,

KPSS'de yerine joker sokan adayın iddiasını Kriminal Rapor bozdu

Danıştay 12. Dairesi, 2014 Kamu Personel Seçme Sınavı’nda (2014-KPSS Ortaöğretim) kendisinin yerine bir başkasını sınava soktuğunun tespit edilmesi üzerine 6114 sayılı Kanun'un 10. maddesinin (5) numaralı fıkrası gereğince davacının, 2014-KPSS Ortaöğretim sınavının, bu sınav sonucuna göre yapılan KPSS-2016/1 yerleştirme işleminin, bu sınavın yapıldığı tarihten itibaren 2 yıl süre ile ÖSYM Başkanlığı tarafından yapılan sınavlara ve yerleştirmeye başvurusunun kabul edilmemesine ve sınavlara girememesine ilişkin işlemi hukuka uygun buldu.

KPSS'de yerine joker sokan adayın iddiasını Kriminal Rapor bozdu
Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığının … tarih ve Sor. No:… kararı sayılı kararıyla her ne kadar kovuşturmaya yer olmadığı kararı verilmiş ise de, kararın gerekçesi zamanaşımına dayandığından, bu durumun davacı lehine doğrudan sonuç doğurmayacağı açıktır. Emniyet Genel Müdürlüğü Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürlüğünce yapılan inceleme sonucu tanzim edilen … numaralı Uzmanlık Raporunda, 2014-KPSS Ortaöğretim sınav cevap kağıdındaki yazı ve imzanın davacıya ait olmadığı açıkça tespit edilmiş olduğundan, bu raporda yer verilen tespitler ile dosyada yer alan mevcut bilgi ve belgelerin değerlendirilmesi sonucunda, davacının ilgili sınava kendisi yerine bir başkasının girmesini sağladığı sonucuna varıldığından, hakkında tesis edilen dava konusu işlemde hukuka aykırılık bulunmamıştır.

T.C.
DANIŞTAY
ONİKİNCİ DAİRE
Esas No : 2023/1729
Karar No : 2023/1628

TEMYİZ EDEN (DAVALI) : … Başkanlığı
VEKİLİ : Av…

KARŞI TARAF (DAVACI) : …
VEKİLİ : Av…

İSTEMİN KONUSU : ... ... İdare Mahkemesinin … tarih ve E:.., K:… sayılı kararının temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.

YARGILAMA SÜRECİ:
Dava konusu istem: 2014 Kamu Personel Seçme Sınavı’nda (2014-KPSS Ortaöğretim) kendisinin yerine bir başkasını sınava soktuğunun tespit edilmesi üzerine 6114 sayılı Kanun'un 10. maddesinin (5) numaralı fıkrası gereğince davacının, 2014-KPSS Ortaöğretim sınavının, bu sınav sonucuna göre yapılan KPSS-2016/1 yerleştirme işleminin, bu sınavın yapıldığı tarihten itibaren 2 yıl süre ile ÖSYM Başkanlığı tarafından yapılan sınavlara ve yerleştirmeye başvurusunun kabul edilmemesine ve sınavlara girememesine ilişkin … tarih … sayılı işlemin iptali istenilmiştir.

İlk Derece Mahkemesi kararının özeti: ... ... İdare Mahkemesince; mevzuat uyarınca, adayın yerine başkasının sınava girdiğinin tespit edilmesi durumunda sınavının geçersiz sayılarak belirli süre ile sınava katılımının yasaklanacağı ve adli yönden işlem yapılacağı kurala bağlanmakla birlikte, söz konusu yaptırımların uygulanabilmesi için adayın yerine başkasının sınava girdiğinin hiçbir tereddüde mahal vermeyecek şekilde tespit edilmesi gerektiği, UYAP kayıtlarının incelenmesinden, Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığınca; davacı hakkında "Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki Kanuna Muhalefet" suçundan … sayılı soruşturma yürütüldüğünün anlaşıldığı, soruşturmanın akıbeti hakkında bilgi ve belgelerin gönderilmesinin istenilmesi ara kararına istinaden gönderilen cevabi bilgi ve belgelerden, davacı hakkında Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığının … tarih ve Sor. No:… kararı ile ek kovuşturma yapılmasına yer olmadığına dair karar verildiğinin anlaşıldığı, dava konusu işlemin tesisine dayanak alınan ve kendisine isnat edilen eylemler nedeniyle davacı hakkında takipsizlik kararı verildiği ve bu karardan sonra davacının halen o tarihten günümüze kadar kamu kurumunda çalışmaya devam ettiğinin görülmesi karşısında, davalı idarece aynı eyleme ilişkin davacı hakkında sadece ekpertiz raporu bulunduğundan bahisle ceza soruşturması sonucu beklenmeden tesis edilen dava konusu işlemde hukuka uygunluk bulunmadığı gerekçesiyle dava konusu işlemin iptaline karar verilmiştir.

