KPSS

İstanbul Sancaktepe Belediyesi 23 Zabıta Memuru alacak

İstanbul Sancaktepe Belediyesi 23 Zabıta Memuru almak için ilana çıktı. Başvurular 23 ila 27 Ocak tarihleri arasında alınacak.

Eklenme : 15 Aralık 2022 Perşembe 10:00 - Güncelleme : 15 Aralık 2022 Perşembe 10:01


SANCAKTEPE BELEDİYESİNE İLK DEFA ATANMAK ÜZERE ZABITA MEMURU ALIM İLANI

Sancaktepe Belediye Başkanlığı bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak istihdam edilmek üzere; Belediye Zabıta Yönetmeliği hükümlerine göre aşağıda unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS puan türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla belirtilen boş kadrolara açıktan atama yoluyla zabıta memuru alınacaktır.

S.
No

Kadro Unvanı

Sınıfı

Derecesi

Adedi

Niteliği

Cinsiyeti

KPSS
Puan Türü

KPSS
Taban Puanı

1

 

Zabıta Memuru

 

 

 

GİH

 

 

 

12

 

 

 

6

 

Herhangi        bir        Ortaöğretim Kurumundan   (Lise   veya   Dengi Okul) mezun olmak,

En Az (B) sınıfı sürücü belgesine sahip olmak

 

 

Erkek

 

P94

En az

   70

2

 

Zabıta Memuru

GİH

12

2

Herhangi        bir        Ortaöğretim Kurumundan   (Lise   veya   Dengi Okul) mezun olmak,

En Az (B) sınıfı sürücü belgesine sahip olmak

Kadın

P94

En az

   70

3

Zabıta Memuru

GİH

10

8

Ön lisans      düzeyinde      eğitim veren  Yüksekokulların:  Adalet, Bilgi       Yönetimi,       Bilgisayar Destekli  Tasarım  ve  Animasyon, Bilgisayar                Operatörlüğü,
Bilgisayar               Programcılığı, Bilgisayar    Teknolojisi,    Bilişim Güvenliği      Teknolojisi,    Büro Yönetimi,    Çevre    Koruma    ve Kontrol,   Çevre   Sağlığı,   Genel İşletme,  Halkla  İlişkiler,  Hukuk Büro   Yönetimi   ve   Sekreterliği, İlahiyat,        İnsan        Kaynakları Yönetimi,    İş    İdaresi,    İşletme, İşletme   Yönetimi,   İşletmecilik, Mahalli        İdareler,        Maliye, Muhasebe, Sosyal Bilimler, Yerel
Yönetimler programların birinden mezun olmak.

En Az (B) sınıfı sürücü belgesine sahip olmak)

Erkek

P93

En az

   70

3

 

 

 

Zabıta Memuru

 

 

 

 

 

 

 

 

GİH

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

Lisans  düzeyinde  eğitim  veren Fakültelerin:   Bankacılık,   Bilgi ve   Belge   Yönetimi,   Ekonomi, Halkla  İlişkiler,  İktisat,  İlahiyat, İnsan      Kaynakları      Yönetimi, İslami     İlimler,     İstatistik,     İş İdaresi,  İş  Sağlığı  ve  Güvenliği, İşletme,        Kamu        Yönetimi, Maliye,     Medya     ve     İletişim, Muhasebe,         Mütercim         ve Tercümanlık,     Siyaset     Bilimi, Sosyal        Hizmet,        Sosyoloji, Turizm,     Uluslararası     İlişkiler, Acil  Yardım  ve  Afet  Yönetimi, Uluslararası       Ticaret,       Yerel Yönetimler             programlarının birinden mezun olmak.

En Az (B) sınıfı sürücü belgesine sahip olmak)

 

 

 

 

 

Erkek

 

 

 

 

 

P3

En az

   70

3

 

Zabıta Memuru

 

GİH

 

9

 

3

Lisans  düzeyinde  eğitim  veren Fakültelerin:   Bankacılık,   Bilgi ve   Belge   Yönetimi,   Ekonomi, Halkla  İlişkiler,  İktisat,  İlahiyat, İnsan      Kaynakları      Yönetimi, İslami     İlimler,     İstatistik,     İş İdaresi,  İş  Sağlığı  ve  Güvenliği, İşletme,        Kamu        Yönetimi, Maliye,     Medya     ve     İletişim, Muhasebe,         Mütercim         ve Tercümanlık,     Siyaset     Bilimi, Sosyal        Hizmet,        Sosyoloji, Turizm,     Uluslararası     İlişkiler, Acil  Yardım  ve  Afet  Yönetimi, Uluslararası       Ticaret,       Yerel Yönetimler             programlarının birinden mezun olmak.

