BIST 100 4.768,54 %4.1 Dolar 20,19 %0.33 Euro 21,81 %0.59 Altın Gram 1.257,78 %0.09 Brent Petrol 76,59 %-0.61 Bitcoin 27.772,01 %0.34
,
#KPSS #İş İlanları

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü 52 Sürekli Alacak

İlanlara Başvurular Türkiye İş Kurumu Üzerinden Yapılacaktır. İlanlar, Türkiye İş Kurumunun https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanAra.aspx internet adresinde yayınlanacaktır.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü 52 Sürekli Alacak

 Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nün Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre başvurular, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) internet adresinden ya da İŞKUR hizmet merkezlerine şahsen gidilerek yapılabilecek.

İşçilerden 1'i mühendis, 2'si tekniker, 4'ü 2. kaptan, 4'ü 2. mühendis, 20'si gemici ve 21'i yağcı olarak istihdam edilecek.

Nihai listelerin ulaşmasını takiben sözlü sınav/mülakat yeri, saati ve tarihi İŞKUR tarafından ayrıca duyurulacak.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden:

 

52 KİŞİLİK DAİMİ İŞÇİ STATÜSÜNDE PERSONEL ALIM İLANI

İlanlara Başvurular Türkiye İş Kurumu Üzerinden Yapılacaktır. İlanlar, Türkiye İş Kurumunun https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanAra.aspx internet adresinde yayınlanacaktır.

 

Tekniker

Ön lisans

Üniversitelerin Bilişim Güvenliği Teknolojisi. Bilgisayar Teknolojisi. Wcb Tasanmı ve Kodlama. Bilgisayar Programcılığı. İnternet ve Ağ Teknolojileri. Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama. Bilgisayar Programlama. Web Teknolojileri ve Programlama. Internet ve Ağ Teknolojileri. Bilgısay ar Programcılığı ve Tcknıkcrliğı. Bilgisay ar Tcknıkcrliğı ve Programlama. Bilişim Güvenliği Teknolojisi. Siber Güvenlik. Bilgisayar Teknolojileri. Bilgisayar Teknolojileri ve Bilişim Sistemleri. Bilgisayar Teknolojileri ve Yönetimi.

Bilgisayar ve Enformasyon Sistemleri. Bilişim ve İletişim Teknolojisi. Bilgisayar bölümlerinden birinden ön lisans düzeyinde mezun olmak.

KPSSP93

 • IŞKI İR da ilan edilen ışgüctı talebinin son başvuru umhı nıbnnvlc vaşından guıı almamış olmak
 • İz Kav ıtları ı l.'yı ı Yönelimi.                         *
 • Temel Netnotk. TCP/IP. ağ bilgisi, ponlar ve protokoller
 • 1 inmeli. irs. II». WA1. DIR». AV. NAC. StliM ve l’AM pbı güvenlik sislenilen.
 • Wındm>s lam ve thns işletim sislenilen.
 • MıeıoaoA ÜS. Apaehe. lomeaı ve Nguıs gibi neb sunucuları.
 • Cloud İnlemel Güvenliği tnüonel güvenliği ve Wifi Güvenliği
 • Kunnnsal Sunucu Yönetimi Servisleri hakkında bilgi sahibi olmak (DNS. DHCP. 1.DAP)
 • VMvıarc vSphere ESXi. Wmdo»s Hyper-V Sanallaşan™ Platformu
 • Nelnork ürünleri ve Fuevvall cihazlarının yöneumı.
 • Donanımsal Sunucu ve depolama oniıesi yönetimi.
 • Başvuru yapan adaylardan sınav (vazıh veya sözlü yöntemlerinden bin veya ikisi kullanarak yapılacak) sonucunda işe verleştırmeyc hak kazanacak adaylar ış verinde ilgili mevzuatınca uygulanan ücret, tazminat, prim.
 • ou OS 2001 tarih ve 27314 ayılı Resnu Gazetede yayınlanan Kamu Kurum ve Kıınıluşlanı» İşe i Alınmasında Uvgulanacak Usul ve Haslar Hakkında Yoneunelığın "Kurumdan l«ı talebinde Bulunma" başlıklı ö'ncı maddesinin l llncu fıkrası kapsamında ıl düzecinde < İSTANBUL) karşılanacaktır
 • Bu kapsamda işe başlayacak aday Kuruluşun öngördüğü yerde çalışmaya muvafakat vermiş savılır
 • Bu kapsamda işe girmese hak kazanan adaylar İSTANBUL ilinde istihdam edilecektir
 • Alım sureci ile ılgih tum duyumlar. Kuruluş ueb saylavı duyurular bölümünden yapılacak olup, aynea adreslere başka tebligat yapılmayacaktır

■ A davlar başvurularında sunduktan belgelerin doğmluğundan sorumludurlar Gerçeğe askın boanda bulunduğu lespıl edilenlerin başvuruları/sınavları geçersiz sayılır ve auımalan vapılmaz Bunlann aıamalan sapılmış olsa dalıı iptal edilir Hiçbir hak talep edilemez ve haklarında 1 ürk Ceza Kanunun ilgili hükümleri uvgulanmak üzere kuruluşun haklan saklıdır

İkinci Kaplan

4

Um.

