,

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi 1 Sözleşmeli Personel Alacak

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre Üniversitemiz Ağız Diş Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezi Başhekimliğinde istihdam edilmek üzere, 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar”da yer alan ek 2’inci maddenin (b) fıkrası gereğince 2022 KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle” KPSSP93 puan türünden sözleşmeli personel alınacaktır.

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi 1 Sözleşmeli Personel Alacak

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Rektörlüğünden:

4/B SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI

Giderleri Özel Bütçeden karşılanmak suretiyle, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre Üniversitemiz Ağız Diş Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezi Başhekimliğinde istihdam edilmek üzere, 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar”da yer alan ek 2’inci maddenin (b) fıkrası gereğince 2022 KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle” KPSSP93 puan türünden sözleşmeli personel alınacaktır.

İLAN KODU

UNVANI

ADET

KPSS PUAN TÜRÜ

AZAMİ BRÜT ÜCRET

ARANAN NİTELİKLER

ST-01

Sağlık Teknikeri

1

KPSSP93

9.092.19.-TL

Yükseköğretim  Kurumlarmm Tıbbi

Görüntüleme Teknikerliği veya Radyoloji Teknikerliği bölümü ön lisans mezunu olmak.

 

ADAYLARDA ARANACAK GENEL VE ÖZEL ŞARTLAR
1-    Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.
2-    657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. Maddesinde belirtilen şartları sağlamak.
3-    Kamu haklarından mahrum bulunmamak.
4-Türk Ceza Kanununun 53. maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin iflasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.
5-    Erkek adayların askerliğini yapmış, tecilli veya muaf olmak.
6-    657 sayılı Kanunun 53 üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.
7-    Çeşitli KHK ile kamu görevinden çıkarılanlar başvuruda bulunamaz.
8-    Başvuracak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesinin "Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler" hükmü gereğince halen kamu kurumunda 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesine göre sözleşmeli personel olarak çalışanlar Üniversitemiz ilanına aynı unvanda başvuru yapamaz. Ancak ilgili mevzuat gereğince usule uygun olarak istifa edip 1 (bir) yıllık süre şartına tabi tutulmadan istihdam edilebilecek olanlar bu durumu belgelendirmek koşulu ile ilana başvuru yapabileceklerdir. Aksi takdirde bu maddeye aykırı durumu tespit edilenlerin atamaları yapılmayacaktır. Atamaları yapılmış olsa bile yapılan atamaları iptal edilecektir. (Atama aşamasında ilgili belgenin ibrazı istenecektir)
9-    Adayların 2022 KPSSP93 puan türüne sahip olmak .
10-    Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.
11-    Nöbet usulü çalışmaya engel bir durumunun bulunmaması. 
12-    Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalık ve benzeri engelleri bulunmamak

BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE ZAMANI
Adayların ilanın Resmi Gazete’de yayımlandığı günden itibaren 15 gün içinde, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi internet sayfası www.ksu.edu.tr adresinden temin edilecek başvuru formu ve istenilen diğer belgelerle, Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına şahsen veya posta yoluyla başvurmaları gerekmektedir. Süresi içinde yapılmayan başvurular, postadaki gecikmeler veya eksik belge ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER
1-    Başvuru formu (www.ksu.edu.tr adresinden temin edilecektir.)
2-    Nüfus cüzdanı fotokopisi. (e-Devletten alınan karekodlu belgeler kabul edilir.)
3-    Mezuniyet belgesi fotokopisi. (e-Devletten alınan karekodlu belgeler kabul edilir.)
4-    2022 KPSS (B) Grubu Sınav Sonuç Belgesi. (e-Devletten alınan karekodlu belgeler kabul edilir.)
5-    Erkek adaylar için askerlik durum belgesi. (e-Devletten alınan karekodlu belgeler kabul edilir.)
6-    1 adet vesikalık fotoğraf.

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARI
2022 KPSS (B) grubu KPSSP93 puan türü sıralamasına (KPSS puanlarının eşit olması halinde mezuniyet tarihi önce olan, mezuniyet tarihlerinin de eşit olması halinde doğum tarihi büyük olan adaya öncelik tanınır.) göre atanmaya hak kazanan adayın ismi, başvuru bitim tarihi itibariyle en geç 15 (on beş) iş günü içerisinde www.ksu.edu.tr adresinden ilan edilecektir. Kadronun 10 (on) katı kadar yedek aday belirlenecektir. Asil kazananlardan süresi içerisinde başvuru olmadığı takdirde veya aranan şartları taşımadığı tespit edilenlerin yerine yedek kazananlardan sırasıyla yerleştirme yapılacaktır.
Yerleştirme işlemi yapılan adaylar hakkında güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması yapılacaktır.
Atamaları yapılan adaylardan gerçeğe aykırı beyanda bulundukları ve istenilen genel ve özel şartlardan bir veya birkaçını taşımadığı sonradan anlaşılanların başvuruları geçersiz sayılarak atamaları iptal edilecek olup, sözleşmeleri fesh edilecektir. Bu durum karşısında kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir. Ayrıca bu adaylar hakkında, 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.
İlanda belirtilmeyen hususlar hakkında ilgili mevzuat hükümlerine göre işlem yapılacaktır.
Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından, ayrıca tebligat yapılmayacaktır. Adayla hizmet sözleşmesi yapılacak olup, sözleşmede belirtilen şartları yerine getirmeyen adayın sözleşmesi 1 (bir) ay içerisinde fesih edilecektir. Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması sonucu olumlu olan adayların ataması yapılacaktır.
Sözleşme yapmaya hak kazanan adaylar, sonuçların ilan edilmesinden sonra istenecek belgeler, başvuru zamanı, evrakların teslim edilme şekli ve diğer şartlar Üniversitemiz www.ksu.edu.tr adresinden ayrıca ilan edilecektir.
Başvuru Şekli : Şahsen veya Posta Yoluyla
Başvuru Adresi : Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı Avşar Kapmusü Batı Çevre Yolu Onikişubat / Kahramanmaraş
İLETİŞİM : Mesai Saatleri İçerisinde (0344) 300 1197
 

Kaynak : Gazete Memur

İlişkili Haberler

Manşetler