma Bakanlığı sosyal medya hesaplarında ön başvuru sonuçlarının açıklandığına dair duyuru yayımlanacaktır.
 2. Adaylara ön başvuru sonuçlarının açıklandığına dair cep telefonuna kısa mesaj gönderilecektir.
 1. SINAVA GELİRKEN ADAYLARIN YANINDA GETİRECEĞİ BELGELER:
 1. Kurumun resmi internet sitesinden temin edilebilecek Giriş Sınavı Başvuru Formu,
 2. Resini Makamlardan alınmış T.C. Kimlik Kartı/Nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi,
 3. Yükseköğrenim diploması veya mezuniyet belgesinin aslı veya kurum veya noterlikçe onaylı sureti veya e-Devletten alınan belge ya da yabancı üniversitelerden mezun olunması halinde Yükseköğretim Kurulu onaylı denklik belgesinin aslı veya onaylı sureti ve fotokopisi,

ç) Kendi el yazısı ile yazılmış özgeçmiş ve sınav duyurusunda bulunan örnek özgeçmiş,

 1. Sağlıkla ilgili olarak görevini devamlı yapmaya engel bir hali bulunmadığına dair yazılı beyan,
 2. Geçerlilik süresi dolmamış KPSS sonuç belgesi,
 1. Geçerlilik süresi dolmamış Yabancı dil sonuç belgesi, (Yabancı dil şartı aranan unvanlar için)
 2. Adli Sicil veya Adli Sicil Arşiv Kaydının olmadığına dair e-Devletten alman belge, (Adli sicil kaydı bulunan adaylar ilgili mahkeme kararrkesinleşme şerhinin aslını ve fotokopisini de beraberinde getirecektir.)

ğ) Erkek adaylardan, askerlik durum belgesi, (e-Devletten alınan belge veya Askerlik Şubesi Başkanlığınca onaylı suret) (Bedelli askerliğe müracaat eden adaylar başvuru yapabilir.)

 1. 2 adet vesikalık fotoğraf.
 1. SINAV ŞEKLİ:

Başvuru kılavuzunda bulunan şartları taşıyan tüm adaylar, KPSS puan türü/türleri esas alınarak en yüksek puandan başlanıp en düşük puana doğru sıralanacak, sözlü sınava atama yapılacak kadro sayısının en fazla 4 (dört) katı kadar aday çağrılacaktır. Son sıradaki adayla eşit puan alan adaylar da sözlü sınava çağrılacaktır.

 1. SINAV KONULARI VE DEĞERLENDİRME:
 1. Sözlü sınavda adaylar;
 1. Bilgi düzeyi (Başvuru alanı ile ilgili sorulan sorular veya mezuniyete esas ihtisas konular veya T.C. Anayasası)
 2. Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,
 3. Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,
 4. Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,
 5. Genel yetenek ve genel kültürü,
 6. Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı, yönlerinden ayrı ayrı puan verilmek suretiyle değerlendirilir ve sözlü sınav, bu hususlara ayrı ayrı puan verilmesi suretiyle gerçekleştirilir. Adaylar, Giriş Sınavı Komisyonu tarafından (1) bendi için elli puan, diğer bentlerde yazılı özelliklerin her biri için onar puan üzerinden değerlendirilir. Sözlü sınavda başarılı sayılmak için, Giriş Sınavı Komisyonu başkan ve üyelerinin yüz tam puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az yetmiş olması şarttır.
 1. Giriş Sınavı Komisyonu; yazılı sınav yapılmış olması halinde, yazılı sınav ile sözlü sınav notlarının aritmetik ortalamasını almak suretiyle adayların giriş sınavı başarı puanlarını tespit eder. Sadece sözlü sınav yapılmış olması halinde, KPSS puanı ve sözlü sınav notu toplamının aritmetik ortalaması, adayların giriş sınavı başarı puanı olarak kabul edilir.
 2. Giriş sınavı başarı puanı cn az yetmiştir.

ç) Giriş sınavı başarı puanları, giriş sınavı duyurusunda belirtilen KPSS puan türleri ayrı ayrı dikkate alınmak kaydıyla, öğrenim dallarına göre atama yapılacak uzman yardımcısı kadro sayısının yarısını geçmemek üzere yedek aday belirlenir.

