,
#KPSS

Göç İdaresi Başkanlığı 60 temizlik personeli alacak

İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı 60 temizlik personeli alacak

Göç İdaresi Başkanlığı 60 temizlik personeli alacak

 

İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığından:

SÜREKLİ İŞÇİ ALIM İLANI

Göç İdaresi Başkanlığı taşra teşkilatı birimlerinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/D maddesi kapsamında istihdam edilmek üzere 4857 sayılı İş Kanunu ve Kamu Kurum ve Kuruluşlarında İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik uyarınca Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) aracılığıyla başvuran adaylar arasından noter kurası ve sözlü sınav sonucuna göre aşağıda dağılımı gösterilen illere toplam 60 sürekli işçi kadrosuna personel alımı yapılacaktır.

Taşra Teşkilatındaki Unvan ve Boş Kadroların Dağılımını Gösteren Tablo

SIRA NO

İLİ

MESLEK ADI

ADEDİ

SINAV ŞEKLİ

1

ANKARA

Temizlik Görevlisi

8

Kura ve Sözlü

2

EDİRNE

Temizlik Görevlisi

12

Kura ve Sözlü

3

KAYSERİ

Temizlik Görevlisi

6

Kura ve Sözlü

4

KIRKLARELİ

Temizlik Görevlisi

18

Kura ve Sözlü

5

MUĞLA

Temizlik Görevlisi

5

Kura ve Sözlü

6

VAN

Temizlik Görevlisi

11

Kura ve Sözlü

 

 1. BAŞVURU ŞARTLARI

1) GENEL ŞARTLAR

 1. Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı olmak,
 2. İlan tarihi itibarıyla 18 yaşını tamamlamış olmak,
 3. Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak,
 4. İlan tarihi itibarıyla askerlikle ilişiği bulunmamak, (yapmış olmak, tecilli veya muaf olmak),
 5. Kamusal haklardan mahrum bulunmamak,
 6. Görevini devamlı yapmasına engel teşkil edecek sağlık problemi bulunmamak,
 7. Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sonucu olumlu olmak,
 8. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almamak,
 9. İşe alınacak işçilerin deneme süresi en çok iki ay olup, deneme süresi içinde başarısız olanların iş akitleri bildirim süresine gerek olmaksızın tazminatsız feshedilecektir.
 10. Yukarıda yer alan Sürekli İşçi kadroları için Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından gönderilen ve talep şartlarına uyan başvuru sahiplerinin tamamının yer aldığı listeler esas alınmak suretiyle açık iş sayısının 4 (dört) katı kadar asıl ve aynı sayıda yedek aday için noter huzurunda
   
  kura çekimi yapılacaktır. Başvurular sadece bir il için yapılacaktır. Birden fazla il için yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

 

 1. Talep şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılan adayların başvuruları ilan - sınav sürecinin her aşamasında Başkanlıkça sonlandırılacaktır. Gerçeğe aykırı belge verenler veya beyanda bulunanlar hakkında yasal işlem yapılacak, istihdam işlemleri yapılmış ise işlemleri iptal edilecek, idare tarafından kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.

2) ÖZEL ŞARTLAR

 1. En az ilköğretim en fazla lise mezunu olmak,
 2. İlan tarihi itibarıyla 30 yaşını bitirmemiş olmak,
 3. İlan tarihi itibarıyla başvuru yapılan ilde ikamet ediyor olmak,
 4. Adayların 24 saat esasına göre vardiyalı çalışmasına ve dış mekânda çalışmasına engel durumunun olmaması,
 5. İşe göndermede öncelik hakkına sahip olan adaylardan anılan Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen öncelikli durumlarını gösterir belgeye sahip olması gerekmektedir.
 1. BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE TARİHİ

Başvurular Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) internet sitesinden 23/05/2022 - 27/05/2022 tarihleri arasında çevrimiçi olarak yapılacaktır. Şahsen, posta veya e-posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

