,

Marmara Üniversitesi 4 Sözleşmeli Bilişim Personeli alacak

Üniversitemiz Bilgi İşlem Daire Başkanlığı’nda tam zamanlı olarak istihdam edilmek üzere, 31/12/2008 tarih ve 27097 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik” in 8 inci maddesi uyarınca, 4 (dört) Sözleşmeli Bilişim Personeli alınacaktır.

Marmara Üniversitesi  4  Sözleşmeli Bilişim Personeli alacak

Marmara Üniversitesi Rektörlüğünden:

SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ ALIM İLANI
Başvuruda bulunacak adayların 2020 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavında (KPSS) KPSSP3 puanı ile son beş yıl içinde yapılan İngilizce dilinde Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) veya bu dilde yapılan diğer yabancı dil sınavına (sınavlarına) girmiş olması gerekmekte olup, yazılı ve/veya sözlü/uygulamalı sınavlara çağrılacak adayların belirlenmesinde; KPSS P3 puanının %70’i ile YDS veya denkliği kabul edilen Yabancı Dil Sınav puanının %30 u alınarak oluşturulacak olan toplam puan temel alınacaktır. (Belge ibraz etmeyenlerin KPSS puanı 70, yabancı dil puanı ise sıfır (0) olarak değerlendirilecektir.)
Sınava çağırılacak adayların sıralaması en yüksek toplam puandan en düşük toplam puana doğru yapılacak olup, ilan edilen bilişim personeli sayısının 10 (on) katı kadar aday sınava çağrılacaktır.

POZİSYONLARA GÖRE ALINACAK KİŞİ SAYISI VE ÜCRET TABLOSU
 

İş Tanımı

Alınacak Kişi Sayısı

Sınava

Çağırılacak

Aday Sayısı

Çalışma

Süresi

Aylık Brüt Sözleşme Ücreti Katsayı Tavanı

Öğrenim Durumu

Yazılım Proje

Yöneticisi

1

10

Tam Zamanlı

4 katına kadar

Genel Şartlar 1-(b) bendinde belirtilen bölümler

Kıdemli Yazılım

Geliştirme Uzmanı

1

10

Tam Zamanlı

3 katına kadar

Genel Şartlar 1-(b) bendinde belirtilen bölümler

Kıdemli Ağ Uzmanı

1

10

Tam Zamanlı

3 katına kadar

Genel Şartlar 1-(b) bendinde belirtilen bölümler

Veri Tabanı

Uzmanı

1

10

Tam Zamanlı

2 katına kadar

Genel Şartlar 1-(b) veya (c) bendinde belirtilen bölümler

 

1.    BAŞVURU ŞARTLARI
A- GENEL ŞARTLAR (NİTELİKLER)
1)    Kamu kurum ve kuruluşlarının merkez teşkilatlarında kurulu bulunan büyük ölçekli bilgi işlem birimlerinde istihdam edilecek personelin,
a)    657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde sayılan genel şartları haiz olması,
b)    Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olması,
c)    (b) bendinde belirtilenler dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik bölümlerinden, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olması,
ç) Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda veya büyük ölçekli ağ sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konusunda (Değişik ibare: RG-2/5/2012- 28280) ücret tavanı iki katını geçemeyecekler için en az 3 yıllık, diğerleri için en az 5 yıllık mesleki tecrübeye sahip bulunması (Mesleki tecrübenin belirlenmesinde; bilişim personeli olarak 657 sayılı Kanuna tabi kadrolu veya aynı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) bendi ya da 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi sözleşmeli statüdeki hizmetler ile özel kesimde sosyal güvenlik kurumlarına prim ödenmek suretiyle işçi statüsünde bilişim personeli olarak geçtiği belgelenen hizmet süreleri dikkate alınır),
d)    (Mülga: RG-2/5/2012-28280)
e)    Bilgisayar çevre birimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi güvenliği hakkında bilgi sahibi olmaları kaydıyla güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini belgelemeleri, zorunludur.
2)    Kamu kurum ve kuruluşları birinci fıkrada belirtilenler dışında personelde özel nitelikler arayabilir.

8-    ÖZEL ŞARTLAR (NİTELİKLER)
a)    İlan edilen pozisyonlara başvurularda adayın hangi unvana başvurduğunu beyan etmesi gerekmektedir.
b)    Erkek adaylar için muvazzaf askerlik çağına gelmemiş veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış, muaf veya 1 yıl süre ile ertelemiş olmak.