Denizcilik Fakültesi, 'l üksek Denizcilik Okulu. Deniz Harp Okulu ve üniversitelerin Güverte'Deniz Ulaştırma İşletme. Deniz Ulaştırma işletme Mühendisliği bölümlerinden birinden lisans düzeyinde mezun olmak.

KPSSP3

 • En az Uzakyol Birinci Zabiti yeterliliğine sahip olmak
 • Yeterliliği ile alakalı her turlu güncel ve uluslararası kuralların gerektirdiği sertifikalara (slcvv vb.) ve belgelere sahip olmak
 • Herhangi bir sosy al güvenlik Kurumandan emekliye ayrılmış olmamak.
 • Başvuru yapan vc/vcya işe girmeye hak kazanan aday, işyerinde uygulanan ücret, tazminat, pnm. fazla mesai, eğilim, görev yeri ve benzeri çalışma şartlan hakkındakı uy gulamalan kabul elmiş sayılacaktır. Aksi halde 1 ay lık deneme süresi içerisinde hizmet akdini sonlandırma hakkı bulunmaktadır
 • Başv uran aday lardan işe girmeye hak kazanan aday lar. hakkında yaplınlacak olan güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasının olumlu gelmesi halinde işbaşı yaptırılacaktır
 • Bu kapsamda işe başlay acak aday Kuruluşun öngördüğü yerde çalışmaya muvafakat vermiş sayılır.
 • Alım süreci ile ilgili tüm duyurular; Kuruluş wcb say fası duy tınılar bölümünden yapılacak olup, ayrıca adreslere başka tebligat yapılmay acakıır

Bunlann atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir Hiçbir hak talep edilemez ve haklarında Türk Ceza Kanunun ilgili hukümlen uy gulanmak üzere kuruluşun haklan saklıdır

İkinci Mühendis

4

Lisans

Denizcilik Fakültesi. Yüksek Denizcilik Okulu. Deniz Harp Okulu ve üniversitelerin Makine Bölümü. Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği. Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği ve Makine Mühendisliği bölümlerinden birinden lisans düzeyinde mezun olmak.

KPSSP3

 • En az Uzakyol 2.Mühendis yeterliliğine sahip olmak.
 • Yeterliliği ile alakalı her türlü güncel ve uluslararası kuralların gerektirdiği sertifikalara (steu vb) ve belgelere sahip olmak.
 • Herhangi bir sosyal güvenlik Kuruntundan emekliye ayrılmış olmamak
 • Başvuru yapan vc/veya işe girmeye hak kazanan aday. işyerinde uygulanan ücret, tazminat, prim. fazJa mesai, eğilim, görev yeri ve benzeri çalışma şartlan hakkındakı uygulamaları kabul etmiş sayılacaktır Aksi halde I aydık deneme süresi içerisinde hizmet akdini sonlandırma hakkı bulunmaktadır
 • Başvuran aday lardan işe girmeye hak kazanan aday lar, hakkında yaptırılacak olan güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasının olumlu gelmesi halinde işbaşı yaptınlacakıır
 • Bu kapsamda işe başlayacak aday Kuruluşun öngördüğü yerde çalışmaya muvafakat vermiş sayılır.
 • Alım süreci ile ilgili tüm duyurular. Kuruluş vveb sayfası duyurular bölümünden yapılacak olup, ayrıca adreslere başka tebligat yapılmayacaktır
 • Adaylar başv urulannda sundukları belgelerin doğruluğundan sorumludurlar Gerçeğe aylın beyanda bulunduğu tespit edilenlerin başvurulan/sınavlan geçersiz sayılır ve aıamalan sapılmaz Bunlann aıamalan y apılmış olsa dahi iptal edilir. Hiçbir hak talep edilemez ve haklarında Türk Ceza Kanunun ilgili hükümleri uygulanmak üzere kuruluşun haklan saklıdır

Gemici

20

Ön lisans

Ön lisans mezunu olmak.

KPSSP93

Usta Gemici y a da üst yeterliliğe sahip olmak

Yeterliliği ile alakalı her türlü güncel ve uluslararası kuralların gerektirdiği sertifikalara (slcvv vb.) ve belgelere sahip olmak

IŞKUR'da ilan edilen ış gücü talebinin son başvuru tarihi itibariyle 36 y aşından gün almamış olmak

Başvuru yapan vc/veya işe girmeye hak kazanan aday , işy erinde uygulanan ücret tazminat pnm. fazla mesai, eğitim, görev yeri ve benzeri çalışma şartları hakkındakı uy gulamalan kabul etmiş say ılacaktır Aksi halde 1 ay lık deneme süresi içerisinde hizmet akdini sonlandırma hakkı bulunmaktadır

Başvuran aday lardan işe girmeye hak kazanan aday lar, hakkında y aparılacak olan güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasının olumlu gelmesi halinde işbaşı yaptınlacakıır

Bu kapsamda işe başlayacak aday Kuruluşun öngördüğü yerde çalışmaya muvafakat vermiş say ılır

Alım süreci ile ilgili tum duy urular; Kuruluş vveb sayfası duyurular bölümünden yapılacak olup, aynca adreslere başka tebligat y apılmay acaktır

vapılmaz Bunlann aıamalan y apılmış olsa dahi iptal cdıhr Hiçbir hak talep edilemez ve haklannda Türk Ceza Kanunun ilgili hükümleri uy gulanmak üzere kuruluşun haklan saklıdır

Yağcı

21

Ön lisans

Ön lisans mezunu olmak.