 1. KURA İŞLEMLERİ

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından kura çekimi yapılmak üzere gönderilen listede yer alan adayların kura çekimi 06/06/2022 tarihinde saat 10:30'da Göç İdaresi Başkanlığı Şehit Kadir Kırbaç Konferans Salonunda noter huzurunda gerçekleştirilecektir. Belirtilen bu tarihte değişiklik olması halinde Göç İdaresi Başkanlığı internet sitesinde yeni kura tarihine ilişkin duyuru yapılacaktır. Tüm başvuru sahipleri arasından kura ile açık iş sayısının 4 (dört) katı kadar asıl ve aynı sayıda yedek aday belirlenecektir. Belirlenen adaylar Göç İdaresi Başkanlığı internet sitesinde (www.goc.gov.tr) ilan edilecek olup, adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır. Kura çekimi sonucunda belirlenen ve başvuru şartlarını taşıyan adaylar sözlü sınava alınacaktır. Adaylar noter huzurunda gerçekleştirilecek olan kura çekimine katılabilecektir. Göç İdaresi Başkanlığı (https://www.youtube.com/channel/UCk4p0zl3EyDVF9Oi4oZNrpA) kanalından canlı olarak yayınlanacaktır. Kura çekilişi kuranın gerçekleştirildiği gün ve saatte video kayıt altına alınacaktır.

Ç) KURA SONUCUNDA İSTENİLECEK BELGELER

1- Kimlik bilgileri, adli sicil durumu, sağlık durumu, askerlik durumu (erkek adaylar için) ve iletişim bilgileri için beyan formu, Göç İdaresi Başkanlığı (www.goc.gov.tr) internet adresinden temin edilecektir. Beyan formunun 1 adet hazırlanması, bilgisayar ile doldurulması, bilgilerde kısaltma yapılmaması ve imzalanması gerekmektedir.

 

 

1- Mezuniyeti gösterir öğrenim belgesinin onaylı sureti,

 1. İşe göndermede öncelik hakkına sahip olan adaylardan anılan Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen öncelikli durumlarım gösterir belge,
 2. İki adet vesikalık fotoğraf.
 1. BELGE TESLİM İŞLEMLERİ

Kura çekimi sonucunda belirlenen asıl adaylar istenilen belgeleri 07/06/2022 - 15/06/2022 tarihleri arasında mesai saatleri içerisinde Göç İdaresi Başkanlığı Çamlıca Mahallesi 122. Cadde No: 4 06370 Yenimahalle / ANKARA adresine elden veya posta yoluyla teslim etmeleri gerekmektedir. (Posta ile yapılan başvurularda, belgelerin belirtilen son tarihe kadar Göç İdaresi Başkanlığına ulaşmış olması gerekmektedir. Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.) Süresi içerisinde belge teslim etmeyenler değerlendirmeye alınmayacaktır. Başvuru yapan adayların başvuru sürecini (www.goc.gov.tr) internet sitesinden takip etmeleri gerekir.

 1. SÖZLÜ SINAV İŞLEMLERİ

Teslim edilen belgeler incelendikten sonra belirlenen şartları taşıdığı tespit edilen ve sözlü sınava girmeye hak kazanan adayların sözlü sınav yeri ve tarihleri Göç İdaresi Başkanlığı internet sitesinde (www.goc.gov.tr) ilan edilecektir. Adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.

Sözlü sınav, adayların hizmet alanına ilişkin meslekî bilgi ve becerilerini, yürütmekle yükümlü olacakları mesleki yetkinliklerini ölçmeye yönelik ve eğitim düzeylerine uygun olarak yapılacaktır.

Sınav kurulu başkan ve üyelerinin ayrı ayrı vermiş oldukları puanların aritmetik ortalaması esas alınmak suretiyle sözlü sınav puanı belirlenecektir. Sözlü sınavda tüm adaylar 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilecektir. Verilen puan adayın atamaya esas puanı ve başarı sıralaması için kullanılacaktır. Sözlü sınavda başarılı sayılmak için, en az 60 (altmış) puan alınması gerekmektedir.