TEMYİZ EDENİN İDDİALARI : Dava konusu işlemin ilgili mevzuat gereğince tesis edildiği, bu konuda kendilerine takdir yetkisi tanınmadığı, davacının 2014 KPSS Ortaöğretim sınavına kendisi yerine bir başkasının girmesini sağladığının uzmanlık raporu ile ortaya konulduğu belirtilerek, İdare Mahkemesince verilen kararın bozulması gerektiği ileri sürülmektedir.

KARŞI TARAFIN SAVUNMASI : Savunma süresinde verilmemiştir.

DANIŞTAY TETKİK HÂKİMİ : …
DÜŞÜNCESİ : Temyiz isteminin kabulü gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren Danıştay Onikinci Dairesince, Tetkik Hâkiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra gereği görüşüldü:

İNCELEME VE GEREKÇE:

MADDİ OLAY :
Dava dosyasının incelenmesinden; Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığının … tarih ve E-… sayılı yazısı ile yürütülen bir soruşturma kapsamında listesi verilen 5 personelin, idare emrine atanmaya esas Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) sonuçları ile ilgili tereddütler oluşması nedeniyle, sınav sonuçlarının incelenmesi ve bir usulsüzlük tespit edilmesi halinde keyfiyetin bildirilmesinin talep edildiği, söz konusu talep ihbar mahiyetinde değerlendirilerek incelenmek ve araştırılmak üzere 09/12/2021 tarihinde İhbar Değerlendirme Komisyonuna havale edildiği, söz konusu sınavdaki cevap kâğıdının ve sınav salon görüntülerinin karşılaştırılması ve söz konusu sınava giren adayların farklı şahıslar olup olmadığının tespitine ilişkin olarak kriminal inceleme yaptırıldığı, Emniyet Genel Müdürlüğü Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürlüğünce yapılan inceleme sonucu tanzim edilen … numaralı Uzmanlık Raporunda, "…N'a ait olduğu belirtilen mukayese yazı ve imzalar arasında yapılan karşılaştırma neticesinde; - Ortak harf ve rakamların tersimi, - Yuvarlak harf ve rakamların başlama ve bitim noktaları, - İmzaların genel şekli ve tersim tarzı, - İmzaların başlangıcındaki "Y" harfinin tersimi, - İmzaların sonlandırılışı, - İmzalar içerisindeki el hareketlerinin ve harflerin yapılışı, - Kaligrafik ve itiyadı diğer hususiyetler yönünden fark görülmüş, söz konusu yazılar ve atılı bulunan imzaların aynı şahıs elinden çıkmadığı kanaatine varılmıştır. " şeklinde tespitlere yer verildiği, davalı idare tarafından, Emniyet Genel Müdürlüğü Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürlüğünce yapılan inceleme sonucu tanzim edilen … numaralı Uzmanlık Raporu dikkate alınarak dava konusu işlemin tesis edilmesi üzerine, temyizen incelenmekte olan davanın açıldığı anlaşılmaktadır.

İLGİLİ MEVZUAT:
6114 sayılı Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun'un 10. maddesinin 3. fıkrasında, " Başkanlık tarafından yapılan sınavlarda; ... b) Başka bir adayın yerine sınava giren veya kendi yerine bir başkasının sınava girmesine katkı sağlayan, ... kişi; fiili daha ağır cezayı gerektiren başka bir suç oluşturmadığı takdirde, bir yıldan dört yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.", 5. fıkrasında, "(Değişik birinci cümle: 2/12/2016-6764/72 md.) Sınavda kopya çektiği veya bu yönde fiiller işlediği tespit edilen adayın sınavı ile çok oturumlu sınavlarda oturumların herhangi birinde kopya çektiği veya bu yönde fiiller işlediği tespit edilen adayın bu oturumlardan oluşan sınavı iptal edilir. Bu aday ve başkasının yerine sınava giren kişi, sınavın yapıldığı tarihten itibaren iki yıl süreyle Başkanlık tarafından yapılan hiçbir sınava ve yerleştirmeye aday olarak başvuramaz ve giremez. Sınavı iptal edilenlerin, iptal kararı verilmeden önce, bu sınavdaki veya yasaklılık süresi içinde girmiş olduğu Başkanlıkça yapılan bir sınavdaki başarısına dayalı olarak bir kamu görevine atanmış veya sair bir hak iktisap etmiş olması hâlinde, ilgili kurum yetkilileri tarafından görevine derhal son verilir ve kendisine sağlanan hak geri alınır. Bu fıkrada yer alan hükümler ikinci, üçüncü ve dördüncü fıkralarda yer alan fiilleri işleyen adaylar hakkında da uygulanır." hükmü öngörülmüştür.

