,
#KPSS #İş İlanları

Kütahya Belediye Başkanlığı 13 Memur Alacak

Kütahya Belediye Başkanlığı bünyesinde 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi olarak istihdam edilmek üzere; “Mahalli İdarelere İlk Defa Atanacaklara Dair Sınav ve Atama Yönetmeliği” hükümlerine göre aşağıda unvanları, sınıfları, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS puan türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla, belirtilen boş kadrolara açıktan atama yoluyla memur alımı yapılacaktır.

Kütahya Belediye Başkanlığı 13 Memur Alacak

KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI İLK DEFA ATANMAK ÜZERE MEMUR ALIM İLANI

Kütahya Belediye Başkanlığı bünyesinde 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi olarak istihdam edilmek üzere; “Mahalli İdarelere İlk Defa Atanacaklara Dair Sınav ve Atama Yönetmeliği” hükümlerine göre aşağıda unvanları, sınıfları, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS puan türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla, belirtilen boş kadrolara açıktan atama yoluyla memur alımı yapılacaktır.

Sıra No

Kadro

Unvanı

Hizmet Sınıfı

Kadro Derecesi

Kadro

Adedi

Niteliği

Cinsiyeti

KPSS Puan Türü

KPSS

Taban Puanı

1

Mühendis

TH

8

1

Lisans Düzeyinde Eğitim Veren Fakültelerin Makine Mühendisliği, Makine ve İmalat Mühendisliği, Makine ve Üretim Mühendisliği veya Makine ve Malzeme Mühendisliği Lisans Programlarının birinden mezun olmak.

Kadın / Erkek

P3

En az 75 puan

2

Mühendis

TH

8

1

Lisans Düzeyinde Eğitim Veren Fakültelerin Ulaştırma Mühendisliği veya Ulaşım Mühendisliği Lisans Programlarının birinden mezun olmak.

Kadın / Erkek

P3

En az 75 puan

3

Mühendis

TH

8

1

Lisans Düzeyinde Eğitim Veren Fakültelerin Elektrik Mühendisliği veya Elektrik-Elektronik Mühendisliği Programlarının birinden mezun olmak.

Kadın / Erkek

P3

En az 75 puan

4

Mühendis

TH

8

3

Lisans Düzeyinde Eğitim Veren Fakültelerin İnşaat Mühendisliği Lisans Programından mezun olmak.

Kadın / Erkek

P3

En az 75 puan

5

Mühendis

TH

8

1

Lisans Düzeyinde Eğitim Veren Fakültelerin Jeofizik Mühendisliği Lisans Programından mezun olmak.

Kadın / Erkek

P3

En az 75 puan

6

Mühendis

TH

8

1

Lisans Düzeyinde Eğitim Veren Fakültelerin Jeoloji Mühendisliği Programından mezun olmak.

Kadın / Erkek

P3

En az 75 puan

7

Mühendis

TH

8

1

Lisans düzeyinde Eğitim Veren Fakültelerin Yazılım Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği veya Bilgisayar ve Yazılım Mühendisliği Lisans Programlarının birinden mezun olmak.

Kadın / Erkek

P3

En az 75 puan

8

Mimar

TH

7

2

Lisans düzeyinde

Eğitim Veren

Fakültelerin Mimarlık Lisans Programından mezun olmak.

Kadın / Erkek

P3

En az 75 puan

9

Şehir Plancısı

TH

8

2

Lisans Düzeyinde

Eğitim Veren

Fakültelerin Şehir ve Bölge Planlama Lisans Programından mezun olmak.

Kadın / Erkek

P3

En az 75 puan

 

BAŞVURU GENEL VE ÖZEL ŞARTLAR

Kütahya Belediye Başkanlığının boş bulunan memur kadroları için yapılacak başvurularda uyulması gereken genel ve özel şartlar aşağıdadır.

BAŞVURU GENEL ŞARTLARI:

İlan edilen memur kadrolarına atanmak için başvuracak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 40 ncı maddesi ile 48’inci maddesinin (A) fıkrasında belirtilen aşağıdaki genel şartlara sahip olmaları gerekmektedir.