KPSSP93

 • Yağcı ya da üst yeterliliğe sahip olmak
 • Yeterliliği ile alakalı her türlü güncel te uluslararası kurallara gerektirdiği sertifikalara (sictt vb.) ve belgelere sahip olmak.
 • Yağcı vey a üst yeterlilikle en az 1 yıl deniz hizmeti tecrübesine sahip olmak
 • IŞKUR'da ilan edilen ış gücü talebinin son başvuru tarihi ıtibany le 36 yaşından gün almamış olmak
 • Baş t um yapan te/veya işe girmeye hak kazanan aday. işyerinde uygulanan ücret, tazminat, prim, fazla mesai, eğitim, göret yeri ve benzeri çalışma şartlan hakkındakı ut gulamalan kabul etmiş sayılacaktır Aksi halde 1 aylık deneme süresi ıçcnsındc hizmet akdini sonlandırma hakkı bulunmaktadır
 • Başvuran adaylardan işe girmeye hak kazanan adaylar, hakkında yaptınlacak olan güvenlik soruşturması te arşiv araştırmasının olumlu gelmesi halinde işbaşı yaptırılacaktır.
 • Bu kapsamda işe başlayacak aday Kuruluşun öngördüğü yerde çalışmay a muvafakat t ermiş say ılır
 • Alım süreci ile ilgili tüm duyumlar: Kuruluş ttcb sayfası duyumlar bölümünden yapılacak olup, aynca adreslere başka tebligat yapılmayacaktır
 • Aday lar başvurulannda sunduklan belgelerin doğruluğundan sorumludurlar Gerçeğe ay kın bey anda bulunduğu tespit edilenlerin başvurulan/sınav lan geçersiz sat ılır t e atamalan

y apılmaz Bunların atamalan yapılmış olsa dahi iptal edilir Hiçbir hak talep edilemez ve haklannda Türk Ceza Kanunun ilgili hükümlen uy gulanmak üzere kuruluşun haklan saklıdır

 

Açıklama 1- Kuruluşumuza gönderilen adat listelerinde, ilan edilen başvuru şanlarını sağlamayan adavlann başvurulan geçersiz sayılacaktır

Açıklama 2- Kuruluşumuza >apılacak başvurular geçersizdir Başvurular, başvuru süreci ıçcnsındc Türkıvc İş Kurumu wcb sav fasından va da Turkıy e İş Kurumu Hizmet Merkezlerine şahsen gidilerek yapılabilecektir

Açıklama 3- Türkiye İş Kurumunca nihai listelerin ulaşmasına müteakip sözlü sınav /mülakat ycn.saatı ve lanhı ayrıca duyurulacaktır a-) Sınav konulan ve puanlama aşağıda belirtilmiştir

•    Türkiye Cumhuriyeti Anayasası (20 Puan) * Atatürk İlke ve İnkılap Tanhı (20 Puan)
•    Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ve Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü görevlen (20 Puan)
• Mesleki bilgi ve Yeterliliğin ölçülmesine ilişkin konular (40 Puan) olmak üzere toplamda 100 tam puan uzennden yapılır Sınavda başarılı sayılmak için sınat kurulu üyclcnncc terilen puanlann anlmctık ortalamasının en az 60 olması şarttır Adaylann atamay a esas başan puanı: Kurum tarafından tapılan sözlü sınat puanı ile KPSS puanının antmctık ortalaması alınmak suretiyle belirlenecek ve kurumun ınternet sitesinde ilan edilecektir Adaylann atanmaya esas başan puanlannın aynı olması halinde KPSS puanı yüksek olana öncelik tanınır KPSS şartı aranmayan tüm adaylarda sınat da başarılı sayılmak için sözlü sınavda kurul üy elentice terilen puanlann aritmetik ortalamasının en az 60 olması şarttır Bu adaylar için sozJu sınav (mülakat) sonucu atanmaya esas başan puanını oluşturur En yüksek başan puanından başlamak üzere atama yapılacak kadro sayısı kadar asıl aday ve asıl aday sayısı kadar da yedek aday belirlenecektir Asıl te yedek aday listelen kurumun ınternet sitesinden ilan edilecek te listede yer alan adaylara aynca yazılı tebligat yapılmayacaktır

 

Kaynak : Gazete Memur

İlişkili Haberler

Manşetler