,
#KPSS #İş İlanları

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi 3 Sözleşmeli Personel Alacak

Yazılı ve sözlü sınav yapılmaksızın KPSS (B) grubu (KPSSP93) puan sıralaması esas alınmak suretiyle aşağıda başvuru şartları belirtilen pozisyonlara toplam 3 (üç) adet sözleşmeli personel alınacaktır.

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi 3 Sözleşmeli Personel Alacak

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre Üniversitemizde istihdam edilmek üzere 06.06.1978 gün ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların ek 2. maddesinin (b) fıkrasına göre yazılı ve sözlü sınav yapılmaksızın KPSS (B) grubu (KPSSP93) puan sıralaması esas alınmak suretiyle aşağıda başvuru şartları belirtilen pozisyonlara toplam 3 (üç) adet sözleşmeli personel alınacaktır.

İLAN NO

POZİSYON

ADI/CİNSİYET

ÖĞRENİM

ADETİ

ARANILAN ŞARTLAR

GÖREV TANIMI

BP

Büro Personeli (Erkek/Kadın)

Ön Lisans

1

 • Herhangi bir ön lisans programından mezun olmak.
 • 2020 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavından (P93) en az 60 puan almış olmak.
 • Erkek adaylar için askerlik ile ilişiğin bulunmaması.
 • Son başvuru tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak.

Büro hizmetlerini yerine getirmek üzere; Rektörlük tarafından ihtiyaca binaen Üniversiteye bağlı il merkezi veya ilçelerdeki birimlerde görevlendirilecektir.

DP-1

Destek Personeli

(Erkek/Kadın)

Ön Lisans

1

 • Sahne Işık ve Ses Teknolojileri, Sahne ve Gösteri Sanatları Teknolojisi veya Elektronik Teknolojisi ön lisans programlarının birinden mezun olmak.
 • 2020 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavından (P93) en az 60 puan almış olmak.
 • Erkek adaylar için askerlik ile ilişiğin bulunmaması.
 • Son başvuru tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak.

Üniversitemiz Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığına bağlı Kongre Merkezi ve diğer birimlerde bulunan salonların ses, ışık, dekor vb. işlerini yerine getirmek üzere; Rektörlük tarafından görevlendirilecektir.

DP-2

Destek Personeli

(Erkek/Kadın)

Ön Lisans

1

 • Bilgisayar Teknolojisi ön lisans programından mezun olmak.
 • 2020 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavından (P93) en az 60 puan almış olmak.
 • Erkek adaylar için askerlik ile ilişiğin bulunmaması.
 • Son başvuru tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak.

Üniversitemiz Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ile diğer birimler bünyesindeki bilgisayar, yazıcı ve diğer sarf malzemelerin kurulumu, tamiri vb. işlerini yerine getirmek üzere; Rektörlük tarafından görevlendirilecektir.

1. BAŞVURU TAKVİMİ, BAŞVURU ADRESİ VE İLETİŞİM BİLGİLERİ

1.1. Başvuru Takvimi

İlan Yayım Tarihi

14.10.2022

Başvuru Başlangıç Tarihi

14.10.2022

Son Başvuru Tarihi

28.10.2022 (Mesai Bitimi)

Değerlendirme Sonuç İlan Tarihi

09.11.2022

Sonuçların İlan Edileceği İnternet Adresi

https://ebyu.edu.tr/

Üniversite zorunlu hallerde başvuru takviminde değişiklik yapma hakkı ile gerekli durumlarda ilanın her aşamasında iptal hakkına sahiptir. İlanın herhangi bir aşamasında yapılacak olan değişiklik Üniversite web sayfasında yayımlanacak olup, bu hususta ilgililere ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

 