HUKUKİ DEĞERLENDİRME:
Davacı hakkında, "Resmi Belgede Sahtecilik, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki Kanuna Muhalefet" suçundan yürütülen soruşturmanın; "suç tarihinin 28/09/2014 olduğu, sahtecilik suçları için öngörülen dava zamanaşımı süresinin 8 yıl olduğu, dava zamanaşımı süresini kesen bir sebebin somut olayda gerçekleşmediği, bu nedenle öngörülen dava zamanaşımı süresinin dolduğu, şüpheli hakkında dava zamanaşımı süresinin dolması nedeniyle CMK. 172. ve 173. maddeleri uyarınca kamu adına kovuşturmaya yer olmadığı"ndan bahisle takipsizlik kararı ile sonuçlandığı, Emniyet Genel Müdürlüğü Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürlüğünce yapılan inceleme sonucu tanzim edilen … numaralı Uzmanlık Raporunda, "…'a ait olduğu belirtilen mukayese yazı ve imzalar arasında yapılan karşılaştırma neticesinde; - Ortak harf ve rakamların tersimi, - Yuvarlak harf ve rakamların başlama ve bitim noktaları, - İmzaların genel şekli ve tersim tarzı, - İmzaların başlangıcındaki "Y" harfinin tersimi, - İmzaların sonlandırılışı, - İmzalar içerisindeki el hareketlerinin ve harflerin yapılışı, - Kaligrafik ve itiyadı diğer hususiyetler yönünden fark görülmüş, söz konusu yazılar ve atılı bulunan imzaların aynı şahıs elinden çıkmadığı kanaatine varılmıştır." şeklinde tespitlere yer verildiği dosya kapsamından anlaşılmaktadır. 6114 sayılı Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun'un 10. maddesinde; sınavda kopya çektiği veya bu yönde fiiller işlediği tespit edilen adayın sınavı ile çok oturumlu sınavlarda oturumların herhangi birinde kopya çektiği veya bu yönde fiiller işlediği tespit edilen adayın bu oturumlardan oluşan sınavının iptal edileceği, sınavı iptal edilenlerin, iptal kararı verilmeden önce, bu sınavdaki veya yasaklılık süresi içinde girmiş olduğu Başkanlıkça yapılan bir sınavdaki başarısına dayalı olarak bir kamu görevine atanmış veya sair bir hak iktisap etmiş olması hâlinde, ilgili kurum yetkilileri tarafından görevine derhal son verileceği ve kendisine sağlanan hakkın geri alınacağı açıkça düzenlenmiştir.

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığının … tarih ve Sor. No:… kararı sayılı kararıyla her ne kadar kovuşturmaya yer olmadığı kararı verilmiş ise de, kararın gerekçesi zamanaşımına dayandığından, bu durumun davacı lehine doğrudan sonuç doğurmayacağı açıktır. Emniyet Genel Müdürlüğü Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürlüğünce yapılan inceleme sonucu tanzim edilen … numaralı Uzmanlık Raporunda, 2014-KPSS Ortaöğretim sınav cevap kağıdındaki yazı ve imzanın davacıya ait olmadığı açıkça tespit edilmiş olduğundan, bu raporda yer verilen tespitler ile dosyada yer alan mevcut bilgi ve belgelerin değerlendirilmesi sonucunda, davacının ilgili sınava kendisi yerine bir başkasının girmesini sağladığı sonucuna varıldığından, hakkında tesis edilen dava konusu işlemde hukuka aykırılık bulunmamıştır.

Kaldı ki; UYAP kayıtlarının incelenmesi neticesinde, davacı hakkında "kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık" suçlamasıyla ilgili ceza yargılamasının … Ağır Ceza Mahkemesinin E:… sayılı dosyasında devam ettiği ve Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü tarafından davacının sözleşmesinin feshine karar verildiği, bu işlemin iptali talebiyle açılan davanın ise ... İdare Mahkemesinin E:… sayılı dosyasında devam ettiği anlaşılmıştır.

Bu itibarla, dava konusu işlemin iptali yönündeki İdare Mahkemesi kararında hukuki isabet görülmemiştir.

KARAR SONUCU :
Açıklanan nedenlerle;
1. 2577 sayılı Kanun'un 49. maddesine uygun bulunan davalı idarenin temyiz isteminin kabulüne,
2.Dava konusu işlemin yukarıda özetlenen gerekçeyle iptaline ilişkin temyize konu ... ... İdare Mahkemesinin ... tarih ve E:…, K:… sayılı kararının BOZULMASINA,
3. DAVANIN REDDİNE,
4. Ayrıntısı aşağıda gösterilen Mahkeme aşamasında yapılan …- TL yargılama giderinin davacı üzerinde bırakılmasına,
5….-TL temyiz yargılama gideri ile karar tarihinde yürürlükte bulunan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi uyarınca takdir edilen, …-TL vekâlet ücretinin davacıdan alınarak davalı idareye verilmesine,
6. Posta giderleri avansından artan tutarın davalı idareye iadesine,
7. Dosyanın anılan Mahkemeye gönderilmesine,
8. 2577 sayılı Kanun'un 20/B maddesinin birinci fıkrasının (h) bendi uyarınca kesin olarak (karar düzeltme yolu kapalı olmak üzere), 03/04/2023 tarihinde oybirliğiyle karar verildi

Kaynak : Gazete Memur

İlişkili Haberler

Manşetler