,

İzmir Kalkınma Ajansı 4 personel alacak

İzmir Kalkınma Ajansı  2 (iki) Uzman Personel ve 2 (iki) Destek Personeli istihdam edecek.

İzmir Kalkınma Ajansı 4 personel alacak

İZMİR KALKINMA AJANSI PERSONEL ALIM İLANI

İzmir Kalkınma Ajansı, 4 sayılı “Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi” ile “Kalkınma Ajansları Personel Yönetmeliği” hükümleri çerçevesinde 2 (iki) Uzman Personel ve 2 (iki) Destek Personeli istihdam edecektir.

Başvuru Tarihleri : 21 Kasım 2022 – 2 Aralık 2022
Başvuru Yeri : isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr
Sözlü Sınava Katılmaya Hak Kazanan Adayların İlan Tarihi : 9 Aralık 2022
Sınav Yeri : İzmir Kalkınma Ajansı
Megapol Çarşı Kule Halkapınar Mahallesi, 1203/11. Sk. No: 5-7, Kat: 19 35170 Konak / İZMİR
Telefon : 0232 489 81 81 (Dahili: 174)
E-posta : [email protected]
İlan ve Sınav Sonuçlarının Duyurulacağı Adres : www.izka.org.tr


1. İŞE ALINMADA ARANACAK GENEL ŞARTLAR
a. Türk vatandaşı olmak,
b. Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
c. Affa uğramış olsalar bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmî ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak,
ç. Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması yapılmış olmak,
d. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,
e. Askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmişse muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak, şartları aranır.

2. UZMAN PERSONEL İÇİN SINAVA GİRİŞ ŞARTLARI
2.1. Uzman Personel için Sınava Giriş Şartları
Ajansımızın TR31 İzmir bölgesinin gelişimine yönelik yürüttüğü yeşil ve mavi dönüşüm odağındaki çalışmalarda yer almak üzere 2 (iki) uzman personel istihdam edilecektir. Uzman personel olarak istihdam edilecek personel için sınava giriş şartları ve tercih nedenleri aşağıda belirtilmiştir;

a. Yükseköğretim kurumlarının veya denkliği YÖK tarafından kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarının Tablo-1’de belirtilen bölümlerinden mezun olmak,
b. Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2021 ve 2022 yılında lisans mezunları için yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı’ndan (KPSS) mezun oldukları öğrenim dallarına göre Tablo-1’de belirtilen ilgili puan türlerinden en az 80 (seksen) puan almış ve başvuru tarihi itibariyle 50 yaşını doldurmamış olmak,
c. Son başvuru tarihinden önceki 5 yıl içinde, YDS’de İngilizce dilinden asgari 70 (yetmiş) puan veya YDS denkliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan başka bir sınavdan asgari 70 (yetmiş) puana karşılık gelen bir puan almış olmak.

 

Mezun Olunan Bölüm KPSS Puan Türü Alınacak Personel Sayısı
Matematik P1 2
Şehir ve Bölge Planlama

Tablo-1 Uzman Personel için Alım Yapılacak Bölümler


2.2. Uzman Personel için Tercih Nedenleri
Aşağıda belirtilen nitelikleri haiz olunduğunun belgelenmesi, adayların değerlendirmesinde tercih nedeni olarak kabul edilecektir.

a. Tablo-1’de belirtilen bölümler ile bölgesel kalkınma, girişimcilik, yeşil büyüme, mavi büyüme, yeni nesil tarım teknolojileri, yeni nesil üretim teknolojileri, kaynak verimliliği, yenilenebilir enerji, rüzgar enerjisi, yöneylem, karar verme teknikleri, veri bilimi, veri analitiği konularında yüksek lisans ve/veya doktora derecesine sahip olmak,
b. İngilizce dışında ikinci yabancı dil belgesine sahip olmak.