1)    YAZILIM PROJE YÖNETİCİSİ (1 KİŞİ - 4 KATINA KADAR)
a)    Yazılım geliştirme projelerinde, en az 5 (beş) yıl çalışmış olmak, bu sürenin en az 2(iki) yılında, yazılım takım lideri veya yazılım proje yöneticisi olarak görev yapmış olmak.
b)    Microsoft Project, Redmine, JIRA proje yönetim araçlarından en az birinde deneyim sahibi olmak,
c)    SCRUM metodolojisini yönettiği projelerde uygulamış olmak,
ç) Veri tabanlarının optimize edilmesi, güvenlik kontrollerinin yapılması, veri tabanı kullanım metotlarının denetlenmesi ve düzenlenmesi konularında deneyim sahibi olmak,
d)    Veri ambarı modellemesi, oluşturulması ve veri toplama süreçlerinde deneyimli olmak,
e)    Kurumun Bilgi Yönetim Sistemi ve diğer uygulamalara entegrasyonu ve yetkisiz kişilerce alınmasını engellemek amacıyla güvenlik altına alan mekanizmanın tasarımını ve programlamasını yapabilmek,
f)    ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Standartları konusunda bilgi ve deneyim sahibi olmak,
g)    Sanallaştırma teknolojileri konusunda bilgi sahibi olmak ve VMWare veya HyperV ürünlerinde deneyimli olmak,
ğ) LDAP ve Microsoft Sharepoint Server konularına deneyimli olmak.
h)    Proje yönetimi eğitimi almış olmak, tercihen Project Management Professional (PMP) sertifikasına sahip olmak,
ı) Yazılım ekibini bir projenin planlama, analiz, tasarım, geliştirme, uygulama ve değerlendirme aşamalarında koordine edebilecek, yönetebilecek yeterlilikte olmak,
i)    İş paylaşımı yapabilecek ve gerektiğinde takım üyelerine destek olabilecek düzeyde teknik bilgi ve donanıma sahip olmak, süreç yönetim araçları konusunda deneyimli olmak,
j)    Yazılım mimari gereksinimlerinin belirlenmesi, tasarım, geliştirme ve alt yapının teknolojik gelişmelere uyarlanması konusunda deneyim sahibi olmak,
k)    Web teknolojileri performans, güvenlik ve testleri konusunda deneyimli olmak,
l)    Bellek yönetimi hakkında bilgi sahibi olmak ve performans çalışması ile uygulamada gerekli görülen noktalara müdahale edebilmek,
m)    Hata kayıtlarını tutma, hata ayıklama ve hatalara çözüm üretme konusunda deneyim sahibi olmak.
n)    657 sayılı Kanunun 53’üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı veya vücut sakatlığı ile özürlü bulunmamak,
o)    Yapılacak inceleme ve soruşturma sonunda Bilişim Personeli olmalarına engel bir durumu bulunmamak,
ö) "Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik"te belirtilen özlük hakları ve diğer kuralları kabul etmek,
p)    Mevcut projelere/yazılımlara hızlı adapte olmak ve geliştirmek, güçlü iletişim ve problem çözme yeteneklerine sahip olmak,

2)    KIDEMLİ YAZILIM GELİŞTİRME UZMANI (1 KİŞİ - 3 KATINA KADAR)
a)    En az 5 (beş) yıl yazılım geliştirme projelerinde görev yapmış olmak,
b)    C#. NET ile web tabanlı uygulama geliştirme konusunda deneyim sahibi olmak.
c)    Nesne yönelimli programlama ve yazılım mühendisliği teknolojileri hakkında iyi derecede bilgi sahibi olmak,
ç) Çok katmanlı mimaride yazılım geliştirmiş olmak,
d)    .NET framework (4.0 ve üstü) platformu konusunda deneyim sahibi olmak,
e)    Windows servisleri konusunda deneyim ve bilgiye sahip olmak,
f)    XML web servisleri, REST, WCF gibi teknolojilere hakim olmak,
g)    HTML5, CSS, JavaScript, JQuery gibi web teknolojileri konusunda deneyim sahibi olmak,
ğ) ASP.NET MVC ve ASP.NET Web Forms teknolojileri konusunda deneyim sahibi olmak,
h)    Entity Framework ve LINQ ile yazılım geliştirmiş olmak,
ı) Veri tabanı tasarımı, optimizasyon ve performans artırımı konusunda deneyim sahibi olmak,
i)    İş paylaşımı yapabilecek ve gerektiğinde takım üyelerine destek olabilecek düzeyde teknik bilgi ve donanıma sahip olmak, süreç yönetim araçları konusunda deneyimli olmak,
j)    Yazılım mimari gereksinimlerinin belirlenmesi, tasarım, geliştirme ve alt yapının teknolojik gelişmelere uyarlanması konusunda deneyim sahibi olmak,
k)    Web teknolojileri performans, güvenlik ve testleri konusunda deneyimli olmak,
l)    Bellek yönetimi hakkında bilgi sahibi olmak ve performans çalışması ile uygulamada gerekli görülen noktalara müdahale edebilmek,
m)    Hata kayıtlarını tutma, hata ayıklama ve hatalara çözüm üretme konusunda deneyim sahibi olmak.