 1. Değerlendirme neticesinde her unvan için asil ve yedek liste ayrı ayrı belirlenecektir.
 1. SAĞLIK RAPORU İŞLEMLERİ:

a) Sözlü sınavda başarılı olan adaylar, Millî Savunma Uzmanlığı Yönetmeliğinin 15. ve Silahlı Kuvvetler Uzmanlığı Yönetmeliğinin 14. maddesinde öngörülen “Görevini devamlı yapmaya eneel olabilecek akıl hastalığı olmadığına dair tam teşekküllü bir Devlet hastanesinden alınan sağlık raporu.”nu elden veya posta yolu ile Millî Savunma Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü Personel Temin Daire Başkanlığına gönderecektir.

h) Sınav sonuç duyurusunun yayımlandığı tarihten itibaren en geç 30 gün içerisinde (adayın sağlık raporuna itiraz ederek itiraz., hakem hastaneye gitmesi üzerine geçen süreler dâhil) Millî Savunma Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü Personel Temin Daire Başkanlığına ulaştırılmayan raporlardan ve posta gecikmelerinden bakanlığımız sorumlu değildir.

 1. DİĞER İŞLEMLER:
 1. Sözlü sınava girmeye hak kazananlara ilişkin duyuru ve sınav sonuç duyurusu https://pcrsonclteinin.msb.gov.tr adresinde tebliğ niteliğinde yayımlanacaktır. Adaylara ayrıca bir belge gönderilmeyecektir.
 2. Atamaya hak kazanan adayların tebligatları yazılı olarak posta yolu ile yapılacaktır. İletişim adreslerinin değişmesi halinde bu durumlarını yazılı olarak bildireceklerdir. Gerekli görüldüğü takdirde adayların belirttiği elektronik posta adresine ve cep telefonuna kısa mesaj (SMS) ile bilgilendirme yapılacaktır.
 3. Gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır. Atamaları yapılmış ise atamaları iptal edilecektir. Kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.

Son Başvuru Tarihi : 31 Ocak 2024

İLETİŞİM BİLGİLERİ

Danışma Adresi

 

Personel Temin Daire Başkanlığı (Cebeci/Ankara)

İrtibat Bilgileri

Telefon                     : (0312) 562 05 43 / 2334 2353

Belgegeçer                : (0312) 319 43 67

İnternet Adresi

:

h ttp:< ://p e ra on e!t e m in. m şb. go v. tr

TABLO-1

FAALİYET TAKVİMİ

S.No,

Faaliyet

Farili

1

Ön başvuruların genel ağ (İnternet) üzerinden çevrimiçi (Online) alınması

29 Aralık 2023 - 31 Ocak 2024 (Saat 23:59’a kadar.)

2

Başvuru ve sınavlar için çağrılacak adayların genel ağ (İnternet) üzerinden yayımlanması

https://personeltemin.msrigov.tr adresinde müteakiben yayımlanacaktır.

3

Sınavların icrası (Sözlü Sınav)

https://pcrsoncltcmin.msb.gov.tr adresinde müteakiben yayımlanacaktır.

4

Başarılı (Asil ve yedek) adayların ilan edilmesi (Genel ağ aracılığı ile duyurulacaktın)

https://pcrsoncltcmiii.msb.gov.tr adresinde müteakiben yayımlanacaktır.

TABLO-2

NİTELİK TABLOSU

SIRA NUMARASI

UNVANI

SINIFI

KADRO DERECESİ

ALINACAK PERSONEL SAYISI

KPSS PUAN TÜRÜ

KPSS TABAN PUAN

ATANACAĞI İL

EĞİTİM NİTELİĞİ

DİĞER NİTELİKLER

1

Milli Savunma Uzman Yardımcısı (1)

GİH

9

3

KPSS P29, P31,P34, P36,

70

ANKARA

Uluslararası İlişkiler, Uluslararası İlişkiler' ve Avrupa Birliği. Küresel ve Uluslararası ilişkiler. Küresel Siyaset ve Uluslararası ilişkiler, Siyaset Bilimi, Siyaset Bilimi ve Uluslararası ilişkiler. Kamu Yönelimi, Siyaset Bilimi vc Kamu Yönelimi, lisans programlarının birinden mezun olmak.

