BIST 100 8.039,16 %0.48 Dolar 27,18 %0.16 Euro 28,94 %0.09 Altın Gram 1.681,61 %0.08 Brent Petrol 93,41 %0.17 Bitcoin 26.189,99 %1.43
,
#KPSS #İş İlanları

Dokuz Eylül Üniversitesi 7 Sözleşmeli Personel Alacak

KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle, yazılı veya sözlü sınav yapılmaksızın sözleşmeli personel alınacaktır.

Dokuz Eylül Üniversitesi 7 Sözleşmeli Personel Alacak

Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğünden:

SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI

Üniversitemize bağlı birimlerde çalıştırılmak ve giderleri Özel Bütçeden karşılanmak üzere (Büro Personeli 1, Hemşire 6,) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (b) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere 06/06/1978 tarihli 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu kararına ekli 28.06.2007 tarih ve 26566 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar" da yer alan ek 2 inci maddenin (b) fıkrasına göre aşağıda belirtilen unvanlarda, KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle, yazılı veya sözlü sınav yapılmaksızın sözleşmeli personel alınacaktır.

ÜNVANI

ADEDİ

ARANAN NİTELİKLER

İLAN NO

BÜRO PERSONELİ

1

  • Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı, İnsan Kaynakları Yönetimi, Muhasebe ve Vergi Uygulamaları önlisans programlarının birinden mezun olmak.
  • 2022 KPSS P93 Sınavı puanı olmak.
  • MEB onaylı Bilgisayar İşletmenliği Sertifikası sahibi olmak.
  • Son başvuru tarihi itibariyle 30 yaşını doldurmamış olmak.

2023/R01

HEMŞİRE

3

-Hemşirelik Bölümü lisans mezunu olmak.

  • 2022 KPSS P3 Sınavı Puanı olmak.
  • Sağlık Bakanlığı onaylı Onkoloji Hemşireliği sertifikasına sahip olmak.
  • Son başvuru tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak.

2023/R02

HEMŞİRE

3

-Hemşirelik Bölümü lisans mezunu olmak.

  • 2022 KPSS P3 Sınavı Puanı olmak.
  • Sağlık Bakanlığı onaylı Yoğun Bakım Hemşireliği sertifikasına sahip olmak
  • Son başvuru tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak.

2023/R03

I- GENEL ŞARTLAR:

Başvuracak adaylarda 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesinde belirtilen aşağıdaki genel şartlar aranır:
a)    Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.
b)    Kamu haklarından mahrum bulunmamak.
c)Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.
d)    Erkek adaylar için askerlikle ilişkisi bulunmamak veya askerliğini yapmış olmak, fiilen askerlik görevinde bulunmamak yahut ertelemiş olmak, göreve başlamasına engel hali bulunmamak.
e)    657 sayılı Kanunun 53 üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla, görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.
Atanmaya hak kazanan adaylar hakkında 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanununun 3 ncü maddesi uyarınca arşiv araştırması yapılacaktır. Söz konusu sonucun olumlu gelmesi halinde atamaları yapılacaktır.

II- ÖZEL ŞARTLAR:
1-    2022 yılı KPSS sınavına girmiş olmak. Lisans mezunları için KPSS P3 , önlisans mezunları için P93 puanı esas alınacaktır. Adayların 2022 yılı KPSS puanının, başvurduğu ilan kodunda aranan öğrenim şartına uygun olması gerekmektedir.
2-    Başvuracak adayların, başvurduğu ilan kodunda yer alan "Aranan Nitelikler" in tamamını taşıyor olmak ve bunu belgelendirmek.
3-    Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.
4-    Tüm pozisyonlar için ilgili birimin yönetimi tarafından belirlenecek saatlerde görev yapma (gece dahil) şartını kabul etmek, vardiyalı ve nöbet usulü çalışmasına engel durumu bulunmamak.
5-    Üniversitemizin İzmir ili merkez ve ilçelerinde bulunan tüm yerleşkelerinde çalışma şartlarını kabul etmek.(Örn: Yerleşke yerlerimiz olan Selçuk, Kiraz, Seferihisar, Bergama,Urla, Torbalı gibi)
6-    Başvuracak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesinin "Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler" hükmü gereğince bu maddeye aykırı durumu tespit edilenlerin atamaları yapılmayacaktır.
7-    Başvuracak adaylar, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında kişisel verilerinin kaydedilmesi, işlenmesi ve paylaşılmasını kabul etmiş sayılırlar.