3)    KIDEMLİ AĞ UZMANI (1 KİŞİ- 3 KATINA KADAR)
a)    Omurga ve kenar ağ anahtarı, firewall, IPS/IDS, içerik filtreleme, yük dengeleyici, merkezi kablosuz ağ kontrol cihazı, NAC gibi ağ ve güvenlik ürünlerinin kullanıldığı Bilgi İşlem Merkezinde 5 (beş) yıl çalışmış olmak,
b)    Cisco Certified Network Professional (CCNP), CCNP Routing and Switching, CCNP Security, CCNP Wireless, CCNP Service Provider sertifikalarından en az birine sahip olmak,
c)    Yerel alan ağ (LAN), geniş alan ağ (WAN), kablosuz yerel ağ (WLAN), sanal özel ağ (VPN), BGP, IP/MPLS, Dinamik Yönlendirme Protokolleri,NAT,SSL, DHCP, DNS, Proxy, MPLS teknolojileri ve IEEE 802.1X ağ teknolojileri konularında bilgi ve tecrübeye sahip olmak,
ç) Yönlendiriciler, Erişim Noktası (Access Point) ve Erişim Noktası Kontrol Cihazları (Access Point Controller), Yeni Nesil Güvenlik Duvarı (NGFW Next Generation Firewall) sistemlerinin kurulum, konfigürasyon ve yönetimi hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
d)    Geniş alan ağları ve yerel alan ağları kablolaması hakkında bilgi sahibi olmak,
e)    Altyapı donanımları hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
f)    Unix ve Linux işletim sistemleri konusunda bilgi sahibi olmak,
g)    Ağ mimarileri tasarımı, planlaması ve entegrasyonu konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
ğ) Ağ İzleme (Network Monitoring) araçlarının kurulumu, yönetimi ve raporlama konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
h)    Ağ üzerinde trafik ve protokol analizi yapabilen (wireshark, tcpdump, netcat gibi) yazılımlar konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
ı) Tercihen VOIP çözümleri konusunda ileri düzeyde bilgi ve tecrübe sahibi olmak.
i)    Tercihen ISO 27001 (Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi) ve Bilişim Teknolojileri Altyapı Kütüphanesi (ITIL) hakkında bilgi sahibi olmak,
j)    Tercihen Project Management Professional (PMP) sertifikasına sahip olmak,
k)    Tercihen ISO 27001 (Bilgi Güvenliği Yönetimi Sistemi) Standardı denetçi sertifikasına sahip olmak,
l)    Tercihen ISO 27001 (Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi) sertifikasının başarı ile alındığı en az 1 (bir) uygulamada aktif rol almak.
m)    Tercihen CISSP-Certified Information Systems Security Professional sertifikasına sahip olmak,
n)    Tercihen CEH-Certified Ethical Hacker sertifikasına sahip olmak.