1.2.    Başvuru Adresi ve İletişim Bilgileri
-    Adayların başvuru formu ve ilanda başvuracakları pozisyon için istenilen belgeleri eksiksiz şekilde müracaat süresi içerisinde Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına posta yoluyla göndermeleri gerekmektedir. Şahsen yapılacak başvurularda başvuru için istenilen belgeler Üniversitemiz Genel Sekreterliğine bağlı yazı işlerine teslim edilmesi gerekmektedir. Süresi içinde yapılmayan, eksik belgeli başvurulardan ve postada meydana gelen gecikmelerden Üniversitemiz sorumlu değildir. (Vekâlet ile başvurularda sadece noter onaylı vekâlet kabul edilecek olup, vekâletname ile yapılacak başvurularda vekâletnamenin aslı ve vekâlet edenin kimliğinin aslını ibraz etmek zorunludur.)
-    Posta yoluyla başvuru yapacak adaylar “Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı Yalnızbağ Yerleşkesi 24002 Merkez/ERZİNCAN” adresine evrakını gönderecektir.
-    Adaylar başvuru süreciyle ilgili olarak sadece [email protected] adresinden yardım alabilecektir.

2. BAŞVURU ŞARTLARI
2.1. Genel ve Özel Şartlar
Başvuracak adaylarda tercih edilen pozisyon için belirtilen özel şartlar ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinde belirtilen aşağıdaki genel şartlar aranır.
a)    Türk vatandaşı olmak.
b)    Kamu haklarından mahrum bulunmamak.
c)    657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 53. madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile çalışmaya ve görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı ile engeli bulunmamak. (Kazanan adaylardan tam teşekküllü Devlet veya Üniversite hastanesinden alınacak sağlık raporu ile bu durumu belgelemeleri istenecektir.)
ç) Türk Ceza Kanununun 53. maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.
d)    7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunun uyarınca yaptırılacak olan arşiv araştırması sonucu olumlu olmak.
e)    Muhtelif tarihlerde çıkan Kanun Hükmünde Kararnameler uyarınca kamu görevinden çıkarılmamış olmak.
f)    2020 yılı Kamu Personel Seçme Sınavına (KPSS) girmiş olmak ve KPSSP93 alanında ilanda belirtilen taban puan ve üstünde bir puana sahip olmak.

3.    BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER
-    Bilgisayar ortamında eksiksiz doldurulmuş “Başvuru Formu”, (Başvuru formu ile kılavuz Üniversitemiz internet sitesinde yayımlanacaktır.)
-    Özgeçmiş,
-    2020 KPSS Sonuç Belgesi,
-    1 (bir) adet Fotoğraf, (Başvuru formuna yapıştırılacaktır.)
-    e-Devlet üzerinden alınan Adli Sicil Belgesi,
-    e-Devlet üzerinden alınan İkametgâh Belgesi,
-    e-Devlet üzerinden son 15 gün içerisinde alınan Askerlik Durum Belgesi,
-    e-Devlet üzerinden alınan Nüfus Cüzdanı Sureti veya kimlik belgesinin ön yüzünün fotokopisi,
-    e-Devlet üzerinden alınan SGK Tescil ve Hizmet Döküm Belgesi, (varsa)
-    e-Devlet üzerinden alınan Mezun Belgesi, (Yurtdışından alınmış diplomaların Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca denkliğinin onaylandığını gösterir belge başvuru formuna eklenmelidir.)

