KPSS

Kafkas Üniversitesi 5 Engelli ve Eski Hükümlü Sürekli İşçi Alacak

Engelli Sürekli İşçi ve Kamu Kurum Kuruluşlarına Eski Hükümlü veya Terörle Mücadelede Malul Sayılmayacak Şekilde Yararlananların İşçi Olarak Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri kapsamında Eski Hükümlü Sürekli İşçi alımı yapılacaktır.

Eklenme : 23 Ocak 2023 Pazartesi 11:40 - Güncelleme : 23 Ocak 2023 Pazartesi 16:55


KAFKAS ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN DUYURU

Üniversitemizin çeşitli birimlerde çalıştırılmak üzere Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi (Hastanesi) ile İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı kadrosuna 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4/D maddesi kapsamında 4857 sayılı İş Kanunu ve Kamu Kurum ve Kuruluşlarında İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul Esaslar Hakkında Yönetmelik gereğince Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) aracılığıyla aşağıda yer alan tabloda dağılımı gösterildiği şekilde Engelli Sürekli İşçi ve Kamu Kurum Kuruluşlarına Eski Hükümlü veya Terörle Mücadelede Malul Sayılmayacak Şekilde Yararlananların İşçi Olarak Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri kapsamında Eski Hükümlü Sürekli İşçi alımı yapılacaktır.

Sürekli işçi kadrolarına ilişkin ilan, İŞKUR internet sitesi üzerinden yayımlanacaktır. Başvurular, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) internet sitesi üzerinden online olarak, İŞKUR hizmet noktalarından ve Alo 170 hattı üzerinden 23-27 Ocak 2023 tarihleri arasında yapılacaktır.

Çalıştırılacak

Hizmet Türü

Kadro Sayısı

Yöntem

İlan Şartı

Temizlik Görevlisi (Engelli)

3

NOTER KURASI + SÖZLÜ SINAV

*En az ilköğretim en çok ön lisans mezunu olmak, *Engelli sağlık kurulu raporuyla en az %40 engelli olduğunu belgelemek.

*KARS il ve ilçe sınırları içerisinde ikamet ediyor olmak,

*Başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış 40 yaşını doldurmamış olmak (23.01.1983 - 27.01.2005 tarihleri arasında doğmuş olmak)

*İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığına ataması yapılacaktır.

Temizlik Görevlisi (Eski Hükümlü/TMY)

2

NOTER KURASI + SÖZLÜ SINAV

*En az ortaöğretim (lise ve dengi) en çok ön lisans mezunu olmak,

*Temizlik işi yapmaya engel olacak sağlık sorunu olmadığını raporla belgelendirmek.

*KARS il ve ilçe sınırları içerisinde ikamet ediyor olmak,

*Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Eski Hükümlü veya Terörle Mücadelede Malul Sayılmayacak Şekilde Yaralananların                             İşçi       Olarak                             Alınmasında

Uygulanacak     Usul      ve      Esaslar                         Hakkında

Yönetmelik’in 4’üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde tanımlandığı şekilde eski hükümlü veya 4’üncü maddesinin birinci fıkrasının (ğ) bendinde tanımlandığı şekilde terörle mücadelede malul sayılmayacak     şekilde     yaralanan                         olmak      ve

belgelendirmek.

* Başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış 40 yaşını doldurmamış olmak (23.01.1983 - 27.01.2005 tarihleri arasında doğmuş olmak)

*Sağlık Araştırma ve Uygulama Hastanesine ataması yapılacaktır.

 

A)  GENEL ŞARTLAR
1)2547 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye’de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk Vatandaşı olmak,
2)18 yaşını tamamlamış olmak,
3) Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.
4)Temizlik Görevlisi (Engelli) için; Doğuştan yada sonradan herhangi bir nedenle bedensel, zihinsel, ruhsal, duygusal ve sosyal yeteneklerini çeşitli derecelerde kaybetmesi nedeniyle toplumsal yaşama uyum sağlama ve günlük gereksinimlerini karşılamada güçlükleri olan ve korunma, bakım, rehabilitasyon, danışmanlık ve destek hizmetlerine ihtiyaç duyan kişilerden tüm vücut fonksiyon kaybının en az yüzde kırk olduğunu sağlık raporu ile belgelendiren olmak,
5)Temizlik Görevlisi (Eski Hükümlü) için; Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, cinsel saldırı veya çocuğun cinsel istismarı suçlarından mahkum olmamak şartıyla; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezası alan yada ceza süresine bakılmaksızın zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından hüküm giyenlerden cezasını tamamlayanlar, cezası ertelenenler, koşullu salıverilenler, denetimli serbestlikten yararlananlardan eski hükümlü belgesi ile durumlarını belgelendiren olmak,
Terörle Mücadelede Malul Sayılmayacak Şekilde Yararlanan için; 21/06/1927 tarihli ve 1111 sayılı Askerlik Kanunu veya 16/06/1927 tarihli 1076 sayılı Yedek Subaylar ve Yedek Askeri Memurlar Kanunu kapsamına giren ve askerlik hizmetini yaparken 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununun 21 inci maddesinde sayılan terör olaylarının sebep ve tesiri sonucu malul sayılmayacak şekilde yararlananlardan sağlık raporu ve terörle mücadelede yararlandığını gösteren komutanlık yazısı ile belgelendiren olmak,