4)    VERİ TABANI UZMANI (1 KİŞİ - 2 KATINA KADAR)
a)    Veri tabanı uzmanı veya yöneticisi olarak en az 3 (üç) yıllık tecrübe sahibi olmak,
b)    SQL ve TSQL dillerini iyi derecede bilmek,
c)    Mevcut veri tabanı tasarımına göre veri tabanı oluşturma, kullanıcı rolleri ve kullanıcılar tanımlama, yetkiler tanımlama, veri tabanı tabloları ve kolonları oluşturma, tablolar için ana anahtar ve yabancı anahtar tanımlama, tablolar arasında ilişkiler kurma, tablo birleştirme, view, trigger ve job oluşturma, veri girişi, veri silme, veri güncelleme temel veri tabanı yönetimi konularında bilgi ve deneyim sahibi olmak,
ç) Veri tabanından istenen bilgilere erişebilmek için gerekli sorgulama komutlarını yazma konularında bilgi ve deneyim sahibi olmak,
d)    Veri tabanı mimarisi, tasarımı ve optimizasyonu/normalizasyonu, Performans tuning, kapasite planlama ve Veri tabanı güvenliğini sağlama konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
e)    Veritabanı kurulumu ve konfigürasyonu, izleme, bakım, yedekleme ve yeniden yükleme, sorun çözülmesi, yama ve versiyon yükseltme, yüksek erişilebilirlik (high availibility), index yönetimi konularında bilgi ve deneyim sahibi olmak,
f)    Raporlar, elektronik tablolar ve sunumlar hazırlayabilme konusunda bilgi ve deneyim sahibi olmak,
g)    Veri tabanını kullanarak veri sıralama, gruplama, birleştirme ile raporlama konularında bilgi ve deneyim sahibi olmak ve de sistem üzerinden toplanan bilgilerin yorumlanması ile güvenlik raporu hazırlayabilmek,
ğ) Yazılı ve sözlü iletişim becerilerine, analitik düşünce ve hızlı problem çözme yeteneğine sahip olmak,
h)    Ekip çalışmasına uyumlu, çözüm odaklı, disiplinli ve gelişime açık olmak.

II.    BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE TARİHİ
a)    Başvurular ilan yayım tarihinden itibaren 15 (onbeş) gün içerisinde http://persis.marmara.edu.tr adresi üzerinden online olarak yapılacaktır.
b)    Adayların III. İSTENİLEN BELGELER bölümünde belirtilen belgeleri ve başvuru formunu sisteme yüklemeleri gerekmektedir.
c)    İlanda belirtilen süre içerisinde yapılmayan başvurular ile eksik belge içeren ya da imzasız başvuru formları değerlendirmeye alınmayacaktır.

III.    İSTENİLEN BELGELER
a)    Başvuru formu (fotoğraflı) ve detaylı özgeçmiş,
b)    Lisans diploması veya mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı sureti veya e-Devlet çıktısı,
c)    Eğitimini yurt dışında tamamlamış olanların diploma denklik belgesinin onaylı örneği,
ç) En Az 2 (İki) Programlama Dilini Bildiğini Gösteren Belgeler (Tamamlanan eğitim veya sertifikalandırma programlarından alınacaktır. Herhangi bir eğitim veya sertifikalandırma programından alınmış bir belge ibraz edemeyen ya da bu kapsamda ibraz ettikleri belgelerde en az 2 (iki) programlama dilini bildiğini gösteremeyen adaylar için mezun oldukları fakültelerden onaylı transkript de kabul edilecektir. Ancak transkripte programlama dillerinin açıkça belirtilmiş olması gerekmektedir,
d)    Mesleki tecrübeyi gösterir belge. (Mesleki tecrübenin bilişim personeli olarak geçtiğinin belgelendirilmesi gerekmektedir. Özel sektörde çalışanlar için SGK Hizmet dökümü (e-Devlet üzerinde kare kodlu alınması gerekmektedir) kamu kurumlarında çalışanlar için çalıştıkları kurumdan alınacak belge veya istenilen tecrübeyi ispatlayacak işveren veya yönetici tarafından onaylanmış belge.)
e)    KPSS Sonuç Belgesi (belge ibraz etmeyenlerin KPSSP3 puanı 70 olarak değerlendirilecektir.)
f)    İngilizce dilinde Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS) alınan puanı veya bu dilde yapılan diğer yabancı dil sınavlarından alınan ve Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen YDS dengi puanı gösterir belge (Belgenin son 5 yıl içerisinde alınmış olması gerekmektedir.),
g)    Son üç ay içinde alınmış Adli Sicil Belgesi, (e-Devlet üzerinden alınabilmektedir)
ğ) Erkek adaylar için askerlik hizmetini yaptığını veya muaf olduğunu gösterir belgenin aslı veya onaylı örneği.

IV.    BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARIN DUYURULMASI
a)    Başvuruların incelenmesi sonucunda genel ve özel şartları sağlayan adaylardan sınava katılacak adayların seçiminde; KPSS P3 (B) puanının %70’i ve Yabancı Dil puanının %30’unun toplamı esas alınarak yapılacak sıralamaya göre en yüksek puanlı adaydan başlanarak başvuru sayısının 10 katı kadarı aday sınav için çağrılacaktır.
b)    Bu sıralamaya göre son sırada aynı puana sahip birden fazla adayın bulunması halinde, bu adayların tamamı sınava kabul edilecektir.
c)    Sınava(yazılı ve/veya sözlü/uygulamalı) girmeye hak kazanan adayların listesi, sınav tarih ve saatleri ile sınav sonuçları http://pdb.marmara.edu.tr adresinde ilan edilecektir. Ayrıca yazılı bildirim veya tebligat yapılmayacaktır.