Başarı puanının eşitliği halinde sırasıyla; adayın başvuru esnasındaki öğrenim düzeyi esas alınmak suretiyle daha üst öğrenimi bitirmiş olana, öğrenim düzeylerinin de aynı olması halinde mezuniyet puanı yüksek olana öncelik verilerek en yüksek puandan başlamak üzere başarı sıralaması belirlenecektir.

Sınav kurulunca başarı puanı en yüksek adaydan başlanmak suretiyle ilan edilen kadro sayısı kadar asıl ve aynı sayıda yedek aday belirlenecektir.

Yapılan sözlü sınav sonucunda asıl ve yedek olarak başarılı olan adaylar; her adayın kendi sonucunu görebileceği şekilde Göç İdaresi Başkanlığı internet sitesinde (www.goc.gov.tr) ilan edilecek olup, adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır. Sözlü sınava girmeye hak kazandığı halde ilan edilen sınav tarihinde sınava katılmayan adaylar, sınav hakkını kaybetmiş sayılacaktır.

 1. SINAV SONUÇLARINA İTİRAZ

Adaylar, sözlü sınav sonuçların açıklanmasından itibaren 5 (beş) iş günü içinde Sınav kuruluna itiraz edebilirler. Yapılan itirazlar, sınav kuruluna ulaştıktan sonra 5 (beş) iş günü içinde Sınav kurulunca karara bağlanır. Nihai karar itiraz sahibine yazılı olarak bildirilir. T.C. Kimlik numarası, adı, soyadı, imza ve adresi olmayan dilekçeler, faksla, posta veya e-posta yoluyla yapılan itiraz ile süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır.

 1. ATAMA İŞLEMLERİ

Atanmaya hak kazanan adaylar Göç İdaresi Başkanlığınca istenilen belgeleri daha sonra belirtilecek tarihe kadar şahsen veya posta yoluyla teslim edeceklerdir.

Ataması yapılanların, atama onayının tebliğinden itibaren 15 (On beş) gün içerisinde göreve başlamaları gerekmektedir.

Atama hakkından vazgeçenler ile aranılan şartları taşımadığı anlaşılanların atamaları yapılmayacaktır. Atamaları yapılanlardan atama onayının tebliğinden itibaren kanuni bir mazereti olmaksızın 15 (On beş) gün içerisinde göreve başlamayanların atamaları iptal edilecektir. İstihdam edilenlerden aranılan şartları taşımadığı sonradan anlaşılanların ise sözleşmeleri feshedilecektir.

Ataması yapılan ve göreve başlayan işçiler için iki aylık deneme süresi uygulanacaktır. Deneme süresi sonunda başarısız olan işçilerin iş sözleşmesi herhangi bir bildirim süresine gerek olmaksızın ve tazminatsız feshedilecektir.

Başarı sıralamasının kesinleştiği tarihten itibaren bir yıllık süreyi aşmamak üzere aynı kadrolar için yapılacak müteakip sınava ilişkin duyuruya kadar yukarıda belirtilen nedenlerle atama yapılmaması, atamaların iptal edilmesi veya ölüm ve sözleşme feshi sebepleriyle boş kalan veya boşalan kadrolara, başarı listesindeki sıralamaya göre yedekler arasından atama yapılabilecektir. Bunlar dışında kalanlar herhangi bir hak iddiasında bulunamayacaklardır.

Ğ) DİĞER HUSUSLAR

Adaylar vardiyalı çalışma düzenini kabul etmiş sayılır ve vardiyalı çalışmaya engel bir durumu olmaması gerekir.

Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmayacak, atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecektir.

Bu kişiler hakkında Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere, Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.

Bu sınavın başvurudan işe alınmaya kadar tüm aşamalarında adaylara yapılacak bilgilendirmeler ve sözlü sınav sonuçları her adayın kendi sonucunu görebileceği şekilde Başkanlığın (www.goc.gov.tr) internet adresinden duyurulacaktır.

İLETİŞİM BİLGİLERİ:

Adres: Göç İdaresi Başkanlığı

Çamlıca Mahallesi 122. Cadde No: 4

06370 Yenimahalle / ANKARA

Telefon: 0312 422 0832

5688/1-1

Kaynak : Gazete Memur

İlişkili Haberler

Manşetler