,

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa 9 Sözleşmeli Personel Aalacak

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa 9 Sözleşmeli Personel Aalacak

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Rektörlüğünden:

SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI (30 KASIM 2022)

Üniversitemiz Birimlerinde giderleri Özel Bütçe gelirinden karşılanmak üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası uyarınca Sözleşmeli Personel olarak istihdam edilmek üzere 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnameye ekli 28.06.2007 tarih ve 26566 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar’ da yer alan ek 2 nci maddenin (B) fıkrasına göre 2022 KPSS (B) gurubu puan sırası esas alınmak suretiyle aşağıda belirtilen pozisyonlara sözleşmeli personel alınacaktır.

Başvuru No

Unvan

Kadro Sayısı

Cinsiyet

Aranan Nitelikler

B.P-1

Büro Personeli (Muhasebe)

1

Kadın/Erkek

 • İktisadi ve İdari Bilimler, İşletme, İktisat Fakülteleri veya Muhasebe, Muhasebe Bilgi Sistemleri, Muhasebe Finansal Yönetim, Muhasebe ve Finans Yönetimi Lisans programlarının birinden mezun olmak.
 • 2022 KPSS P3 puan türünden en az 70 ve üzeri puan almış olmak.
 • Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek sağlık sorunu ve benzeri engelleri bulunmamak.
 • Erkek adaylar için askerlikle ilişiği bulunmamak (yapmış olmak, tecilli olmak veya muaf olmak)
 • Vardiyalı çalışma düzenine uyum göstermek.
 • Son başvuru tarihi itibarıyla 30 yaşını doldurmamış olmak.
 • Muhasebe ve Mali konularda deneyimli olmak. (Belgelendirmek kaydıyla, SGK dökümü veya çalıştığı kurumdan onaylı görev belgesi alınacak.)
 • Rektörlükçe belirlenecek hizmet birimlerinde görev yapacaktır.

D.P-1

Destek Personeli (Hasta Bakımı ve Temizliği)

3

Kadın/Erkek

 • Ortaöğretim (Lise ve Dengi) mezunu olmak.
 • Ortaöğretim düzeyinde (P94 puan türü) 2022 KPSS’ye girmiş olmak.
 • Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek sağlık sorunu ve benzeri engelleri bulunmamak.
 • Vardiyalı çalışma düzenine uyum göstermek.
 • Erkek adaylar için askerlikle ilişiği bulunmamak (yapmış olmak, tecilli olmak veya muaf olmak)
 • Son başvuru tarihi itibarıyla 30 yaşını doldurmamış olmak.
 • İngilizce, Fransızca ve Rusça dillerinden birini bildiğini belgelemek veya uluslararası geçerliliği bulunan bir dil belgesine sahip olmak.
 • Cerrahpaşa T ıp Fakültesi bünyesinde görev yapacaktır.

HM-1

Hemşire

4

Kadın/Erkek

 • Hemşirelik (İngilizce) Bölümü Lisans mezunu olmak veya
 • Hemşirelik Bölümü Lisans mezunu olup, ÖSYM Başkanlığınca yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS) en az (C) düzeyinde İngilizce bildiğini belgelemek veya bu seviyede bildiğine ilişkin uluslararası geçerliliği bulunan bir dil belgesine sahip olmak (Yabancı dil belgesinin son 5 yıl içerisinde alınmış olması gerekmektedir.)
 • 2022 KPSS P3 puan türünden 70 ve üzeri puan almış olmak.
 • Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek sağlık sorunu ve benzeri engelleri bulunmamak.
 • Vardiyalı çalışma düzenine uyum göstermek.
 • Erkek adaylar için askerlikle ilişiği bulunmamak (yapmış olmak, tecilli olmak veya muaf olmak)
 • Son başvuru tarihi itibarıyla 30 yaşını doldurmamış olmak.
 • Cerrahpaşa T ıp Fakültesi bünyesinde görev yapacaktır.

TN-1

Teknisyen (Yazılım Geliştirme)

1

Kadın/Erkek

 • Mesleki ve Teknik Anadolu Liselerinin Bilişim Teknolojileri Alanı, Yazılım Geliştirme Dalı programlarının birinden mezun olmak.
 • 2022 KPSS P94 puan türünden 60 ve üzeri puan almış olmak.
 • İlgili alanda deneyimli olmak. (Belgelendirmek kaydıyla, SGK dökümü veya çalıştığı kurumdan onaylı görev belgesi alınacak.)
 • Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek sağlık sorunu ve benzeri engelleri bulunmamak.
 • Vardiyalı çalışma düzenine uyum göstermek.
 • Erkek adaylar için askerlikle ilişiği bulunmamak (yapmış olmak, tecilli olmak veya muaf olmak)
 • Son başvuru tarihi itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak.
 • Rektörlükçe belirlenecek hizmet birimlerinde görev yapacaktır.

