,

Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri 8 uzman yardımcısı alacak

Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği’ne, sözlü sınavla, toplam 8 (Sekiz) Uzman Yardımcısı personel alınacak

Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri 8 uzman yardımcısı alacak

GÜNEYDOĞU ANADOLU İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ PERSONEL ALIMI DUYURUSU

1-  Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği’ne, aşağıda belirtilen kriterler çerçevesinde sözlü sınavla, toplam 8 (Sekiz) Uzman Yardımcısı personel alınacaktır. Alımı yapılacak uzman yardımcısı kadrosundaki personellerin 7’si Gaziantep Merkez Hizmet Binamızda, 1’i ise Şanlıurfa İrtibat Bürosu’nda görevlendirilecektir.

2- Sınava Katılma Şartları     

a)Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
b)Askerlik görevini yapmış veya erteletmiş veya bu görevden muaf olmak.
c)18 yaşını bitirmiş olmak,
d)Dört yıllık eğitim veren üniversitelerin Tablo 1’de belirtilen bölümlerinden ya da bu bölümlere denkliği   Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış yabancı üniversitelerden mezun olmak,
e)01.01.2023 tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak, (01.01.1988 tarihinde veya bu tarihten sonra doğmuş olmak)
f)Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
g)Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle ya da devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık, vergi kaçakçılığı veya haksız mal edinme suçlarından mahkûm olmamak,
h)Görevini devamlı yapmasına engel herhangi bir özrü bulunmamak,
ı)TİM ve Birliklerden veya daha önce çalıştıkları iş yerlerinden 4857 sayılı İş Kanununun 25 inci maddesinin birinci fıkrasının (2) numaralı bendinde belirtilen nedenlerle sözleşmesi feshedilmiş olmamak,
i)Herhangi bir sosyal güvenlik kurum veya kuruluşundan emekli olmamak,
j)01.08.2021 veya 18.09.2022 tarihlerinde lisans mezunları için yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavlarından herhangi birinden Tablo 1'de belirtilen puan türünden asgari 70 puan almış olmak ve İngilizce’den 2020, 2021 veya 2022 yıllarına ait Yabancı Dil Sınavlarından (YDS/ e-YDS) en az 70 puan veya uluslararası kabul gören dil sınavlarından ÖSYM tarafından yayımlanan Yabancı Dil Eşdeğerlik Tablosuna göre 70 puana karşılık gelen asgari puanı almış olmak, (İkinci yabancı dil tercih sebebi olacaktır.)

  

TABLO.1

UNVAN

FAKÜLTE/BÖLÜM

ÖĞRENİM SÜRESİ

PUAN    TÜRÜ

ALINACAK PERSONEL SAYISI

YABANCI DİL BİLGİSİ

GÖREV YAPILACAK ŞEHİR

UZMAN YARDIMCISI

Siyasal Bilgiler, Hukuk, İ.İ.B.F., İktisat, İşletme ve İletişim Fakülteleri ile Uluslararası Ticaret, İstatistik, Ekonometri, Bilgisayar Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, Endüstri ve Sistem Mühendisliği, İşletme Mühendisliği, Makine Mühendisliği, Tekstil Mühendisliği ve Gıda Mühendisliği Bölümleri

4 YIL

KPSS P3

7

İNGİLİZCE

Gaziantep

UZMAN YARDIMCISI

Siyasal Bilgiler, Hukuk, İ.İ.B.F., İktisat, İşletme ve İletişim Fakülteleri ile Uluslararası Ticaret, İstatistik, Ekonometri, Bilgisayar Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, Endüstri ve Sistem Mühendisliği, İşletme Mühendisliği, Makine Mühendisliği, Tekstil Mühendisliği ve Gıda Mühendisliği Bölümleri

4 YIL

KPSS P3

1

İNGİLİZCE

Şanlıurfa

 

3- Yarışma sınavına katılmak üzere başvuran adaylar arasından, duyuruda belirtilen eleme sınavında, iş talep formunda yer alan görev yapılmak istenen şehir bazında ilgili puan türünden aldıkları puana göre sıralamaya tabi tutularak, görev yapılmak istenen şehir ve unvan için 10 adaydan az olmamak üzere belirtilen kontenjanın dört katı kadar aday sınava çağrılır. Sınava başvuranların sayısının 10'dan az olması halinde sınava başvuranların tamamı sınava çağrılır. Son sıradaki adayla aynı puana sahip adaylar da sınava çağrılır. TİM ve İhracatçı Birliklerinde deneme süresi içerisinde ilişiği kesilmiş adaylar sınava katılamaz.

