,
#İş İlanları #KPSS

Göç İdaresi Başkanlığı 15 Denetçi Yardımcısı Alacak

İçişleri Bakanlığına bağlı Göç İdaresi Başkanlığı merkez teşkilatında boş bulunan Genel İdare Hizmetleri Sınıfından 8 inci ve 9 uncu derecelerden toplam 15 (on beş) adet Denetçi Yardımcısı kadrosuna 31/12/2022 tarihli ve 32060 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Göç İdaresi Başkanlığı Rehberlik ve Denetim Başkanlığı Yönetmeliği hükümleri uyarınca giriş sınavı ile Denetçi Yardımcısı alınacaktır. Giriş sınavı tek aşamalı ve sözlü olarak Göç İdaresi Başkanlığı tarafından yapılacaktır.

Göç İdaresi Başkanlığı 15 Denetçi Yardımcısı Alacak

İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığından:

DENETÇİ YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI DUYURUSU

İçişleri Bakanlığına bağlı Göç İdaresi Başkanlığı merkez teşkilatında boş bulunan Genel İdare Hizmetleri Sınıfından 8 inci ve 9 uncu derecelerden toplam 15 (on beş) adet Denetçi Yardımcısı kadrosuna 31/12/2022 tarihli ve 32060 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Göç İdaresi Başkanlığı Rehberlik ve Denetim Başkanlığı Yönetmeliği hükümleri uyarınca giriş sınavı ile Denetçi Yardımcısı alınacaktır. Giriş sınavı tek aşamalı ve sözlü olarak Göç İdaresi Başkanlığı tarafından yapılacaktır.

1-    SINAVA BAŞVURU ŞARTLARI
1.1.    657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak,
1.2.    En az 4 yıllık lisans eğitim veren Hukuk, Siyasal Bilgiler, İktisat, İşletme, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültelerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt içi veya yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından birini bitirmiş olmak,
1.3.    2021 veya 2022 Kamu Personeli Seçme Sınavlarından (KPSS) KPSSP23 puan türünden 70 (yetmiş) ve üzeri puan almış olmak kaydıyla; müracaat edenlerin en yüksek puandan başlanarak sıralanması neticesinde; alınacak Denetçi Yardımcısı sayısının 4 katı aday arasına girmek (son sıradaki aday ile eşit puana sahip adaylar da Giriş (Sözlü) Sınavına çağrılırlar),
1.4.    01 Ocak 2023 tarihi itibariyle 35 (otuz beş) yaşını doldurmamış (01.01.1988 ve daha sonra doğmuş olanlar başvurabilir) olmak.
1.5.    Denetçilik görevini sürekli olarak yapmasına engel herhangi bir sağlık sorunu bulunmamak ve her türlü iklim koşullarında yolculuk etmeye elverişli bulunmak.

2-    SINAV BAŞVURUSU
2.1.    Giriş Sınavı başvuruları 22.05.2023-26.05.2023 tarihleri arasında e-Devlet-Göç İdaresi Başkanlığı-Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım veya Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresinden çevrimiçi yapılacak olup ilanda belirtilen şartlara uygun olmayan başvurular ile süresi içinde yapılmayan başvurular dikkate alınmayacaktır. Şahsen ve posta yoluyla başvurular kabul edilmeyecektir.
2.2.    Başvurular 26.05.2023 tarihi saat: 17:30 sona ereceği ve modül kapanacağı için, başvuru yapmayan adayların belirtilen tarih ve saate kadar başvurularını tamamlamaları gerekmektedir.
2.3.    Başvuru sırasında e-Devlet üzerinden mezuniyet bilgisi, KPSS puanı ve ikamet bilgileri alınacak olup e-Devlet üzerinden erişilemeyen bilgiler beyan edilerek yüklenecektir.
2.4.    Adayların Giriş (Sözlü) Sınavına girmeye hak kazanıp kazanmadıkları her adayın kendi sonucunu görebileceği şekilde Başkanlığın (www.goc.gov.tr) internet adresinden duyurulacaktır. Ayrıca adaylar sınavlarına ilişkin bilgileri Kariyer Kapısı üzerinden görüntüleyebilecektir. Adaylara başka herhangi bir bilgilendirme yapılmayacaktır.
2.5.    Adayların başvuruda belirttikleri bilgilerin sorumluluğu kendilerine aittir. Eksik, yanlış ve/veya hatalı bilgiler yüzünden doğacak sonuçlardan adayın kendisi sorumlu olacaktır. Bir adayın beyanının gerçeğe uymadığı tespit edildiği takdirde bu aday, aradan geçen süreye bakılmaksızın bu sınavdan elde ettiği tüm haklarını kaybedecektir.

3-    GİRİŞ (SÖZLÜ) SINAV TARİHİ VE YERİ
3.1.    Giriş sınavı 20.06.2023 - 21.06.2023 tarihleri arasında Göç İdaresi Başkanlığı hizmet binasında (Çamlıca Mahallesi 122. Cadde No:4 Yenimahalle/ANKARA) yapılacaktır.
3.2.    Adayların, sınav saatinden bir saat önce sınava girecekleri yerde hazır bulunmaları ve yanlarında, T.C. Kimlik No yazılı güncel fotoğraflı nüfus cüzdanı veya süresi geçerli pasaport bulundurmaları gerekmektedir.

