,

Kilis 7 Aralık Üniversitesi 16 personel alacak

Kilis 7 Aralık Üniversitesi 16 sözleşmeli personel alacak

Kilis 7 Aralık Üniversitesi 16 personel alacak

Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörlüğünden:

SÖZLEŞMELİ PERSONEL (4/B) ALIM İLANI (2022/01)

Üniversitemiz Rektörlüğü ve bağlı birimlerinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek ve giderleri özel bütçeden karşılanmak üzere; 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar” uyarınca KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle aşağıda belirtilen pozisyonlara toplam 16 (on altı) adet sözleşmeli personel alınacaktır.

NİTELİK

KODU

UNVANI

MEZUNİYET

ADET

KPSS PUAN

TÜRÜ

AÇIKLAMALAR

B01

Büro Personeli

Ön lisans

1

KPSS P93

1- Yükseköğretim Kurumlarının; Büro Yönetimi, Büro Yönetimi ve Sekreterlik, Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı, Sekreterlik, Büro Hizmetleri ve Yönetici Asistanlığı, İnsan Kaynakları, Personel Yönetimi veya İnsan Kaynakları Yönetimi ön lisans programlarının birinden mezun olmak.

2- 2020 KPSS (P93) puan türünden en az 60

(altmış) puan almış olmak.

T01

Teknisyen

(Makine/Klima)

Ortaöğretim

1

KPSS P94

1- Erkek olmak.

 1. Ortaöğretim kurumlarının; Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme alanının “Soğutma Sistemleri veya İklimlendirme Sistemleri” dallarının birinden mezun olmak.
 2. Son başvuru tarihi itibariyle 30 yaşını doldurmamış olmak.
 3. 2020 KPSS (P94) puan türünden en az 50 (elli) puan almış olmak.

T02

Teknisyen (Sucu)

Ortaöğretim

1

KPSS P94

1- Erkek olmak.

 1. Ortaöğretim kurumlarının; Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme alanının “Yapı Tesisat Sistemleri” dalından mezun olmak.
 2. Son başvuru tarihi itibariyle 30 yaşını doldurmamış olmak.
 3. 2020 KPSS (P94) puan türünden en az 50 (elli) puan almış olmak.

D01

Destek

Personeli (Temizlik)

Ortaöğretim

9

KPSS P94

1- Erkek olmak.

 1. Ortaöğretim (lise ve dengi) Kurumlarının herhangi bir alanından mezun olmak.
 2. Son başvuru tarihi itibariyle 30 yaşını doldurmamış olmak.
 3. 2020 KPSS (P94) puan türünden en az 50 (elli) puan almış olmak.

D02

Destek Personeli (Şoför)

Ön lisans

1

KPSS P93

1- Erkek olmak.

 1. Ön lisans mezunu olup, E sınıfı sürücü belgesine veya Karayolları Trafik Yönetmeliğinde 17.04.2015 tarihli ve 29329 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan değişiklik ile 1 Ocak 2016 tarihi itibariyle yeni tip D sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.
 2. Askerliğini yapmış veya muaf olmak.
 3. Son başvuru tarihi itibariyle 30 (otuz) yaşını doldurmamış olmak.
 4. 2020 KPSS (P93) puan türünden en az 50 (elli) puan almış olmak.

KG01

Koruma ve Güvenlik Personeli

Ön lisans

3

KPSS P93

1- Erkek olmak.

2- Ön lisans mezunu olmak.

3- Son başvuru tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak.

4- 2020 KPSS (P93) puan türünden en az 50 (elli) puan almış olmak.

5- 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun'un 10 uncu maddesinde belirtilen şartları taşımak.

6- 5188 sayılı Kanun gereği Özel Güvenlik Temel Eğitimini başarı ile tamamlamış olmak,

7- Valilik tarafından düzenlenen ve son başvuru tarihi itibariyle geçerlilik süresi dolmamış özel güvenlik kimlik kartına sahip olmak.