3. DESTEK PERSONELİ İÇİN SINAVA GİRİŞ ŞARTLARI
Ajansımızda bilgi işlem süreçlerinin yönetilmesi amacıyla 1 (bir), mali işler kapsamındaki işlerin yürütülmesi amacıyla da 1 (bir) olmak üzere 2 (iki) destek personeli istihdam edilecektir. Destek personeli olarak istihdam edilecek personel için sınava giriş şartları ve tercih nedenleri aşağıda belirtilmiştir;

3.1. Bilgi İşlem Personeli (1 Kişi) için Sınava Giriş Şartları
a. Yükseköğretim kurumlarının veya denkliği YÖK tarafından kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarının Bilgisayar Programcılığı ve Bilgisayar Teknolojisi bölümlerinden mezun olmak,
b. Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2020 ve 2022 yılında ön lisans mezunları için yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavından son başvuru tarihi itibarıyla geçerliliği bulunan KPSS P93 puan türünden en az 70 puan almış olmak veya başvuru tarihi itibariyle 50 yaşını doldurmamış olmak şartıyla, kamu kesimi veya özel kesimde ilgili alanlarda en az 5 (beş) yıl fiilen başarılı olarak çalışmış olmak.

3.2. Bilgi İşlem Personeli için Tercih Nedenleri
Aşağıda belirtilen nitelikleri haiz olunduğunun belgelenmesi, adayların değerlendirmesinde tercih nedeni olarak kabul edilecektir.

 • Sistem yönetimi konusunda en az 3 yıl deneyim sahibi olmak,
 • Sanallaştırma mimarilerinin kurulumu ve yönetimi konusunda bilgi sahibi olmak,
 • Çoklu host mimarisi ve sanal merkezler hakkında bilgi sahibi olmak,
 • İleri seviyede Microsoft Windows Server 2016/2019 işletim sistemleri kurulum ve yönetimi konusunda ileri seviyede bilgi sahibi olmak,
 • Linux sunucu işletim sistemleri kurulum ve yönetimi konusunda bilgi sahibi olmak,
 • Web sunucuları hakkında bilgi sahibi olmak,
 • Sunucu güvenlik çözümleri konusunda bilgi sahibi olmak,
 • Active Directory, DNS, GPO, DHCP, IIS vb. servislerinin kurulum ve yönetimi konusunda bilgi sahibi olmak,
 • Exchange 2016/2019+ kurulumu ve yönetimi konusunda bilgi sahibi olmak,
 • Ağ mimarisi (WAN/LAN, TCP/IP, SMTP, VPN, Vlan katmanı, Layer3) ve yönetimi konusunda bilgi sahibi olmak,
 • 1x yapısı ve kablosuz kontrol ürünleri hakkında bilgi sahibi olmak,
 • Temel seviyede kablolama bilgisine sahip olmak,
 • Temel seviyede yazılım bilgisine sahip olmak,
 • Firewall, IPS/IDS, Ddos ve Siber güvenlik konularında bilgi sahibi olmak,
 • Sunucular ve depolama ürünleri donanımları konusunda bilgi sahibi olmak,
 • Veri depolama sistemleri konusunda bilgi sahibi olmak,
 • Yedekleme sistemi programları ve algoritmaları konusunda bilgi sahibi olmak,
 • Antivirüs, Spam Protection, vb. güvenlik ürün ve teknolojileri konularında bilgi sahibi olmak,
 • ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi, ISO 22301 İş Sürekliliği Yönetim Sistemi ve ITIL konularında bilgi sahibi olmak,
 • İş sürekliliği ve felaket kurtarma senaryoları, mimarisi ve altyapı yönetimi konularında bilgi sahibi olmak,
 • Yabancı sistem üreticileri ile iletişim kurabilecek seviyede İngilizce bilgisine sahip olmak.

 

3. 3. Mali İşler Personeli (1 Kişi) için Sınava Giriş Şartları
a. Yükseköğretim kurumlarının veya denkliği YÖK tarafından kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarının İktisadi ve İdari Bilimler, Siyasal Bilgiler, İktisat, İşletme fakülteleri ile bünyesinde idari bilimler programı bulunan fakülte ve yüksekokulların çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri, iktisat, işletme, kamu yönetimi, maliye ile muhasebe bölümlerinden mezun olmak,
b. Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2021 ve 2022  yıllarında lisans mezunları için yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavından KPSS P48 puan türünden en az 70 puan almış olmak veya başvuru tarihi itibariyle 50 yaşını doldurmamış olmak şartıyla, kamu kesimi veya özel kesimde ilgili alanlarda en az 5 (beş) yıl fiilen başarılı olarak çalışmış olmak.

 3.4. Mali İşler Personeli için Tercih Nedenleri
Aşağıda belirtilen nitelikleri haiz olunduğunun belgelenmesi, adayların değerlendirmesinde tercih nedeni olarak kabul edilecektir.

 • Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ruhsatına sahip veya stajını tamamlamış olmak,
 • Gelir ve gider takibi yapılmasında, muhasebe evrak ve arşivleme sisteminin yürütülmesinde deneyim sahibi olmak,
 • Kamu Muhasebe Sistemi ve Kamu İhale Kanunu’nda tanımlanan satın alma süreçleri konusunda deneyim sahibi olmak.

 

4. BAŞVURU ŞEKLİ, TARİHİ VE YERİ
Başvurular, 21 Kasım 2022 tarihinden başlayarak, son başvuru tarihi olan 2 Aralık 2022 saat 23.59’a kadar e-Devlet – İzmir Kalkınma Ajansı- Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım veya Kariyer Kapısı isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr adresinden yapılacaktır.

Başvurular, “Başvuru Formu” eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurulmak suretiyle elektronik ortamda yapılacaktır. Adayların, yukarıda belirtilen sınav giriş şartlarını ve tercih nedenlerini kanıtlayıcı bilgi ve belgeleri elektronik ortamda taratıp başvuru formunun ilgili bölümlerine eklemeleri zorunludur. Sadece elektronik ortamda yapılan başvurular geçerli olup ilanda belirtilen şartlara uygun olmayan başvurular ile elden, e-posta veya posta yoluyla yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

Adayların işbu ilanın ilgili bölümlerinde belirtilen tercih nedenlerine ilişkin olarak sahip oldukları belgeleri de başvuruyla birlikte anılan tarih ve saate kadar başvurusuna eklemesi, tercih nedenlerinin sınav kurulu tarafından dikkate alınabilmesi için zorunludur.

SN Belge Uzman Personel Destek Personeli
1 Özgeçmiş ve Fotoğraf Z Z
2 Öğrenim diploması ya da mezuniyet belgesi Z Z
3 KPSS sonuç belgesi Z Z
4 İş tecrübelerini gösterir işyeri unvan listesini içeren SGK hizmet dökümü veya ilgili kamu kurumundan alınacak hizmet belgesi T T
5 İş tecrübelerine ilişkin olarak, hangi görevi hangi unvan ile hangi süreyle yürütmekte / yürütmüş olduğuna dair işyerlerinden / kurumlarından alınmış SGK dökümü ile uyumlu yazı GD T
6 YDS / e-YDS sonuç belgesi ya da buna denk kabul edilen uluslararası geçerliliği bulunan yabancı dil belgesi Z GD
7 Son 1 (bir) ay içerisinde alınmış adli sicil kaydı belgesi Z Z
8 Erkek adaylar için askerlik durumunu (tecil, terhis veya muaf) gösteren belge Z Z
9 Yukarıda ilgili bölümlerde belirtilen tercih sebeplerini taşıdığını gösterir diğer belgeler T T

Tablo 2. Başvuru Kontrol Listesi

5. BAŞVURU ŞARTLARINA İLİŞKİN BAZI AÇIKLAMALAR
Son müracaat tarih ve saatinden sonra yapılan başvurular, eksik bilgi ve belgeyle yapılan başvurular ve ilgisiz başvurular kesinlikle geçersiz sayılacaktır.

Her aday, yalnızca bir pozisyon için başvuru yapabilecektir. Birden fazla pozisyon için yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

İş başvurusunda bulunan adaylar, bu ilanda belirtilen şartları kabul etmiş sayılırlar. Başvuru Formunda belirtilen bilgilerin ve teslim edilen belgelerin doğru ve gerçek olduğu başvuru sahibi tarafından kabul ve beyan edilmektedir. Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu, sahte belge sunduğu veya herhangi bir şekilde gerçeği sakladığı tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır. Bu gibi durumları tespit edilenlerle iş sözleşmesi yapılmış olsa dahi sözleşmeleri feshedilir. Bu kişiler hiçbir hak talep edemezler ve bu kişiler haklarında Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunulur.

Yabancı dil sınav eşdeğerliklerinin tespitinde ÖSYM tarafından ilan edilen güncel Yabancı Dil Sınavları Eşdeğerlikleri tablosu dikkate alınacaktır.

Daha önce yurtdışında çalışmış ve/veya üniversite eğitimini yurtdışındaki üniversitelerde İngilizce olarak tamamlamış olmak, yabancı dil şartından muafiyet sebebi değildir. Tüm adayların başvuru sırasında yukarıda belirtilen yabancı dil yeterlilik belgelerini sunmaları gerekmektedir.