Türk vatandaşı olmak,

Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

Türk Ceza Kanunu’nun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı ve bedensel engeli bulunmamak,

İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak,

BAŞVURU ÖZEL ŞARTLARI:

İlan edilen kadrolar için, mezun olunan okul itibarıyla öğrenim şartını taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak 2022 yılı Kamu Personel Seçme Sınavına (KPSS) girmiş ve alım yapılacak kadroların karşısındaki puan türünden, belirtilen asgari KPSS puanını almış olmak,

Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle

çıkarılmış olmamak,

BAŞVURU ESNASINDA ADAYLARDAN İSTENİLEN BELGELER:

Başvuru sırasında:

Sınava girmek isteyen adaylar, Kurumumuzdan veya Belediyemizin

http://www.kutahya.bel.tr adresi üzerinden temin ederek imzalayacakları Başvuru Formuna aşağıdaki belgeleri ekleyecektir.

Bağlantı Başvuru formuna aşağıdaki belgeler eklenecektir.

Hangi kadroya başvuru yaptığına ilişkin başvuru dilekçesi, (Adaylar şartlarını sağladığı yalnızca bir kadroya başvuru yapabileceklerdir.)

Nüfus cüzdanı veya T.C. kimlik kartının fotokopisi (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir),

Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı örneği veya e-devlet üzerinden alınacak barkotlu mezuniyet belgesi ( Aslı İbraz edilmek kaydı ile suretleri belediyemizce tasdik edilebilir.)

Yabancı okul mezunları için Denklik Belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (Aslı ibraz edilmek kaydı ile suretleri belediyemizce tasdik edilebilir.)

KPSS sonuç belgesinin ÖSYM sitesinden alınan barkotlu bilgisayar çıktısı.

Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı,

Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyanı.

2 adet biyometrik fotoğraf (1 adedi forma yapıştırılacak.)

Belirtilen başvuru tarihlerinde elektronik ortamda veya posta yoluyla yapılan başvurularda fotokopisi gönderilen belgelerin aslının sınav tarihine kadar kurumumuza ibraz edilmesi gerekmektedir. (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri Belediyemizce tasdik edilecektir.)

 BAŞVURU YERİ, TARİHİ, ŞEKLİ VE SÜRESİ:

Bağlantı Adaylar, sözlü sınava katılabilmek için;

Adaylar başvuru esnasında istenilen belgeler ile birlikte 08/05/2023-12/05/2023 tarihleri arasında mesai saatleri içerisinde (saat 09:00-12:30/13:30-17:00 arasında) Gaybiefendi Mahallesi Atatürk Bulvarı No:83 T.C. Kütahya Belediye Başkanlığı Hizmet Binası İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü Merkez/KÜTAHYA adresine şahsen veya iadeli taahhütlü posta yolu ile başvuru yapabileceklerdir. (Geciken postalardan belediyemiz sorumlu olmayacaktır.)

Elektronik ortamda yapılan başvurulara istenilen belgeler eklenerek, başvuru tarihleri içerisinde Belediyemizin http://www.kutahya.bel.tr internet sitesinden başvuru yapabileceklerdir.

Postadaki gecikmeler ve duyuruda belirtilen süre içinde yapılmayan başvurular dikkate alınmayacaktır.

Eksik bilgi ve belgelerle ya da nitelikleri uygun olmadığı halde yapılan başvurular, Belediyemizce değerlendirmeye alınmayacaktır.

 BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ - BAŞVURUSU KABUL EDİLENLERİN İLANI:

Belediyemizce T.C. Kimlik numarası ile ÖSYM kayıtlarının uyumunu kontrol etmek suretiyle adaylar KPSS puanlarına göre sıralanarak, en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere atama yapılacak her bir unvan için boş kadro sayısının beş katı oranında aday sözlü sınava çağrılacaktır,

Sözlü sınava çağrılacak son sıradaki adayla aynı puana sahip olan diğer adaylar da sınava çağrılacaktır,

Sınava girmeye hak kazanan adaylar ve KPSS puanları ile sınav yeri ve zamanı, başvuruların

değerlendirilmesini müteakip, 22/05/2023 tarihinde Belediyemizin web sayfası

http://www.kutahya.bel.tr adresinde ilan edilecektir.

