KPSS

Karadeniz İhracatçı Birlikleri 2 uzman yardımcısı alacak

Karadeniz İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği’ne 2 Uzman Yardımcısı alınacak

Eklenme : 19 Temmuz 2022 Salı 17:43 - Güncelleme : 19 Temmuz 2022 Salı 17:44


KARADENİZ İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ PERSONEL ALIMI DUYURUSU

1- Karadeniz İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği’ne Uzman Yardımcısı kadrosuna atanmak üzere aşağıda yer alan tabloda belirtilen kriterler çerçevesinde sınavla 2 (iki) adet Uzman Yardımcısı alınacaktır.

2- Sınava Katılma Şartları
Sınava girecek adayların aşağıdaki şartları taşımaları gerekmektedir.
a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
b) Askerlik görevini yapmış veya erteletmiş veya bu görevden muaf olmak.
c) 18 yaşını bitirmiş olmak,
d) En az dört yıllık eğitim veren üniversitelerin siyasal bilgiler, iktisadi ve idari bilimler, iktisat ve işletme fakülteleri ile diğer dört yıllık eğitim veren üniversite ve fakültelerin kamu yönetimi veya uluslararası ticaret bölümlerinden veya yüksekokullarından ya da bunlara denkliği Yüksek Öğretim Kurulu tarafından onaylanmış yabancı fakülte veya yüksekokullardan mezun veya dört yıllık fakülte veya yüksekokul mezunu olmak kaydıyla yukarıda belirtilen alanlardan en az birinde yüksek lisans derecesine sahip olmak,
e) 01.01.2022 tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak (01.01.1987 ve daha sonra doğanlar),
f) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
g) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle ya da devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık, vergi kaçakçılığı veya haksız mal edinme suçlarından mahkûm olmamak,
h) Görevini devamlı yapmasına engel herhangi bir özrü bulunmamak,
i) TİM ve İhracatçı Birliklerinden veya daha önce çalıştıkları iş yerlerinden 22/05/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanununun 25 inci maddesinin birinci fıkrasının (2) numaralı bendinde belirtilen nedenlerle sözleşmesi feshedilmiş olmamak,
j) İngilizce dilinden, 2019-2020-2021-2022 yıllarına ait Yabancı Dil Sınavlarından (YDS / e-YDS) en az 70 puan veya uluslararası kabul gören dil sınavlarından ÖSYM tarafından yayımlanan Yabancı Dil Eşdeğerlik Tablosuna göre 70 puana karşılık gelen asgari puanı almış olmak,
k) 2020 veya 2021 yıllarında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavlarında Tablo.1'de belirtilen puan türünden, en az 70 ve yukarı puan almış olmak.
l) Herhangi bir sosyal güvenlik kurum veya kuruluşundan emekli olmama

İlan için tıklayınız.