B)  KURA İŞLEMİ, KURA TARİHİ, YERİ VE KURA SONUCU
Temizlik Görevlisi (Engelli)
Sınava alınacak asıl adayların listesi; Kars Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğünün gönderdiği ve başvuruda bulunanların tamamının yer aldığı listeleri ile öncelik hakkına sahip olarak İş Kurumu tarafından gönderilenler arasından açık iş sayısının 4 (dört) katı olarak kura çekimi sonucu belirlenir. Kura ile ayrıca açık iş sayısının 4 (dört) katı oranında da yedek liste oluşturulur.
Temizlik Görevlisi (Eski Hükümlü)
Sınava alınacak asıl adayların listesi; Kars Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğünün gönderdiği ve başvuruda bulunanların tamamının yer aldığı listeleri ile öncelik hakkına sahip olarak İş Kurumu tarafından gönderilenler arasından açık iş sayısının 4 (dört) katı olarak kura çekimi sonucu belirlenir. Kura ile ayrıca açık iş sayısının 4 (dört) katı oranında da yedek liste oluşturulur.
Kura İşlemi:
Kura işlemi yönetmelik gereği noter huzurunda 08.02.2023 tarihinde Saat: 09.00 ve 11:00 saatlerinde Kafkas Üniversitesi Ahmet ARSLAN Kültür ve Kongre Merkezi Salonunda yapılacaktır. Adaylar istemeleri halinde kura çekimini izleyebileceklerdir. Ancak yoğunluk olması halinde salonun kapasitesi dikkate alınarak kura çekimini izlemek üzere salona sınırlı sayıda aday alınacaktır. Ayrıca kura çekimi üniversitemiz web sayfasından canlı olarak yayımlanacaktır.
Kura sonucu ve kuradan sonraki tüm süreçlere ilişkin takvim www.kafkas.edu.tr internet adresinden ilgililere duyurulacak ve ilgililere ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

C)  İŞE GİRMEYE HAK KAZANAN ADAYLARDAN İSTENECEK BELGELER
1    Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
2  . 6 adet vesikalık fotoğraf
3  . İkametgah Belgesi (Karekodlu veya barkodlu E-devlet çıktısı kabul edilecektir.)
4 .Adli Sicil Belgesi (Karekodlu veya barkodlu E-devlet çıktısı kabul edilecektir.)
5 .Diploma veya mezuniyet belgesi (Karekodlu veya barkodlu E-devlet çıktısı kabul edilecektir.)
6   SGK’dan emeklilik, yaşlılık aylığı almadığını gösterir belge (Karekodlu veya barkodlu E- devlet çıktısı kabul edilecektir.)
7  . Erkek adaylar için Askerlik durumlarını gösterir belge (Karekodlu veya barkodlu E- devlet çıktısı kabul edilecektir.)
8 .Eski Hükümlü olarak atanmaya hak kazanan adayların mesleği yapmaya herhangi bir engeli bulunmadığına dair tam teşekküllü hastaneden alınmış Sağlık Raporu
9   Engelli kadrosu için, adayların ilgili mevzuata göre en az %40 oranında engelli olduğunu gösteren sağlık kurulu raporu,
10 Eski Hükümlü kadrosu için eski hükümlü belgesi veya malul sayılmayacak şekilde yararlanan olduğunu gösterir sağlık raporu ve terörle mücadelede yararlandığı gösteren komutanlık yazısı fotokopisini ibraz etmeleri gerekmektedir.

D)  ATAMA İŞLEMLERİ
1.Kura sonucunda açık iş sayısının 4 (dört) katı asıl ve 4 (dört) katı yedek aday belirlenecektir. Kura ve sözlü sınav sonucunda belirlenen adayların ataması yapılanlardan işe başlamayanlar ile atanma şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılarak işe başlatılmayanların yerine yedek listenin ilk sırasındaki kişiden başlamak suretiyle atama yapılabilecektir.
2. Yerleştirme sonucu atama için öngörülen niteliklere sahip olmayan adaylar ile yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunmuş olup tercihlerine yerleşenlerin atama işlemleri yapılmayacaktır. Sehven yapılsa dahi atama işlemleri iptal edilecektir. Yerleştirildiği kadroların nitelik ve şartlarını taşıdığı halde istenen belgeleri süresi içerisinde teslim etmeyen adaylar göreve başlatılmayacaktır.

E)  GERÇEĞE AYKIRI BEYAN
Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmayacak, atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecektir. Bu kişiler hakkında Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere, Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.
 

Kaynak : Gazete Memur