4-    GİRİŞ (SÖZLÜ) SINAVININ ŞEKLİ VE KONULARI
4.1.    2021 veya 2022 Kamu Personeli Seçme Sınavlarından (KPSS) KPSSP23 puan türünden 70 (yetmiş) ve üzeri puan almış olmak kaydıyla; müracaat edenlerin en yüksek puandan başlanarak sıralanması neticesinde; alınacak Denetçi Yardımcısı sayısının 4 katı aday Giriş (Sözlü) Sınavına girmeye hak kazanacaktır.
4.2.    Giriş sınav konuları;
a)    Hukuk: Anayasa Hukuku, İdare Hukuku, İdari Yargı Usul Hukuku (Genel Esaslar), Ceza Hukuku (Genel Esaslar ve Kamu Görevlileri ile İlgili Suçlar), Ceza Muhakemesi Hukuku (Genel Esaslar), Medeni Hukuk (Miras Hukuku hariç), Borçlar Hukuku (Genel Esaslar).
b)    İktisat: Mikro İktisat, Makro İktisat, Güncel Ekonomik Sorunlar.
c)    Maliye: Genel Maliye Teorisi, Maliye Politikaları, Kamu Gelirleri, Kamu Giderleri, Bütçe.
ç) Kamu Yönetimi: Siyaset Bilimi, Türk Siyasal Hayatı, Uluslararası Kuruluşlar.
d)    Genel Muhasebe.
e)    6458 sayılı Kanun ve bu Kanuna dayanılarak çıkartılan yönetmelikler, 29/5/2009 tarihli ve 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu.

5-    GİRİŞ (SÖZLÜ) SINAVIN DEĞERLENDİRİLMESİ
Sözlü sınavda adaylar;
a)    Sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi (50 puan),
b)    Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü (10 puan),
c)    Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu (10 puan),
ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı (10 puan),
d)    Genel yetenek ve genel kültürü (10 puan),
e)    Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı (10 puan), yönlerinden ve belirtilen puan ağırlıklarında değerlendirilecektir.
Adayların giriş (sözlü) sınavında başarılı sayılabilmesi için 100 tam puan üzerinden en az yetmiş (70) puan almaları gerekmektedir.

6-    İTİRAZ
6.1.    KPSSP(23) başarı puan sıralamasına göre belirlenen değerlendirme sonuçlarına itirazlar; e-Devlet-Göç İdaresi Başkanlığı-Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım veya Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) sekmesinden başvurularının reddedildiğine ilişkin bilgilendirmenin adayların erişimine açıldığı tarihten itibaren üç iş günü içinde (09:30-17:30) mesai saatleri arasında Göç İdaresi Başkanlığına yazılı olarak yapılır.
6.2.    Giriş (sözlü) sınav sonuçlarına itirazlar ise; sonuçların duyurulmasından itibaren üç iş günü içinde (09:30-17:30) mesai saatleri arasında Göç İdaresi Başkanlığına yazılı olarak yapılır.

7-    GİRİŞ (SÖZLÜ) SINAVI SONUCU
Giriş (sözlü) sınavında adaylar, sınav kurulu başkan ve üyelerinin her biri tarafından ayrı ayrı 100 tam puan üzerinden değerlendirilecektir. Bu puanların aritmetik ortalaması giriş (sözlü) sınav notunu teşkil eder. Giriş (sözlü) sınavında başarılı olabilmek için aday notunun 70’den aşağı olmaması gerekir.
Giriş (sözlü) sınav sonuçlarına göre adayların sözlü sınav notlarının eşitliği durumunda KPSS puanı yüksek olan aday sıralamada üstte yer alacaktır.
Giriş sınavı sonuçları, puanı en yüksek adaydan başlanmak suretiyle başarı derecesine göre sıraya konulup, atama yapılacak kadro sayısı kadar aday asil, giriş sınavında başarılı olmak şartıyla atama yapılacak kadro sayısının yarısını geçmemek üzere, Komisyonca belirlenecek sayıda aday ise yedek olarak tespit edilecektir.
Giriş sınavı sonuçları her adayın kendi sonucunu görebileceği şekilde Başkanlığın (www.goc.gov.tr) internet adresinden duyurulacaktır. Ayrıca adaylar sınav sonuçlarına ilişkin bilgileri Kariyer Kapısı üzerinden görüntüleyebilecektir.
Sınavı kazananlardan gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınav sonuçları geçersiz sayılarak atamaları yapılmayacaktır. Atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecektir. Bu durumda olanlar hiçbir hak talep edemez. Ayrıca, gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya belge verdiği tespit edilenler hakkında suç duyurusunda bulunulacaktır.
Giriş sınavına ilişkin gerekli görülen bilgilendirmeler, Başkanlığın (www.goc.gov.tr) internet adresinden yapılacaktır.
İlan olunur.

 

Kaynak : Gazete Memur

İlişkili Haberler

Manşetler