GENEL ŞARTLAR
1-    Başvuracak adaylarda yukarıda belirtilen özel şartlar ile 657 sayılı Kanunun 48. maddesinde belirtilen genel şartları taşıyor olmak.
2-    Çeşitli KHK ile kamu görevinden çıkarılanlar başvuruda bulunamaz.
3-    Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.
4-    Hali hazırda İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa personeli olmamak.
5-    Tüm pozisyonlar için haftalık çalışma süresi 40 saati aşmayacak şekilde ilgili birimin yönetimi tarafından belirlenecek saatlerde görev yapma (gece dâhil) şartını kabul etmek, vardiyalı çalışmasına engel durumu bulunmamak.
6-    “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar”ın Yeniden İşe Alınma başlıklı Ek 1 inci maddesinin (b) fıkrasına eklenen; “Sözleşmeli personelin, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmesinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içinde sözleşmeyi tek taraflı feshetmesi halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kamu kurum ve kuruluşlarının sözleşmeli personel pozisyonlarında yeniden istihdam edilemez.” hükmüne aykırı durumu olmamak.
7-    5917 sayılı Kanunun 47. maddesi’nin 5. fıkrası (A) 2 bendi gereğince, 4-B Sözleşmeli personel olarak çalışmakta iken istifaen görevinden ayrılarak sözleşmesi feshedilenler; fesih tarihinden itibaren 1 (bir) yıl süre geçmeden başvuruda bulunamazlar.
8-    Belirtilen öğrenim düzeylerinin birinden mezun olmak, aranan nitelikleri taşımak ve belgelendirmek.
9-    Adayların ilgili 2022 KPSS(B) grubu puan türüne sahip olması gerekmektedir. Ortaöğretim Mezunları için 2022 KPSS-P94, Ön Lisans Mezunları için 2022 KPSS-P93, Lisans Mezunları için 2022 KPSS-P3 puan türü esas alınacaktır.

BAŞVURU ŞEKLİ:
10-    yların, ilanın gazetede yayımlandığı günü izleyen 15 gün içinde (mesai saati bitimine kadar) www.iuc.edu.tr ve https://personel.iuc.edu.tr/ adresindeki Başvuru Formunu eksiksiz doldurarak aşağıda belirtilen belgelerle birlikte İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Personel Daire Başkanlığına şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir. Müracaat sonunda adayların beyan ettikleri Kamu Personeli Seçme Sınav Sonuçları ÖSYM Başkanlığından Kurumumuz tarafından teyit edilecektir. Gerçeğe aykırı beyanda bulunan adayların müracaatları kabul edilmeyecek ve haklarında Genel Hükümlere göre işlem yapılacaktır. Sadece bir pozisyon için aranılan nitelik kodu belirtilerek başvuru yapılacaktır. Birden fazla başvuru yapıldığı takdirde her iki başvuru da geçersiz sayılacaktır. Posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir. Başvuru tarihini geciktiren veya nitelikleri uygun olmayan adayların müracaatlarına işlem yapılmayacaktır.

BAŞVURU İÇİN İSTENİLEN BELGELER:
1)    Fotoğraflı Başvuru Formu
2)    Nüfus Cüzdanı Fotokopisi (Aslı Görülüp Fotokopisi Alınacaktır.)
3)    Diploma veya Mezuniyet Belgesi Fotokopisi (Aslı Görülüp Fotokopisi Alınacaktır.) (e-Devlet çıktısı da kabul edilecektir.) 
4)    2022 KPSS Sonuç Belgesi
5)    Askerlik Belgesi (e-Devlet çıktısı da kabul edilecektir.)
6)    Deneyim şartı istenen kadrolar için Deneyimli Olduğunu Gösterir Belge veya SGK Dökümü
7)    Yabancı Dil şartı istenen kadrolar için YDS Sonuç Belgesi (Hemşire) / Yabancı Dil Sertifikası vb. (Destek Personeli)

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARI:
*    Başvurular Komisyon tarafından değerlendirildikten sonra sonuçlar en geç 7 iş günü içinde https://personel.iuc.edu.tr/ adresinde yayınlanacaktır. Ataması yapılacak adayların listesi, işe başlamaları için gerekli evraklar, başvuru zamanı ve yeri ile ilgili bilgilerin https://personel.iuc.edu.tr/ adresinden takip edilmesi gerekmektedir. İlgililere yazılı ya da sözlü ayrıca bir tebligat yapılmayacaktır.
*    İşe alınacak adaylarla Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar çerçevesinde Hizmet Sözleşmesi yapılacaktır.
*    Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek 6 ncı maddesi gereğince "İşe alınması açısından gerekli olan niteliklerden herhangi birini taşımadığının sonradan anlaşılması, işe alınma açısından gerekli olan niteliklerden herhangi birini sonradan kaybetmesi..." hallerinde hizmet sözleşmesi Kurumca tek taraflı olarak feshedilir.
*    Başvuru ve atama işlemleri sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya herhangi bir şekilde gerçeği sakladığı tespit edilenlerin sözleşmesi yapılmaz. Sözleşme yapılmış olsa dahi fesih edilir. Bu kişiler hiçbir hak talebinde bulunamaz.
*    Atanmaya hak kazananlar tam teşekküllü devlet hastanesinden görevlerini yapmaya engel teşkil etmediğini gösteren heyet raporu almak zorundadır.
*    Atanmaya hak kazandığı halde belirtilen evrak teslim süresinde istenilen evrakları teslim etmeyen adaylar haklarından feragat etmiş sayılır ve yerine en yüksek puanlıdan başlanmak üzere yedek adaylardan atama yapılır.
*    Atanmaya hak kazanan adaylar hakkında “Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu” ve “Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Yapılmasına Dair Yönetmelik” gereğince ilgisine göre güvenlik soruşturması veya arşiv araştırması yapılacak olup sonucuna istinaden işlem yürütülecektir.
*    Üniversitemiz ilanın herhangi bir aşamasında iptal ve/veya değişiklik yapma hakkına sahiptir.
*    İlanda bulunmayan hükümler için genel mevzuat hükümleri geçerlidir.

Kaynak : Gazete Memur

İlişkili Haberler

Manşetler