BIST 100 9.374,20 %0.29 Dolar 31,04 %0.78 Euro 33,63 %0.82 Altın Gram 2.034,25 %0.86 Brent Petrol 81,54 %-2.52 Bitcoin 51.061,00 %1.01
,
#KPSS #İş İlanları

İstanbul Teknik Üniversitesi 80 sözleşmeli personel alacak

İstanbul Teknik Üniversitesi 80 sözleşmeli personel alacak. Son başvuru tarihi 18 aralık 2023

İstanbul Teknik Üniversitesi 80 sözleşmeli personel alacak

2-BAŞVURl) ŞEKLİ, YERİ VE BAŞVURU SIRASINDA İSTENEN BELGELER
Başvurular ŞAHSEN yapılacaktır. Başvuru formu http://wmv.pdb.itu.edu.tr adresinde yer almakta olup, başvuru formuna eklenmesi gereken belgeler ile birlikte hazırlanarak ilan başvuru tarihinden itibaren 15 gün içerisinde İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığına yapılacaktır. Diğer başvuru yollan ile yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.
a)    Başvuru Formu (Üniversitemiz mvw.pdb.itu.cdu.tr wcb sayfasından temin edilebilecektir.)
b)    Diploma veya mezuniyet belgesinin fotokopisi (F-Dcvlct Üzerinden Alınan Belge Kabul Edilecektir.)
c)    Nüfus Cüzdanının / Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kam fotokopisi,
d)    Sağlık durumuna ilişkin yazılı beyan, (Üniversitemiz vnsvv.pdb.itu.cdu.tr wcb sayfasından teinin edilebilecektir.)
e)    Askerlik Durum Belgesi, (Erkekler Adaylar İçin), (E-Devlet Üzerinden Alınan Belge Kabul Edilecektir.)
t) 2022 KPSS (B) sonuç belgesi.
g)    Adli Sicil Kaydı, (E-Devlet Üzerinden Alman Belge Kabul Edilecektir.)
h)    SGK Barkodlu Hizmet Dökümü (E-Devlet Üzerinden Alman Belge Kabul edilecektir.)
ı) Konuna ve Güvenlik Görevlisi başvuruları için Sağlık Kuruluşlarmdan(aile hekimliği, sağlık merkezi vb) boy/kilo dununu gösteren belge getirmesi gerekmekledir.
i)    Koruma ve Güvenlik Kadrosuna başvurular için "B" sınıfı ehliyet belgesi fotokopisi.
j)    İş tecrübesi istenen pozisyonlarda iş tecrübesini gösteren belge
k)    Konıma ve Güvenlik Görevlisi kadrosuna başvuranlar için "Özel Güvenlik Görevlisi Kimlik Kartı" fotokopisi.
l)    Varsa başvuru formunda belirtilen sertifika fotokopisi.
m)    DP-1 pozisyonuna başvuru yapacaklar için "E" sınıfı ehliyet fotokopisi
1)    Adaylar tabloda belirtilen pozisyonlardan sadece bir tanesine başvurabilecek olup, birden fazla pozisyonlara yapılan başvurular ile usulüne uygun olmayan ve süresi içerisinde teslim edilmeyen başvurular geçersiz sayılacaktır.
2)    Başvurular incelendikten sonra, ilan şartlarına uygun adaylar arasından KPSS (B) grubu puan sırasına göre her bir unvan için ilan edilen sözleşmeli personel pozisyonunun on katma kadar aday sözlü sınava girmeye hak kazanacaktır.
3)İlan edilen pozisyonlara atanmaya hak kazanan adaylardan gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunduğu tespit edilenler ile istenilen şartlardan herhangi birini taşımadığı sonradan anlaşılanların sözleşmeleri yapılmış ise derhal fesih edilecek, yerine yedek adaylardan haşan puanı dikkate alınarak sırasıyla yerleştirme yapılacaktır.
4-    SINAV KONULARI
a)    Pozisyon unvanına ilişkin bilgi düzeyi.
b)    Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu.
c)    Özgüveni, İkna kabiliyeti ve inandırıcılığı.
Konıma vc güvenlik görevlisi, mühendis ve teknisyen pozisyonlanna istihdam edilecekler için istihdam edilecekleri pozisyonun gerektirdiği teknik bilgiye ilişkin konulana bir veya birkaçından som sorulur.
Sözlü giriş sınavı tarihleri başvuru sonuçları değerlendirmesinde www.pdb.itu.edu.tr adresinden dayanılacaktır.