V.    SINAV TARİHİ VE YERİ
Yazılı ve/veya sözlü/uygulamalı sınavlar 15 Eylül 2022 tarihinde saat 10:00’da Marmara Üniversitesi Göztepe Kampüsü, Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığında yapılacaktır.

VI.    SINAVIN ŞEKLİ VE SINAV KONULARI
SINAVIN ŞEKLİ;
a)    Sınav yazılı ve/veya sözlü/uygulamalı sınav şeklinde yapılacaktır.
b)    Sınavda, adayların kimlik tespitinde kullanılmak üzere, yanlarında fotoğraflı ve onaylı bir kimlik belgesi (nüfus cüzdanı, ehliyet veya pasaport) bulundurmaları gerekmektedir. Aksi halde adaylar sınava alınmayacaklardır.
SINAV KONULARI; yazılı ve/veya sözlü/uygulamalı sınav konuları pozisyonlara uygun olarak yukarıdaki “Özel Şartlar (Nitelikler)” bölümünde belirtilen tüm konulardır.

VII.    DEĞERLENDİRME
Yazılı ve/veya sözlü/uygulamalı sınav sonucunda 100 tam puan üzerinden 70 ve daha fazla puan alan adaylar arasından puan sırasına göre, ilan edilen personel pozisyon sayısı kadar aday asil olarak ilan edilir. Sınavı kazanan adayların gerekli şartları taşımadığının anlaşılması, atanmaktan vazgeçmesi veya atandığı halde göreve başlamaması halinde atama yapılmak üzere asil aday sayısı kadar yedek belirlenecektir.

VIII.    POZİSYONLAR VE ÜCRETLER
Aylık brüt sözleşme ücreti; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) bendine göre istihdam edilenler için sözleşme ücret tavanının ÖZEL ŞARTLAR (NİTELİKLER) başlığı altında belirtilen katları ile çarpımı sonucu bulunacak tutardır. Ancak Kurum, tavan ücretin altında sözleşme düzenlemeye ve ödeme yapmaya yetkilidir
Sözleşmeli bilişim personeline 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 6 ncı maddesi hükmü uyarınca sözleşme ücreti dışında herhangi bir ad altında (ek ödeme, fon, fazla mesai v.s.) başkaca bir ödeme yapılamaz.

IX.    DİĞER HUSUSLAR
a)    Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu anlaşılanların müracaatları kabul edilmeyecek ve haklarında genel hükümlere göre yasal işlem yapılacaktır. Atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecektir.
b)    Kendilerine tebligat yapıldığı halde tebligat tarihinden itibaren on iş günü içerisinde müracaat etmeyen, sözleşme imzaladığı halde sözleşmede belirtilen sürede işe başlamayan veya bu sürenin dolduğu gün itibarıyla on beş günü geçmeyen ve belgeyle ispat edilebilen kabul edilebilir mazeretini bildirmeyen adaylar, hakkından feragat etmiş sayılır.
c)    Asil adaylardan hakkından feragat etmiş sayılanların yerine ilan edilen yedek adaylarında işe başlama işlemleri hakkında yukarıda belirtilen esaslar uygulanır.
ç) Gerçeğe aykırı beyanda bulunanlar ile sınava girme şartlarını taşımadıkları halde sınava girip başarılı olan adaylarla; ayrıca Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması sonuçları olumsuz olan adaylarla sözleşme yapılmayacaktır. Sözleşme imzalandıktan sonra, işe alınma açısından gerekli olan niteliklerden herhangi birinin taşınmadığının anlaşılması halinde ise sözleşme feshedilecektir. Ayrıca, gerçeğe aykırı beyanda bulunanlar hakkında hukuki işlem yapılacaktır.

X.    ÖNEMLİ TARİHLER
İlan Tarihi    : Resmi Gazete’de yayımlandığı gün
: Adaylar, ilan Resmi Gazete’de yayımlandıktan sonra 15 gün içerisinde başvuru yapabileceklerdir.
Yazılı Sınav Tarihi    : 15 Eylül 2022
 

Kaynak : Gazete Memur

İlişkili Haberler

Manşetler