4.    DİĞER AÇIKLAMALAR VE ÖNEMLİ HUSUSLAR
-    Adaylarla hizmet sözleşmesi yapılacak olup, sözleşmede belirtilen şartları yerine getirmeyen adayların sözleşmeleri 1 (bir) ay içerisinde feshedilecektir.
-    “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar”ın Yeniden İşe Alınma başlıklı ek 1 inci maddesinin (b) fıkrasına eklenen “Sözleşmeli personelin, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmesinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içinde sözleşmeyi tek taraflı feshetmesi halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kamu kurum ve kuruluşlarının sözleşmeli personel pozisyonlarında yeniden istihdam edilemez.” hükmüne aykırı durumu tespit edilenler atanmaya hak kazansalar dahi atamaları yapılmayacaktır. (Sözleşme imzalama aşamasında ilgili belgenin ibrazı istenecektir.)
-    Adayların herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almamaları gerekmektedir.
-    Sözleşme yapmaya hak kazanan adaylar sözleşmede belirtilen görev yerinde ikamet etmek zorundadır.
-    Yurtdışından alınmış diplomaların Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca denkliğinin onaylandığını gösterir belge başvuru formuna eklenmelidir.
-    Adaylar aynı ilan dönemi içerisinde özel şartlarını taşıdığı sadece bir ilana başvurabilecektir. Birden fazla ilana başvurusu bulunduğu tespit edilen adayların başvuruları iptal edilecektir.
-    Destek personeli pozisyonlarına ait görev tanımlarındaki işler adayları bilgilendirmek amacıyla yazılmıştır. İdare iş ve işlemlerin değişkenliğine bağlı olarak yeni görevler ekleme hakkını saklı tutar.
-    Mezun olduğu program, tercih etmiş olduğunuz sözleşmeli pozisyon için aranan nitelikler ile uyumlu değilse yapmış olduğunuz başvuru kabul edilmeyecektir. Başvurunuzu yaparken bu durumu göz önünde bulundurunuz.
-    Eksik belge ile yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.
-    Üniversitemiz gerekli durumlarda ilanın her aşamasında iptal veya değişiklik yapma hakkına sahiptir.

5.    YERLEŞTİRME İŞLEMLERİ
a)    657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası ve 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar çerçevesinde, yazılı ve sözlü sınav yapılmaksızın, genel şartlar ile pozisyonla ilgili aranan özel şartları taşıyan adaylar arasından 2020 yılına ait KPSS (B) (P93 puanı) grubu olmak üzere puan sıralaması esas alınmak suretiyle (7315 sayılı Kanun uyarınca yaptırılacak arşiv araştırması sonucu olumlu olmak kaydıyla) yerleştirme işlemi yapılacaktır.
b)    Puan eşitliği halinde mezuniyet tarihi önce olanlar öncelikle yerleştirilecektir.
c)    İlan edilen personel sayısının on katı kadar yedek aday belirlenecektir. Asıl olarak atanmaya hak kazanan adayların başvuru yapmadığı, feragat ettiği veya adayın şartları taşımadığının tespit edilmesi halinde yerine ilan edilen yedek adaylardan sırasıyla atama yapılacaktır.
ç) KPSS’de yüksek puan almak, ilanda yer alan sözleşmeli pozisyona yerleşmede tek başına hak kazandırmaz. Pozisyon için belirtilen genel ve özel şartlara sahip olmayan adaylar değerlendirmeye alınmayacaktır. Eksik evrak, yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunanlar ile bilgilerindeki tutarsızlıklar yüzünden değerlendirmeye alınmayan adaylar bu durumdan dolayı bir hak iddia edemeyecektir.
d)    Gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanlar hakkında yasal işlem başlatılacaktır. Atamaları yapılmış ise atamaları iptal edilecektir. Kurumumuzca kendilerine bir ücret ödenmiş ise bu ücret yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.
e)    Üniversitemiz tarafından yerleştirilenlere ayrıca göreve başlama işlemleri için herhangi bir belge gönderilmeyecektir. Üniversite web sayfasından yapılan bütün duyurular tebligat mahiyetindedir. Kişilere ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.
f)    Üniversitemiz ihtiyaca bağlı olarak eğitim-öğretimin verildiği il merkezi veya ilçelerdeki birimler arasında kurum içi görevlendirme hakkına sahiptir.
g)    İlanda bulunmayan hükümler için genel mevzuat hükümleri uygulanır.
 

 

Kaynak : Gazete Memur

İlişkili Haberler

Manşetler