III-    İSTENEN BELGELER:
1-    Başvuru Formu (Adaylar http://www.deu.edu.tr internet adresinde yer alan Duyurular linkinden temin edeceklerdir)
2-    e-Devlet üzerinden alınan barkodlu mezun belgesi (1 adet)
3-    2022 yılı KPSS (B) grubu sınav sonuç belgesi (1 adet)
4-    Fotoğraf (1 adet)
5-    Nüfus Cüzdanı Fotokopisi (1 adet)
6-    Askerlikle ilişiğinin olmadığına dair belge (Terhis, tecil, muaf vb.)
7-    Başvuru yapılan ilan kodunun nitelik kısmında istenilen diğer belgeler (sertifika vb.)

IV-    BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE ZAMANI:
Müracaatlar, ilanın Resmî Gazete’de yayımlandığı günü izleyen 15 gün içinde (mesai bitimine kadar) Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığına şahsen veya posta ile başvuru şeklinde yapılacaktır. Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmayacaktır.
İlan kodu boş bırakılmayacak olup, adaylar sadece tek bir unvan kodu için başvuru yapacaklardır. Birden fazla ilan koduna yapılan başvurular olduğu takdirde tüm başvurular geçersiz sayılacaktır.
Başvuru formunu hatalı dolduran, eksik ya da hatalı belge ibraz edenlerin müracaatları kesinlikle kabul edilmeyecektir. Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu sonradan tespit edilenler ile istenilen belgeleri ibraz etmeyenlerin müracaatları geçersiz sayılacak, atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecektir.
Yerleşmeye hak kazanan adaylardan, daha sonra şahsen başvuru sırasında beyanda bulundukları belgelerin asıllarının veya onaylı suretlerinin ibrazı istenecektir. Gerçeğe aykırı belge beyan/teslim edenler hakkında yasal işlem yapılacaktır.

V-    BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARIN DUYURULMASI:
1-    Adaylardan istenilen belgeler Değerlendirme Komisyonu tarafınca incelenir.
2-    Tüm başvurular ilgili alanların 2022 yılı KPSS puanları baz alınarak değerlendirilir.
3-    Atanmaya hak kazanan asil ve yedek adaylar, ilanın başvuru süresinin bitiminden 10 (on) işgünü içerisinde http://www.deu.edu.tr internet adresinden duyurulacaktır.
4-    Atanmaya hak kazanan asil ve yedek adaylar, işe başlamak için gerekli belgeleri duyurunun yapıldığı tarihten itibaren en geç 5 (beş) işgünü içerisinde Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğü Peronel Dairesi Başkanlığına şahsen teslim etmesi gerekmektedir. Süresi içinde belgelerini teslim etmeyen asil ve yedek adaylar atanma hakkını kaybeder.
5-    İlanda yer alan her kadro unvanının 5 (beş) katı kadar yedek aday belirlenecektir.
6-    Atamalar; Bu ilan ile yapılan tüm başvurular içerisinde KPSS puan sıralamasına göre ve 5 (beş) işgünü içerisinde evrak teslim eden Asil adaylardan başlar, evrak teslim eden son Yedek adaya kadar devam etmek suretiyle kadro sayısı tamamlanana kadar gerçekleşir.
7-    Atanmaya hak kazanan asil ve yedek adaylar , ilanın başvuru süresinin bitiminden 10(on) işgünü içerisinde http://www.deu.edu.tr internet adresinden duyurulacaktır.
8-    Göreve başlayanlardan, aranan şartları taşımadığı sonradan tespit edilenlerin sözleşmeleri feshedilecektir. İdaremiz tarafından kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir. İlanda bulunmayan hükümler için genel mevzuat hükümleri uygulanır.
9-    Başvuru yapan adaylara evrak iadesi yapılmayacaktır. Bu ilan atanmaya hak kazananlara tebliğ mahiyetinde olacağından, ilgililere ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
10-    Arşiv araştırması olumsuz neticelenen ve/veya başvuru ve işlemleri sırasında gerçeğe aykırı bulunduğu veya eksik evrak verdiği sonradan tespit edilenler ile istenilen belgeleri ibraz edemeyenlerin müracaatları geçersiz sayılacak, atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecektir.
Adres: Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğü Cumhuriyet Bulvarı No : 144 Alsancak/ İZMİR
Detaylı Bilgi İçin Telefon: (0232) 412 11 01    (0232) 412 11 13

Kaynak : Gazete Memur

İlişkili Haberler

Manşetler