Sınav yeri İstanbul Teknik Üniversitesi Ayazağa Yeıleşkesi Maslak/SarıyerlSTANBUL adresinde yapılacaktır.
5-    SINAV SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ VE DUYURULMASI
1)    Giriş sınavına ilişkin değerlendirmeler 100 (yüz) tam puan üzerinden yapılır. Sözlü sınavda başarılı sayılmak için, giriş sınavı komisyonu üyelerinin 100 (yüz) tam puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az 70 (yetmiş) olması şarttır. Bu şekilde hesaplanan başarı puanı, giriş sınavı başarı sırasını belirler.
2)    Sınav sonuçları açıklanırken kazanan adayların sözlü sınav notlarının aritmetik ortalamasının eşitliği durumunda KPSS puanı yüksek olan aday sıralamada üstte yer alır. Herhangi bir nedenle ataması yapılamayan adayların yerine, başarılı sayılarak yedek sırası gelen adayların atanma hakları, ilan tarihini takip eden 6 (altı) ay için geçerlidir. Bu süre içerisinde atama yapılan pozisyonun herhangi bir nedenle boşalması halinde sınavı yedek olarak kazanan adaylar başvuru formlarında yazılı iletişim bilgilerinden herhangi biri ile bilgilendirilecek ayrıca Üniversitemize ait www.pdb.itu.edu.tr adresli internet sitesinde duyurulacaktır.
3)    Atanmaya hak kazanan adaylara ilişkin asıl vc yedek aday listeleri, Üniversitemiz ww.pdb.ilu.cdu.tr weh adresi üzerinden boş pozisyon sayısının 3 (üç) katı kadar yedek aday ilan edilecektir.
4)    Personel Daire Başkanlığı web adresinden (ww.pdb.itu.edu.tr) yayınlanacak olan kazanan aday bilgileri sonuçlan tebliğ niteliğinde olup, adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır. Adaylar sonuçların ilan edilmesinden itibaren 5 (beş) iş günü içerisinde istenilen belgeleri Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığı’na şahsen teslim edeceklerdir. Bu süre içerisinde belgeleri tamamlayarak teslim etmeyen adaylar haklarını kaybedecek olup, yedek adaylardan sırasıyla yerleştirme yapılacaktır.
5)    Asil olarak atanmaya hak kazanan adaylardan islenilecek diğer belgeler ww.pdb.itu.edu.tr sayfasında ilan edilecektir.
6)    Atanmaya hak kazanan adayların aranan şartlan taşımadığı tespit edilenlerin yerine yedek adaylardan başarı puanı dikkate alınarak sırasıyla yerleştirme yapılacaktır.
6)"Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu" gereğince yerleşmeye hak kazanıp müracaatta bulunan adaylar hakkında arşiv araştırması yaptırtılacak olup, arşiv araştırması sonucuna müteakip sözleşme imzalanacaktır.
6-    İTİRAZLAR
1)    Giriş sınavı sonuçlarına itirazlar, sonuçların Üniversitemize ait www.pdb.itu.edu.tr adresli internet sitesinin “Duyurular” başlıklı bölümünde duyurulmasından itibaren 3 (üç) iş günü içinde Personel Daire Başkanlığına bir dilekçe ile şahsen yapılabilir.
2)    İtirazlar, itiraz süresinin bitiminin ardından komisyon tarafından 5 (beş) iş günü içerisinde sonuçlandırılır ve Üniversitemize ait vvvw.pdb.itu.edu.tr adresli internet sitesinden ilan edilir. İtiraz sonuçları ayrıca tebliğ edilmeyecektir.
7-DİĞER HUSUSLAR
Üniversitemiz ilanın herhangi bir aşamasında iptal ve/veya değişiklik yapma hakkına sahiptir. İlanda bulunmayan hükümler için genel mevzuat hükümleri geçerlidir. Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından, ilanın hiçbir aşamasında ilgililerin adresine posta yolu ile ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
Tüm duyurular www.pdb.itu.edu.tr sayfasında ilan edilecek olup, adaylara ayrıca tebligat gönderilmeyecektir.

 

Kaynak : Resmi Gazete

İlişkili Haberler

Manşetler