Başvuruları kabul edilip sınava çağırılan adaylar, Belediyemizce düzenlenen ve adayların kimlik bilgileri ile sınav yeri ve tarihinin bulunduğu “Sınav Giriş Belgesi”ni belediyemizin resmi internet sayfasından http://www.kutahya.bel.tr temin edeceklerdir. Bu belge sınava girişte ibraz edilecektir.

Sınava katılma hakkı elde edemeyen adaylara herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır.

SINAV YERİ, ZAMANI VE KONULARI:

Sözlü sınav;

29/05/2023 tarihinde saat 09:00’da başlamak üzere, 30 Ağustos Mahallesi Harun Kahya

Caddesi No:6 T.C. Kütahya Belediyesi Bengisu Sosyal Tesisleri Toplantı Salonu Merkez/KÜTAHYA adresinde yapılacaktır.

Sözlü sınav, aynı gün içerisinde bitirilemez ise ertesi gün devam edilecektir.

Sınava girmeye hak kazandığı halde ilan edilen sınav tarihinde sınava katılmayan adaylar, sınav hakkını kaybetmiş sayılacaktır.

Bağlantı Sözlü sınav konuları;

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası,

Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi,

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu,

Mahalli İdareler ile İlgili Temel Mevzuat, konuları ile kadro unvanına ilişkin mesleki ve uygulamalı bilgi ve yeteneğin ölçülmesini kapsar.

 SINAVIN DEĞERLENDİRİLMESİ - SINAV SONUÇLARINA İTİRAZ:

Sınavda Değerlendirme; Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Atatürk İlke ve İnkılapları Tarihi, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu, Mahalli İdareler ile İlgili Temel Mevzuat konularında 15’ er puan, kadro unvanına ilişkin mesleki ve uygulamalı bilgi ve yeteneğin ölçülmesinde ise 40 puan olmak üzere toplamda 100 tam puan üzerinden yapılır. Sınavda başarılı sayılmak için sınav kurulu üyelerince verilen puanların aritmetik ortalamasının en az 60 olması şarttır.

Adayların atamaya esas başvuru puanı; belediye tarafından yapılan sözlü puanı ile KPSS puanının aritmetik ortalaması alınmak suretiyle belirtilenecek ve belediyenin http://www.kutahya.bel.tr internet sitesinden ilan edilecektir.

Adayların atamaya esas başarı puanlarının aynı olması halinde KPSS puanı yüksek olana öncelik tanınır. En yüksek başarı puanından başlamak üzere atama yapılacak kadro sayısı kadar asıl aday ve asıl aday sayısı kadar da yedek aday belirtilenecektir. Asıl ve yedek aday listeleri belediyenin http://www.kutahya.bel.tr internet adresinden ilan edilecek ve listede yer alanlara ayrıca yazılı tebligat yapılacaktır.

Sınav Kurulu; Sınav sonunda personel alımı için ilana çıktığı kadrolardan, başarı puanlarını düşük bulduğu veya yeterli bulmadığı takdirde sınav duyurusunda ilan edilenlerin bir kısmını ya da hiçbirini alıp almama hakkına sahiptir.

Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya herhangi bir şekilde gerçeği sakladığı tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve bunların atamaları yapılmaz. Bu gibi durumları tespit edilenlerin atamaları yapılmış olsa dahi atamaları iptal edilir. Bu kişiler hiçbir hak talep edemezler ve haklarında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.

Sınav sonuçlarına, başarı listesinin belediyenin internet adresinde http://www.kutahya.bel.tr ilanından itibaren yedi gün içinde yazılı olarak itiraz edilebilir. İtirazlar, sınav kurulu tarafından yedi gün içerisinde sonuçlandırılır ve ilgiliye yazılı olarak bilgi verilir.

İlan olunur.

Kaynak : Gazete Memur

İlişkili Haberler

Manşetler