Tablo 1’de yer alan bölümler dışındaki bölümlerden veya yurtdışındaki üniversitelerin denk bölümlerinden mezun olup başvuru yapabilen adayların başvurularının değerlemeye alınabilmesi için, e-Devlet başvurusu sırasında “Diğer Belgelerimiz” aşaması altında bulunan “Denklik Gösterir Belge” alanına ilgili dokümanı mutlaka yüklemeleri gerekmektedir.

6. BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ, SINAVIN ŞEKLİ VE YERİ
Ajansa yapılan başvurular, KPSS puanı ve deneyim yılı ile başvuran adaylar için Tablo-3 ve Tablo-4’te yer alan değerlendirme kriterleri esas alınarak yapılır. Puan sıralaması dikkate alınarak en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere alım yapılacak personel sayısının 5 (beş) katı aday giriş sınavına girmeye hak kazanır ve ilanen Ajansın internet sitesinde yayımlanır. Değerlendirme sonucu, puanı son sıradaki aday ile eşit olan adaylar da giriş sınavına davet edilir. İnternet sitesinde yapılan ilanın dışında adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

Sınav başvurularına ilişkin olarak yapılan itirazlar, Yönetim Kurulu başkanı tarafından itiraz tarihinden itibaren beş gün içinde belirlenecek üç kişilik bir komisyon tarafından en geç bir hafta içerisinde sonuçlandırılır. Bu süre, incelemenin zorunlu kılması halinde en fazla on beş güne kadar uzatılabilir.

Sınav, Ajans Genel Sekreterliği’nde sözlü (mülakat) olarak Ajansın internet sitesinde ilan edilen tarihlerde yapılacaktır. Genel Sekreterlik, son başvuru tarihinin süresini uzatmaya ve sınav tarihini değiştirmeye yetkilidir. Değişiklikler Ajans internet sitesinden duyurulacaktır.

Puanlama Kriterleri Puanlamadaki Ağırlığı (%)
KPSS Puanı 40
YDS Puanı 40
Yüksek Lisans 4
Doktora 8
İkinci Yabancı Dil Bilgisi* 4
Belirli Konularda Bilgi, Deneyim ve/veya Sertifika** 4

Tablo 3. Uzman Personel Değerlendirme Kriterleri

* İkinci yabancı dile ilişkin sınav ilanında belirtilen asgari YDS veya eşdeğerliliği bulunan sınav puanları dikkate alınır.

** Başvurulan pozisyon için ilanda tercih nedeni olarak belirtilen bilgi, deneyim ve/veya sertifikaların belgelendirilmesi gerekir. Birden fazla tercih sebebine sahip olmak adayın toplam puanlamasındaki ağırlığını değiştirmez.

Puanlama Kriterleri Puanlamadaki Ağırlığı (%)
KPSS Puanı  

 

80

 

Deneyim Yılı (Belgelenmek Kaydıyla)*
Yüksek Lisans 10
Belirli Konularda Bilgi, Deneyim ve/veya Sertifika** 10

Tablo 4. Destek Personeli Değerlendirme Kriterleri

* Puanlamada, giriş şartı olan 5 (beş) yıl çalışma deneyimi 70 puan olarak hesaba katılır, devam eden her bir yıl çalışma deneyimi için de ilave 2 puan eklenerek hesaplama yapılır.

** Başvurulan pozisyon için ilanda tercih nedeni olarak belirtilen bilgi, deneyim ve/veya sertifikaların belgelendirilmesi gerekir. Birden fazla tercih sebebine sahip olmak adayın toplam puanlamasındaki ağırlığını değiştirmez.

7. SINAV VE SONUÇLARIN İLANI
Sınav Kurulu üyeleri adayın çalıştığı alandaki uzmanlık düzeyi, mesleki tecrübe ve bilgi birikimi, yabancı dil bilgisi ve bilinen yabancı dili kullanabilme düzeyi, adayın kavrayış, ifade ve temsil kabiliyeti, muhakeme gücü, görevlendirilecek pozisyona yatkınlık, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu gibi niteliklere sahip olup olmadığını da göz önüne alarak her adaya ayrı ayrı not verir. Sınav Kurulu bu hususları tespit etmek üzere uygun gördüğü bilgi ve belgeleri adaylardan ister.