Son başvuru tarihi itibariyle geçerliliği bulunan Ölçme, Seçme vc Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) taralından yapılan YDS/e-YDS İngilizce dilinden en az 70 puan alan veya uluslararası geçerliliği bulunan ve ÖSYM taralından eşdeğerliği kabul edilen (CPE, CAR, TOEFL İBT, PTE Akademik vb.) sınavlardan buna denk puan aldığına ilişkin belgeye sahip olmak.

2

Milli Savunma

Uzman

Yardımcısı (2)

GİH

9

4

KPSS PİS. P23, P28, P43, P48

70

ANKARA

İşletme, Muhasebe vcFinans Yönelimi, Yönelim Bilimleri, Ekonomi, İktisat, Maliye, Çalışına Ekonomisi vc Endüstri İlişkileri, lisans programlarının birinden mezun olmak.

Son başvuru tarihi itibariyle geçerliliği bulunan Ölçme, Seçme vc Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından yapılan YDS/c-YDS İngilizce dilinden en az 70 puan alan veya uluslararası geçerliliği bulunan vc ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen (CPE, CAE, TOEFL İBT, PTE Akademik vb,) sınavlardan buna denk puan aldığına ilişkin belgeye sahip olmak.

3

Milli Savunma

Uzman

Yardımcısı (3)

GİII

9

5

KPSS P4

70

ANKARA

Hukuk lisans programından mezun olmak.

Son başvuru tarihi itibariyle geçerliliği bulunan Ölçme, Seçme vc Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından yapılan YDS/c-YDS İngilizce dilinden on az 70 puan alan veya uluslararası geçerliliği bulunan vc ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen (CPE, CAE, TOEFL İBT, PTE Akademik vb.) sınavlardan buna denk puan aldığına ilişkin belgeye sahip olmak.

 

 

4

Milli Savunma Uzman Yardımcısı (4)

GİH

9

2

KPSS P1, P2

70

ANKARA

Makine Mühendisliği Makina Mühendisliği, Makine ve İmalat Mühendisliği veya Mekatronik Mühendisliği lisans programlarının birinden mezun olmak.

Son başvuru tarihi itibariyle geçerliliği bulunan Ölçme. Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından yapılan YDS/e-YDS İngilizce dilinden en az 70 puan alan veya uluslararası geçerliliği bulunan ve ÖSYM tarafından eşdeğerlisi kabul edilen (CPE, CAE, TOEFL İBT, PTE Akademik vb.) sınavlardan buna denk puan aldığına ilişkin belgeye sahip olmak.

5

Milli Savunma Uzman

Yardımcısı (5)

GİH

9

2

KPSS P1. P2

70

ANKARA

Elektrik ve Elektronik Mühendisliği. Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Elektrik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Telekomünikasyon Mühendisliği lisans programlarının birinden mezun olmak,

Son başvuru tarihi itibariyle geçerliliği bulunan Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından yapılan YDS/e-YDS İngilizce dilinden en a/ 70 puan alan veya uluslararası geçerliliği bulunan ve ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen (CPE, CAE, TOEFL İBT, PTE Akademik vb.) sınavlardan buna denk puan aldığına ilişkin belgeye sahip olmak,

6

Milli Savunma

Uzman

Yardımcısı (6)

GİH

9

5

KPSS Pl, P2

70

ANKARA

Endüstri Mühendisliği. Endüstri Sistemleri Mühendisliği veya Endüstri ve Sistem Mühendisliği lisans programlamanı birinden mezun olmak.

Son başvuru tarihi itibariyle geçerliliği bulunan Ölçme. Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından yapılan YDS/e-YDS İngilizce dilinden en az 70 puan alan veya uluslararası geçerliliği bulunan ve ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen (CPE, CAE, TOEFL İBT, PTE Akademik vb.) sınavlardan buna denk puan aldığına ilişkin belgeye sahip olmak.

