,

Karapınar Belediye Başkanlığı 3 memur alacak

Mahalli İdarelere İlk Defa Atanacaklara Dair Sınav ve Atama Yönetmeliği hükümlerine göre aşağıda unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS puan türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla belirtilen boş kadrolara açıktan atama yoluyla Memur alınacaktır.

Karapınar Belediye Başkanlığı 3 memur alacak

Konya İli Karapınar Belediye Başkanlığından:
İLK DEFA ATANMAK ÜZERE MEMUR ALIM İLANI

Karapınar Belediye Başkanlığı bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak istihdam edilmek üzere; Mahalli İdarelere İlk Defa Atanacaklara Dair Sınav ve Atama Yönetmeliği hükümlerine göre aşağıda unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS puan türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla belirtilen boş kadrolara açıktan atama yoluyla Memur alınacaktır.

Sıra

No

Kadro

Unvanı

Sınıfı

Derecesi

Adedi

Niteliği

Cinsiyeti

KPSS

Puan Türü

KPSS

Taban

Puanı

1

Antrenör

GİH

13

1

-Herhangi bir Ortaöğretim Kurumlundan (Lise veya Dengi Okul) mezun olmak,

-Gençlik ve Spor Bakanlığından alınan wushu veya aikido Temel Antrenörlük Belgesine sahip olmak,

-En az (B) sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.

Erkek/

Kadın

KPSSP94

En az

65 puan

2

Veri

Hazırlama ve Kontrol

İşletmeni

GİH

9

1

-Lisans düzeyinde eğitim veren fakültelerin Kamu Yönetimi, İktisat ve İşletme bölümlerinin herhangi birinden mezun olmak, -MEB onaylı Bilgisayar İşletmeni Sertifikasına sahip olmak veya mezun olduğu okulda bilgisayar dersi gördüğünü belgelemek, -En az (B) sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.

Erkek/

Kadın

KPSSP3

En az

55 puan

3

Programcı

TH

7

1

-İki Yıllık Yüksekokulların

Bilgisayar Programcılığı, Bilgisayar Programlama, Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama bölümlerinin herhangi birinden mezun olmak,

-En az (B) sınıfı Sürücü Belgesine sahip olmak.

Erkek/

Kadın

KPSSP93

En az

70 puan

BAŞVURU GENEL VE ÖZEL ŞARTLARI:
Belediyemizin yukarıda belirtilen kadrolar için yapılacak başvurularda uyulması gereken genel ve özel şartlar aşağıda belirtilmiştir.

    1- BAŞVURU GENEL ŞARTLARI:
İlan edilen boş kadrolara atanmak için başvuracak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinin (A) fıkrasında belirtilen aşağıdaki genel şartlara sahip olmaları gerekmektedir.
    a. Türk vatandaşı olmak.
    b. Kamu haklarından mahrum bulunmamak.
    c. Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.
    d. Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.
    e. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek beden ve akıl hastalığı bulunmamak.
    f. İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak.

    2- BAŞVURU ÖZEL ŞARTLARI:
    a. İlan edilen unvanlar için mezun olunan okul itibari ile öğrenim şartını taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak, 2020 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavından (KPSS) alım yapılacak unvanların karşısında belirtilen puan türlerinden, belirtilen asgari KPSS puanını almış olmak.
    b. Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak.
    c. Antrenör kadrosu için Gençlik ve Spor Bakanlığından alınan wushu veya aikido Temel Antrenörlük Belgesine Sahip olmak.
    d. Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni kadrosu için MEB onaylı Bilgisayar İşletmeni Sertifikasına sahip olmak veya mezun olduğu okulda bilgisayar dersi gördüğünü belgelemek.
    e. 13.10.1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümlerince verilen ve tablonun nitelik kısmında belirtilen en az (B) sınıfı sürücü belgesine sahip olmak,

    3- BAŞVURU ESNASINDA ADAYLARDAN İSTENİLEN BELGELER:
Başvuru sırasında;
    • Başvuru Formu Kurumumuzdan veya Belediyemizin internet sayfasından (www.karapinar.bel.tr) temin edeceklerdir.
Başvuru formuna aşağıdaki belgeler eklenecektir.
    • Nüfus cüzdanı veya kimlik kartının aslı veya kurumumuzca onaylanmak üzere fotokopisi (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir),
    • Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı örneği veya e-Devlet üzerinden alınacak barkotlu mezuniyet belgesi (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir),
    • Yabancı Okul Mezunları için Denklik Belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir),
    • KPSS sonuç belgesinin ÖSYM web sitesinden alınan barkotlu bilgisayar çıktısı
    • Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı
    • Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyanı
    • Sürücü belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir),
    • Hangi kadroya müracaat edeceğine dair başvuru dilekçesi.(Adaylar şartlarını sağladığı yalnızca bir kadroya başvuru yapabileceklerdir.)
    • Antrenörlük Belgesinin aslı (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir),
    • MEB onaylı Bilgisayar İşletmeni Sertifikası veya mezun olduğu okulda bilgisayar dersi gördüğünü belgelemek. (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir.)
    • 3 adet biyometrik fotoğraf (1 adedi forma yapıştırılacak)
Belirtilen başvuru tarihlerinde elektronik ortamda veya posta yoluyla yapılan başvurularda fotokopisi gönderilen belgelerin aslının sınav tarihine kadar kurumumuza ibraz edilmesi gerekmektedir. (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilecektir.)