  

4- Başvuruda İstenilen Belgeler*

 a)Genel Sekreterliğimiz web sitesinden (gaib.org.tr) temin edilecek İş Talep Formu, için tıklayınız. (Uzman yardımcılığı kadrosuna başvuran adayların iş talep formunda yer alan görev yapılmak istenen şehir alanını mutlaka doldurması gerekmektedir.)
b)T.C. Kimlik numarası yazılı beyanı (T.C. Kimlik Kartı veya Nüfus Cüzdanı fotokopisi üzerine "doğruluğunu beyan ederim” ibaresinin yazılarak imzalanması gerekmektedir.)
c)Son altı ay içerisinde çekilmiş iki adet vesikalık fotoğraf,
d)Öğrenim Diploması veya mezuniyet belgesinin fotokopisi (Yurt dışındaki üniversitelerden mezun olan adaylar için denklik belgesi ile birlikte)
e)KPSS Sonuç Belgesi,
f)Yabancı Dil Sınavından asgari puanı aldığını gösterir belge,
g)Güncel Özgeçmiş (CV)
h)Adli Sicil Belgesi
ı)Askerlik Durum Belgesi (Erkek adaylar için)
i)SGK Hizmet Dökümü (Barkodlu)
 

          *Sınavı kazanan adaylardan söz konusu belge asılları bilahare istenecektir.

 

5- Başvuru Adresi ve Zamanı

Başvurular 4 üncü maddede belirtilen belgeler ile birlikte; Genel Sekreterliğimiz evrak kayıt birimine 23 Aralık 2022 Cuma günü saat 17.00'a kadar şahsen veya posta ile yapılacaktır. Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacak olup, son başvuru tarihinden sonra gelen başvurular dikkate alınmayacaktır. Ayrıca, belge ve bilgileri eksik olan adayların başvuruları işleme konulmayacaktır. Aday evrak fotokopilerinin aslının aynı olduğunu taahhüt etmiş sayılır; aksinin tespiti halinde kazanmış olsa dahi sınava ilişkin tüm hakları iptal edilir.

 

6- Sözlü Sınav

Sözlü sınav 05 Ocak 2023 Perşembe günü Genel Sekreterliğimiz Hizmet Binası’nda yapılacak olup, sözlü sınav tarihinde bir değişiklik olması halinde güncel sözlü sınav tarihi ile sınava kabul edilecek adayların listesi ve sözlü sınav programı Genel Sekreterliğimiz internet adresinden bilahare duyurulacaktır. Ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

Sözlü sınav, adayların, genel kültür, iletişim ve analitik düşünme yeteneği, hal, tavır ve davranışlarındaki genel görünüm ile mesleki bilgi gibi hizmetin gerektirdiği niteliklere sahip olup olmadıkları göz önüne alınacak ve yabancı dil bilgilerinin ölçüleceği bir mülakat niteliğinde olacaktır. Sözlü sınavda başarılı sayılabilmek için her bir üyeden 100 puan üzerinden en az 50 puan almak kaydıyla ortalama en az 70 puan almak gerekmektedir. Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin, sınavı kazansalar dahi atamaları yapılmayacak, yapılmış olsa dahi iptal edilecektir.

 

 

7- Kimlik Belgesi

Adaylar, sözlü sınavda kimlik tespitinde kullanılmak üzere yanlarında fotoğraflı ve geçerli bir kimlik belgesi (nüfus cüzdanı, sürücü belgesi, pasaport, evlilik cüzdanı vb.) bulunduracaklardır.

 

Saygıyla duyurulur.

Kaynak : Gazete Memur

İlişkili Haberler

Manşetler