En Az (B) sınıfı sürücü belgesine sahip olmak)

Kadın

P3

En az

   70


BAŞVURU GENEL VE ÖZEL ŞARTLARI


Sancaktepe Belediye Başkanlığının münhal bulunan yukarıda belirtilen zabıta memuru kadroları için yapılacak başvurularda uyulması gereken genel ve özel şartlar aşağıdadır.


1. BAŞVURU GENEL ŞARTLARI:

İlan edilen zabıta memuru kadrolarına atanmak için başvuracak adayların, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesinin (A) fıkrasında belirtilen aşağıdaki genel şartlara sahip olmaları gerekmektedir;

  1. Türk vatandaşı olmak,
  2. Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
  3. Türk Ceza Kanunu’nun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, görevi kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
  4. Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
  5. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmamak,
  6. İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak,

 

2. BAŞVURU İÇİN ÖZEL ŞARTLAR:
a)İlan edilen unvanlar için son olarak mezun olunan okul itibari ile öğrenim şartını taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak, 2022 KPSS (B) grubu sınavına girmiş olmak ve ilgili puan türünden yukarıda tabloda belirtilen asgari KPSS puanını almış olmak,

b) Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak,

c) Tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde en az 1.67 metre, kadınlarda en az 1.60 metre boyunda olmak ve boyun 1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında (+, -) 10 kg’dan fazla fark olmamak. (Boy ve kilo tespitleri kurumumuzca yapılacaktır.)
d) Sınavın yapıldığı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmak

e) 13.10.1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümlerince verilen ve tablonun nitelik kısmında belirtilen en az (B) sınıfı sürücü belgesine sahip olmak,


3. BAŞVURU ESNASINDA ADAYLARDAN İSTENİLEN BELGELER:
Sınava girmek isteyen adaylar Başvuru Formunu Kurumumuzdan veya (www.sancaktepe.bel.tr) internet adresinden temin ederek Başvuru Formuna aşağıdaki belgeleri ekleyecektir.


Başvuru formuna aşağıdaki belgeler eklenecektir.
a) Nüfus cüzdanı veya kimlik kartının aslı veya kurumumuzca onaylanmak üzere fotokopisi,
b) Mezuniyet belgesinin aslı veya e-devlet üzerinden alınacak barkotlu mezuniyet belgesi, (Kurumumuzca onaylanmak üzere 1 adet fotokopisi)
c) Yabancı okul mezunları için denklik belgesinin aslı ve Kurumumuzca onaylanmak üzere 1 adet fotokopisi.

ç) KPSS Sonuç Belgesinin ÖSYM’nin sitesinden alınan doğrulama barkotlu bilgisayar çıktısı,
d) Erkek adayların askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı,

e) Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyanı,
f) Son altı ay içerisinde çekilmiş 2 adet biyometrik fotoğraf, (1 adedi forma yapıştırılacak)
g) Hangi kadroya başvuru yaptığına dair dilekçe (Her aday eğitim durumuna göre ilan edilen yalnızca bir kadroya başvuru yapacaktır)

h)Sürücü belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri Belediyemizce tasdik edilebilir)


4. BAŞVURU YERİ, TARİHİ, ŞEKLİ VE SÜRESİ:


Adaylar, sözlü ve uygulamalı sınava katılabilmek için;

  1. Adaylar, başvuru esnasında istenilen belgeleri ile birlikte 23/01//2023 - 27/01/2023 tarihleri arasında mesai bitimine kadar (mesai günlerinde saat 09.00-17.00 arasında) Belediyemiz İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’ne (Sancaktepe Belediyesi Ana Hizmet Binası Abdurrahmangazi Mah.Enderun Caddesi No:2) müracaatlarını şahsen yapacak olup,  adaylar yukarıda belirtilen tarihlerde boy ve kilo ölçümü yapmak suretiyle başvuru sürecini tamamlayacaklardır.
  2. Başvurular şahsen yapılacaktır. Posta ile veya diğer şekillerde yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
  3. Eksik bilgi ve belgelerle ya da nitelikleri uygun olmadığı halde yapılan başvurular Belediyemizce değerlendirmeye alınmayacaktır.


5. BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ – BAŞVURUSU KABUL EDİLENLERİN

 İLANI:
a) Belediyemizce, T.C. Kimlik numarası ile ÖSYM kayıtlarının uyumunu kontrol etmek suretiyle adaylar KPSS puanlarına göre sıralanarak, en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere atama yapılacak her bir unvan için boş kadro sayısının beş katı oranında aday; sözlü ve uygulamalı sınava çağırılacaktır.

b) Sınava çağrılacak son sıradaki adayla aynı puana sahip olan diğer adaylar da sınava çağrılacaktır.
c) Sınava girmeye hak kazanan adaylar 06/02/2023 tarihinde Sancaktepe Belediye Başkanlığı resmi internet sayfasından
(https://www.sancaktepe.bel.tr)  ilan edilecektir. Başvuruları kabul edilip sınava çağrılan adaylar, Belediyemizce düzenlenen ve adayların kimlik bilgileri ile sınav yeri ve tarihinin bulunduğu Sınav Giriş Belgesini bu adres üzerinden temin edecek olup, bu belge sınava girişte ibraz edilecektir.

d) Sınava katılma hakkı elde edemeyen adaylara herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır.

 

6. SINAVIN YERİ, ZAMANI VE KONULARI:
Sözlü ve uygulamalı sınav;

Zabıta Memuru alımı için 08/02/2023 tarihinde Saat 09.00’da başlamak üzere, Sancaktepe

Belediyesi Ana Hizmet Binasında sözlü sınav ve belirlenen spor merkezinde ise uygulamalı sınav

yapılacaktır.

Sözlü ve uygulamalı sınav aynı gün içinde bitirilemez ise ertesi günlerde devam edilecektir.


 

Sınav Konuları:
a. Sözlü Sınav;
1) Türkiye Cumhuriyeti Anayasası,
2) Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi,
3) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu,
4) Mahalli idareler ile ilgili temel mevzuat;

konularını kapsar.

b. Uygulamalı Sınav; Kadro unvanına ilişkin mesleki ve uygulamalı bilgi ve yeteneğin ölçülmesi ve sportif dayanıklılık gibi özelliklerin ölçülmesini kapsayacak şekilde yapılır.

 

7. SINAVIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SINAV SONUÇLARINA İTİRAZ

 

Zabıta Memuru Sınavında Değerlendirme;

Sözlü sınav; Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, Mahalli İdareler ile ilgili Temel Mevzuat konularında 25’er puan olmak üzere toplamda 100 puan üzerinden yapılır ve sınav kurulu üyelerince verilen puanlar ayrı ayrı tutanağa geçirilir.

b) Uygulamalı sınav; 100 tam puan üzerinden yapılır ve sınav kurulu üyelerince verilen puanlar ayrı ayrı tutanağa geçirilir.

c) Sınavda değerlendirme; sözlü sınavın %50’si, uygulamalı sınavın %50’si alınarak sınav puanı hesaplanır ve sınav kurulu üyelerince verilen puanlar ayrı ayrı tutanağa geçirilir. Sınavda başarılı sayılmak için her iki sınavın ortalamasının en az 60 puan olması şarttır.

d) Adayların atamaya esas başarı puanı, bu maddenin (c) bendinde belirtilen sınav puanı ile KPSS puanının aritmetik ortalaması alınmak suretiyle belirlenecek ve Belediyemizin internet adresinde ilan edilecektir.

e) Adayların atanmaya esas başarı puanlarının aynı olması halinde KPSS puanı yüksek olana öncelik tanınır.

f) En yüksek başarı puanından başlamak üzere atama yapılacak kadro sayısı kadar asıl aday ve asıl aday sayısı kadar da yedek aday belirlenecektir. Asıl ve yedek aday listeleri Belediyemizin internet sayfasından  (https://www.sancaktepe.bel.tr)  ilan edilecektir.

Sınav Kurulu; sınav sonunda personel alımı için ilana çıktığı kadrolardan, başarı puanlarını düşük bulduğu veya yeterli bulmadığı takdirde sınav duyurusunda ilan edilenlerin bir kısmını ya da hiçbirini alıp almama hakkına sahiptir.

Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya herhangi bir şekilde gerçeği sakladığı tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve bunların atamaları yapılmaz. Bu gibi durumları tespit edilenlerin atamaları yapılmış olsa dahi atamaları iptal edilir. Bu kişiler hiçbir hak talep edemezler ve haklarında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.

Sınav sonuçlarına, başarı listesinin Belediyemizin internet adresinde (https://www.sancaktepe.bel.tr)  ilanından itibaren yedi gün içinde yazılı olarak itiraz edilebilir. İtirazlar, sınav kurulu tarafından yedi gün içerisinde sonuçlandırılır ve ilgiliye yazılı olarak bilgi verilir.

İlan Olunur.


Sancaktepe Belediye Başkanlığı

Kaynak : Gazete Memur