Sınav Kurulu üyelerinin verdikleri notların aritmetik ortalaması sınav sonucunu gösterir. Sınav başarı notu 100 (yüz) puan üzerinden asgari 70 (yetmiş) puandır. Ancak, sınavda başarılı olanların sayısı ilan edilen pozisyon sayısından fazla ise, en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere sıralama yapılarak, pozisyon sayısı kadar aday sınavı kazanmış kabul edilir. Sınavda 70 (yetmiş)’in üzerinde puan almış olmak bu sıralamaya giremeyen adaylar için kazanılmış hak teşkil etmez.

Sınav Kurulu, başarı sırasına göre sıralamaya tabi tutmak suretiyle başarılı adaylar arasından, boş pozisyon sayısının yarısı kadar yedek aday belirleyebilir. Yedek liste oluşturulan durumlarda asil adaylardan göreve başlamayanların yerine yahut 6 (altı) ay içerisinde ilgili pozisyonun boşalması halinde, yedek adaylar sırasına göre göreve davet edilir. Bu kişiler hakkında Kalkınma Ajansları Personel Yönetmeliği’nin ilgili hükümleri aynen uygulanır.

Belli bir öğrenim dalı/pozisyon için ilan edilen sayı kadar adayın başarılı olamaması nedeniyle boş kalan pozisyonlar, Sınav Kurulunun uygun görüşü ile başka bir öğrenim dalından sınava katılıp başarılı olmuş adayların sınavdaki başarı sırasına göre doldurulabilir.

Sınav Kurulu, sınav sonunda ortalama başarı puanını düşük bulduğu takdirde sınav duyurusunda ilan edilenden daha az sayıda personel alma hakkına sahiptir.

Genel Sekreterlikçe sınav sonuçları, sınav kurulu tarafından sonuçların kendisine intikal ettirildiği tarihten sonra yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesini takiben Ajansın internet sitesinde ilan edilir ve adaylar sonuçları Kariyer Kapısı üzerinden görüntüleyebilir. Sınav kazanan adaylara göreve başlama çağrısı ile birlikte yazılı bildirim yapılır.

8. GÖREVLENDİRME
Sınavı kazanan adayların, Ajanstaki pozisyonlarda görevlendirilmesi işlemlerinin yapılabilmesi için, ilgililerin göreve başlama çağrısının kendilerine tebliğ edildiği günü müteakip 15 (on beş) gün içerisinde Genel Sekreterliğe müracaat etmeleri gerekir.

Yapılan tebligata rağmen, Ajans tarafından kabul edilebilir bir belgeyle, ispatı mümkün mücbir sebepler olmaksızın 15 (on beş) gün içerisinde müracaat etmeyenler ile tebligat adreslerinde bulunmamaları nedeniyle kendilerine tebligat yapılamamış olanların görevlendirilmesi yapılmaz. Belgeyle ispatı mümkün bir makul sebep nedeniyle göreve başlamama hali 2 (iki) ayı aşamaz.

Giriş Sınavında hile yaptığı, sahte belge ibraz ettiği veya gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu ya da Ajansta çalışmak için gerekli nitelikleri taşımadıkları sonradan anlaşılan adayların görevlendirme onayları derhal iptal edilerek iş sözleşmeleri feshedilir ve kendileri hakkında gerekli yasal işlemler yapılır.

Yarışma sınavı sonucunda başarılı olan adaylar ile 2 (iki) ayı deneme süresi olmak üzere, Genel Sekreterin önerisi üzerine Yönetim Kurulu kararı ile belirsiz süreli iş sözleşmesi yapılır. Deneme süresi sonunda Ajansta çalışması uygun bulunmayan personelin iş sözleşmesi, Yönetim Kurulunun kararı ile bildirim süresine gerek olmaksızın ve tazminatsız feshedilir. Kişinin çalıştığı günlere ilişkin ücret ve diğer hakları saklıdır.

9. BİLGİ ALMA
Personel alımı ile ilgili aşağıda yer alan telefon ve e-posta adresinden bilgi alınabilir.

Telefon: 0232 489 81 81 (Dahili: 174)

E-posta: [email protected]

Kamuoyuna İlanen Duyurulur.

PDF Formatında İndirmek için Tıklayınız

Kaynak : Gazete Memur

İlişkili Haberler

Manşetler