    4- BAŞVURU YERİ, TARİHİ, ŞEKLİ VE SÜRESİ:
Adaylar, sözlü sınava katılabilmek için;
    • Yukarıda sayılan başvuru belgelerini 15.08.2022-18.08.2022 saat 17:00 ’a kadar (mesai günlerinde saat 08:00-17:00 arasında) Hankapı Mahallesi İnönü Caddesi No: 29 Karapınar/ KONYA adresindeki Karapınar Belediye Başkanlığı İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne teslim etmeleri gerekmektedir.
    • Elektronik ortamda, Belediyemizin www.karapinar.bel.tr internet adresine,
    • Şahsen veya iadeli taahhütlü posta yolu ile Hankapı Mahallesi İnönü Caddesi No: 29 Karapınar/KONYA adresine gönderebileceklerdir.
    • Postadaki gecikmeler ve duyuruda belirtilen süre içinde yapılmayan başvurular dikkate alınmayacaktır.
    • Eksik bilgi ve belgelerle ya da nitelikleri uygun olmadığı halde yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

    5- BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ, BAŞVURUSU KABUL EDİLENLERİN İLANI:
    a. T.C. Kimlik numarası ile ÖSYM kayıtlarının uyumunu kontrol etmek suretiyle adaylar KPSS puanlarına göre sıralanarak, en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere atama yapılacak her bir unvan için boş kadro sayısının beş katı oranında aday sözlü sınava çağrılacaktır.
    b. Sınava çağrılacak son sıradaki adayla aynı puana sahip olan diğer adaylar da sınava çağrılacaktır.
    c. Sınava girmeye hak kazanan adaylar ve KPSS puanları ile sınav yeri ve zamanı başvuruların değerlendirilmesini müteakip 25.08.2022 tarihinden itibaren Belediyemizin (www.karapinar.bel.tr) resmi internet sayfasından ilan edilecektir.
    d. Başvuruları kabul edilip sınava çağrılan adaylara Belediyemizce düzenlenen ve adayların kimlik bilgileri ile sınav yeri ve tarihinin bulunduğu “Sınav Giriş Belgesi” gönderilecektir. Bu belge sınava girişte ibraz edilecektir.
    e. Sınava katılma hakkı elde edemeyen adaylara herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır.
    f. Sınav giriş belgeleri sınava girmeye hak kazanan adaylara başvuru formunun iletişim bilgileri bölümünde belirtmiş olduğu adrese gönderilecektir. Başvuru formunda belirtilmiş olan adres tebligat adresi olarak kabul edilecek olup, hatalı adres bildirimleri başvuranın sorumluluğundadır.
    g. Hatalı adres bildirimi sebebiyle postada oluşabilecek gecikmeler veya postanın ulaşmamasından Karapınar Belediyesi sorumlu tutulamayacaktır.

    6- SINAVIN YERİ, ZAMANI VE KONULARI:
Memur kadroları alımı için sözlü sınav 31.08.2022 günü Saat 10:00 da başlamak üzere Karapınar Belediye Başkanlığı Hankapı Mahallesi İnönü Caddesi No: 29 Karapınar/KONYA adresindeki merkez yerleşkesinde yapılacaktır. Sözlü sınav aynı gün içerisinde bitirilemez ise ertesi gün devam edilecektir.
Sınav Konuları:
a) Sözlü sınav;
    • Türkiye Cumhuriyeti Anayasası,
    • Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi,
    • 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu,
    • Mahalli İdareler İle İlgili Temel Mevzuat, konuları ile
Kadro unvanına ilişkin mesleki ve uygulamalı bilgi ve yeteneğin ölçülmesini kapsar.

    7- SINAV DEĞERLENDİRME - SONUÇLARA İTİRAZ:
    a. Sınav Değerlendirme; Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, Mahalli İdareler ile ilgili Temel Mevzuat konularında 15’er puan kadro unvanına ilişkin mesleki ve uygulamalı bilgi ve yeteneğin ölçülmesinde ise 40 puan olmak üzere toplamda 100 puan üzerinden yapılır. Sınavda başarılı sayılmak için en az 60 puan alınması şarttır.
    b. Adayların atamaya esas başarı puanı; Belediyemiz tarafından yapılan sözlü sınav puanı ile KPSS puanının aritmetik ortalaması alınmak suretiyle belirlenecek ve Belediyemizin internet adresinde ilan edilecektir.
    c. Adayların atanmaya esas başarı puanlarının aynı olması halinde KPSS puanı yüksek olana öncelik tanınır.
    d. En yüksek başarı puanından başlamak üzere atama yapılacak kadro sayısı kadar asıl aday ve asıl aday sayısı kadar da yedek aday belirlenecektir. Asıl ve yedek aday listeleri Belediyemizin internet adresinde (www.karapinar.bel.tr) ilan edilecek ve listede yer alanlara ayrıca yazılı tebligat yapılacaktır.
Sınav Kurulu; sınav sonunda personel alımı için ilana çıktığı kadrolardan, başarı puanlarını düşük bulduğu veya yeterli bulmadığı takdirde sınav duyurusunda ilan edilenlerin bir kısmını ya da hiçbirini alıp almama hakkına sahiptir.
Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya herhangi bir şekilde gerçeği sakladığı tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve bunların atamaları yapılmaz. Bu gibi durumları tespit edilenlerin atamaları yapılmış olsa dahi atamaları iptal edilir. Bu kişiler hiçbir hak talep edemezler ve haklarında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.
Sınav sonuçlarına, başarı listesinin Belediyemizin internet adresinde (www.karapinar.bel.tr) ilanından itibaren yedi gün içinde yazılı olarak itiraz edilebilir. İtirazlar, sınav kurulu tarafından yedi gün içerisinde sonuçlandırılır ve ilgiliye yazılı olarak bilgi verilir.

Kaynak : Gazete Memur

İlişkili Haberler

Manşetler