7

Milli Savunma Uzman

Yardımcısı (7)

GİH

9

 

KPSS P1, P2

70

ANKARA

Bilgisayar Mühendisliği veya Yazılım Mühendisliği lisans programından mezun olmak.

Son başvuru tarihi itibariyle geçerliliği bulunan Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından yapılan YDS/e-YDS İngilizce dilinden en az. 70 puan alan veya uluslararası geçerliliği bulunan ve ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen (CPE, CAE. TOEFL İBT, PTE Akademik vb,) sınavlardan buna denk puan aldığına ilişkin belgeye sahip olmak,

8

Milli Savunma

Uzman

Yardımcısı (8)

GİH

9

1

KPSS P1,P2

70

ANKARA

İnşaat Mühendisliği lisans programından mezun olmak.

Son başvuru tarihi itibariyle geçerliliği bulunan Ölçme. Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından yapılan YDS/e-YDS İngilizce dilinden en az 70 puan alan veya uluslararası geçerliliği bulunan ve ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen (CPE, CAE, TOEFL İBT, PTE Akademik vb.) sınavlardan buna denk puan aldığına ilişkin belgeye sahip olmak.

Silahlı Kuvvetler                                                                                                     KPSS                    .,.                               ANKARA                     Hukuk lisans programından mezun

°                                                                                    P4,P5,P6.P7                                 (Genelkurmay Başkanlığı) olmak.                                                                         '

Yardımcısı (1)                                                                                                                                                            ,                       j v                  /

Son başvuru tarihi itibariyle geçerliliği bulunan Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından yapılan YDS/e-YDS İngilizce veya Fransızca dillerinden en az 70 puan alan veya uluslararası geçerliliği bulunan vc ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen (CPE, CAE, TOEFL İBT, PTE Akademik vb.) sınavlardan buna denk puan aldığına ilişkin belgeye sahip olmak.

Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım

Silahlı Kuvvetler                                                                                                                                                                                                                       »tvhzaba                                       r                                                                                                                                                                                                                                          v                                                   t

n                                                                  m m                 ™                              ANKARA                    Mühendisliği, Yapay Zeka Mühendisliği

10                Uzman                             G1H                     9                               1                   KPSS Pl, P2                              70                                                                  j

Yardımcısı (2)                                                                                                                                                                         (K.K.K.lığı)                    lisans programlarının birinden mezun

‘                     '                                                                                                                                                                                                                     olmak.

Son başvuru tarihi itibariyle geçerliliği bulunan Ölçme, Seçme vc Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından yapılan YDS/e-YDS İngilizce dilinden en az 70 puan alan veya uluslararası geçerliliği bulunan ve ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen (CPE, CAE, TOEFL İBT, PTE Akademik vb.) sınavlardan buna denk puan aldığına ilişkin belgeye sahip olmak.

Silahlı Kuvvetler                                                                                                                                    m                              ANKARA                     Hukuk lisans programından mezun

11                Uzman                             GIH                     9                               2                        KPSS P4                 70                                 v i                                      ■

(KK.K.hgı)                     olmak.

Yardımcısı (3)                                                                                                                                                                         v

Son başvuru tarihi itibariyle geçerliliği bulunan Ölçme, Seçme vc Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından yapılan YDS/e-YDS İngilizce dilinden en az 70 puan alan veya uluslararası geçerliliği bulunan ve ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen (CPE, CAE, TOEFL İBT, PTE Akademik vb.) sınavlardan buna denk puan aldığına ilişkin belgeye sahip olmak.

ç ı ız ., .i Elektrik Mühendisliği, Elektronik ... ' u"0 Cr m ™ ANKARA Mühendisliği, Elcktrik-Elcktronik 12 Uzman GIH 9 1 KPSSP1, P2 70 „ „ . _ , r ı

Yardımcısı (4) (K.K.K.lığı) Mühendisliği lisans programlarının " birinden mezun olmak.

Son başvuru tarihi itibariyle geçerliliği bulunan Ölçme, Seçme vc Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafindan yapılan YDS/e-YDS İngilizce dilinden en az 70 puan alan veya uluslararası geçerliliği bulunan ve ÖSYM tarafindan eşdeğerliği kabul edilen (CPE, CAE, TOEFL İBT, PTE Akademik vb.) sınavlardan buna denk puan aldığına ilişkin belgeye sahip olmak.