 

ADAYLARDA ARANACAK GENEL ŞARTLAR

 1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
 2. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 40 ıncı maddesindeki yaş şartlarını taşımak,
 3. Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
 4. Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.
 5. Askerlik durumu itibariyle;
 1. Askerlikle ilgisi bulunmamak,
 2. Askerlik çağına gelmemiş bulunmak,
 3. Askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
 1. 657 sayılı Kanun'un 53 üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı yapmasına, engel olabilecek akıl hastalığı ve vücut sakatlığı ile ilgili engeli bulunmamak.
 2. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesi gereğince, sözleşmeli olarak istihdam edilenler, hizmet sözleşmesine aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmeleri feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.
 3. Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.
 4. Yapılacak görev gereği mesai saatleri dışında ve hafta sonları çalışmaya herhangi bir engeli olmamak.
 5. Ön lisans mezunları için 2020 KPSS (B) grubu (P93) puanı, ortaöğretim (lise ve dengi) mezunları için ise 2020 KPSS (B) grubu (P94) puanı esas alınacaktır. Büro personeli kadrosuna başvuran adayların en az 60 (altmış) ve üzeri, teknisyen, koruma ve güvenlik ile destek personeli kadrolarına başvuran adayların ise en az 50 (elli) ve üzeri puana sahip olmaları gerekmektedir.

BAŞVURU ŞEKLİ, ZAMANI, İSTENİLEN BELGELER VE YERİ:

Başvuru Tarihleri:

 1. İlanın Resmi Gazete'de yayımlandığı tarihten itibaren 15 (on beş) gündür. (Başlama: 17/06/2022-Bitiş: 01/07/2022 tarihi mesai bitimi)
 2. Adaylar başvurularını, Üniversitemiz web sayfasında (https://www.kilis.edu.tr/personel) yer alan başvuru formunu tam ve eksiksiz doldurarak istenilen belgelerle birlikte Üniversitemiz Personel Dairesi Başkanlığına şahsen veya posta ile yapmaları gerekmektedir.
 3. Faks veya internet kanalıyla yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir. Posta ile yapılacak başvuruların son başvuru tarihine kadar başvuru yapılacak birime ulaşması gerekmektedir.
 4. Postadaki gecikmelerden Üniversitemiz sorumlu değildir.
 5. Adaylar ilan edilen pozisyonlardan sadece bir tanesine başvurabileceklerdir.

Müracaat İçin İstenen Belgeler:

 1. Başvuru formu ( Üniversitemiz web sayfasından (https://www.kilis.edu.tr/personel) temin edilecek ve fotoğraflı olacaktır).
 2. 2020 KPSS (B) grubu sınav sonuç belgesi.
 3. Diploma veya mezuniyet belgesinin onaylı fotokopisi veya e-Devlet üzerinden alınacak kare kodlu belge.
 4. Nüfus cüzdanı/Kimlik Kartı onaylı fotokopisi.
 5. Fotoğraf (1 adet).
 6. Askerlik Durum Belgesi (Erkek adaylar için).
 7. Adli Sicil Kaydı (e-Devlet üzerinden alınan kare kodlu belge kabul edilecektir).
 8. Sağlık durumunun ilgili işe uygun olduğuna dair yazılı beyan dilekçesi.

* Vekâlet ile başvurularda sadece noter onaylı vekâlet kabul edilecek olup, vekâletname ile yapılacak başvurularda vekâletnamenin aslı ve vekâlet edenin kimliğinin aslının ibraz edilmesi zorunludur.

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARI:

KPSS puan sıralaması sonrasında asıl ve yedek adayların (kadro sayısının 2 (iki) katı kadar yedek aday belirlenecektir) isimleri, başvuru bitim tarihinden sonraki 5 (beş) iş günü içerisinde www.kilis.edu.tr adresinde yayımlanacaktır.

Atanmaya hak kazanan asıl adaylardan, süresi içerisinde başvuran olmadığı veya aranan şartları taşımadığı veya eksik belge ile başvurduğu tespit edilenlerin yerine yedek adaylardan puan sıralamasına göre yerleştirme yapılacaktır.

Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

Başvuru ve atama işlemleri sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya herhangi bir şekilde gerçeği sakladığı tespit edilenlerin sözleşmesi yapılmaz. Sözleşme yapılmış olsa dahi fesh edilir.

*İlanda bulunmayan hükümler için genel mevzuat hükümleri geçerlidir.

BAŞVURU YERİ/ ADRESİ VE İLETİŞİM:

Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörlüğü

Personel Dairesi Başkanlığı 3. Kat

Mehmet Sanlı Mah. Doğan Güreş Paşa Bulvarı No: 84

79000 Merkez/KİLİS

Telefon: (0348) 814 26 66 Dahili: 1070-1072-1074

6892/1-1

Kaynak : Gazete Memur

İlişkili Haberler

Manşetler