13

Silahlı Kuvvetler Uzman

Yardımcısı (5)

GİTI

9

1

KPSSP1, P2

70

ANKARA (DZ.K.K.lığı)

Endüstri           Mühendisliği                            lisans

programından mezun olmak.

Son başvuru tarihi itibariyle geçerliliği bulunan Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından yapılan YDS/e-YDS İngilizce dilinden en az 70 puan alan veya uluslararası geçerliliği bulunan ve ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen (CPE, CAE, TOEFL İBT, PTE Akademik vb.) sınavlardan buna denk puan aldığına ilişkin belgeye sahip olmak.

14

Silahlı Kuvvetler

Uzman

Yardımcısı (6)

GÎH

9

1

KPSS P7, P34, P35

70

ANKARA (DZ.K.K.Iığı)

Uluslararası İlişkiler. Uluslararası İlişkiler ve Avrupa Birliği, Küresel ve Uluslararası İlişkiler. Küresel Siyaset ve Uluslararası İlişkiler, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler lisans programlarının birinden mezun olmak.

Son başvuru tarihi itibariyle geçerliliği bulunan Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından yapılan YDS/e-YDS İngilizce dilinden cn az 70 puan alan veya uluslararası geçerliliği bulunan ve ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen (CPE, CAE, TOEFL İBT, PTE Akademik vb.) sınavlardan buna denk puan aldığına ilişkin belgeye sahip olmak.

15

Silahlı Kuvvetler

Uzman

Yardımcısı (7)

GİH

9

 

KPSSPL P2,P3

70

ANKARA (HVK. Kliği)

Havacılık ve Uzay Mühendisliği, Uçak Mühendisliği lisans programlarının birinden mezun olmak,

Son başvuru tarihi itibariyle geçerliliği bulunan Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından yapılan YDS/e-YDS İngilizce dilinden en az 70 puan alan veya uluslararası geçerliliği bulunan ve ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen (CPE, CAE, TOEFL İBT, PTE Akademik vb.) sınavlardan buna denk puan aldığına ilişkin belgeye sahip olmak.

16

Silahlı Kuvvetler Uzman Yardımcısı (8)

GİTI

9

1

KPSSP1.P2, P3

70

ANKARA(HV.K.K.lığı)

Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği lisans programlarının birinden mezun olmak,

Son başvuru tarihi itibariyle geçerliliği bulunan Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından yapılan YDS/e-YDS İngilizce dilinden cn az 70 puan alan veya uluslararası geçerliliği bulunan ve ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen (CPE, CAE, TOEFL İBT, PTE Akademik vb.) sınavlardan buna denk puan aldığına ilişkin belgeye sahip olmak.

17

Silahlı Kuvvetler Uzman Yardımcısı (9)

GİH

9

1

KPSS Pl, P2,P3

70

ANKARA (HV.KK.hğı)

Elektronik Mühendisliği lisans programlarının birinden mezun olmak.

Son başvuru tarihi itibariyle geçerliliği bulunan Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından yapılan YDS/c-YDS İngilizce dilinden en az 70 puan alan veya uluslararası geçerliliği bulunan ve ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen (CPE, CAE, TOEFL İBT, PTE Akademik vb.) sınavlardan buna denk puan aldığına ilişkin belgeye sahip olmak.

18

Silahlı Kuvvetler Uzman Yardımcısı (10)

GİH

9

1

KPSS Pl, P2,P3

70

ANKARA

(HV.K.K.lığı)

Endüstri Mühendisliği lisans programlarından mezun olmak.

Son başvuru tarihi itibariyle geçerliliği bulunan Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından yapılan YDS/c-YDS İngilizce dilinden en az 70 puan alan veya uluslararası geçerliliği bulunan ve ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen (CPE, CAE, TOEFL İBT, PTE Akademik vb.) sınavlardan buna denk puan aldığına ilişkin belgeye sahip olmak.

TOPLAM

39

 

Kaynak : Resmi Gazete

İlişkili Haberler

Manşetler